15
ôwêhti pikunor jarẽnh
Matêwre 18.12-14
Tã nhũm mẽ kot pahihti mã hkwỳjê pê kàxpore hkwỳ jamỳnh xwỳnhjê mẽ mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjaja Jejus kapẽr mar kaxyw hwỳr mra. Hãmri nhũm Parijew nhõ xwỳnhjê mẽ mẽ kot Tĩrtũm kapẽr tũm o mẽ ahkre xwỳnhjaja mẽ hã Jejus pumu. Hãmri nẽ kê wem axte axpẽn mã tanhmã ho kapẽr punuj to nẽ axpẽn mã:
—Tk. Kwa na hte mũjti axtem nẽ mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjaja amnhĩ wỳr mẽ kuwỳ nẽ tõhã mẽ kutã apku. Kwa mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnh kênã kot kêt mẽ kutã apkur o pa. Anẽ.
Hãmri nhũm Jejus amnhĩ tã mẽ kuma nẽ tanhmã mẽ kãm kapẽr to. Nom hprĩ hã mẽ kãm kapẽr kêt nẽ. Kê ãm amnhĩ tã kuxi nẽ mẽ kãm ôwêhti pikunor jarẽ nẽ mẽ kãm:
—Koja mẽhõ õ ôwêhti xohtô nẽ. Nẽ ma nhỹri hamãr o pa. Hãmri nhũm pyxire nẽ hkwỳ kaga nẽ ma nhỹhỹm ahte tẽ nẽ akunok. Hãmri nhũm õ dõnja ma kot akupỹm piitã o mõr kaxyw hkwỳ ho pikuprõnh pa hãmri nẽ tee ri hkwỳ kaêx ã pikunor xwỳnhta japêr. Hãmri nẽ ma hkwỳ ho mõ nẽ nhỹri kure. Kot nhỹri kutêp apkur o ri pa kaxyw kure hãmri nẽ ma akupỹm pikunor xwỳnhta japêr o tẽ. Hãmri nẽ hapêr ryy nẽ nhỹri hwỳr kato. Nẽ omu nẽ hkĩnh tỳx nẽ. Hãmri nẽ amnhĩ kre hã kumẽ nẽ ma akupỹm hkwỳ hwỳr o tẽ. Hãmri nẽ mẽ ĩhkô hã kumẽ nẽ hkĩnh nẽ hkràmnhwỳjê ho akuprõ nẽ õrkwỹ htã mẽ õrkwỹ xwỳnhjê ho akuprõ nẽ mẽ kãm: “Kwa na pre ixpê ixkriita õ akunok. Pa pre hapêr kãm ixihtỳx nẽ kãm ixkato nẽ omu nẽ ixkĩnh nẽ. Jakamã kwa wem mããnẽn inhỹ hã akĩnh.” Anẽ.
—Ã mẽ ujarẽnh kot anhỹr. Ja pyrà nẽ koja mẽ kot amnhĩ tomnuj tỳx xwỳnhjê hõ tee ri amnhĩ pumu nẽ kot amnhĩ tomnuj kaga nẽ Tĩrtũm kôt amnhĩ xãm. Hãmri nhũm kaxkwa kamã mẽ piitã ja hã omu nẽ hkĩnh tỳx nẽ. Te ho my kot ôwêhti hpikunor xwỳnh mã kator nẽ hkĩnh tỳxta pyràk. Na hte Tĩrtũm tãm mẽ kot amnhĩ nhĩpêx o mẽ pa xwỳnhjê pumu nẽ hkĩnh nẽ. Tã koja mẽhõ kot amnhĩ tomnuj tỳx tã ã amnhĩ nhĩpêx anhỹrja kaga nẽ Tĩrtũm kôt amnhĩ xãm hãmri nhũm amnhĩ tã omu nẽ hkĩnh tỳx nẽ. Jakamã na pa hte mẽ akurom ã mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjê hkôt Tĩrtũm kapẽr o mẽ ahkre rãhã ho ri ixpa. Anẽ.
Nhũm pre ã Jejus mẽ kot tanhmã ho kapẽr punuj to xwỳnhjê mã amnhĩ jarẽnh anẽ.
Kàxpore pikunor jarẽnh
Nhũm Jejus arĩ mẽ kãm awjarẽ nẽ mẽ kãm:
—Nẽ ja. Koja mẽhõ ni hikàxpore kêp 10. àpênh o arĩgro pê 10 pãnhã kàxpore kêp 10. Tã ho pyxi nẽ ho akunok. Hãmri nẽ tee ri hapêr nẽ hkaprĩ nẽ. Hãmri nẽ kanê hpôk nẽ hitom kapõnh pê hprĩ hã hapêr o ri pa nẽ kãm kato. Hãmri nẽ kupy nẽ hkĩnh nẽ hkràmnhwỳjê ho akuprõ nẽ õrkwỹ htã mẽ õrkwỹ xwỳnhjê ho akuprõ nẽ mẽ kãm amnhĩ jarẽ nẽ mẽ kãm: “Xê na pre ixpê ixkàxpore hõta akunok pa tee ri hapêr tã akupỹm kãm ixkato nẽ kupy nẽ ixkĩnh nẽ. Jakamã xê wem inhỹ hã mããnẽn akĩnh.” ã mẽ ujarẽnh kot anhỹr.
10 —Ja pyrà nẽ koja mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjê hõ pyxire nẽ amnhĩ tomnuj kaga nẽ ixkôt amnhĩ xãm. Hãmri nhũm kaxkwa kamã mẽ piitã ja hã omu nẽ hkĩnh nẽ. Te mẽhõ ni kot kàxpore pikunor xwỳnh mã kator nẽ hkĩnhta pyràk. Anẽ.
Mẽ hkra pikunor jarẽnh
11 Nhũm Jejus arĩ mẽ ahkre ho xa. Tĩrtũm kãm mẽ piitã mẽ hapê htỳx ã mẽ ahkre ho xa. No kê ãm hã kuxi nẽ kê we tanhmã mẽ kãm ujarẽnh to nẽ mẽ kãm:
—Nẽ koja mẽhõ hkra my wa axkrut. 12 Hãmri nhũm kot hapu õ papaj wỳr tẽ nẽ kãm: “E papaj. Ot pa awỳr tẽ. Kot kaj nhỹrmã ty pa wa amỳr pê akukrêx o ixàrĩk. Jakamã e kwa tokyx atĩr ri amnhĩ kamã wa inhmã ho axkjê pa inhõ ho amnhĩptàr kurê kumrẽx nà?” Anẽ. Hãmri nhũm kuma nẽ wa kãm hikukrêx o axkjê. Kot wa mã hkwỳ gõ nẽ kot hapu mã hkwỳ gõ. 13 Hãmri nhũm kot haputa ãm ri hipêêxà hkôt pa hkrãnre hãmri nẽ kot kãm hikukrêx nhõr jamỳnh pa nẽ ma nhỹhỹm o mõ nẽ ho wẽnê hpa. Hãmri nẽ hpãnhã kàxpore jamỳ nẽ ma nhỹhỹm mõ. Nhỹhỹm awry hã pika hõ hwỳr ma mõ. Mõõ hãmri nẽ krĩ hõ kamã htỳx ri tanhmã amnhĩ tomnuj to ho ri pa. Hãmri nẽ gaa nẽ ra mẽ hkuprỳjê hã kàxpore ho hapêx pa. Nẽ kagôxỳhti hã ho hapêx pa. Nẽ gaa hãmri nẽ hikàxpore hkêt nẽ ri pa.
14 —Rôm nhũm pikaja kamã mẽ hã na wrỳk kêt ry rax nẽ. Nẽ gaa nhũm mẽ hpur kãm mẽ kêp mẽ apkur xà hã mẽõja hapêx pa. Jakamã nhũm mẽ hkra kot haputa kêp amrakati nẽ kãm prãm tỳx nẽ ri pa. Hãmri nẽ tee ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr. 15 Hãmri nẽ amnhĩ to krĩ nhõ xwỳnhjê mar o ri pa. Kot mẽ kãm tanhmã àpênh to nẽ hpãnhã apkur kaxyw. Hãmri nhũm mẽhõ kot kãm hkrit hagrô jamãr kaxyw hã kumẽ nhũm ma hwỳr tẽ nẽ kãm hamãr o pa. Nom kot kãm hamãr o pata pãnhã ãm kãm mẽmoj nhõr kryre nhũm arĩ kãm prãm tỳx kumrẽx.
16 Nẽ tee ri kot hagrô kutã õta kur prãm nẽ tee ri omunh o pa. 17 —Nẽ gaa hãmri nẽ tanhmã hamaxpẽr to. Nẽ tee ri kot tanhmã amnhĩ tomnuj toja ã amnhĩ pumu nẽ hamaxpẽr o: “Hêxta waa nẽ. Mãn mũtar inhõ krĩ kamã inhõ papaj mã mẽ àpênh xwỳnhjaja ixrom apkur mex o pa. àpkur mex nẽ nhũm mẽõ jakrêx prãr rũnh tã pa jar mẽ hkĩnhã prãm xàj ra ixtyk o mõ. 18 Nà kot paj ma akupỹm mõ. Hãmri nẽ inhõ papaj pumu nẽ ã kãm amnhĩ jarẽnh anẽ nẽ kãm: ‘Kwa Papaj. Na pa pre ixpê akra hã amnhĩ tomnuj tỳx kumrẽx nhũm ja apê omnuj nẽ. Nhũm Tĩrtũm pê ja omnuj nẽ. 19 Jakamã na pa ixpê akra hã amã amnhĩ jarẽnh ã ixpijaàm nẽ. Ixte tãm kêt kumrẽx. Jakamã kwa xà kot pa amã mẽmoj tã ixàpênh o ri ixpa ka hpãnhã inhmã inhõ pa apku nà?’ Anhỹr o kot pa kãm amnhĩ jarẽ. Nà kot paj anẽ.”
20 —Anhỹr o amnhĩ kukamã hamaxpẽr hãmri nẽ ma akupỹm mõ. Mõõ nẽ ra hpôx o mõ. Nẽ kormã amỳm mõr ri nhũm õ papaj hwỳr rĩt nẽ omu nẽ amnhĩ kra hã omunh kurê kumrẽx nẽ hkĩnh nẽ ma kutã hprõt nẽ tẽ. Omu nẽ kãm hkaprĩ nẽ. Nẽ hwỳr hprõt nẽ hkaxpa nẽ kahti hkôt kumỳ. 21 Hãmri nhũm kãm amnhĩ jarẽ nẽ kãm: “Kwa papaj. Na pa pre amnhĩ tomnuj nẽ nhũm ja apê omnuj nẽ. Nẽ Tĩrtũm pê ja omnuj nẽ. Jakamã ixte ixpê akra hã amã amnhĩ jarẽnh ã ixpijaàm. Ixte tãm kêt kumrẽx.” Anẽ. 22 Nom kormã kãm amnhĩ jarẽnh par kêt ri nhũm hipêêxà kãm mẽ àpênh xwỳnhjê mã akir nẽ mẽ kãm: “E kwa mẽ atõ ma tẽ nẽ kãm ê mex õ py nẽ akupỹn ixkrata wỳr ho aprõt nẽ kãm haxà. Nẽ hpar kà nẽ ĩhkra kamã kàx nẽ amnẽ kãm hamỳ nẽ ho aprõt. 23 Nẽ akupỹm aprõt nẽ môx kra htwỳm mexta õ pumu nẽ unê nẽ apĩ. Nẽ mẽ ho anẽ pu mẽ ixkra hã pahkĩnh nẽ apku. E mẽ amnhĩ prêprêk nẽ tokyx ã amnhĩ nhĩpêx anẽ. 24 Na pre ma ixpê mõr o te ixpê htyk pyràk. Tã akupỹn mõ nẽ ixwỳr pôj nẽ te akupỹm inhmã htĩr pyràk. Jakamã e mẽ tokyj.” Anhỹr jakamã nhũm mẽ hã môx kra pĩ nẽ ho anẽ nẽ hkĩnh nẽ hã apkur o hkrĩ.
25 —Rôm nhũm hkra kot wata kormã pur kãm htỳx àpênh o xa. àpênh o ãm tã akupỹn hpôx o tẽ. Hãmri nẽ amnhĩ kukamã mẽ kot ri mẽmoj tatak nẽ mẽ grer ma. 26 Hãmri nẽ tee ri hamaxpẽr o tẽ nẽ õrkwỹ hwỳr pôj nẽ kormã kapem xa nẽ mẽ hã mẽ àpênh xwỳnhjê hõ kukja nẽ kãm: “Kwa mẽmoj tã na ka wem ã akĩnh rax anẽ?” 27 Anẽ nhũm kãm: “Nà mẽhõ hkêt. Atõ na akupỹn pôj nhũm anhĩpêêxà omu nẽ hkĩnh tỳx nẽ. Nẽ mẽ inhmã anẽ pa mẽ hã môx kra htwỳm mexja pĩ nẽ hã ho anẽ nẽ hã ixkĩnh nẽ hkur o ixkrĩ.” Anẽ. 28 Hãmri nhũm tee ri htõ jarẽnh ma nẽ gryk tỳx nẽ. Hãmri nẽ gryk xàj kapem hkuk punuj o mẽ omunh o xa nẽ mẽ hwỳr àr kêt nẽ. Hãmri nhũm hipêêxàja tee ri omu nẽ hwỳr kato nẽ tee ri kot mẽ hwỳr ho àr kaxyw ho anhỹr kaprỳ. 29 Hãmri nhũm kãm: “Tk. Kwa na pa hte amã ixàpênh rũnh rãhã ho ri ixpa hã ra ixtã amgrà xohtô nẽ. Nẽ aa akapẽr nhĩrôp tanhmã ixãm to hkêt. Tã ka hte ixpumunh nẽ akĩnh nẽ ixtã mẽmoj tõx pĩr kêt nẽ. 30 Tã nhũm akra kot haputa apê akukrêx kwỳ jamỳnh pa nẽ ma o mõ nẽ axtem nẽ mẽ hkuprỳjê mã õr par tã akupỹn mõ nẽ pôj. Ka omu nẽ akĩnh nẽ hã môx kra twỳmta pĩ. Nà kot paj mẽ awỳr ixàr kêt nẽ.” Anẽ.
—Hãmri nẽ gryk tỳx nẽ xa. 31 Hãmri nhũm õ papaj tee ri kuma nẽ kãm: “Kwa nà ri ã akapẽr anhỹr kêt nẽ. Inhmã ajapê kênã. Na ka hte ixkôt apa ho apa rãhã nẽ. Nẽ ixkukrêx piitã kêp anhõõ. 32 No atõja na pre te ixpê htyk pyràk tã arĩ htĩr. Nẽ te pikunor pyràk tã te ra akupỹm kator pyràk jakamã na pa omu nẽ ixkĩnh nẽ. Nẽ inhmã hapê ho te mããnẽn inhmã ajapê pyràk.” Anẽ.
—Ã mẽ ujarẽnh kot anhỹr. Ja pyrà nẽ koja mẽhõ te kot amnhĩ tomnuj tỳx o ri pa htã amnhĩ kaxyw Tĩrtũm mã hamaxpẽr nẽ amnhĩ to kuwỳ nẽ hkôt amnhĩ xãm. Hãmri nhũm amnhĩ tã omu nẽ hkĩnh nẽ. Nẽ kãm hprãm nẽ. No mẽ kajaja. Mẽ apê Parijew nhõ xwỳnhjê mẽ Tĩrtũm kapẽr tũm o mẽ ahkre xwỳnhjaja. Na ka htem mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjaja kot Tĩrtũm kapẽr mar o kuhê hã mẽ omu nẽ Tĩrtũm kĩnhã akĩnh kêt nẽ. Nẽ te hkra kot wata jamaxpẽr pyràk o ajamaxpẽr nẽ tee ri ja hã mẽ omu nẽ mẽ kamã agryk nẽ. Nẽ mẽ amã mẽ hprãm nõkati. Anẽ.