19
Jakew kãm Jejus pumunh prãm ã harẽnh
Rukre 3.8, 3.12-13
Tã nhũm Jejus arĩ Jerujarẽ hwỳr mõ nẽ Jeriko hwỳr pôj. Hãmri nẽ krĩ kahti hkôt pry hã mõ. Nhũm mẽ ra hkôt htu rax nẽ hkôt omunh o mõ. Jakamã nhũm Jakew pê Rõm nhõ pahi mã kwỳjê pê kàxpore hkwỳ jamỳnh xwỳnhjê krãhtũm xwỳnhja. Na pre hikàxpore rax nẽ. Tã haxwỳja kãm Jejus pumunh prãm nẽ. Nom ãm hakooti nẽ hprĩhti jakamã tee ri kot omunh kaxyw amnhĩ nhĩpêx nhũm mẽ kêp àmnàr rax nẽ. Hãmri nhũm ra hamaxpẽr nẽ ma kukamã hprõt nẽ tẽ nẽ nhỹri pry mỳri pĩ xãm pumu nẽ hã api nẽ kutêp ajêt. Hãmri nhũm Jejus mõ nẽ hapa. Nẽ kànhmã rĩt nẽ omu nẽ kãm:
—Pa Jakew. E kwa tokyx tẽn wrỳ pa ma akôt anhõrkwỹ hwỳr tẽ nẽ ari amnhĩm hikra. Anẽ.
Hãmri nhũm kuma nẽ hkĩnh nẽ. Nẽ wrỳk kurê kumrẽx nẽ ma amnhĩ kôt nẽ o tẽ. Hãmri nhũm mẽ kot omunh o kuhê xwỳnhjaja tee ri ja hã omu nhũm ja mẽ kêp omnuj nẽ nhũm mẽ axpẽn mã harẽnh o:
—Tk. Kwa nà. Jakew kot amnhĩ tomnuj xwỳnh tã nhũm Jejus ma hkôt tẽ nẽ kuri pôj. Anẽ.
Hãmri nhũm wa õrkwỹ hwỳr axà nẽ nhỹ nhũm Jakew Jejus mã amnhĩ jarẽnh o:
—E. Nà ra ixte pahihti mã kàxpore jamỳnh xwỳnhta na pa pre hte ho prês jakre nẽ amnhĩm hamỳnh rax nẽ. Tã kot paj akupỹm mẽ kãm õr pa. Na pa pre hte mẽ hkwỳjê pê ho 10 nẽ hamỳ. Tã kot paj hipy ho 40 nẽ kurẽ nẽ akupỹm mẽ kãm ho ixpigrành pa. Ã kot paj mẽ hipêx anẽ. Nẽ ixkàxpore jakrêx kot paj ho axkjê nẽ mẽ kêp amrakati xwỳnhjê mã ho ixpigrành pa. Anẽ.
Hãmri nhũm kuma nhũm ja kãm mex nẽ. Jakamã nhũm kãm:
—Nà ãm hãmri. Ate pahkukamã panhĩgêt Apraãw pyrà nẽ jarãhã ate amnhĩ tomnuj kaga jakamã na ra jarãhã anhõrkwỹ hwỳr mẽ mex xà axà. Koja Tĩrtũm jarãhã amnhĩ katut kôt ate amnhĩ tomnuj rẽnh pa nẽ axte kãm hamaxpẽr kêt nẽ. 10-11 Mẽ ate amnhĩ tomnuj xwỳnhjê hwỳr na pre Tĩrtũm inhmẽ pa wrỳ. Te nhỹri mẽ apikunor nhũm ixte mẽ ajapêr o ixpa kaxyw Tĩrtũm kot mẽ awỳr inhmẽnh nhũm ixwrỳk nẽ nhỹri ixte mẽ ajapêr o ixpa nẽ mẽ amã ixkator nẽ ixkĩnh nẽ ma akupỹm hwỳr mẽ ato inhmõrta pyràk. Anẽ.
Mẽ pahte Tĩrtũm mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to
Matêwre 25.14-30
Hãmri nhũm mẽ ohtô nẽ Jejus mar o hkôt Jerujarẽ hwỳr mra. Na prem htỳx tanhmã kot amnhĩ nhĩpêx to hã hkamnhĩx o hkôt mõ nẽ axpẽn mã:
—E ma pu mẽ hkôt. Koja Jerujarẽ hwỳr pôj hãmri nẽ kêp mẽ pahpê Ijaew nhõ pahi nẽ mẽ pahto amnhĩptàr kurê kumrẽx. E kwa ma pu mẽ hkôt. Anẽ.
12 Nhũm Jejus mẽ hamaxpẽr kôt mẽ omunh mex nẽ. Jakamã kot mẽ piitã mẽ ho amnhĩptàr xà hã arĩgro hã mẽ kãm amnhĩ jarẽnh kaxyw. Kormã Jerujarẽ hwỳr ahtêp kêt ri mẽ kãm amnhĩ jarẽnh kaxyw. Nom hprĩ hã mẽ kãm hã amnhĩ jarẽnh kêt nẽ. Ãm amnhĩ tã kuxi nẽ mẽ kãm awjarẽ nẽ mẽ kãm:
—Koja nhỹri krĩ hõ kamã mẽhõ myja. Kot amnhĩ to rax o hkwỳjê jakrenh xwỳnhja. Nẽ krĩ hõ kamã krĩ piitã hkôt pahi nhõ pahihtija hãmri harẽnh ma nẽ amnhĩ wỳr kuwỳ. Kot ma hwỳr mõr nhũm õ krĩ kamã nẽ mããnẽn krĩ hkwỳ kamã kêp mẽ õ pahi kaxyw kot ãm kaxyw nhũm hwỳr nojarêt. 13 Hãmri nẽ amnhĩ wỳr kãm mẽ àpênh xwỳnhjê ho 10 nẽ tanhmã mẽ hã karõ hto. Nhũm mẽ hwỳr mra nhũm mẽ kãm amnhĩ jarẽ nẽ mẽ piitã mẽ kãm kàxpore hkwỳ gõ. Ahpỹnhã mẽ kãm hpỹnh nẽ kugõ nẽ mẽ kãm: “E ota ixkàxpore hkwỳta. Kot kaj mẽ ixkutêp tanhmã ri inhmã ho rax to. Kêr pa mẽmo arĩgro hã akupỹn mõ kê ra ixahã inhmã ho ohtô nẽ pa hamỳ.” Anhỹr o mẽ kãm kapẽr hãmri nẽ ma mõ. 14 Hãmri nhũm õ krĩ nhõ xwỳnhjaja ra kêp mẽ õ pahi kaxyw harẽnh ma nhũm ja mẽ kêp omnuj nẽ. Nẽ mẽ kãm hkĩnh kêt jakamã ma krĩ hõ kamã kot mẽ kaxyw ãm xwỳnhta wỳr hkwỳ rẽ nhũm mẽ ma hwỳr mra nẽ hwỳr pôj. Hãmri nẽ kot mẽ kaxyw ãm mã xwỳnhta pumu nẽ kãm: “Pa. E ot pa mẽ awỳr mra. Kwa na ka xep ra mẽ ixkaxyw mẽ inhĩõja xãm kaxyw. Kwa nà mẽ inhmã jahti hkĩnhti hã. Kwa mẽ ixkaxyw ãm kêt nẽ nà?” Anhỹr o kãm kapẽr.
15 —Tã no nhũm ãm mẽ kuma nẽ ãm mẽ kuma nhũm mẽ awjanã nẽ mã akupỹm mra. Hãmri nhũm pahija mẽ kaxyw mẽ kãm hkĩnh kêt xwỳnhta xãm nhũm ma akupỹm õ krĩ hwỳr mõ. Mõõ nẽ ra pôj hãmri nẽ amnhĩ wỳr kãm mẽ àpênh xwỳnhjê hã karõ nẽ mẽ kãm: “E no ixte mẽ amã kàxpore nhõr xwỳnhta? Tanhmã na ka prem ixkutêp inhmã ho rax to? E mẽ inhmã agõ pa omu.” Anẽ.
16 —Hãmri nhũm wamta kãm: “Ota akàxpore ate inhmã õr xwỳnhta. Na ka pre inhmã ho pyxi nẽ agõ pa kupy nẽ ho mẽmo hy hkwỳ japrô nẽ hkre. Nhũm ô pa mẽ kãm ho wẽnê ho ri ixpa nẽ hpãnhã kàxpore jamỳ nẽ hipy amã kurẽ nhũm ra kêp 10. Ota. E amỳ.” Anẽ.
17 —Hãmri nhũm kuma nẽ hkĩnh nẽ. Hãmri nẽ kãm: “Nà ãm hãmri na ka ã inhmã ho rax anẽ. Ixte amã ho pyxi nẽ õr tã ka pre inhmã hamãr mex nẽ nhũm kànhmã axkamẽ nẽ ra kêp 10. Tã ra ixpê krĩ hkwỳ kamã mẽ õ pahi jakamã kot ka inhmã krĩ ho 10 nẽ inhmã hamãr o ri apa. Jakamã kwa mãmrĩ amnhĩm kàxporeta o arĩk.” Anẽ.
18 —Hãmri nhũm hpãnhã hõja hwỳr tẽ nẽ kãm: “E ota akàxporeta. Na pa pre ho mẽmo hy hkwỳ japrô nẽ hkre nhũm ô pa mẽ kãm ho wẽnê nẽ hpãnhã kàxpore jamỳ nẽ hipy amã kurẽ nhũm ra kêp 5. Tã ota. E amỳ.” Anẽ. 19 Hãmri nhũm kuma nẽ kãm: “Nà ãm hãmri. Hãmri na ka ã inhmã ho rax anẽ. Jakamã kot kaj hpãnhã inhmã krĩ ho 5 nẽ ho amnhĩptàr o apa. E mãmrĩ amnhĩm kàxporeta o arĩk.” Anẽ.
20-21 —Hãmri nhũm hpãnhã hkôt hõta tẽ. Nom hkwỳjê hkĩnhã õ patrãw mã tanhmã kàxpore ho rax to hkêt nẽ. Ãm tanhmã hamaxpẽr punuj to nẽ htỳx ri kot kêp ho õxỳ nẽ amnhĩm piitã hamỳnh par nẽ akupỹm kãm hkwỳ nhõr kêt ã hkamnhĩx. Jakamã tanhmã kãm ho rax to hkêt nẽ. Ãm hkupu nẽ o tẽ nẽ nhỹri kutêp kuxi. Hãmri nhũm õ patrãw amnhĩ wỳr hã karõ nhũm hwỳr tẽ nẽ amnhĩ nê kãm kapẽr punuj nẽ kãm: “Tk. Ota akàxporeta. Ixte amã tanhmã ho rax tore hã. Ixte amã ho rax ronhỹx ka amnhĩm piitã hamỳnh pa nẽ akupỹn inhmã hkwỳ nhõr kêt nẽ. Rỳ ixte tanhmã apê homnuj to ronhỹx ka hã inhmã akir. Jakamã na pa tanhmã amã ho rax to hkêt nẽ. Ãm hkupu nẽ o tẽ nẽ ho amũxu nhũm arĩ akutêp hikwỹ. Tã ota.” Anhỹr o amnhĩ nê õ patrãw mã kapẽr punuj nẽ. 22-23 Hãmri nhũm tee ri amnhĩ tã kuma. Kot amnhĩ to mex xwỳnh nẽ kãm mẽ àpênh xwỳnhjê ho mex o pa xwỳnh tã ã kãm àpênh xwỳnh kot kãm kapẽr anhỹrja ma nẽ amnhĩ tã kamã gryk nẽ. Hãmri nẽ kãm: “Tk. Kwa xà ã ixte amnhĩ nhĩpêx anhỹr? Nà ixte ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt. Ã ixte amnhĩ nhĩpêx anhỹr nhũm amã ixpuma ronhỹx ka pre amã ixpuma xàj ixkàxporeta py nẽ ixwakre kamã amnhĩ krã hkôt tanhmã inhmã ho rax to. Tã nhỹx pa pre ra akupỹn awỳr tẽ nẽ hamỳ. Nà na ka ã ijarẽnh anhỹr o axêx nẽ amnhĩ krã hkôt tanhmã inhmã ho rax to hkêt nẽ. Mỳrapê kot paj atomnuj tỳx nẽ ka rĩ amnhĩ pumu. Pẽr ãm ajamaxpẽr punuj.”
24 —Nhũm pre ã kãm kapẽr anẽ hãmri nẽ mẽ kot mar o kuhê xwỳnhjê mã kãm: “E mẽ atõ kêp kàxpore py nẽ wam kot ho 10 nẽ hamỳnh xwỳnhta mã agõ.” Anẽ. 25 Hãmri nhũm mẽ tee ri kuma nhũm ja mẽ kêp omnuj nhũm mẽ kãm: “Kwa nà ra hikàxpore rax kênã. Ra ate kãm ho 10 nẽ õr kênã.” Anẽ. 26 Hãmri nhũm mẽ kãm: “ỹỹ nom tãã. Mãmrĩ kãm agõ. Koja mẽhõ inhmã àpênh mex pa amnhĩ tã omu nẽ kot inhmã àpênh mexta pãnhã ho mex nẽ. No koja inhmã àpênh mex kêt nẽ pa tee ri ja hã omu nẽ ho mex kêt nẽ. E mãmrĩ kãm agõ.” Anẽ. 27 Hãmri nẽ hpãnhã mẽ kãm: “E hpãnhã mẽ kãm ixprãm nõkati xwỳnhjaja. Ixte mẽ ho amnhĩptàr mã tã mẽ kãm ixprãm nõkati xwỳnhjaja. Mẽ ma mẽ hwỳr mra nẽ mẽ ho akuprõ nẽ akupỹn amnẽ ixwỳr mẽ o mra nẽ inhnoo mã mẽ himex pa.” Anẽ. Ã mẽ ujarẽnh kot anhỹr. Anẽ.
Nhũm pre Jejus ã mẽ kãm ujarẽnh anẽ. Te tãm kêp patrãwta pyrà nẽ ã amnhĩ jarẽnh anẽ. Mẽ kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho pa hã mẽ omunh xà hkôt tanhmã mẽ hipêx to hã amnhĩ jarẽ.
Jejus kot Jerujarẽ hwỳr àr ã harẽnh
Matêwre 12.1-11; Makre 11.1-11; Juãw 12.12-19
28 Nhũm Jejus kormã Jerujarẽ hwỳr mõ. 29 Hãmri nẽ ra Petake mẽ Petãn wa htêp o mõ. Hixêt pê Oriwêhti kahti ri na krĩ wa xa. Jakamã nhũm Jejus hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnh wa ho axkrut nẽ amnhĩ kukamã wa kumẽ. 30 Nẽ wa kãm:
—E. Wa ma krĩ mũj wỳr mẽ ixkukamã wa tẽ. Nẽ wa hwỳr pôj nẽ nhỹri jumẽnre nyw mã ê nẽ ãm ata pumu. Kormã mẽ kot hã hkrĩ hkêt xwỳnhta. Ka wa omu nẽ kãm ê xà hpôt nẽ man akupỹn ixwỳr o tẽ. 31 Nhũm mẽhõ ja hã war apumu nẽ hã tanhmã war amã kapẽr to ka wa kãm ã ijarẽnh anẽ nẽ kãm: “Mẽ panhõ Pahihti na hã karõ pa wa hwỳr tẽ.” Anhỹr o wa kãm ijarẽ. E wa ma hwỳr tẽ. Anẽ.
32 Hãmri nhũm wa kuma nẽ ma hwỳr htẽm kurê kumrẽx. Nẽ wa krĩm pôj nhũm Jejus kot wa kãm harẽnh xà hkôt jumẽnreta pumu. 33 Hãmri nẽ kãm ê xà hpôt o xa nhũm õ dõnjaja mra nẽ hã wa omu nẽ wa kãm:
—Tk. Kwa mo kaxyw na ka wa ri mẽ ixpê mẽ ixkrit mã ê xà pôt o wa xa? Kwa xà kot kaj wa mẽ ixpê ho ahkĩ nà? Anẽ.
34 Hãmri nhũm wa mẽ kãm:
—Nà mẽ panhõ Pahihti na wa inhmã anẽ pa wa tẽ. Wa ixte ma akupỹm kutã ho inhmõr kaxyw. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ wa kuma nẽ wa kãm:
—Tôe. Nà wa mãmrĩ ma kãm o tẽ. Anẽ.
35 Hãmri nhũm wa ma akupỹm Jejus wỳr o tẽ. Hãmri nẽ kaxyw amnhĩ xê hkwỳ hopôj nẽ kãm ho hkô kahty nẽ kãm ho htỳx nẽ o xa nhũm hã nhỹ nẽ mõ. 36 Kormã Jerujarẽ hwỳr hixêt ã àpir o mõ. Nhũm mẽ kot omunh o mrar xwỳnhjaja hkĩnh nẽ ma hkukamã kot pry ho mex kaxyw amnhĩ xê hkwỳptyr o mõ. 37 Hãmri nhũm mẽ hixêt ã api nẽ kormã ahpar mã wrỳk o mõ. Hãmri nhũm Jejus kôt mẽ pa ho pa xwỳnhjaja kàx pê Tĩrtũm mex o mex ã harẽnh o hkôt mõ. Ra mẽ kot hkôt pikamẽnh ry nẽ kot mẽ kãm aa mẽmoj pumunh kêt kwỳ ho anhỹr rax ã omunh jakamã hkĩnh nẽ nẽ Tĩrtũm mex o mex ã harẽnh o hkôt mõ. 38 Nẽ harẽnh o:
E ota Tĩrtũm kot mẽ pahwỳr mẽnh xwỳnhta na ra pôj.
ãm hãmri na mẽ pahwỳr wrỳ. Na mex kumrẽx.
Kêp mẽ panhõ Pahihti mex na. Ãm hãmri na pre Tĩrtũm mẽ pahwỳr kumẽ.
Tĩrtũmja mex kumrẽx. Mex o mex. Kukwak ri pix mã na pu htem pajamakêtkati nẽ paxàmnhĩx ri papa rãhã ho papa.
Anhỹr o Jejus kôt harẽnh o mõ. Ra kot mẽ ho amnhĩptàr kurê kumrẽx ã hkamnhĩx jakamã hkĩnh nẽ hkôt ã kapẽr o mõr anẽ. 39 Hãmri nhũm Parijew nhõ xwỳnh kwỳjaja mẽ hkôt mra nẽ tee ri mẽ kuma hãmri nẽ Jejus mã kãm:
—Kwa Jejus. Mẽ kãm anẽ kê mẽ anhĩkrê nà? Anẽ.
40 Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Tk. Nà kot paj mẽ kãm anhỹr kêt nẽ. Ã mẽ kapẽr anhỹrja na inhmã mar hprãm. Kwãr mẽ mãmrĩ Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽnh o ixkôt mõ. Kot mẽ anhỹr kêt nhũm ra pikap kẽn nhĩkwỹ xwỳnhja tee ri ja hã mẽ omu hãmri nẽ tãm tanhmã amnhĩ nhĩpêx to nẽ mẽ hpãnhã tãm Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽnh o hikwỹ. Jakamã kwãr mẽ mãmrĩ kapẽr anẽ. Anẽ.
Jejus tee ri kot Jerujarẽ hkukamã hamaxpẽr ã harẽnh
Rukre 23.27-31
41 Nhũm mẽ kormã Jerujarẽ hwỳr hpôx o mõ. Kormã hixêt rũm ahpar mã hwỳr wrỳk o mõ. Hãmri nhũm Jejus amỳm amnhĩ hkukamã Jerujarẽ nhõ xwỳnhjê pumunh o mõ nẽ mẽ hkukamã hamaxpẽr o hkaprĩ nẽ. Hãmri nẽ hkaprĩ xàj mỳr o mõ. 42 Hãmri nẽ te kot mẽ kuri mẽ omunh o ri pa pê mẽ kãm kapẽr pyràk o mẽ kãm kapẽr nẽ mẽ kãm:
—Hêxta waa nẽ Jerujarẽ nhõ xwỳnhjaja. Kot kaj mẽ amex kêt nẽ. Mẽ ate amnhĩ kukamã axàhpumunh mex ronhỹx ka mẽ ra mẽ kãm mẽ akurê xwỳnhjê pumaj ixkôt amnhĩ xunhwỳr kurê kumrẽx nhũm mẽ tee ri tanhmã mẽ ato mã. Ka mẽ ra ixkukwak ri amex nẽ ajamakêtkati nẽ akĩnh nẽ ri apa ho apa. 43-44 Tĩrtũm tãm kot mẽ awỳr inhmẽnh tã ka mẽ amã ixprãm kêt nẽ. Jakamã koja nhỹrmã mẽ kãm mẽ akurê xwỳnhjaja mẽ awỳr mra nẽ mẽ anhõ krĩm hipôk pa. Hãmri ka mẽ amnhĩ wỳr mẽ omu nẽ tee ri ajapôx kaxyw nhũm mẽ awỳr agjê nẽ mẽ anhĩmex pa nẽ mẽ anhõ krĩja grành pa. Nẽ ahpỹnhã ri mẽ anhõrkwỹ grành pa. Ã koja mẽ mẽmoj piitã grành par anẽ. Anẽ.
Jejus kot Tĩrtũm nhõrkwỹ hwỳr àr ã harẽnh
Matêwre 21.12-17; Makre 11.15-19; Juãw 2.13-22
45-46 Tã nhũm Jejus Jerujarẽ hwỳr axà nẽ jumẽnre rũm wrỳ hãmri nẽ ma Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkreja wỳr tẽ. Hãmri nẽ hwỳr axà nẽ tee ri kamã mẽ pa xwỳnhjê pumunh o xa. Nhũm mẽ ra axtem nẽ môx nẽ ôwêhti nẽ tuuti ho wẽnê ho kuhê. Mẽ kot haprôr nẽ Tĩrtũm mã hpar nẽ kãm õr pê kãm amnhĩ jarẽnh kaxyw mẽ kãm ho wẽnê ho kuhê. Nẽ axtem nẽ mẽ kãm hã ohtô rax kãm mẽ kãm ho wẽnê. Hãmri nhũm Jejus mẽ hwỳr axà nẽ tee ri mẽ omu mẽ kãm akir nẽ mẽ kãm:
—Tk. Kwa nà. Tĩrtũm kapẽr ã kagà htũm kot õrkwỹ jarẽnh kot:
Inhõrkwỹja ãm mẽ ate inhmã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkre pix kaxyw na.
Anhỹr o kot harẽnh tã ka mẽ axtem nẽ kamã ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o apa. E mẽ ajapôj nẽ ma ajapêx tokyx anẽ.
Anhỹr o mẽ kãm kapẽr hãmri nẽ ixkre nê mẽ kator nhũm mẽ ma hapêx pa.
47 Tã nhũm Jejus apkati mẽ Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkreja wỳr mra nẽ kamã mẽ ahkre ho hkrĩ. Hãmri nhũm mẽ õ patre krãhtũm mẽ Tĩrtũm kapẽr tũm o mẽ ahkre xwỳnhjê mẽ mẽ kot amnhĩ to rũnh xwỳnhjaja kot mẽ ahkre ma nhũm ja mẽ kêp omnuj nẽ nhũm mẽ kãm hpĩr prãm nẽ. 48 Nom nhũm amarĩ mẽ pa xwỳnhjaja mẽ kurom kãm mar prãm nẽ akryk mar o kuhê. Jakamã nhũm mẽ tee ri ja hã mẽ omu nẽ tanhmã mẽ kot hpĩr to hkukamã hã axpẽn ma.