5
Apak Ta Mupe Laitigunum Um Munek Yopihi Aih
Iruhin ananim urkum douk manawashamep aria pape ananishi batowish. Douk namudok aria ipak ta pugipesh anan punek anan nenekeh iri aih. Ipak ta pugipesh ehudok aih um urkwip panawasham kupaishi um kabi douk Krais urkum manawasham apak aria nagok um nataurumap um. Aria agundok anan nagok aria nakon anan kanak Iruhin um, agagun douk kabi worigun iri mahish douk shenek ofamesh shashaisheh sheisik wosik aria shako Iruhin iri.
Aria ipak mare punek ehudok aih um armam hanuk armago um shenek wehrur um. Aria ipak mare piyagwreh um ehudokmori aih aria ipak urkwip mare purumeh, uwok. Aria ipak urkwip mare purum pakri punek ihihmori eneheneh abraenyihi aih. Aria mare punek nyigiya um kupaishi esheshish eshudok eneshenesh, uwok. Um maresh? Apak Iruhin ananishi arpesh douk madae wosik um munek ehudokmori aih uwe, uwok. Aria shopunek, ipak mare piyagwreh yoweinyi abraenyinyi baraen nyuni rohwin rihirahaemin baraen nyuni enyudok yoweinyi baunogasin baraen. Enyudokmori baraen enyen douk madae yopinyi um ipak piyagwrehen uwe, uwok. Aria ipak ta punadudareh punek tenkyu um Iruhin. Ipak douk padukemesh um enyudok. Eshudok arpesh douk shenek wehrur um iri, shuni eshudok douk urkwip porum shunek eneheneh abraenyihi aih iri, shuni eshudok douk shenek nyigiya um kupaishi esheshish eshudok eneshenesh iri, eshesh douk kabi shenek lotu um madae adurimi god omi um uwe. Aria eshudokmori arpesh ta mare shuwish shupe agundok douk ta Krais nini Iruhin amamish arpesh shupe um, uwok. Aria ipak ta gamo pudukemesh um ta wosik atin enesh arpesh shunek rohwumep aria ipak pumnek esheshin wehinyi baraen aria shubodig ipakip urkwip punak um yoweihi aih. Um maresh? Eheh douk um ehudokmori aih atin, Iruhin apa juwehosin um eshudok arpesh douk shenek ehudokmori aih shakonuguk agabus anan iri. Douk namudok aria ipak mare puni eshesh pupe atugun aria puni eshesh punek ehudokmori yoweihi aih, uwok.
Um maresh? Riguk ipak parik pape penek yoweishi inahos aria ipak kabi douk pape arukwutigun um. Aria douk ipak patogur Debeini ananishi arpesh patukur anan aria anan kabi douk nepusop pape laitigunum um. Douk namudok aria ipak ta pupe wosik atin kabi arpesh douk shape laitigunum iri um. Arpesh douk shape laitigunum um iri apa shenek ihihmorim yopihi abom aih hani ehudok um shagipesh adurin atin baraen um. 10 Aria ipak ta pukwiraeh um pudukemesh um ehudok aih douk ta ipak punekeh aria Debeini nutrip nunadudareh-umep iri. 11 Eshudok arpesh douk apa shenek yoweihi aih douk madae hukwarmori eneh yopihi iri uwe, eshesh kabi douk shape arukwutigun um. Aria eshudokmori arpesh ipak mare puni eshesh punoprom punek mour punak atugun, uwok. Aria ipak ta dodogowip atip um punek yopihi atih aih um eshesh shutrip aria shudukemesh um ehudokmori aih eshesh shenekeh iri douk yoweihi. 12 Um maresh? Eik ta mare iwereh baraen um ehudok eneheneh yoweihi aih douk eshesh apa shanabeshuk shape shenekeh iri, uwok. Eik abraen nyapeye um ikriyen um. 13 Aria abudok nyutob eneheneh yoweihi aih hutogur yopugunum obi nyutob, baugehum um ihihmorim ehudok aih ta hutogur hupe yopugunum. 14 Um maresh? Meishi eshudok douk shunowereh shutogur yopugunum iri, eshesh kabi douk shakus laitigunum um aria arpesh shatrish. Douk namudok aria Iruhin ananin baraen nyakri namudok.
“Ipak douk pape kabi douk shagok iri um,
ipak pikitaki wonugwegwiruh aria Krais ta nutaurumep kabi douk lait tabuhumep um.”
15 Ipak douk pape laitigunum um. Douk namudok aria ipak ta gamo pudukemesh abom um ipak pupe punekeh iri aih. Ipak mare pupe kabi shagugaki arpesh shapeum, uwok. Ipak ta pupe kabi shadukemesh iri shapeum. 16 Douk ipak sabaihi yeh hapeimep um punek Iruhin ananin mour um. Douk namudok aria ipak mare pupe meyoh, uwok. Ipak ta punek Debeini ananin mour. Um maresh? Douk ehudok nyumneh arpesh apa shenek eneshenesh yoweishi inahos. 17 Douk namudok aria ipak mare urkwip purpur atin kabi douk shagugaki arpesh um. Ipak ta pudukemesh um Debeini ananim urkum morohi aih. 18 Ipak mare puwok sabaibari abar um bunekep pugugak, uwok. Ehudok aih ta hunekep pupe yowep abom. Aria ihih nyumneh ipak ta pukutukuk Iruhin ananin Mishin nyupe abom numun ipakiruh aparuh aria enyen nyusuhw merikw-umep. 19 Aria ipak puni kupaishi Iruhin ananish arpesh punakripam um yopinyi baraen douk nyetem Buk Sam iri. Nyuni yopinyi baraen douk nyape arhudok yopuruhi aweruh douk ipak apa peyarubaruh patuk Iruhin ananin nyeigur iri. Huni yopinyi baraen douk nyetem arhudok aweruh douk Iruhin ananin Mishin nyepuhur peyarubaruh iri. Aria ipak ta piyarub arhudokmori aweruh numun ipakiruh aparuh huni ipakig nokwatog um punek lotu um Debeini. 20 Aria ihih nyumneh punek tenkyu um Yain Iruhin um ihishmorim eneshenesh eshudok um apakini debeini Jisas Krais ananin nyeigur.
Shanaraum Iri Armam Armago Esheshin Baraen
21 Ipak douk padukemesh um Krais anan douk ipakin Debeini aria ipak douk pape shakamum anan. Douk namudok aria ipak ta pupe shakamum kupaishi arpesh aria eshesh shopunek shupe shakamum ipak.
22 Ipak irorihiyeu ta pupe shakamum ipakim rahaem aria pumnek amamin baraen kabi douk pasuhw Debeini ananin baraen pagipeshen um. 23 Um maresh? Rahaem douk hape debeimium irorihiyeu kabi douk Krais nape Debeini um Iruhin ananish arpesh um. Aria eshesh ihishmorim shape kabi ananihw shuknihw yegenyihw um. Eshesh douk anan kanak nataurumesh naraesh shatanamori shape wosik abom iri. 24 Eshudok Iruhin ananish arpesh douk shape shakamum Krais. Douk namudok aria ipak irorihiyeu shopunek douk namudok atin. Ipak ta pupe shakamum ipakim rahaem aria pumnek amamin baraen um eneshenesh eshudok.
25 Aria ipak rahaem shopunek ta urkwip punawasham ipakiyu irorihiyeu kabi douk Krais urkum manawasham Iruhin ananish arpesh aria narao esheshiyu outumeb shan nagok aria nataurumesh um. 26 Anan nenekesh namudok um nunekesh shutogur Iruhin ananish atish abom arpesh. Aria um agundok eshesh shemnek Iruhin ananin baraen atin shagipeshen um, Krais neshrokuhwesh abar nenekesh shatogur yopish. 27 Anan nenekesh namudok shopunek um nakri nunekesh shutogur ananish atish. Aria nuraesh shupe yopishi abom arpesh aria mare enen baraen nyupenyesh um enesh yoweishi inahos, uwok. 28 Aria ipak rahaem, ipak ta urkwip punawasham abom ipakiyu irorihiyeu namudok atin kabi douk ipak urkwip panawasham ipak kanak um. Anudok arman douk ananim urkum manawasham ananik irohukwik iri, anan douk urkum manawasham anan kanak shopunek. 29 Apak madukemesh um douk madae enen atin arpen apa nyukri uwok um enyenyihw yegenyihw uwe, uwok. Enyen apa nyokohw worigun aria nyanagabeohw yopuhw abom kabi douk Krais nanagabe Iruhin ananish arpesh um. 30 Um maresh? Apak douk mape kabi tokwonihw um Krais ananihw yegenyihw um. 31-32 Aria enen debeinyi baraen douk seiwok nyape aria arpesh madae shudukemesh um baugenyum uwe, uwok. Aria douk nyatogur yopugunum kabi douk enen baraen nyetem Iruhin ananik Buk iri nyakrium. Enyen nyakri namudok, “Namudok aria arman ta nukutukuk ananish amakenyish aria nunak nini ananik irohukwik shupe sik. Aria eshesh biyesh ta shutogur atin arpen.” Adur enyudok yopinyi baraen douk nyanabeshuk iri abom. Aria apak douk madae mudukemesh abom um baugenyum um uwe. Aria eik kanak yakri enyudok baraen douk nyakrium Krais nani Iruhin ananish arpesh douk shatukur Krais iri. 33 Aria enyudok baraen shopunek douk nyakrium ipak atin atin nyakri, “Ipak ihipmorim armam ta urkwip punawasham ipakiyu irorihiyeu kabi douk ipak urkwip panawasham ipak kanak um. Aria ipak ihiyumorim armago shopunek ta pumnek ipakim armam amamin baraen pugipeshen.”