17
Mẽ kot Jejus nê mẽ no kupyr ã mẽ harẽnh
Matêwre 18.6; Makre 9.42; mããnẽn Rõmãn 1.32; Sikũn Pêtre 2.1, 2.18
1-2 Tã nhũm Jejus hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê jahkre ho nhỹ nẽ mẽ kãm:
—E kot paj mẽ kot ixkôt amnhĩ xunhwỳr tohtuj anhỹr xwỳnhjê jarẽ ka mẽ inhma. Nà koja mẽhõ mẽ hwỳr tẽ nẽ inhnê mẽ kãm kapẽr. Mẽ kot mẽ mar nẽ amnhĩ tomnuj prãm xàj tanhmã mẽ kãm kapẽr to. Hãmri nhũm mẽ mar xà hkôt tanhmã amnhĩ tomnuj to. Hã koja Tĩrtũm ja hã omu nẽ kot inhnê tanhmã kãm nẽ xwỳnhta pumu nẽ ja hã homnuj tỳx nẽ. Te mẽ kot mẽhõ pynênh nẽ mut ã kẽn pytĩ hõ nhôr nẽ ma o htẽm nẽ gô rax kãm mẽnh pyràk o koja hipêx. Te ho ja pyràk no ãm homnuj tỳx o ja jakre. Jakamã kwa mẽ ixkapẽr ma nẽ kãm ajamaxpẽr tỳx rãhã ho ri apa. Anẽ.
Mẽ pahte amnhĩ tã tanhmã mẽhõ hto hkêt ã mẽ pamã karõ
Matêwre 18.21; Makre 11.25-26; mããnẽn Epes 4.32; Korosẽ 3.13
Nhũm Jejus arĩ mẽ ahkre nẽ mẽ kãm:
—Nẽ koja ixkôt atõjê hõ tanhmã atomnuj to. Ka amnhĩ tã omu hãmri nẽ ma hwỳr tẽ nẽ ja hã kãm akapẽr nẽ kãm: “Kwa mon ka axtem nẽ ri ã inhĩpêx anẽ ixtõ? Kwa nà ri ã inhĩpêx anhỹr kêt nẽ.” Anẽ hãmri nhũm amnhĩ tã ama nẽ amã: “Nà na pa tee ri ixte tanhmã atota ã amnhĩ pumu nẽ ixkaprĩ nẽ. Nà kot paj axte ã ri anhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Kwa kêr ka axte tanhmã ja mã ajamaxpẽr to hkêt nẽ. Te ate amnhĩ katut kôt mẽnh pyràk o hipêx pu akupỹm tãm axpẽn nhĩpêx o papa.” Anẽ. Koja ã amã kapẽr anẽ ka amnhĩ tã ama hãmri nẽ axte tanhmã kot atoja mã ajamaxpẽr kêt nẽ.
—Koja arĩgro pyxi hã xatã tanhmã atomnuj to japêr. Hãmri nẽ xatã tee ri ja hã amnhĩ pumu nẽ awỳr mra nẽ xatã amnhĩ tã amã kapẽr nẽ amã: “Pa ot pa awỳr tẽ. Na pa ra ixkaprĩ nẽ. Kwa ixte ã anhĩpêx anhỹrja pumu nẽ ãm omu. Kot paj axte hkêt nẽ.” Anhỹr o xatã amã kapẽr. Nẽ ra axte tanhmã atomnuj to nẽ kê axte awỳr tẽ nẽ ã amnhĩ tã amã kapẽr anẽ. Nom kêr ka ama nẽ kamã agryk kêt nẽ. Ãm xatã kãm: “Nà kot puj anẽ nẽ akupỹm tãm axpẽn nhĩpêx. Kot paj axte tanhmã ate ixtota mã ijamaxpẽr kêt nẽ. Kot puj ja ho pajapêx nẽ tãm axpẽn nhĩpêx o akupỹm papa.” Anhỹr o kêr ka mẽ xatã axpẽn nhĩpêx anhỹr rãhã ho ri apa nẽ aa jam anhũrer kêt nẽ. Anẽ.
Mẽ pahte mẽmoj tã Tĩrtũm wỳr hã mẽ pajarẽnh
Matêwre 17.20-21, 21.21-22; Makre 11.23
Tã nhũm Jejus nhỹ hã mẽ ahkre ho mẽ pa xwỳnhjaja hãmri kãm:
—Kwa Pahihti. Tanhmã mẽ ixto pa mẽ amnhĩ kaxyw Tĩrtũm kôt ijamaxpẽr tỳx rãhã ho ri ixpa. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Nà ra mẽ ate amnhĩ kaxyw hkôt ajamaxpẽr jakamã na ra amnhĩ tã mẽ apumu. Jakamã mẽ ate hkôt amnhĩ nhĩpêx kukwak ri na ka htem mẽmoj tã awỳ nhũm mẽ ate mẽmoj tã hwỳr xà hkôt mẽ amã tanhmã mẽmoj nhĩpêx to. Te mẽ ate pĩ hpàr mũj mã akapẽr nẽ kãm: “E amnhĩ jarê nẽ ma tẽ nẽ gô xujanãr kãm mãn mrõ.” Anẽ nhũm kot amar nẽ amar xà hkôt ã kot amnhĩ nhĩpêx anhỹrta pyràk. Ja pyrà nẽ kot kaj mẽ ate Tĩrtũm kôt amnhĩ nhĩpêx o apa kukwak ri mẽmoj tã awỳ nhũm mẽ ama nẽ mẽ amã mẽmoj tanhmã ho. Rỳ mẽ amã mẽmoj gõ. Anẽ.
Te mẽ pahpê Tĩrtũm mã paxàpênh xwỳnh pyràk
Nhũm Jejus arĩ mẽ ahkre nẽ mẽ kãm:
—Nẽ ja. Kot kaj mẽ amã mẽ àpênh xwỳnh kwỳjaja nhũm hõ amã mẽmoj tã àpênh o pa ẽ ho anhỹr pa. Hãmri tanhmã kot kaj kãm akapẽr to wehe? Xà kot kaj kãm: “E hãmri axàpênhta kaga nẽ tẽ nẽ nhỹ nẽ apku.” Anhỹr o kãm akapẽr? Nà kot kaj kãm anhỹr kêt nẽ. Kot kaj kãm: “E kwa tokyx tẽ nẽ hpãnhã inhmã inhõ hã apê. Kot pa ixàpkur pa ka ixpãnhã nhỹ nẽ apku.” Anhỹr kãm akapẽr. Kêp amã àpênh xwỳnh jakamã ka ã kãm akapẽr anẽ. Ja pyrà nẽ kot puj mẽ Tĩrtũm kot mẽ pamã mẽmoj tã karõ xà hkôt tanhmã kãm amnhĩ nhĩpêx to ho ri papa. Mẽ õ patrãwta pyrà nẽ kot tanhmã mẽ pamã karõ hto xà hkôt pu mẽ amnhĩ nhĩpêx.
—Xà na htem mẽ õ patrãw mã mẽmoj tã àpênh pa hãmri nẽ hkwỳjê mã amnhĩ to jarkrar o ri pa nẽ mẽ kãm: “E ka mẽ ixpumu. Na pa hte inhõ patrãw mã ixàpênh mex o mẽ hakre ka mẽ ja hã ixpumu. Hêxta waa nẽ. Mon pa hte ri axtem ã amnhĩ nhĩpêx anẽ?” Anhỹr o xà kot kaj mẽ kãm amnhĩ to jarkrar o ri apa? Nà na ka htem ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt nẽ.
10 —Tã pa hte mẽ õ patrãwta pyrà nẽ tanhmã mẽ amã mẽmoj tã karõ hto ho ixpa. Jakamã kêr ka mẽ inhma nẽ ixte mẽ amã mẽmoj tã karõ xà hkôt tanhmã inhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri apa. Hãmri nẽ hã amnhĩ to jarkrar pê amnhĩ jarẽnh o: “Ãm hãmri na pa ã Jejus mã amnhĩ nhĩpêx anẽ. Hêxta waa nẽ. Ixpê Jejus mã tanhmã ixte amnhĩ nhĩpêx to mex xwỳnh na pa.” Anhỹr o amnhĩ to jarkrar kêt nẽ. Kêt ãm amnhĩ jarẽnh o: “Nà ixte kãm tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ixpa xwỳnh pix na pa. Na hte mẽmoj tã inhmã karõ pa kuma nẽ ỹ hã tanhmã kãm amnhĩ nhĩpêx to.” Anhỹr o amnhĩ jarẽnh o ri apa. No ri amnhĩ krã hkôt atỳx tanhmã amnhĩ to jarkrar to ho ri apa hkêt nẽ. Anẽ.
Jejus kot mẽ ho 10 nẽ akupỹm mẽ ho mex ã harẽnh
Matêwre 8.1-4
11 Tã nhũm Jejus arĩ Garirej rũm pika pê Samar hkàx ã Jerujarẽ hwỳr kormã mõ. 12 Nẽ nhỹri krĩ hõ htêp o mõr mẽ nhũm krĩ pu hã ri mẽ pa xwỳnhjaja kêp 10 nẽ kutã mra. Mẽ hkànhy hkro htỳx xwỳnhjaja kutã mra nẽ hkaxpa nẽ amỳm kuhê nẽ omu. 13 Hãmri nẽ kãm:
—Pa Pahihti. Kwa mẽ ixpumu nẽ mẽ ixkamã axukaprĩ nẽ tanhmã mẽ ixto mex to. Anẽ.
14 Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Tôe. Nà kot paj mẽ ato mex. E mẽ mãmrĩ awjanã nẽ ma akupỹm mẽ anhõ patrejê hwỳr mra kê mẽ akupỹm mẽ akà mex ã mẽ apumu. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ kapẽr mar xà hkôt awjanã. Kà nhy rãhã awjanã nẽ ma akupỹm patre hwỳr mra. Nẽ kormã akupỹm hwỳr pry hã mrar rãhã piitã hkà mex pa. 15 Hãmri nhũm ãm pyxi nẽ hkwỳjê rom awjanã nẽ akupỹm Jejus wỳr Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽnh o hwỳr tẽ. 16 Hãmri nẽ Jejus kaxpa nẽ kutã hkõnkrã ho tẽm nẽ nhỹ nẽ amnhĩ tã kãm kot ho mex ã kãm amnhĩ jarẽ. Kwỳjê hkĩnhã kêp Ijaew kêt axtem kêp Samar nhõ xwỳnh tã mẽ kurom akupỹn hwỳr tẽ nẽ kãm mex o mex ã harẽ. 17-19 Hãmri nhũm amnhĩ tã kuma nẽ kãm:
—No mẽ akwỳjaja? Ixte mẽ ato 10 nẽ mẽ ato mex tã ka ãm kapxipix awjanã nẽ akupỹn ixwỳr tẽ. Akwỳjê hkĩnhã apê Ijaew kêt tã akupỹm amnhĩ mex ã amnhĩ pumu hãmri nẽ mẽ kurom awjanã nẽ Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽnh o ixwỳr tẽ. Hêxta waa nẽ. Mo na hte ixkwỳjaja apyrà nẽ amnhĩ kaxyw ixkôt hamaxpẽr kêt nẽ? E kànhmã xa nẽ mãmrĩ ma ajamakêtkati nẽ akĩnh nẽ ma akupỹm tẽ. Anẽ.
Jejus akupỹn wrỳk xà hã arĩgro jarẽnh
Matêwre 24.23-24, 24.37-44; Makre 13.32-37; mããnẽn Wam Tesarõn 5.2-8; Sikũn Pêtre 3.3-10
20-21 Tã nhũm Parijew nhõ xwỳnh kwỳjaja Jejus wỳr mra nẽ omu nẽ kãm:
—Kwa mẽ inhmã mẽmoj jarẽ. Xà koja apu Tĩrtũm tokyx kot mẽ pahwỳr mẽnh mã xwỳnhta mẽ nhũm mẽ pahwỳr wrỳ nẽ mẽ pahto amnhĩptàr kurê kumrẽx nà kormã? Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ mẽ kãm amnhĩ jarẽ. Te ho nhãm mẽhõ jarẽnh pyrà nẽ mẽ kãm:
—Nà ra kot mẽ ho amnhĩptàr o pa kênã. Nom nhỹri hkrĩ xà kamã mẽ ho amnhĩptàr o hkrĩ hkêt nẽ. Na htem amnhĩ kaxyw hkôt hamaxpẽr nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳ hãmri nhũm kêp mẽ õ pahihti hã mẽ ho amnhĩptàr o pa. Nẽ mẽ kãm mẽ hamaxpẽr mex gõ nhũm htem hkôt ri hamaxpẽr mex o pa. Anẽ.
22 Hãmri nẽ hpãnhã hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê mã kapẽr. Mẽ kot nhỹrmã tee ri kamã hamak o pa hã mẽ kãm kapẽr nẽ mẽ kãm:
—Kot kaj mẽ nhỹrmã tee ri amã tokyx akupỹn ixwrỳk nẽ ixte mẽ ato amnhĩptàr prãm xàj tee ri inhmã anojarêt kaprỳ ho ri apa. Nẽ axpẽn mã ri ijarẽnh o: “Hêxta waa nẽ. Mo na we Pahihti tokyx akupỹn mẽ pahwỳr wrỳk kêt nẽ?” Anhỹr o inhmã anojarêt o ri apa pê ixkamã ajamak rãhã ho apa.
23 —Nẽ koja mẽ ra akupỹn ixwrỳk ã tanhmã mẽ amã ixto hêx to ho pa. Nhỹri ixkuhê nhũm mẽ kot ixpumunh ã mẽ amã ixto hêx o pa. Nom kêr ka mẽ ama nẽ ãm mẽ ama. 24 Kot paj nhỹrmã akupỹn mẽ awỳr ixwrỳk kaxyw nhũm mẽ pika piitã hkôt akupỹn ixwrỳk kãm anhĩpê ixpumu. Te mẽ piitã mẽ kot anhĩpê na jaxênh pumunh pyràk o kot kaj mẽ apiitã ixpumu. 25 Nom kormã jar pika ja kamã ixpa ri koja mẽ ohtô nẽ ixkaga pa amnhĩ xà htỳx kamã ijamak kãm ty. Hãmri nẽ mẽmo arĩgro hã ma akupỹm kaxkwa hwỳr api. Hãmri nẽ nhỹrmã akupỹn mẽ awỳr wrỳ.
26 —Nà kot paj nhỹrmã man akupỹn mẽ awỳr wrỳ. Akupỹn ixwrỳk xà hã arĩgrota ã koja jar pika ja kamã mẽ pa xwỳnhjaja htỳx ri tanhmã amnhĩ tomnuj to ho pa. Te amnepêm finat Noehti htĩr ri mẽ kot htỳx ri tanhmã amnhĩ tomnuj to ho pa pyràk o koja mẽ amnhĩ nhĩpêx o pa. 27 Na prem amnhĩ kaxyw Tĩrtũm mã hamaxpẽr o pa hkêt nẽ. Nẽ ãm jar pika ja kamã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx pix kukamã hamaxpẽr o ri paja o ãm kôt pix mã tanhmã ri amnhĩ nhĩpêx to ho pa. Rôm nhũm Noehti gô htàm pymaj pàr raxja nhĩpêx nẽ kãm axà. Nhũm prem hã omu nẽ ãm omunh o pa nẽ tanhmã ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr to hkêt nẽ. Tã nhũm nata mẽ haêr pê wrỳ. Hãmri nẽ wrỳk rax o ra pika piitã hanhi nhũm mẽ piitã pikaprãr pa.
28 —Akupỹn ixwrỳk xà hã arĩgrota ã koja mẽ mããnẽn te amnepêm Sotõ nhõ xwỳnhjaja kot htỳx ri tanhmã amnhĩ tomnuj to pyràk o amnhĩ nhĩpêx. Finat Rohti kormã htĩr ri mẽ kot htỳx ri tanhmã amnhĩ tomnuj to ho pata pyràk o koja mẽ amnhĩ nhĩpêx. Na pre hte Sotõ nhõ xwỳnhjaja ãm pika ja kamã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx pix kukamã hamaxpẽr o ri pa. Nẽ ãm kôt pix mã ri amnhĩ nhĩpêx o pa. Nẽ htỳx ri amnhĩ xàpkur xà pix kukamã hamaxpẽr. Nẽ mẽ hpur kãm ri àpênh pix kukamã hamaxpẽr. Nẽ ri amnhĩ xujaprôr pix kukamã hamaxpẽr nẽ axpẽn mã mẽmoj to wẽnê pix kukamã hamaxpẽr. Nẽ amnhĩm õrkwỹ nhĩpêx pix kukamã hamaxpẽr. Ã na prem pika ja kamã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx pix kukamã hamaxpẽr o ri pa anhỹrja o amnhĩ kaxyw Tĩrtũm mã hamaxpẽr o pa hkêt nẽ.
29 —Tã nhũm Rohti mẽ õ krĩ rũm kator mẽ nhũm Tĩrtũm krĩ nhõ xwỳnhjaja kot amnhĩ tomnuj tỳx o paja mỳrapê mẽ himex pa. Jao kaxkwa rũm mẽ hipy mẽmo hpôk kwỳ rẽ nhũm mẽ hkaxàr pa. 30 Tã akupỹn mẽ awỳr ixwrỳkja mẽ koja mẽ te Rohti nhõ krĩ kamã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx pyrà nẽ htỳx ri amnhĩ tomnuj pix o pa.
31 —Nẽ akupỹn ixwrỳỳta ã ka mẽ anhõrkwỹ nhĩmõk ã hkrãmnênh o akrĩ japêr nẽ akupỹn ixwrỳk kãm ixpumu. Hãmri nẽ akukrêx wỳr axàr nẽ hõ hpyr mã ajamaxpẽr kêt nẽ. Rỳ ka mẽ apur kãm axàpênh o akuhê japêr nẽ akupỹn ixwrỳk kãm ixpumu. Hãmri nẽ akupỹm anhõrkwỹ hwỳr atẽm mã ajamaxpẽr kêt nẽ. Mo kaxyw kot ka kêt hwỳr tẽ? Kêt ãm inhmã mẽ ajapê hã akupỹn mẽ awỳr ixwrỳk mã ajamaxpẽr o akĩnh nẽ ixpumunh o akuhê.
32 —Nẽ kêr ka mẽ Rohti prõ kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx toja mã ajamaxpẽr rãhã ho ri apa. Na pre Tĩrtũm kapẽr nhĩrôp xa nẽ amnhĩ katut kôt Sotõta wỳr rĩt hãmri nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹrja mỳrapê htyk kurê kumrẽx. Tã kêr ka mẽ ho uràk nẽ amã akukrêx rax japê xàj ixkôt amõr kaxyw anhĩtõt kêt nẽ.
33 —Nẽ kwa kêr ka mẽ jar pika ja kamã tanhmã mẽ ate amnhĩ nhĩpêx to pix kukamã ajamaxpẽr o ri apa hkêt nẽ. Nẽ mẽ akukrêx rax pix kukamã ajamaxpẽr kêt nẽ. Koja nhỹrmã ja piitã mẽ apê hapêx pa. Mẽ ate kãm anhĩhkra karo hpar pyràk o piitã hipêx hãmri nhũm Tĩrtũm ja hã mẽ apumu nẽ hpãnhã nhỹrmã mẽ amã mẽmoj mex nhõr rax nẽ.
34 —Nẽ kot paj kamàt kãm akupỹn ixwrỳk japêr nhũm nhỹri mẽhõ ra ixkôt amnhĩ xàm xwỳnh mẽ mẽhõ kot ixkôt amnhĩ xãm kêt xwỳnh wa par kãm nõr japêr. Hãmri pa amnhĩ wỳr ra ixkôt kot amnhĩ xãm xwỳnhta o api nhũm kot ixkôt amnhĩ xãm kêt xwỳnhta arĩ gõr nẽ nõ. 35 Rỳ pa arĩgro hã akupỹn ixwrỳk japêr nhũm mẽnijê hõ wa hamẽxkrut nẽ harôj kahuk o ãm japêr. Hãmri pa ra kot ixkôt amnhĩ xãm xwỳnhja ho api nhũm kot ixkôt amnhĩ xãm kêt xwỳnhja ahte arĩ harôj kahuk o xa. Hãmri nẽ hamaxpẽr mex kêt kumrẽx o xa. 36 Rỳ koja mẽmyjê hõ wa axkrut nẽ hpur kãm àpênh o ãm japêr. Pu pa amnhĩ wỳr kot ixkôt amnhĩ xãm xwỳnhta o api nhũm kot ixkôt amnhĩ xãm kêt xwỳnhta pur kãm ahte arĩ apênh o xa. Hãmri nẽ tee ri hkràmnhwỳ hkukamã hamaxpẽr o xa. Anẽ.
Nhũm pre ã Jejus hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê mã amnhĩ jarẽnh anẽ. 37 Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ kãm:
—Kwa nhỹri koja mẽmoj ã amnhĩ nhĩpêx anẽ? Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Nà koja nhỹri mẽmojja ã amnhĩ nhĩpêx anẽ ka mẽ omunh kurê kumrẽx. Te nhỹri mẽmoj kro nẽ nõr nhũm nhônhti kot omunh nẽ hã htor nẽ hpinhĩpanh nhũm mẽ kot hã omunh kurê kumrẽxta pyràk. Anẽ.