14
Jejus kot Tĩrtũm nhõ krĩ jarẽnh
Eprêw 11.16
Nhũm Jejus arĩ mẽ inhmã kapẽr nẽ mẽ inhmã:
—Kwa ã ixte mẽ amã amnhĩ jarẽnh anhỹrja ma nẽ tee ri amnhĩ kukamã ajamaxpẽr nẽ akaprĩ hkêt nẽ. Arĩ amnhĩ kaxyw Tĩrtũm mẽ wa inhmã ajamaxpẽr tỳx rãhã ho ri apa. Inhĩpêêxà nhõ krĩ kamã ixkre xohtôô. Ãm hãmri na pa ã mẽ amã harẽnh anẽ. Tã kot paj ma akupỹm hwỳr api nẽ mẽ akutêp mã amã mẽ anhõrkwỹ ho mex. Hãmri nẽ ho mex pa nẽ rĩ man akupỹn mẽ awỳr wrỳ. Hãmri nẽ ma akupỹm amnhĩ kôt mẽ ato ixàpir pa ka mẽ Tĩrtũm mẽ wa ixkôt apa rãhã apa ho apa. Jakamã kwa mẽ ri akaprĩ nẽ apa hkêt nẽ. Anẽ.
Jejus te kêp Tĩrtũm wỳr pry pyràk
Epes 2.18
—Nẽ ma nhỹhỹm inhmõr xàta ra mẽ ate harẽnh mar mex. Nẽ hwỳr pryja mããnẽn mẽ ate harẽnh mar mex. Anẽ.
Hãmri nhũm Tomas tee ri kuma nẽ kãm:
—Kwa mẽ ixte nhỹhỹm amõr xàta pumunhre hã kot pa kêt mẽ hwỳr pryja pumu. Anẽ.
Hãmri nhũm kãm:
—Kwa paa. Te ixpê Inhĩpêêxà hwỳr pry pyràk. Na htem amnhĩ kaxyw inhmã hamaxpẽr nẽ ixkôt amnhĩ xunhwỳ hãmri nẽ nhỹrmã ixkukwak ri pix mã ma Inhĩpêêxà mẽ wa inhõ krĩ hwỳr api. Ixkukwak ri pix mã na htem hprĩ hã Tĩrtũm kapẽr ma. Nẽ ixkukwak ri pix mã na htem wa ixri htĩr tũm nẽ pa ho pa. Kot kaj mẽ aprĩ hã ixpumu nẽ mããnẽn te aprĩ hã Inhĩpêêxà pumunh pyràk. Tã ra mẽ ate tanhmã ixte amnhĩ nhĩpêx to hã ixpumunh mex jakamã mããnẽn te ra mẽ ate Inhĩpêêxà kot amnhĩ nhĩpêx ã omunh mex pyràk. Anẽ.
Jejus mẽ Tĩrtũm wa kot amnhĩ nhĩpêx tipxi hã wa harẽnh
Juãw 1.1, 10.30; Piripos 2.6; Korosẽ 2.9
Nhũm Jejus ã mẽ inhmã kapẽr anẽ nhũm Firipti kuma nẽ kãm:
—Kwa nom mẽ inhmã inhno ho Anhĩpêêxà pumunh prãm. Kot pa mẽ omu nẽ ixkĩnh tỳx kumrẽx. Anẽ.
Hãmri nhũm Jejus kãm:
—Kwa na pa pre ra mẽ akôt ri ixpa ryy nẽ. Ka mẽ aprĩ hã ixpumunh mex nẽ. Kêt ra mẽ kot ixpumunh mex xwỳnhjaja te mẽ kot mããnẽn Inhĩpêêxàja no ho omunh mex pyràk. 10 Wa ixte amnhĩ nhĩpêxja ãm tipxi. Xà ate kormã amnhĩ krã hi mã ixkapẽr jaxàr tỳx kêt? Inhĩpêêxà mẽ wa ixte amnhĩ nhĩpêxja ãm tipxi. Nẽ kot axpẽn pyràk. Jakamã na pa hte amnhĩ krã hkôt ri tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri ixpa hkêt nẽ. Ãm Inhĩpêêxà nhỹ hã na pa hte ri tanhmã mẽ amã ixkapẽr to ho ri ixpa. Nẽ hihtỳx xà ho tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri ixpa. Ka mẽ ja hã ixpumu nẽ te ano ho Inhĩpêêxà pumunh pyràk. 11 Kwa mẽ ixkapẽr ma nẽ hkôt ajamaxpẽr tỳx nẽ. Inhĩpêêxà mẽ wa ixte amnhĩ nhĩpêxja ãm tipxi. Nẽ kot axpẽn pyràk. Rỳ ka mẽ tee ri ja kukamã ajamaxpẽr japêr hãmri nẽ ixte aa mẽ ate mẽmoj pumunh kêt kwỳ ho anhỹr ã mãn ixpumu nẽ ja hã wa ixte amnhĩ nhĩpêx tipxi kôt ajamaxpẽr.
12 —Kwa mẽ ixkapẽr ma nẽ amnhĩ krã kamã amnhĩ krãm haxàr tỳx nẽ. Mẽ ate amnhĩ kaxyw ixkôt ajamaxpẽr xwỳnhjaja kot kaj mẽ ixte tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ixpa hã ixpumu nẽ ixkôt ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri apa. Kot paj akupỹm Inhĩpêêxà hwỳr api nẽ kuri ixpa ho ixpa. Ka mẽ ixwakre kamã ixihtỳx xà ho tanhmã mẽ akwỳjê mã amnhĩ nhĩpêx to ho ri apa.
13 —Nẽ kot kaj mẽ apê ixkwỳ hã tanhmã mẽmoj tã ixwỳr to pa mẽ ama nẽ mẽ amã tanhmã mẽmoj nhĩpêx to. Mẽ kot omunh nẽ Inhĩpêêxà mex o mex ã omunh kurê kumrẽx kaxyw. 14 Nà kot kaj mẽ apê ixkwỳ hã mẽmoj tã ixwỳ pa mẽ ama nẽ mẽ amã tanhmã mẽmoj to. Anẽ.
Jejus kot mẽ pahwỳr Tĩrtũm mẽ wa Karõ rẽnh ã kot amnhĩ jarẽnh
Juãw 7.37-39, 16.7-17; Atre 2.1-4; mããnẽn Rõmãn 5.5; Wam Korĩt 12.7-11; Epes 3.16; Wam Juãw 2.27
15 Nhũm Jejus arĩ mẽ inhmã kapẽr nẽ mẽ inhmã:
—Nà kot kaj mẽ amã ixkĩnh hã kot kaj mẽ ixkapẽr kôt pix mã ri amnhĩ nhĩpêx rãhã ho ri apa.
16 —Kot paj akupỹm kaxkwa hwỳr api hãmri nẽ mẽ ato Inhĩpêêxà wỳ nhũm inhma nẽ mẽ awỳr kot mẽ ato ajuta xwỳnh maatita rẽ nhũm man mẽ awỳr wrỳ nẽ mẽ akaxwỳnh mã agjê. Hãmri nẽ mẽ akôt tanhmã mẽ ato ajuta hto ho pa rãhã ho pa. 17 Wa Ixkarõ koja mẽ awỳr kurẽ nhũm mẽ amã agjê. Hãmri nẽ hprĩ hã mẽ amã Tĩrtũm kapẽr o amnhĩrĩt o mẽ akôt pa ka mẽ aprĩ hã mar mex nẽ. No mẽ kêp Tĩrtũm kra hkêt xwỳnhjaja koja hprĩ hã wa Ixkarõ jarẽnh mar kêt nẽ. Mẽ kot wa ixkôt amnhĩ xunhwỳr kêt jakamã koja mẽ hkarõ mã gjêx kêt nẽ. Ãm mẽ ate ixkôt amnhĩ nhĩpêx o apa xwỳnhjê pix wỳr koja wrỳ nẽ mẽ awỳr agjê nẽ mẽ akamã pa ho pa.
18 —Nẽ ixte mẽ arer nẽ ma inhmõr mã tã kot kaj mẽ te mẽ hã awrãre pyrà nẽ ahte atỳx ri apa pyràk kêt nẽ. Kot paj te pa akupỹn mẽ awỳr ixwrỳk pyrà nẽ mẽ awỳr wa Ixkarõ rẽ nhũm mẽ akãm agjê nẽ mẽ akamã pa ho pa.
19 —Nẽ koja tokyx mẽ kot amnhĩ kaxyw Tĩrtũm mã hamaxpẽr kêt xwỳnhjaja axte ixpumunh kêt nẽ. No mẽ papajaja kot puj mẽ tokyx axte nhỹri axpẽn pumu.
—Nẽ kot paj akupỹm ixtĩr hãmri nẽ ixtĩr tũm nẽ ixpa ho ixpa ka mẽ ixkukwak ri ajaxwỳja nhỹrmã Tĩrtũm mẽ wa ixri atĩr tũm nẽ apa ho apa.
20 —Tã koja wa Ixkarõ mẽ awỳr wrỳ nẽ mẽ akarõ mã agjê ka mẽ aprĩ hã Tĩrtũm mẽ wa ixte amnhĩ nhĩpêx ã wa ixpumunh mex kurê kumrẽx. Te wa ixte amnhĩ nhĩpêx tipxi pyràk o ka mẽ hã wa ixpumu. Nẽ mããnẽn mẽ papajaja te ra mẽ pahtipxi nẽ ri mẽ papa pyràk ka mẽ hã amnhĩ pumunh mex kurê kumrẽx.
21 —Nẽ mẽ kãm ixkĩnh xwỳnhjaja na htem ixkapẽr ma nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx o pa. Jakamã nhũm Tĩrtũm ixtã mẽ omu nẽ kãm mẽ hapê htỳx nẽ. Pa mããnẽn amnhĩ tã mẽ omu nẽ inhmã mẽ hapê htỳx nẽ. Jakamã kot paj mẽ kãm amnhĩ to amnhĩrĩt nhũm te mẽ kot no ho ixpumunh pyràk. Anẽ.
Nhũm pre ã Jejus hkôt mẽ ixpa ho mẽ ixpa xwỳnhjê mã amnhĩ jarẽnh anẽ. 22 Hãmri nhũm Jutre hõja. Jut Kariot kêt axtem Jutre hõja Jejus axte kot mẽ inhmã pix mã kot amnhĩ to amnhĩrĩt ã harẽnhja ma nẽ kãm:
—Kwa aprĩ hã mẽ inhmã mẽmoj jarẽ mẽ ijahkre xwỳnh. Mon ka mẽ kêp akwỳ hkêt xwỳnhjê mã axte amnhĩ to amnhĩrĩt kêt ã amnhĩ jarẽ? Nẽ ãm mẽ papxipix mã amnhĩ to amnhĩrĩt ã amnhĩ jarẽ? Anẽ.
23 Hãmri nhũm kãm:
—Nà mẽ amã ixkĩnh xwỳnhjaja na ka htem ixkapẽr ma nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx. Nhũm Inhĩpêêxà ja hã mẽ apumu nẽ ixtã kãm mẽ ajapê htỳx nẽ. Hãmri pa wa mẽ akôt ixpa ho ixpa. Jao mẽ amã amnhĩ to amnhĩrĩt mex o ixpa. 24 Na pa hte amnhĩ krã hkôt ri mẽ kãm ixkapẽr o ixpa hkêt nẽ. Ãm Inhĩpêêxà nhỹ hã na pa hte mẽ kãm ixkapẽr o ri ixpa. Kot mẽ awỳr inhmẽnh xwỳnhta nhỹ hã. Tã nhũm mẽ kãm inhmar prãm kêt jakamã na pa hte wa mẽ kãm mẽ apyrà nẽ amnhĩ to amnhĩrĩt o ixpa hkêt nẽ.
25 —E na pa kormã ixte mẽ akôt ri ixpa ri ã mẽ amã amnhĩ jarẽnh anẽ. 26 Tã koja Inhĩpêêxà ixpãnhã mẽ awỳr wa Ixkarõ rẽ. Ixte hã mẽ amã ixàhwỳr xà hkôt. Hãmri nhũm man mẽ awỳr wrỳ nẽ mẽ akaxwỳnh mã agjê nẽ mẽ akôt ri tanhmã mẽ ato ajuta hto ho pa. Nẽ ra ixte ã mẽ amã ixkapẽr anhỹrja koja hprĩ hã mẽ amã ho amnhĩrĩt mex nẽ. Ka mẽ amnhĩ krã kamã kãm ajamaxpẽr nẽ hã ano htỳx nẽ ho apa. Anẽ.
Jejus kêp mẽ pajamakêtkati nhõr xwỳnh
Rõmãn 5.1; Karatas 5.22; Piripos 4.7; Korosẽ 3.15
27 Nhũm Jejus arĩ mẽ inhmã kapẽr nẽ mẽ inhmã:
—Nẽ mẽ kêp ixkwỳ hkêt xwỳnhjaja na htem tee ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr o ri pa. Jao hkaprĩ nẽ pa. No pa na pa hte mẽ kurom ijamakêtkati nẽ ixkĩnh nẽ ri ixpa ho ixpa. Tã kot paj tanhmã mẽ ato ka mẽ ixpyrà nẽ ajamakêtkati nẽ axàmnhĩx akĩnh nẽ ri apa. Jakamã kwa mẽ ixte amnhĩ jarẽnh ma nẽ tee ri amnhĩ kukamã ajamaxpẽr o amã ma ho ri apa hkêt nẽ.
28 —Na pa pre ra mẽ amã ma ixàpir nẽ nhỹrmã man akupỹn mẽ awỳr ixwrỳk ã mẽ amã amnhĩ jarẽ. Tã na pa ra ma akupỹm Inhĩpêêxà hwỳr ixàpir mã. Kot amnhĩ to rax o kot ijakrenh. Kot paj akupỹm hwỳr api nẽ kuri inhmex nẽ ixpa ho ixpa. Tã ka mẽ amã ixkĩnh hã kot kaj mẽ ma akupỹm hwỳr ixàpir ã ijarẽnh ma nẽ inhỹ hã akĩnh nẽ.
29 —Kormã ma akupỹm ixàpir kêt ri na pa ã mẽ amã amnhĩ kukamã amnhĩ jarẽnh anẽ. Kêr pa mẽmo arĩgro hã ma akupỹm api ka mẽ ja hã ixpumu nẽ ajamaxpẽr o: “Nà ãm hãmri na pre mẽ inhmã amnhĩ kukamã akupỹm Hipêêxà hwỳr àpir ã amnhĩ jarẽ.” Anhỹr o ajamaxpẽr. Jao ixkôt ajamaxpẽr tỳx rãhã ho ri apa.
30 —Kot paj tokyx axte tanhmã mẽ amã ixkapẽr to hkêt nẽ. Mẽ kêp ixkwỳ hkêt xwỳnhjê nhõ pahihti Satanastija na ra kot tanhmã ixto kaxyw. Nom koja tee ri tanhmã kãm ixto hprãm kaprỳ. Kurom ixihtỳx o ixihtỳx o ixte hakrenh par jakamã koja tanhmã ixto hkêt nẽ. 31 Kwãr kãm tanhmã ixto hprãm xà hkôt tanhmã ixto pa omu. Inhmã Inhĩpêêxà hkôt ixte amnhĩ nhĩpêx prãm jakamã kot paj jahti mã arĩ xa nhũm te tanhmã kot ixto pyràk o inhĩpêx nom tanhmã ixto hkêt nẽ. Mẽ ate inhmã Inhĩpêêxà japê htỳx ã ixpumunh kaxyw kot paj ã mẽ anoo mã amnhĩ nhĩpêx anẽ. Nẽ mẽ ate ixte kãm tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri ixpa rãhã mẽ kot ixpĩr ã ixpumunh kaxyw. E hãmri. Ma pu mẽ mõ nẽ amnhĩ to Tĩrtũm wỳ. Anẽ.
Nhũm pre ã Jejus hkôt mẽ ixpa ho mẽ ixpa xwỳnhjê mã kapẽr anẽ. Pa mẽ kuma nẽ kànhmã ixkuhê nẽ inhnojarêt nhũm axte mẽ inhmã awjarẽ.