12
Kie Ke Niie Sapeka Mala Uunu-olanga Mauri Hunie A God Aani Esunge Nana Suli Dinge
Oto aena urinena, maeni eesiku maa'i, aena aana mei sae ni aamasinge a God hunikie, no ko eitanai'omu hunie omu ke nii'omu maraamiu mala nga uunu-olanga e mauri hunie a God aani niilana sapemiu suli dinge huni esuie mo esunge e oodo i maana God. Mala mauriha'amiu ke urine, nge omu kei urihana nga uunu-olanga e maa'i na a God e sai ilenimwa'e haahie. Ta'a-ta'a tohungei tala hunikie mo iinoni kie ke palo-paloa God aana ni otona. Na mwaanie omu toli'aasi'omu maraamiu mola huni lae i sulie tolahana walumalau ie, ta'e omu ke toli'aasie a God ke oolisie saemiu, na ke niie nga mo ne'isaenga haalu nemiu. Aana tolahai ola urine ha'alaa omu ko lio saie nga taa a God e saeto'o aana. Oto omu kei saie nga moi taa kire diana na kire oodota'i nge a God ko ilenimwa'e haahi'i.
Aana a God e manata diana mone hunieu, nge e lio hilisieu mala Hurula'aa ingeie huni'omu mo Aapoloa Aaopa, na e niie no'one mei wala ienini hunie ne ke unue huni'omu uri nga iini eemiu ke su'uri ne'i-ne'isae tooha'inie maraana, ta'e omu ke ne'i-ne'isae to'ohuu mola, na omu ke totoho'omu maraamiu mola aana hiiwalaimolinge nge a God e niie huni'omu e paine uri taa. Ahutaka, kie mani to'o aana mola e ta'a-ta'a mei sape nge mo sasarai ola hai aaopa'i kire ii'o aana. Na mo sasarai ola ngeena kire mani to'o aana mo taungei esunge hai aaopa'i no'one. Oto e urine no'one aana soihaada'inge, aana ma'alana uri ikie mwala hunge, ta'e kie ne'ie ta'a-ta'a mei sape mola aana a Kraes ni ngeena, na ahutaka kie mani lado mola pe'ie ngaeta mwala aana ta'a-ta'a mei sape ngeena.
Ahutaka, kie mani to'o aana mo taungei niinge hai aaopa'i nge a God e nii'i hunikie i tehula'ana hahu'ana manata-diananga ingeie hunikie. Oto kie ke mani esu aana mo niinge ngeena huni pe'ikie hailiu. Mala uri niinge a God ko lae oto huni'o hunie o ke taroha'inie walana mala mo propet, nge o ke taroha'inie oto ahutana mo wala nge o hiiwalaimoli uri a God e nii'i huni'o to'ohuu. Na mala uri niinge a God ko lae oto huni'o hunie o ke sasare pe'ie mwala, nge o ke asu diana oto urine. Na mala uri niinge a God ko lae oto huni'o huni ha'a-uusuli diana aana mwala, nge o ke ha'a-uusuli diana oto. Mala uri niinge a God ko lae oto huni'o huni ere ha'asusue saena mwala, nge o ke asu diana oto urine. Na mala uri niinge a God ko lae oto huni'o huni pe'ie mwala aani niilana mo ola hunire, nge o ke nii mwaakule oto hiito'o hunire. Na mala uri niinge a God ko lae oto huni'o huni na'ona mwala, nge o ke asu pe'i lio i sulinge waa'ini'ini oto to'ohuu. Na mala uri niinge a God ko lae oto huni'o huni hei-hei-aamasi, nge o ke aama-aamasie mwala oto pe'ie ilenimwa'enga.
Mwaanie omu lupwe'i deu-deu aani manata-diananga, ta'e omu ke manata diana to'ohuu. Omu ke leledie aaelanga, na omu ke hele ma'uta'a aana nga taa e diana. 10 Omu ke manata diana huni'omu heiliu oto mala mo mwaasine, na omu ke ha'ama'u eemiu heiliu liutaa aana o ha'ama'u eemu maraamu. 11 Omu ke su'uri lalawa, ta'e omu ke asu a'aila'a mola i suli maholo, na omu ke toli'aasie ahutana mauriha'amiu ke a'aila'a aani esunge nana Aalaha. 12 Omu ke ile-ilenimwa'e tarau haahie mo heiholota'inge a God huni'omu. Maholo si'oha'anga ko hite aamiu, omu ke hele ma'uta'a mola aana hiiwalaimolinge, na omu ke ii'o pe'i aarenga'inge mola tarau. 13 Omu ke pe'ie mo iinoni a God aana maholo kire ko lae oodoie aasanga, na omu ke tola konie mo awataa i laona mo nume i'omu.
14 Omu ke aitanaie mola a God hunie ke ha'adiana'aa mwala ko teunge'ini'omu. Iau, omu ke ha'adiana'ara mola na mwaanie omu ere aaelasire. 15 Omu ke ilenimwa'e pe'ie mo iini ko ilenimwa'e, na omu ke saehuu pe'ie mo iini ko saehuu. 16 Omu ke ii'o diana mola pe'ie ahutana mwala. Mwaanie omu too-tooha'ini'omu, ta'e omu ke mwa'e-mwa'e mola ni deu i sulie ta'ena nga mei esunge wa huni he'imalahune pe'ie ta'ena nga iini. Na mwaanie omu lo'o-lo'onga'inie uri i'omu oto omu saenanau.
17 Mala uri nga iini ko deu aaelasie nga mei ola takoi'omu, omu ke su'uri oolisie lo'u eeliho'i hunie. Suli maholo omu ke asuie mola nga taa e oodo na e lio diana i maana ahutana mwala. 18 Mala uri leu i sapemiu hunie omu ke ii'o ni henuelama pe'ie ahutana mwala, nge omu ke asuie oto. 19 Maeni eesiku, maholo nga mwala ko deu hu'isi'omu, mwaanie omu su'u eeliho'i aana lo'u hunire, ta'e toli'aasie mola a God ke si ha'aloire. Aana a Aalaha e unue i laona mo Uusu-uusu Maa'i uuri, Leu oto i sapeku hunie su'u-olanga. Ineu ni ne ke si oolisie mo aaelanga mwala ko deu hu'isi'omu eeni. Diutronomi 32:35 20 Oto mwaanie omu su'u-su'ue aaelanga, ta'e omu ke ha'adiana'aa mola mo maelonga i'omu, aana mo Uusu-uusu Maa'i e unue no'one uuri, Mala uri maelonga i'oe ko hiolo, o ke nii ngeulaa ana. Na mala uri ko maarou, o ke nii wei ana. Mala uri o kei deu urine hunie, nge o kei kumwaa saewasunge ingeie. Provebs 25:21 21 Mwaanie omu toitoli'aasie aaelanga ke a'aila'asi'omu, ta'e i'omu ni omu ke a'aila'a tara'asi aani esuilana mo tolahai ola diana hunie omu ke a'aila'asie aaelanga.