2
A Jisas E Asuie Wai E Ne'ie Waen
Oto lo'u mola i purine e ro hai dinge e mango, ngaeta ngauhe aana ha'arurunge e rau aana huilume i Kena aana po'o ni henue i Kalili. Nikana Jisas no'one i leune, na kire ha'arongoa mai no'one a Jisas na mo pwaarongoisuli ingeie hunie ngauhe ngeena. Oto i sulie tolahada, kire ko inu-inu waen aana ngauhe aana ha'arurunge, na lae-lae waen ikire e mango oto. Oto maholo waen ikire e mango, nge nikana Jisas ko si te'uri hunie, “Waen e mango oto mwaanire.”
Oto a Jisas ko aalamie uuri, “?Hunie kure ke ue ka'u, Teite, na e ka'a hule ue aana maholo ineu hunie ne ke haata'inie manikuluha'aku?”
Ta'e a nikana e unue mola hunie mo koni-konihe uuri, “Nga mei taa ko unue huni'omu, omu ke dau mola i sulie.”
Na i sulie tolahana mo Jiu huni hodalie walu ola hunie mauriha'ada ke maa'i, kire ne'ie e oono ho ate'a hau peine i leune. Na kire mani adona ola mala tangalai lita aani wei nga hue. Oto a Jisas ko te'uri hunie mo koni-konihe, “Omu ke dedeie mo ho ate'a ngeena aani wei.” Oto kire dedei'i na kire mani honu makeato oto. Oto a Jisas ko te'uri lo'u hunie mo koni-konihe, “Omu ke taluhie nga leu mwaanie ngaeta ho ate'a, na omu ke toolea hunie na'ohai koni-konihe nge ko lio i sulie mo ngeulaa aana ngauhe.” Oto kire si toolea kao-kao ngeena hunie.
Maholo na'ohai koni-konihe e mami aahongana, na wai ngeena e ne'i waen oto. A porona e ka'a saie ike uri waen ngeena e uure i tei, ta'e mo koni-konihe ha'alaa kire saie. Oto na'ohai koni-konihe ngeena e soie poro haalu, 10 ko si te'uri hunie, “No ko tohungei pangata'ini'o, aana ta'ena nga iinoni lo'u, kire ko hola'i nii-niie ka'u tohungei waen diana ana mwala. Oto maholo mwala kire inu hiito'o oto, nge kire ko si niie lo'u waen nge e ka'a tohungei diana ike ngeena. Ta'e i'oe, tohungei waen diana ienini o ko si lae pe'i niie mai puri.”
11 Eetana nga mei tolimaa aana nanamanga a Jisas ienini, e asuie i Kena aana po'o ni henue i Kalili. I leune e haata'inie manikuluha'ana, nge mo pwaarongoisuli ingeie e si hiiwalaimoli aana. 12 I purine ngauhe aana ha'arurunge ngeena e mango, e si lae hunie i Kapaneam pe'ie nikana, na mo eesine mwane kire mani hute, na mo pwaarongoisuli ingeie. Oto kire ii'o lo'u i leune hunie ngaeta mo hei dinge.
Eetana Nga Maholo A Jisas E Oohea Mwala Ha'a-ha'aholi Mwaanie Nume Maa'i Peine
13 Maholona ko kara'inie mone oto hai dinge paine ikire mo Jiu huni esuie Houlaa Ni Liumwaanie, oto a Jisas e hanetaa ta'au i Jerusalem. 14 E lae ta'au i Nume Maa'i Peine na ko leesie mwala ko ha'aholinge'inie mo ola mauri hunie mo uuraa'inge. Mwala ko ha'aholinge'inie mola mo puluke na mo sipu na mo hiroikuu ta'au i laona lolata aana Nume Maa'i Peine. Na mwala nge kire ko ooli-oolisi to'oha aana mo henue hai aaopa'i hunie to'oha ikire mo Jiu, kire ii'o oto no'one ta'au i sulie mo taetahe ikire. 15 Oto a Jisas e asuie nga ola huni reu-repu aana iieli walo, ko si oohe aasie mo puluke na mo sipu ngeena mwaanie lolata aana Nume Maa'i Peine. Na ko korasie oto mo to'oha mwala ko ooli-oolisi to'oha ngeena, na ko pwelusie oto mo taetahe ikire i aano. 16 Oto a Jisas ko te'uri hunie mo iini ko ha'a-ha'aholi hiroikuu, “!Omu ke ta'aasie mo ola ienini mwaanie i leu! !Omu ko tohungei waelie mola nume Aamaku, aana omu ko da ko ne'i leu ni ha'aholi!”
17 Maholo nge a Jisas e ere urine, mo pwaarongoisuli ingeie ko si aamasito'o aana Uusu-uusu Maa'i e unue uuri, Ne'isaenga paine haahie nume i'oe God, ko weru oto mala dunge i manataku. Sam 69:9
18 Oto mo mwane paine mo Jiu kire lae mai saana Jisas, kire ko si te'uri hunie, “?Nga hu'i-hu'ite uri taa o sai esuie mala nga tolimaa huni haata'inie aameelu uri o to'o aana nanamanga huni esuie leune?”
19 Oto a Jisas e aalamire mola uuri, “Mala uri omu kei ohoie Nume Maa'i ienini i aano, ta'e ineu ne kei ta'e aaliho'i aana lo'u mola aana e oolu aata hai dinge.”
20 Oto kire ko te'uri, “!Ha'ike eena! E hai aawalai helisi mwana oono nge mwala kire tohue Nume Maa'i Peine ie i suli'i. ?Oto uri i'oe o kei ta'ea lo'u mola aana e oolu aata hai dinge?”
21 Ta'e nume maa'i nge a Jisas e ere rarangana uri sapena mola maraana ni ngeena. 22 Oto maholo e ta'ela'i mwaanie maenga, nge mo pwaarongoisuli ingeie kire si aamasito'o aana e ere urine. Na kire si hiiwalaimoli aana mo Uusu-uusu Maa'i na oto aana mei wala nge a Jisas e unuena.
23 Oto aena aana a Jisas e haata'inie mo tolimaa aana nanamanga ingeie maholo e o'o'o i Jerusalem aana Houlaa Ni Liumwaanie ngeena, mwala oto hunge kire hiiwalaimoli uri ingeie oto a Kraes, iini kire ko maa-maa'oohie. 24 Ta'e a Jisas e ka'a tohungei noruto'o ike aada, aena aana e saie mone tolahana ahutana iinoni. 25 Oto ma'alana nga iini e ka'a unue lo'u tolahana mwala oodoie, ta'e ingeie e saie mola nga taa i laona manatada.
2:6 2:6 Mo Jiu kire to'o aana mo ha'atolanga oto hunge i sulie lotonga na hoda-nimanga hunie kire ke ii'o rere'a, aana kire unue uri tolahai ola urine kei pe'ire hunie kire ke adona palolana a God. 2:16 2:16 A Jon ko lalado i leu i sulie eetana nga maholo a Jisas e oohea mwala mwaanie Nume Maa'i Peine aana maholo e si aehota huni lae pe'i taroha'inie Aalahanga a God. E oolu Tataroha Diana kira Matiu na Mak na Luk kire ko meni ere no'one i sulie ngaeta maholo a Jisas e oohea mwala mwaanie Nume Maa'i Peine. Ta'e kire ko ladoa ruana nga maholo a Jisas e oohea mwala urine aana wiki ooreta i na'ona e mae. Leesie Matiu 21:12-13, na Mak 11:15-17, na Luk 19:15-45.