2
Ahutaka Aana Soihaada'inge
Kie Ke Ha'ama'u Hunikie Hailiu
Ta'e i'oe, Taetas, o ke haro ha'a-uusulie mola mwala aana ha'a-uusulinge to'ohuu. O ke ha'a-uusulie mo rato ni mwane uri kire ke kineta'inie tolahada, na kire ke ii'o diana hunie mwala ke ha'ama'u aada, na kire ke ii'o mola aani lio i suli diana aada. Hiiwalaimolinge ikire ke susu aana walaimolinge, na kire ke manata diana mola hunie ahutana mwala. Ma'alana nga taa ko reu-reu, ta'e kire ke hele ma'uta'a aana hiiwalaimolinge pe'i maa'oohinge susuto'o.
Na o ke ha'a-uusulie no'one mo hu'e hunie kire ke lulu i sulie tolahai iinoni diana nge e malisine mo iini kire hiiwalaimoli aana a Jisas. Kire ke su'uri sisiho aana mwala, na kire ke su'uri inu-inu wei ni mehiri hiito'o. Ta'e kire ke ha'a-uusulie mwala mola aana tolahai iinoni diana, hunie mo hu'e haalu kire ke manata diana hunie mo poro ikire na mo mwela ikire. Na kire ke ha'a-uusulie mo hu'e haalu ngeena no'one hunie uri kire ke nihisie saeda mwaanie aaelanga, na uri kire ke ii'o rere'a, na uri kire ke saemamae hunie mwala, na uri kire ke lio i suli diana aana mo uluhe ikire pe'i ha'ama'unge aana mo poro ikire. Aana kire ko haata'inie tolahai iinoni diana urine, nge nga iini po'oi sinaha sa'a ere aaelasie ike mo ha'a-uusulinge aana soihaada'inge.
Na o ke ha'a-uusulie lo'u mo saanau hunie ikire no'one kire ke ha'ahili-hilie tolahada mwaanie aaelanga.
Na i'oe, Taetas, o ke haata'inie no'one mei meu-meuringe diana aani esuilana mo ola diana hunie kire ke haimaani'o. Mwaanie o eero-eero aana maholo o ko ha'a-uusuli, ta'e o ke ha'a-uusuli pe'ie saenanaunge hunie mwala ke ha'ama'u no'one aamu. Ha'a-uusulinge i'oe ke tohungei oodo na ke diana mwaanie nga iini e ere aaelasie. O kei ha'a-uusuli urine, nge mo maelonga ikie kire kei masa aena aana kire kei deu aasaie nga mei ola hunie kire ke ere aaelasikie aana.
O ke ha'a-uusulie no'one mo koni-konihe hunie kire ke tola i sulie mo poro paine ikire aana ta'ena nga mei ola hunie kire ke to'ohie saena mo poro paine ikire. Mwaanie kire ere-ere haitapali lo'u pe'ie mo poro paine ikire, 10 na mwaanie kire peli-pelie lo'u nga mei ola mo poro paine ikire. Ta'e helelada ke diana mola hunie mo poro paine ikire ke noruto'o aada. Helelada kei diana urine, nge mwala kei ha'apaina'aa ha'a-uusulinge a God a Ha'a-uuritaka.
11 Oto kie ke ii'o oto urine aena aana manata-diananga a God hunie walumalau e haata'i oto, aana e asuie oto tala hunie ta'ena nga iini ni welumalau ke hele aana maurihe huu. 12 Na manata-diananga a God ngeena e ha'a-uusulikie oto uri hunie kie ke toli'aasie mo tolahai ola aaela i maana God. Na kie ke su'uri he'i lae lo'u i sulie mo ola nge walumalau ienini ko heri huni'i. Ta'e kie ke nihisie saeka mwaanie aaelanga, na kie ke ii'o aani ii'onga oodota'i, na aani deu i sulilana mola walu ola nge a God kei ilenimwa'e haahikie aani. 13 Na kie ko maa'oohi susuto'o mola hunie hai dinge nge mei ola e diana oto liutaa na e tohungei menikulu'e kei reu, hai dinge nge kie hiiwalaimoli uri hahu'ana God ikie a Jisas Kraes kei haro ooli lo'u mei aana. Ingeie oto a Ha'a-uuritaka 14 aana e toli'aasie maraana hunie ke mae honotaka, na hunie ke tola aaliho'i aaka mwaanie mo ooraha'aanga ikie. E ha'arere'akie oto hunie kie ke ne'i iinoni oto ingeie, hunie kie ke tohungei ii'o oodota'i aani esuilana mo ola diana oto tarau.
15 O ke ha'a-uusulire tarau i sulie walu ola nge no ko unu'i huni'o ienini. O ke ere ha'asusure, na o ke ha'a-oodohie mo iini kire ko lae takalo mwaanie tala diana ngeena. O to'o aana oto nanamanga huni deu urine, oto o ke su'uri toli'aasie nga mo iini kire ke lo'onga'i mwakata'ini'o.