5
Ehudok Aih Nyak Nyugipesheh Um Nyutaurum Iruhin Ananish Arpesh Um
Eshudok arpesh douk shenek yoweishi inahos iri nyak nyukripesh um shukutishukuk aria shunek yopihi aih. Aria nyukripesh um, nyak ta nyugipesh ehudok aih namudok. Rowehimi mare nyuhom nyukripam debeg, uwok. Nyukripam shokubur um hukutukuk yoweishi inahos kabi douk nyakripan shokubur nyakin yaken um. Aria weroroimi nyukripam shokubur kabi nyakrip nyakim owarhim um. Aria ruwehew iri nyukripo shokubur um ukutukuk yoweishi inahos. Aria owo shopunek, nyak ta nyukripo shokubur kabi nyakripo shokubur nyakiyu amakenyiyu um. Aria weroroiwori nyukripo shokubur um ukutukuk yoweishi inahos kabi nyakrip nyakiyu mohwiyariyu um. Aria nyak ta nyunek urkum um nyunek yopihi atih aih aria nyukripo.
Armam Hagok Hawosopuk Iri Armago Owowin Baraen
Armam hagok hawosopuk iri armago owowin baraen enyudok. Aria ono armago owowim rahaem hagokuk aria owo arpesh uwok um shutaurumo iri um, nyak ta nyutuk owowish nyeiguhw shuto iruhw aria nyukrip Iruhin ananish arpesh um shutaurumo shuko worigun. Aria ta onok okwokwin raminen nugokuk aria okwokwish batowish o barheshish shupe um, eshesh ta shutaurumok. Eshesh ta shugipesh Iruhin ananin baraen aria shutaurumok um shuwanamok enyudok seiwok okwok kweneken um eshesh iri. Aria shunekesh namudok um, eshesh ta shunek Iruhin nunadudareh. Aria wawudok arpesh wokowori douk wasuhw Iruhin ananin baraen dodog wagipeshen wakri Iruhin atun ta nutaurumo, aria wape wenek beten nyumneh weibus. Aria oudok douk wenek yoweishi inahos douk owo kanak urkwip porumen iri, owo douk wawok sabaiguni yopuguni worigun aria wanadudareh wape wosik. Aria owo douk madae ugipesh Iruhin ananih aih uwe. Douk namudok aria owo wape kabi douk owo wagok iri um. Eik yakripen enyudok baraen um nyukrip ihiyumorim armago douk owowim rahaem hagokuk iri. Um maresh, ta kupaishi shutru aria shukri owo yoweiwori armago. Ipak ihishmorim ta putaurum eshudok ipak atup awirop um pukesh eshudok eneshenesh. Aria enesh arpesh mare shutaurum eshesh atup awirop um, eshesh douk shakutukuk Iruhin ananin yopinyi baraen douk shasuhwen shagipeshen iri. Aria eshesh douk shatogur yoweishi arpesh abom sheshagrakuk eshudok douk madae shusuhw Iruhin ananin baraen iri uwe.
Aria nyak nyuwem armam hagok hawosopukuk iri armago owowish nyeiguhw um, nyak ta nyuwem um oudokmori atuw owowish nyeiguhw. Oudok douk owowish kwarahos shenek uhwinyumaguk 59-poreish kwarahos, aria wani owowim atum armam shape aria madae unak unek wehrur atin uwe uni kupaimi iri. 10 Aria kupaishi arpesh shatru shakri owo yopuwori apa wenek ehudokmori yopihi aih iri. Ehudok. Owo apa wataurumesh wosik owowish batowish aria apa wokesh eshudok eneshenesh kupaishi arpesh shanaki kupairubi warub iri. Aria shopunek, owo apa wakwrup Iruhin ananish arpesh douk shanak owowig urusag iri esheshiruh yeriweruh aria wataurum eshudok douk sharao amaen iri. Aria ihih nyumneh owo wape um wenek eneheneh yopihi aih atih. Nyak nyuwem um oudokmori atuw owowish nyeiguhw. 11 Aria weroroiwori douk owowim hagokuk iri, nyak mare nyuwem um owowish nyeiguhw, uwok. Ta kupaimi urkum mutogurumo um ukri urao kupaimi armam aria owo ukutukuk marik iri urkum wakri unek Krais ananin atin mour um. 12 Namudok aria owo ta baraen nyupenyo um agundok owo madae ugipesh owowim marik iri urkum um wakri adur um ta unek Krais ananin atin mour um. 13 Aria shopunek, owo apa arigeh hao wape meyoh aria wape um warahaen atin. Owo wape um wenek uwish togur wanak kupaigwi urusag. Aria watiguk kupaishi aria wata wanak wape wanumogesh eshesh. Ehudokmori aih Iruhin douk nakri uwok abom umeh. 14 Namudok aria eik yakri wosik um weroroiwori douk owowim hagokuk iri wata urao kupaimi armam. Aria owo ubuki batowish aria upe unek mour um utaurumesh aria upe wosik. Um maresh, ta apakish horim douk shakri uwok um Iruhin ananin baraen iri shukri apak yoweipari. 15 Ono armago douk amam hagok hawosopukuk iri douk wakutukuk jurug yopinyi baraen aria wasuhw Satan ananin baraen wagipeshen. 16 Aria ta eshesh shasuhw Iruhin ananin baraen iri eshesh atup awirop um ono armago douk amam hagok hawosopukuk iri uni eshesh upe um, eshesh ta shutaurumo shuko worigun nini eshudok douk owo wokumesh iri. Eshesh shunekesh namudok um ipak Iruhin ananip ta mare punek debeinyi mour um putaurum oudok armago um, uwok. Ipak ta putaurum oudok douk owowishi madae enesh shupeik abom um shutaurumo iri uwe atuw.
Amam Hape Debeimi um Iruhin Ananish Arpesh Iri Amamin Baraen
17 Mamudok douk hape debeimi um ipak Iruhin ananish arpesh aria hataurumep henek mour wosik abom iri, ipak ta putuk amamish nyeiguhw shuto iruhw aria pukomabor wosik utabor buni worigun. Eik yakri um mamudok douk henek mour dodogowim atum um henek skulumep hakripep Iruhin ananin baraen iri atum. Ipak ta putaurumam wosik abom. 18 Um maresh? Baraen nyetem Iruhin ananik Buk iri Iruhin nakri namudok. Nakri, “Shashudok bulmakauhos douk sheyotu shenek mour um sheshish wit um sharumohw urubit iri, ipak mare puweshik esheshig nokwatog, uwok. Eshesh ta shuwok anat ourehit wit.” Aria nakri enyudok kupainyi baraen shopunek nakri, “Eshesh shunek mour iri mare shuneken meyoh, uwok. Eshesh ta shurao utabor.”
19 Aria ta enen arpen nyukripen enen baraen um anan nape debeini um ipak Iruhin ananish arpesh iri nenek enesh yoweishi inahos um, nyak mare nyumneken, uwok. Aria biyesh o biyesh atin shukripen um, nyak wosik ta nyumnek esheshin baraen aria kadak nyukripan um mare wata nuneken atin. 20 Mamudok douk hape debeimi um ipak Iruhin ananish arpesh aria henek yoweishi inahos iri, nyak ta nyuhom um hukutukuk eshudok yoweishi inahos. Nyak nyuhom abudok nyutob sabaishi Iruhin ananish arpesh shunatorum shupe obi nyutob. Abudok nyutob, nyak ta nyikitak aria nyukripam dodogowinyi baraen um amam mare wata hunek yoweishi inahos. Nyak nyunekesh namudok um kupaishi shopunek shunogugur aria mare shunek yoweishi inahos.
21 Iruhin nani Krais Jisas hani Iruhin ananish enselahos shatruhw esheshis nabes aria eik Pol yakripen dodogowinyi baraen um nyumneken aria nyugipeshen. Baraen enyudok. Nyak ta nyukripesh enyudok atin baraen eik yakripen-enyi. Nyukrip Iruhin ananish arpesh douk shenek yoweishi inahos iri um mare wata shunekesh shopunek. Aria nyukripesh um, nyak mare nyukripeshuk kupainyi nyeiguhw shatoumesh iri arpesh, aria mare nyukripesh kupainyi nyeiguhw wokeshi iri uwe, uwok. Nyak ta nyukripesh atin baraen ihishmorim arpesh. 22 Aria nyak mare arigas nyenekesh um nyugraeh anan arman um nunek Iruhin ananin mour, uwok. Ta enesh arpesh shutrin um nyutaurum anan nenek yoweishi inahos iri arman aria shukri nyak shopunek douk yowenyari kabi anan um. Aria sagomatin nyak ta gamo nyudukeman wosik ba iyoh aria nyuwem wis ananig barag aria kadak nyukripan um nunek Iruhin ananin mour. Aria nyak ta mare nyunek urkum um nyunek yoweihi aih aria nyunek eneheneh yopihi abom atih aih Iruhin nakriyehi.
23 Aria eik yakri ikripen enen baraen shopunek um agundok arugeh atih hen um. Nyak mare nyuwok abar atubar, uwok. Nyak ta nyuwok anabar karoibar wainibar abar shopunek um apahw mare hwunatuken. Aria shopunek um kupaihi arugeh mare hen ihih nyumneh.
24 Anam armam douk henek yoweishi inahos yopugunum iri, apak douk madukemam um amam douk yoweimi. Aria Iruhin ta nunek skelumam nukri amam douk henek yoweishi inahos. Aria kweipon ta nuwanumam yoweishi inahos amam henekesh iri. Aria anam hanabeshuk henek yoweishi inahos iri, apak madae mudukemam uwe. Aria kweipon amamish yoweishi inahos ta shutogur yopugunum aria Iruhin ta nuwanam yoweishi inahos amam henekesh iri. 25 Aria douk namudok atin. Anam armam henek yopihi aih iri mour yopugunum aria sabaishi shatrum aria shadukemam. Aria anam henek yopihi aih iri mour habeshukesh aria apak madae mudukemesh uwe. Aria kweipon amam ta hunowereh hutogur yopugunum aria sabaishi shutrum. Aria apak shopunek ta mudukemam.