17
Jejus kot amnhĩ to Tĩrtũm wỳr ã harẽnh
Rõmãn 8.34; Eprêw 7.25
Tã nhũm Jejus mẽ inhmã kapẽr pa nẽ hpãnhã kaxkwa hwỳr rĩt nẽ Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽ nẽ kãm:
“Pa Papaj. E na pa ra amã hprãm xà hkôt tanhmã amã amnhĩ nhĩpêx to hpar o mõ nẽ akupỹm awỳr inhnojarêt kaxyw. Jakamã kot kaj ixpê Akra hã ma akupỹm amnhĩ wỳr ixto api. Mẽ kot ja hã ixpumunh nẽ amã amex o amex ã ajarẽnh o pa kaxyw. Na ra pyka piitã hkôt ri mẽ pa xwỳnh kwỳjaja amnhĩ kaxyw ixkôt hamaxpẽr nẽ ixkôt amnhĩ xunhwỳ nom ka na ka pre inhmã mẽ agõ. Ixte mẽ htĩr tũm nẽ mẽ pa mã xwỳnh ã mẽ harẽnh kaxyw. Jakamã koja mẽ nhỹrmã ixkukwak ri pakuri htĩr tũm nẽ pa ho pa. Na mẽ ra ixkapẽr mar mex nẽ. Nẽ ixpê Jejus Kris pê ate mẽ hwỳr inhmẽnh xwỳnhja kôt hamaxpẽr mex nẽ. Nẽ apê Tĩrtũm ã ãm apyxi mex ã mããnẽn akôt hamaxpẽr mex nẽ. Nẽ amex o amex ã akôt hamaxpẽr nẽ kãm akĩnh nẽ. Jakamã koja mẽ nhỹrmã pakuri htĩr tũm nẽ pa ho pa. Nà koja mẽ anẽ.
Amnepêm amnẽ pyka ja hwỳr inhnojarêt nhũm ate tanhmã ixte amnhĩ nhĩpêx to hã inhmã karõta na pa ra hatur xàm mẽnh kaxyw. Na pa xatã mẽ kãm akapẽr jarẽnh o ri mẽ hkôt ixpa. Jao ra mẽ kãm apê Pahi Maati hã apixi mex ã ajarẽ nẽ amex o amex nẽ axàhpumunh o axàhpumunh ã mẽ kãm ajarẽnh o ri ixpa. Jakamã e Papaj. Kêr ka tokyx ixpê akra hã ma akupỹm amnhĩ wỳr ixto api. Pa akupỹm awỳr pôj nẽ te amnepêm akuri ixpaja pyrà nẽ axte akuri ixpa ho ixpa.” Anẽ.
Jejus kot hkwỳjê ho Tĩrtũm wỳr ã harẽnh
Nhũm Jejus arĩ Tĩrtũm mã kapẽr nẽ kãm:
“E Papaj. Nà ra ate pyka hkôt inhmã mẽ õr xwỳnhjaja na pa ra mẽ kãm akapẽr jarẽnh ryy ho ri mẽ hkôt ixpa nhũm mẽ akapẽr kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o pa. Tã ixte anhỹ hã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri ixpaja ra mẽ kot ja hã ixpumunh mex. Na pa pre hte axô ri mẽ ahkre ho ri ixpa nhũm mẽ amnhĩ kaxyw ixkôt hamaxpẽr mex nẽ. Nẽ ate mẽ hwỳr inhmẽnh nhũm mẽ hwỳr ixwrỳkja ã mẽ kot ixpumunh mex.
9-10 Tã ot pa mẽ ho awỳr o xa. Nom na pa mẽ kêp ixkwỳ hkêt xwỳnhjê ho awỳr kêt nẽ. Ãm ate inhmã mẽ õr xwỳnhjê pix o na pa awỳ. Mẽ kêp akra jakamã mããnẽn mẽ kêp ixkraa. Jakamã na htem pamã pamex o pamex ã pajarẽnh o ri pa.
11 Axihtỳx o axihtỳx jakamã na ka pre amnhĩ xwar inhmã axihtỳx xà hkwỳ gõ pa te ixte axihtỳx pyràk. Tã na pa ra akupỹm awỳr inhnojarêt kaxyw. Kot paj jar pyka hkôt ri ixpa ry hkêt nẽ. Nom ixkwỳjaja koja mẽ arĩ kamã pa jakamã kwa Papaj. Kêr ka inhmã mẽ omunh mex nẽ kê mẽ inhỹ hã tãm ri amnhĩ nhĩpêx o pa. Nẽ pahpyrà nẽ te ixkre tipxi kamã mẽ htipxi nẽ mẽ pa pyràk o axpẽn kôt pa.
12 Kormã mẽ kamã ixpata ã ate inhmã axihtỳx xà hkwỳ nhõrta o pa mẽ htãnopxar mex o ri mẽ hkôt ixpa. Jakamã nhũm mẽ ri ixkôt amnhĩ nhĩpêx o pa. Ãm Jut Kariot pix koja mẽ hkĩnhã tanhmã amnhĩ tomnuj to nẽ hapêx. No ãm ra akapẽr ã kagà kot hkukamã ã kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr ã harẽnh xàja kôt koja ã amnhĩ nhĩpêx anẽ nẽ hapêx.
13 Tã na pa ra akupỹm awỳr inhnojarêt kaxyw jakamã na pa ixte tokyx mẽ rer mã xwỳnhjê ho awỳr o xa. Kormã mẽ hkôt ri ixpa ri. Mẽ kot inhmar nẽ ixpyrà nẽ hkĩnh nẽ hamakêtkati nẽ ri pa kaxyw. 14 Na pa pre ra mẽ kãm akapẽr jarẽnh ry nẽ nhũm mẽ ixpyrà nẽ akôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o ri pa. Jakamã nhũm hte mẽ kêp ixkwỳ hkêt xwỳnhjaja tee ri ja hã mẽ omu nẽ axtem nẽ kãm mẽ hkurê nẽ. Nom mẽ kêp mẽ hkwỳ hkêt jakamã na htem ã mẽ kamã gryk anẽ.
15 Tã na pa ã mẽ ho awỳr anhỹr o xa. Nom mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjê hkàx ã mẽ pa kaxyw na pa mẽ ho awỳr kêt nẽ. Koja mẽ arĩ mẽ hkôt ri pa. Nom mẽ uràk nẽ amnhĩ tomnuj o pa pumaj na pa ã mẽ ho awỳr anẽ. 16 Mẽ kêp mẽ hkwỳ hkêt. Axtem mẽ kot amnhĩ nhĩpêx. Te mẽ kot mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx pyràk jakamã kê mẽ amarĩ mẽ hkôt pa htã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx kôt amnhĩ nhĩpêx o pa hkêt nẽ. Ãm pahkôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o pa. 17 Akapẽr pix na mex o mex jakamã koja mẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx o pa nẽ gaa nẽ te pahte amnhĩ nhĩpêx pyràk o amnhĩ nhĩpêx.
18 Na ka pre amnẽ mẽ hwỳr inhmẽ pa pre ixte mẽ kãm akapẽr jarẽnh o ri ixpa kaxyw mẽ hwỳr wrỳ. Nẽ amnhĩ pyrà nẽ mẽ kot akapẽr jarẽnh o mẽ hkôt pa kaxyw pa mẽ kurê nẽ ma mẽ hwỳr mẽ kurẽ. 19 Inhmã mẽ hapê jakamã kot paj amnhĩ grônh kôt nhãm mẽ kot axpẽn mã ri inhgrônh o pa xwỳnhjê mã amnhĩ gõ. Amã hprãm xà hkôt. Ixkwỳjaja kot ja hã ixpumunh nẽ ixpyrà nẽ amã hprãm xà hkôt pix mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho pa kaxyw.” Anẽ.
Jejus kot hkrajê piitã ho Tĩrtũm wỳr
20 Nhũm Jejus arĩ Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽ nẽ kãm:
“Tã na pa ã jajê ho awỳr anẽ Papaj. Nom ixkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê pix o na pa awỳr kêt nẽ. Mããnẽn mẽ ô ri nhỹrmã mẽ kot ixkôt amnhĩ xunhwỳr mã xwỳnhjaja na pa mẽ ho ixpimràà tã mẽ ho awỳ. 21 Kê mẽ pahpyrà nẽ te hamaxpẽr tipxi pyrà nẽ ri axpẽn to pa. Nẽ pahte amnhĩ nhĩpêx kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o pa. Koja mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa nhũm mẽ kêp pahkwỳ hkêt xwỳnhjaja pahtã mẽ omu nẽ ate mẽ hwỳr inhmẽnh ã apumunh kurê kumrẽx.
22 Nẽ koja mẽ ixkukwak ri panhỹ hã te pahpyrà nẽ hamaxpẽr tipxi nẽ ri pa pyràk o amnhĩ nhĩpêx o pa. 23 Na pa htem te ixkre tipxi kamã mẽ ixtipxi pyràk o axpẽn nhĩpêx o ri ixpa. Te pahte axpẽn nhĩpêxta pyràk. Tã koja mẽ ixwakre kamã ã axpẽn nhĩpêx anhỹr o pa nhũm mẽ kêp pahkwỳ hkêt xwỳnhjaja ja hã mẽ omu nẽ hamaxpẽr o: ‘Nà pẽr ãm hãmri na pre Tĩrtũm tãm mẽ pahwỳr Jejus mẽ. Kãm hapê htỳx tã mẽ pahwỳr kumẽ nhũm wrỳ nẽ amnhĩ xwar kãm hkwỳjê japê nẽ.’ Anhỹr o koja axpẽn mã pajarẽnh o pa.
24 Amnepêm amrakati ri pa pre amã ijapê hã ri ixpa. Tã ot pa jajê ho awỳ. Ka na ka pre inhmã mẽ agõ. Tã ma awỳr inhmõr mã xàta wỳr na pa inhmã mẽ àpir prãm nẽ. Koja mẽ nhỹrmã ma pahwỳr api pu mẽ pahpiitã pahpimrààtã pamã axpẽn japê hã ri papa ho papa.
25 E Papaj. Amex o amex tã mẽ kêp ixkwỳ hkêt xwỳnhjaja na kormã ate mẽ hwỳr inhmẽnh xwỳnh ã ixkôt hamaxpẽr kêt nẽ. Nom mẽ kot ixkôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjaja na mẽ kurom ja hã ixkôt hamaxpẽr mex nẽ.
26 Na pa ra ixprĩ hã mẽ kãm akapẽr o amnhĩrĩt o ri ixpa. Tã kot paj axte mẽ kãm akapẽr kwỳ jarẽ. Amã ijapêta pyrà nẽ mẽ kãm axpẽn kĩnh ã axpẽn to pa kaxyw na pa mẽ kãm hã karõ. Kot paj inhĩ hã mẽ hkôt ixpa hkêt tã koja Pahkarõja mẽ hwỳr wrỳ nẽ mẽ hkarõ mã agjê nẽ te pa mẽ hkôt ixpa pyràk o mẽ hipêx. Ja na pa inhmã hprãm. Tã koja anẽ. Jakamã na pa ã mẽ ho awỳr anẽ. Tã ãm ja pix Papaj.” Anẽ.
Nhũm pre ã Jejus õ Papaj mã mẽ inhnoo mã amnhĩ jarẽnh anẽ pa mẽ ixpiitã hã kuma.