2
Jejus kator ã harẽnh
Matêwre 1.18-25
1-2 Na pre ã Jejus kator anẽ. Nhũm pre Rõm nhõ xwỳnhjê nhõ pahi Sesti Akusja õ pika piitã hkôt mẽ ho kõta kaxyw. Aa kot mẽ ho kõta hkêt tã ra kot mẽ ho kõta kaxyw. Kormã pahi Sirẽn haxwỳja kot pika pê Sir kamã mẽ ho amnhĩptàr ri nhũm pahi Sesti Akus kot mẽ ho kõta kaxyw. Jakamã kãm àpênh xwỳnhjê mã kapẽr nẽ mẽ kãm:
—E kêr ka mẽ ho kõta kaxyw nẽ mẽ piitã mẽ hixi hã kagà hpa. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ piitã ã kot mẽ hipêx anhỹr ã amnhĩ tã harẽnh ma hãmri nẽ mẽ kot mẽ hixi hã kagà kaxyw piitã akupỹm papxà hwỳr ma hapêx. Nhũm pre Marir mjên Juje haxwỳja ma krĩ pê Perẽj wỳr mõ. Garirej kamã õ krĩ pê Najare rũm kato nẽ ma hwỳr mõ. Pika pê Jutej kamã na Perẽjja. Kamã na pre Juje nhĩgêt Tawija kato. Nhũm Juje kêp kanrẽhã htàmnhwỳ jakamã na pre ma akupỹm hwỳr mẽ hkwỳjê hkôt mõ. Nẽ ma amnhĩ kôt kot ho hprõ mã xwỳnh Marir o mõ. Arĩ htujarô rax rãhã nhũm ma amnhĩ kôt o mõ. Nhũm wa mõõ hãmri nẽ hwỳr pôj. Nhũm Marir hpijagri xà hã mytwrỳ mã àr jakamã nhũm kamàt nhũm õhy xà. Nom nhũm Perẽj wỳr mẽ hpôx nyw xwỳnhjaja ra ixkre piitã ho nỳt pa nhũm wa tee ri hpijagri kaxyw amnhĩ to ukapi ho pa. Hãmri nẽ nhỹri môx nhõrkwỹ punajre hwỳr axà nhũm Marir kamã hpijagri. Nhũm hkra kato nẽ myre. Kra kot wa na pre. Hãmri nhũm kumỳ nẽ kupẽxê ho hkupu hpa nẽ môx xàpkur xà hã kôsti kaprỳ kamã kuxi nhũm hamakêtkati nẽ gõr nẽ nõ.
ôwêhti jamãr xwỳnhjê jarẽnh
Rôm nhũm ôwêhti jamãr o mẽ pa xwỳnhjaja kapôt ã ri hkrit ôwêhti jamãr o pa. Nhũm ra kamàt nhũm mẽ hamãr o hkrĩ. Pu nhũm kaxkwa rũm Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnhja wrỳ nẽ mẽ mỳri ajêt. Hãmri nẽ tanhmã amnhĩ to nẽ mẽ hpuhã ho hirã rax kumrẽx. Nom nhũm Tĩrtũm tãm ã mẽ hipêx anẽ. Hãmri nhũm mẽ tee ri jawỳ Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnhja pumu nẽ kãm ma htỳx nẽ akryk omunh o hkrĩ. 10 Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Pa? Kwa mẽ amã ixpyma hkêt nẽ. Ixte mẽ amã mẽmoj mex jarẽnh kaxyw na pa mẽ awỳr wrỳ. Kot kaj mẽ harẽnh ma nẽ akĩnh nẽ. Nom mẽ kapxipixjaja kaj mẽ akĩnh kêt nẽ. Koja mẽ piitã ja jarẽnh ma nẽ mẽ apyrà nẽ hkĩnh nẽ pa. 11 Na ra ham mẽ akamã ukaprĩ xwỳnhta kato. Pahi Tawi nhõ krĩ mẽ mẽ anhõ krĩ pê Perẽj kamã. Kêp mẽ apiitã mẽ anhõ pahihti na. Mẽ ate amnhĩ wỳr kamã ajamak o apa xwỳnh pê Kris na. Tãm na ham kato. 12 E pa ixprĩ hã mẽ amã tanhmã harẽnh to ka mẽ inhma. Na kato nhũm katorxà kupẽxê ho kupu hpa nẽ kôsti kamã kuxi nhũm nõ. Kwa mẽ tokyx ma hwỳr mra nẽ kêp mẽ anhõ pahihti hã omu. Anẽ.
13 Nhũm pre ã mẽ kãm ujarẽnh anẽ. Hãmri nhũm hkwỳjaja wamta kôt ohtôô nẽ mẽ hwỳr wrỳ nẽ puhã harir. Hãmri nẽ Tĩrtũm mã mex o mex ã grer o harir. 14 Nẽ hã grer o:
Tĩrtũm maati na mex o mex.
Jakamã mẽ kãm hprãm xà kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o mẽ pa xwỳnhjaja koja amnhĩ tã mẽ omu nẽ tanhmã mẽ ho nhũm mẽ hamakêtkati nẽ àmnhĩx hkĩnh nẽ pa ho pa.
15 Anhỹr o grer o harir hãmri nẽ ma akupỹm kaxkwa hwỳr àpir pa nẽ akunok. Hãmri nhũm ôwêhti jamãr xwỳnhjaja mẽ kapẽr ma nẽ ma akupỹm àpir ã mẽ omu nẽ axpẽn mã:
—E tokyx pu mẽ krĩm nẽ Tĩrtũm kot mẽ pamã ho amnhĩrĩt xwỳnhta japêr nẽ tokyx nhỹri omu. Kwa ma pu mẽ tokyx hwỳr nẽ omu. Anẽ.
16 Hãmri nhũm mẽ ma hwỳr mra. Hãmri nẽ krĩm agjê nẽ môx nhõrkwỹ wỳr agjê nẽ mẽ hkrareta pumu. Nhũm kôsti kamã nõ nhũm mẽ omu nẽ kuri Marir mẽ Juje wa omu. 17 Hãmri nẽ akupỹm hapôj nẽ ma mẽ piitã mẽ hkôt ri mẽ kãm harẽnh o pa. Ra Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnh kot mẽ kãm harẽnh xàja kôt nhũm mẽ ma mẽ kãm harẽnh o ri mẽ hkôt pa. 18 Nhũm mẽ amnhĩ jaêr pê mẽ kot harẽnh ma nẽ tee ri hkukamã hamaxpẽr. 19 Nom nhũm Marir mẽ kot kãm hkrax rũm tanhmã hkra jarẽnh to xàta kukamã pix mã hamaxpẽr rãhã ho pa.
20 Jakamã nhũm ôwêhti jamãr xwỳnhjaja ma akupỹm hkrit wỳr mra. Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnh ra kot mẽ kãm ujarẽnh xà hkôt nhũm mẽ kot Jejus pumunh jakamã ma akupỹm hkĩnh nẽ Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽnh pê hã grer o akupỹm mra.
Mẽ kot Jejus ã hixi mẽnh ã harẽnh
Matêwre 1.21; Rukre 1.31
21 Tã nhũm wa hkrareta ra hã arĩgro pê 8 nhũm mẽ hwỳr akuprõ nẽ kãm my kwrỳt kà krãhta. Na hte Ijaew mẽ hkra myre piitã ã mẽ hipêx anẽ. Mẽ piitã mẽ kot Tĩrtũm mã õr ã mẽ omunh kaxyw. Jakamã nhũm mẽ kãm ho anẽ nẽ hpãnhã hã hixi mẽ. Marir kormã kot ho htujarô hkêt ri Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnh kot hkukamã kãm hixi jarẽnh xàja kôt nhũm mẽ hã hixi mẽ nhũm hixi kêp Jejus.
Mẽ kot Tĩrtũm mã Jejus nhõr pyràk o hipêx
22-24 Tã nhũm Marir hpijagri ho hapêx. Jakamã nhũm Juje ma krĩ pê Jerujarẽ hwỳr mẽ kot Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkre hwỳr amnhĩ kôt o mõ. Na pre ra finat Mojes amnepêm Tĩrtũm nhỹ hã mẽ hkukamã mẽ hpãmjê mã ja hã karõ. Nẽ mẽ kãm hã karõ ho:
Koja mẽ aprõ hpijagri. Hãmri nẽ hpijagri ho hapêx ka mẽ ma Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkre hwỳr o mra nẽ hpãnhã Tĩrtũm mã mẽmoj gõ. Kãm tutre ho gõ rỳ kãm tuuti hõ ho axkrut nẽ agõ kê patre hamỳ nẽ kãm kupa. Kot ja hã omunh nẽ hpijagri xwỳnhta akupỹm mex ã harẽnh kaxyw.
Anhỹr o kot mẽ kãm ja hã karõ jakamã nhũm wa ma ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kaxyw hwỳr mõ. Nẽ amnhĩ kôt Jejus mỳ nẽ o mõ. Tĩrtũm kot mẽ kãm ja hã karõ nhũm mẽ kot hã kagà xà hkôt. Na pre ra finat Mojes mẽ kãm ja jarẽ nẽ mẽ kãm:
Kot kaj mẽ akra my kot wa hãmri nẽ te mẽ ate Tĩrtũm mã õr kaxyw hipêx pyràk o hipêx. Kê tãm amnhĩ nhĩpêx o pa nẽ ỹ hã tanhmã kãm amnhĩ nhĩpêx to ho pa.
Anhỹr jakamã nhũm wa ra Jerujarẽ hwỳr nojarêt nẽ amnhĩ kôt Jejus mỳ nẽ ma amnhĩ kôt o mõ.
Simeãw kot Jejus kukamã harẽnh
25-26 Rôm nhũm Jerujarẽ kamã Simeãwja. Tĩrtũm Karõ nhỹ hã kot tanhmã amnhĩ to mex to ho pa xwỳnh na pre. Na pre hte Tĩrtũm kapẽr kôt pix mã tãm amnhĩ nhĩpêx o pa. Jakamã nhũm pre ra Tĩrtũm Karõ ã kãm kapẽr anẽ nẽ kãm:
—E inhma Simeãw. Kot kaj atĩr rãhã nhỹrmã Tĩrtũm kot mẽ akaxyw ãm mã xwỳnhja ka ano ho omu nẽ rĩ kormã ty.
Anhỹr o kãm kapẽr jakamã nhũm kuma nẽ hkĩnh nẽ ãm pix kamã hamak o pa. Mẽ kêp Ijaew wỳr wrỳk nẽ mẽ ho mex mã xwỳnhta pix kamã hamak rãhã ho pa. 27 Jakamã nhũm Jejus katorxà mẽ hipêêxà purota wa Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkreja wỳr Jejus o axà nẽ kormã o xa. Finat Mojes kot mẽ kãm hã karõ xà hkôt. Hãmri nhũm Tĩrtũm Karõ mẽ hwỳr Simeãwja mẽ nhũm ma mẽ hwỳr tẽ nẽ axà. 28 Hãmri nẽ wa hkrata pumu nẽ hkĩnh tỳx nẽ. Hãmri nẽ wa kêp kumỳ nẽ o xa nẽ hã Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽ nẽ kãm:
29-32 Pa Pahi Maati. E ot pa ixte amã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ixpa xwỳnh ã amnhĩ jarẽ.
Nà ãm hãmri na ka pre ã inhmã jare hkukamã harẽnh anẽ. Tã ate inhmã harẽnh xà hkôt pa ra inhno ho omu. Kêp mẽ ixkamã ukaprĩ xwỳnh ã omu. Nẽ kêp ate mẽ ixwỳr mẽnh xwỳnh ã omu.
Nà koja te arĩgro hã myt hirã nẽ mẽmoj piitã ho amnhĩrĩt mex pyràk o koja mẽ inhĩpêx o pa. Jakamã koja hprêk hãmri nẽ ma Ijaew kêt xwỳnhjê mã apê Tĩrtũm ã akapẽr o amnhĩrĩt o pa nhũm mẽhprĩ hã ajarẽnh ma. Nẽ mẽ ixpê Ijaew kot paj mẽ ijaxwỳja kuma nẽ hã ixpijaàm o ri ixpa.
Jakamã kot paj ixàmnhĩx ri tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri ixpa nẽ ixàmnhĩx ty. Ra ixte inhno ho ate inhmã harẽnh xwỳnhta pumunh kênã. Anẽ.
33 Nhũm pre ã Simeãw Jejus jarẽnh anẽ. Nhũm katorxà mẽ hipêêxà purota wa amnhĩ jaêr pê kot ã harẽnh anhỹrja mar o xa. 34-35 Hãmri nhũm Simeãw wa ho Tĩrtũm wỳ nẽ kãm:
—E Tĩrtũm. Kêr ka ja wa ho mex nẽ. Wa ho mex o wa ho mex rãhã ho apa. Anẽ.
Hãmri nẽ Marir mã kapẽr nẽ kãm:
—Nà ãm hãmri na pre Tĩrtũm mẽ pakaxyw akrata xãm. Mẽ pahpê Ijaew kaxyw ãm. Jakamã koja hprêk nẽ ma Tĩrtũm kapẽr o mẽ piitã mẽ ahkre ho ri mẽ hkôt pa. Nhũm mẽ kuma hãmri nẽ ahpỹnhã tanhmã hamaxpẽr to xà hkôt tanhmã hipêx to. Jakamã nhũm mẽ hkwỳjaja kuma nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳ nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx o pa. Jao tãm hipêx o pa. No nhũm mẽ hkwỳjaja kuma nẽ axtem nẽ kãm hkĩnh kêt nẽ. Hãmri nẽ tanhmã hipêx to. Jakamã kot kaj tee ri ja hã mẽ omu nẽ akaprĩ htỳx nẽ. Te mẽ kot wapo ho akanhwỳr nẽ akamã ho kaxkep nhũm apê omnuj tỳx pyràk o kot kaj amnhĩ kamã ama nẽ mẽ omu. Anẽ.
ãnti kot Jejus pumunh ã harẽnh
Wam Ximotre 5.5
36-38 Rôm nhũm mẽhõ ni pê ãntija mẽ hwỳr axà nẽ Jejus pumu. Ãntija Panuew kra na pre. Nẽ Ase hkwỳ na pre. Ni htã kêp Tĩrtũm nhỹ hã kapẽr jarẽnh o pa xwỳnh. Na pre ra mjên no ãm kormã mjên nẽ pa hã amgrà pê 7 pix nhũm pre kêp ty. Hãmri nhũm axte mjên kêt nẽ pa rãhã ra hpigêx tỳx nẽ. Ra hã amgrà pê 84. Na pre hte Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkre hwỳr pa nẽ kãm amnhĩ jarẽnh rãhã ho pa. Nẽ kot kãm amnhĩ jarẽnh kaxyw nẽ apkur kêt rãhã kãm amnhĩ jarẽ. Nẽ arĩgro hã hwỳr pa nẽ kamàt kãm hwỳr pa. Ã na pre hte amnhĩ nhĩpêx anhỹr rãhã ho pa anẽ. Jakamã mẽ hwỳr axà nẽ Jejus pumu nẽ hkĩnh nẽ. Hãmri nẽ hã Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽ nẽ kãm:
—Hêxta gàà nẽ Tĩrtũm. Ãm hãmri na ka mẽ ixwỳr Jejus mẽ. Ma amex o amex. Anẽ.
Hãmri nẽ Ijaew kot amnhĩ wỳr mẽ kamã ukaprĩ xwỳnh kamã hamak xwỳnhjê mã ra Jejus kator ã harẽnh o ri mẽ hkôt pa.
Marir mẽ Juje wa kot akupỹm Najare hwỳr mõr ã wa harẽnh
Matêwre 2.19-23
39 Tã nhũm Marir mẽ Juje wa Tĩrtũm kapẽr ã kagà htũm kôt Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkre kamã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hpa hãmri nẽ kato nẽ ma akupỹm mõ. Ma Garirej kamã õ krĩ pê Najare hwỳr wa ma akupỹm mõ.
40 Tã nhũm wa hkrata ra wa kãm hprêkre ho mõ. Nẽ mex nẽ àhpumunh tỳx nẽ. Tĩrtũm kot tãnopxar nẽ mẽmoj to kutã nojarêt rãhã ho pa jakamã nhũm mex nẽ hkĩnh nẽ pa.
Marir mẽ Juje wa kot tee ri Jejus japêr ã wa harẽnh
Rukre 4.22
41 Nhũm pre hte Marir mẽ Juje wa amgrà mẽ hkwỳjê hkôt ma Jerujarẽ hwỳr pa. Mẽ kot arĩgro pê Pas ã hkĩnh kaxyw. Pas ã na hte mẽ kêp Ijaew amnepêm Tĩrtũm kot pika pê Ejit rũm mẽ hpãmjê katorja mã hamaxpẽr kaxyw axpẽn wỳr akuprõ nẽ hã hkĩnh. Jakamã nhũm wa ma mẽ hkôt hã hkĩnh kaxyw Jerujarẽ hwỳr hkwỳjê hkôt mõ. 42 Nhũm ra Jejus hprêk o mõ. Ra hã amgrà pê 12 jakamã nhũm wa ma amnhĩ kôt o mõ. 43-44 Tã nhũm mẽ hkĩnh pa hãmri nẽ akupỹm nojarêt nhũm Marir mẽ Juje wa ma hkwỳjê hkôt akupỹm mõ. Nhũm Jejus Jerujarẽ kamã ahte arĩk nẽ akupỹm wa hkôt mõr kêt nẽ. Nhũm wa htỳx wam ma hkwỳjê hkôt htẽm ã hkamnhĩx jakamã wa hapêr kêt nẽ. Hãmri nẽ wa hapu hã hamakêtkati nẽ mẽ hkôt mõr o mõr ã ra hã kamàt. Hãmri nẽ mẽ kot amnhĩm hikranh xàja wỳr mẽ hkôt pôj nẽ tee ri mẽ hkaêx ã hkra japêr o ri mra nom omunh kêt nẽ. 45 Jakamã nhũm apkati nhũm wa awjanã nẽ ma akupỹm Jerujarẽ hwỳr mõ nẽ kamã hapêr o ri pa. 46 Nom tokyx kãm kator kêt nẽ. Mẽ hkaêx ã tee ri hapêr o pa hã apkati axkrut. Nẽ nõ nhũm apkati nhũm wa tã Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh xà hã ixkreja wỳr hapêr o mõ nẽ hwỳr axà. Hãmri nẽ omunh kurê kumrẽx. Nhũm arĩ mẽ kot Tĩrtũm kapẽr tũm o mẽ ahkre xwỳnhjê mar o mẽ kutã nhỹ. Nẽ mẽmoj tã ri mẽ hkukja nẽ tanhmã mẽ kãm ujarẽnh to. 47 Nhũm mẽ kot mar xwỳnhjaja tee ri kapẽr ã kuma nẽ àhpumunh tỳx ã omu hãmri nẽ akryk mar o hkrĩ. 48 Hãmri nhũm Marir mẽ Juje mẽ hwỳr axà nẽ mẽ kuri wa hkraja pumunh kurê kumrẽx. Hãmri nhũm katorxàja hwỳr tẽ nẽ kãm:
—Xê Jejus. Mon ka axtem nẽ ã ri amnhĩ nhĩpêx anẽ nẽ akupỹm wa ixkôt amõr kêt nẽ? Na pa wa mõ nẽ mẽ pahkwỳjê hkôt pôj nẽ tee ri mẽ hkaêx ã ajapêr nẽ tee ri akukamã ijamaxpẽr. Anẽ.
49 Hãmri nhũm amnhĩ tã wa kuma nẽ wa kãm:
—Tỳ. Nom Inhĩpêêxà nhõrkwỹ kamã ixàrĩk kênã na ka wa tee ri ixkukamã ajamaxpẽr nẽ ijapêr o ri apa. Anẽ.
50 Hãmri nhũm wa kuma nẽ ã kot amnhĩ jarẽnh anhỹrja kukamã tee ri hamaxpẽr. 51 Hãmri nẽ mẽ ma akupỹm mõ nẽ Najare hwỳr pôj nẽ kamã pa. Nhũm pre Jejus wa kapẽr kôt ri amnhĩ nhĩpêx rãhã ho pa. Hãmri nhũm katorxàja hkrax rũm mẽ kot kãm tanhmã hkra kot amnhĩ nhĩpêx to hkukamã harẽnhja pix kukamã hamaxpẽr rãhã ho pa.
52 Gaa nhũm Jejus ra àptàr o mõ. Nẽ àhpumunh tỳx nẽ. Nhũm mẽ piitã ã kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr ã omu nẽ kãm hkĩnh nẽ. Nhũm Tĩrtũm haxwỳja kãm hapê nẽ.