27
Amam Soldia Harao Pol Hanak Um Debeiburi Wabur Rom
Douk shabo baraen um apak ta murao korohuk munak um agudok debeigi nahobig Itali,* aria sharo Pol nani amudok anam honoweshik iri um Julius ananis wis um nuram hunak. Anudok arman Julius douk nape debeini um 100-poreim soldia. Anan nani ananim soldia douk anam um anudok debeini gavman Sisar ananin debeinyi ami. Aria mato onok korohuk douk kworari Adramitium kwanaki iri. Okwudok korohuk shakri kwunak shuweshikok shunak anarub warub douk bape agudok shokugi nahobig Esia iri. Mato aria kworap manak. Aristarkus douk napeiri Tesalonaika iri douk nanamap manak. Abrudok wabur Tesalonaika douk bape agudok shokugi nahobig Masedonia. Manak arigaha ruwahepih manak matogur Saidon. Julius nenek yopuhi aih um Pol aria wosik nakripan nanak natik ananish arpesh um shukon worigun o eshudok anan nakriyesh iri. Arigah makutukuk Saidon manak. Manak uhwin dodogowin atin aria korohuk kwatanam kwanak wobrehahin um unai shahwaren um Saiprus iri. Manak agundok uhwin madae nyanak um uwe. Mabrigog manak hurukatin um agusudok biyagos shokugosi nahobigos shahwaragos um Pamfilia aria Silisia arigaha manak matogur wabur nyeigur-iburum Maira. Abrudok wabur douk bape agudok shokugi nahobig Lisia.
Korohuk kwatogur kweir agundok aria debeini um amam soldia iri naparug kupaikwi douk kworari Aleksandria kwanaki um kwakri kwunak um agudok nahobig Itali iri. Aria narap manak mato okwudok. Mato aria kwakutukuk Maira kwape kwanak shokubur atin um eneh nyumneh. Amam boskru henek debeinyi mour arigaha manak matogur hurukatin um anabur wabur Nidas. Uhwin dodogowin atin aria apak mabirak um munak aria uwok. Namudok aria mahur manak wobrehah-inyum unai Krit agundok uhwin madae enen uwe. Manak hurukatin um anap borup shahwarapum Salmone iri. Henek debeinyi mour um korohuk aria mahur manak hurukatin um anagasin um enyudok unai. Arigaha manak matogur anagun douk shakri yopugunum kroruhiyor unak ur wosik abudok nyutob uhwin nyahur um. Agagun douk nape hurukatin um anabur debeiburi wabur nyeigur-iburum Lasea.
Mape agundok sabaihi nyumneh arigaha aria ahudok debeihi nyumnah um eshesh Juda shashakur worigun um hanak heshagrakuk. Aria abudok nyutob youg douk shopunek yoweg abom um munak um. Aria Pol nakripam um hudukemesh nakri, 10 “Yaipo, eik yadukemeshum douk mukri munak abom um, yoweibi nyutob ta butogrumop. Sabaihi jah huni korohuk ta shunak shuwishuk. Aria mare jah huni korohuk atish uwe. Arpesh shopunek ta shugok.” 11 Aria debeini soldia nasuwokuk henek mour korohuk iri amamin debeini nani korohukinari amamin baraen. Pol nakripam enyi madae nusuwen uwe. 12 Asudok basis korohuk kwanak kweir um douk madae yopus uwe, um korohuk kwur abudok nyutob debeinyi uhwin nyahur um, uwok. Namudok aria sabaimi armam habo baraen um hakri hukutukuk agundok hunak. Hakri hukwiraeh um hunak hutogur Finiks aria douk hupe agundok abudok nyutob debeinyi uhwin nyahur obi nyutob. Finiks douk shohwar anas basis sape enyudok unai Krit. Asas douk sape satik agundok aun nabuhum.
Debeinyi Uhwin Nyahur Aria Youg Yoweg
13 Enen shokwinyi uhwin nyahur nyanaki saut iri nyape nyahur aria amam hakri korohuk ta kwahur wosik arigaha kwunak kutogur asudok basis Finiks. Namudok aria hanuk anka henyem iruhw aria kwape kwahur kwanak huruhuruk um anagasinyum enyudok unai Krit. 14 Aria madae roubi uwe enen takweinyi uhwin abom shahwarenyum Not Is iri nyahur nyakih nyabrigi enyudok unai. 15 Nyahur nyabuhi nyabo korohuk aria mabirakok um kwuwishen kwunak mabirak mati uwok. Namudok aria uhwin nyape nyaraok nyanak. 16 Nyarap manak arigaha manak wobrehahin um enen shokwinyi unai shahwaren um Kauda iri. Manak agundok aria menek debeinyi mour um mabirak um mutuki anat shokwuti bot korohuk kwape kwanukat iri um tutem iruhw. 17 Hatuk bot hutem iruhw aria horeyok anaruh madururuh korohuk um korohuk dodogowik. Hanogugur um hakri ta uhwin nyuraok nyunak nyishopok kuto kwupe anat arukot douk takih orokohunig um youg hurukatin um agudok nahobig Afrika. Namudok aria haunih selahos shabuhi habreyeshuk aria uhwin nyape nyaraok nyanak. 18 Uhwin nyape namudok nyahur dedeben atin youg yoweg aria korohuk madae kwahur wosik uwe, uwok. Ruwahepih aria hape honik jah howashah habuhukuk youg. 19 Wata shopunek ruwahepih douk hakri biyeh atih um amamis wis hape hohur madururuh, enesh selahos, anag parag douk shawaur selahos um hawashesh shabuhukuk youg. 20 Sabaihi nyumneh nyumnahin aun aria unib madae mutrish uwe, uwok. Uhwin nyape nyahur dodogowin atin. Namudok aria madae mukrium ta mupe uwe, uwok. Makri ta mugok um atin.
21 Namudok aria sabaihi nyumneh madae hurao worigun uwe. Aria Pol nakitak neyotu natrum aria nakripam nakri, “Ipak pukri pumnek eik aria mupeik Krit mare arigas munaki um, ta wosik. Ta mare munek debeinyi mour namudok o munak muwashakuk anah jah namudok, uwok. 22 Aria douk yakripep, mishish mare yowesh aria dodogowip pupe. Ta mare anan nugok, uwok. Ta korohuk otuk kwunak kuwishuk. 23 Eik Iruhin ananiwe aria douk yenek lotu um anan. Aria nabotikib wab enen ananin ensel nyanaki nyeyotu hurukatin um eik aria nyakripe namudok. 24 Nyakri, ‘Pol, mare nyunogugur. Nyunak arigaha nyunak nyutogrum debeini um gavman iri Sisar nutrin. Iruhin nataurumen meyoh nenekumen yopunyi aria amudok ihim-morim hani nyak pape korohuk iri ta hupe wosik.’ 25 Namudok aria ipak dodogowip pupe. Eik yakri adur abom um Iruhin ta nuneken nyutogur kabi nakripe um. 26 Aria apak uhwin ta nyurap aria munak mutogur anabik um enen unai.”
27 Arigaha sakri 14-poreibus weibus um, uhwin nyarap mahur anabigigum youg nyeigurigum Mediterenian. Aria hurukatin orokohunib um wab amam boskru hakri korohuk kwanak huruk um anab amnab. 28 Namudok aria hado enesh amaenyishi eshudok eneshenesh onohw maduhw aria hakutuhw youg um hakri hunek meta um youg aria hudukem barukog um. Douk hatukohwi aria hatik um barukogum youg douk 40 mita. Douk kwayom kwanaku henekesh namudok atin aria hatik um barukog 30 mita meyoh. 29 Hatik namudok aria hanogugur hakri ta munak mutao onok burbuduk namudok aria honik nubatish ankahos agundok kwagiguk um korohuk hakutish youg um shusuhw korohuk kwur meyoh. Aria hape henek beten um gugruk arigas. 30 Aria amam boskru hape haurim yah um huruwok hukutukuk korohuk. Namudok aria hakutu shakuti bot tabuh tor youg aria henek rohw um hakri wata hunik enesh ankahos gani kwarik um korohuk hukutishuk youg. 31 Aria Pol nakrip amam soldia hani amamin debeini nakri, “Amudok boskru hukri mare hupe korohuk um, ipak ta mare pupe, uwok. Ta pugok.” 32 Namudok aria amam soldia hatupakuk madururuh hasuhw atudok shokwuti bot iri aria tagrukuk youg.
33 Hurukatin gugrukuk aria Pol dodogeshin um amam ihim-morim um huwok anagun worigun. Nakripam nakri, “Roubum nyutob ipak urkwip yowep aria madae puwok anagun worigun uwe, uwok. Pape meyoh arigaha 14-poreih nyumneh. 34 Namudok aria douk dodogeshiwe um puwok enesh eshudok um dodogowip. Ipak ihipmorim ta pupe wosik aria ta mare enesh eshudok shunekep, uwok.” 35 Nakripam jurug aria nohur anat bret nanaki agundok amam hapeum nenek tenkyu um Iruhin iyoh, aria naworut nape natoh. 36 Ihim-morim hatik namudok amamish mishish shor wosik aria shopunek hawok anagun worigun. 37 Ihishmorim motem korohuk iri douk sabaipari um 276-poreip. 38 Douk hawok worigun um jurug aria honik wit hawashat tagrukuk youg um korohuk hworhworik.
Korohuk Yowek
39 Arigaha gagruk aria amam boskru hatigu anagas um anab amnab. Aria amam madae hudukemesh uwe um agagun douk meiguni um uwe, uwok. Aria hatigu anas basis douk sawish abom aria yoputi arukot takus. Namudok aria hukri wosik um, hukri hukwiraeh huraok kuwish asudok basis arigaha kwonak kwusuhw arukot. 40 Namudok aria hatupak madururuh douk ankahos sheiraruh iri shagrukuk sharaouguk youg. Aria abudok atub nyutob hakweshihuk madururuh douk hasuhw stia iri. Aria hohur sel hunyaur gani kwarik um, um uhwin nyuraok kwunak wosik um anagas. 41 Aria korohuk kwanak kwato anag shokugi mihig arukotig shukam youg aria kwotao. Gani kwarik um douk kotak kwape dodog abom madae kunogugwanam uwe, uwok. Agundok kwagiguk um youg dodogowig otug gwape gwadudar muduk atin.
42 Aria amam soldia hakri hubo shonoweshik iri shugok um hakri ta hupaur hunak hukih anagas aria huruwok. 43 Aria anudok debeini um 100-poreim soldia iri nakri uwok um nubo Pol nugok aria nakripam uwok. Aria dodogeshin um amudok hapaur wosik iri um hutem haprok hubuh hurik atin arigaha hunak hukih hiyotu anagas. 44 Aria ihim-morim hapeik iri douk hanasuhw palag iri o tutukwanigasi um korohuk iri hugiguk hupaur hunak. Memnek namudok aria ihishmorim manak matogur anagas wosik.
* 27:1 Abudok nyutob Pol nanakumori Jerusalem aria wata nanak um Rom obi nyutob, Luk ta nanaman hanak. Putik Aposel 16:10 iri Aposel 21:17. 27:9 Ahudok nyumnah um eshesh Juda shashakur worigun ahi abudok nyutob ihish kwarahos douk shopunek apa dedeben atinyi uhwin abom nyahur ogwudok youg nyeigurigum Mediterenian.