5
Jejus kot amnhĩ kôt mẽ hkwỳjê hwỳr ã harẽnh
Matêwre 4.18-22; Makre 1.16-20
Tã nhũm Jejus ma gô rax pê Jenẽjare hwỳr mõ. Hãmri nẽ hwỳr pôj nẽ gô mỳri Tĩrtũm kapẽr o mẽ ahkre ho xa nhũm mẽ ohtô nẽ pu hã mar o kuhê. Nẽ kot hprĩ hã mar nẽ hkôt omunh kaxyw hã axpẽn nhĩgãnh o kuhê. Hãmri nhũm tee ri amnhĩ tã mẽ omu nẽ amnhĩ pu hã hakẽx nẽ rĩt nẽ gôx kãm pàr kaprỳ hamẽxkrut nẽ jêtja wa omu. Nhũm õ dõn wa gôx kãm kryhti kuhõnh o xa. Nhũm pàr hamẽ hkaprỳ nẽ ajêt nhũm Jejus omu. Hãmri nẽ hwỳr tẽ nẽ hõm axà nẽ õ dõn pê Simãwja mã anẽ nhũm hkôt axà nẽ kii mẽ kêp pàrja amỳm kunhô nhũm ajêt. Hãmri nhũm pàr kre rũm amỳm mẽ ahkre ho nhỹ nhũm mẽ piitã omu nẽ mar mex o kuhê.
Tã nhũm mẽ ahkre hpa nẽ Simãw mã kãm:
—E gô xupỳm wỳr anhõ pàr o axkamẽ nẽ axte anhõ kryhti mẽ nẽ ho amnhĩm tep kwỳmnê. Anẽ.
Hãmri nhũm tee ri kuma nẽ kãm:
—Kwa na pa mẽ ra kamàt kãm tee rẽnh o apkati nẽ ho hõmnênh kêt tã ka ri inhmã anẽ. Nom kot paj amar xà hkôt kop kumẽ. Anẽ.
Hãmri nẽ upỳm wỳr pàr o axkamẽ nẽ htõ Andre mẽ wa axte kryhti mẽ. Nẽ ãm mẽnh tipxi htã ho tep pynênh rax kumrẽx. Jakamã nhũm kryhtija ra pikaxônh kaxyw. Hãmri nhũm wa tee ri ho anẽ nẽ amnhĩ wỳr pàr õ ho mrar xwỳnhta wa kãm akir. Jepetew kra Juãw mẽ Xiakreja wa nhũm wa amnhĩ wỳr wa kãm akir nhũm wa hwỳr pàr õ ho tẽ hãmri nẽ mẽ kryhti hã hije nẽ pàr wỳr ho api. Hãmri nẽ pàrta hamẽ tep o ho nỳt pa nẽ hamẽ ho hipu mex nẽ. Jao nhỹx gônh mã wa axà. 8-10 Hãmri nhũm mẽ amnhĩ jaêr pê tep xohtô raxta pumu nẽ kamã no pyma nẽ. Hãmri nhũm Simãwja Jejus kutã hkõn krã ho tẽm nẽ hipô nẽ nhỹ nẽ hã hpijaàm kamã kãm kapẽr nẽ kãm:
—Kwa Pahihti. Kii tamũ axkamẽ. Akĩnhã ixte amnhĩ tomnuj tỳx xwỳnh na pa. Anẽ.
Hãmri nhũm kuma nẽ ãm kuma nẽ kãm:
—Kwa nà tee ri amnhĩ kukamã ajamaxpẽr kêt nẽ. Kot kaj jarãhã hpãnhã tãm amnhĩ nhĩpêx o apa. Na ka ra tep pynênh rũnh o apa. Tã kot kaj ja kaga nẽ hpãnhã ma ri mẽ hkôt Tĩrtũm kapẽr o mẽ ahkre ho ri apa. Koja mẽ ohtô nẽ ama nẽ Tĩrtũm kôt amnhĩ xunhwỳ nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx o pa. Jakamã kot kaj te ate tep pynênh rũnh nẽ Tĩrtũm mã õr pyràk o amnhĩ nhĩpêx o apa. Anẽ.
Nhũm pre ã Jejus Simãw mã kapẽr anẽ. 11 Hãmri nhũm mẽ gô jakàx ã pàr janhôr tỳx nẽ kamã hikukrêx piitã hkaga hpa nẽ ma Jejus kôt pa ho pa.
Jejus kot hkà nhy kro tỳx xwỳnh o mex ã harẽnh
Matêwre 8.1-4; Makre 1.40-45
12 Tã nhũm Jejus ma krĩ hõ hwỳr mõ. Hãmri nhũm mẽhõ my hkà nhy hkro htỳx xwỳnhja omu nẽ hwỳr tẽ nẽ hã hpijaàm kaxyw kutã hkõnkrã ho nhỹ nẽ kãm:
—Pa Pahihti. E ot pa awỳr amnhĩ to tẽ. Kwa akupỹm ate mẽ ixto mex kaxyw axàhpumunh tỳx jakamã kot ka akupỹm amã ixto mex prãm nẽ mãmrĩ akupỹm ixto mex. Anẽ.
13 Hãmri nhũm kuma nẽ hkà punuti hã ĩhkra xi. Amnhĩ kamã kahak kêt nẽ hã ĩhkra xi nẽ kãm:
—Nà kot paj ato mex. E akupỹm akà mex kurê kumrẽx.
Anhỹrja kôt hãmri nhũm hkàja akupỹm mex pa. 14 Hãmri nhũm Jejus kãm:
—E kêr ka amnhĩ tã akwỳjê mã tanhmã ijarẽnh to hkêt rãhã ma patre hwỳr tẽ kê akupỹm akà mex ã apumu. Hãmri ka amnepêm Mojes kot mẽ ate akupỹm amex ã Tĩrtũm mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hã karõta ka kãm ho anẽ. Kê mẽ mẽ piitã akupỹm akà mex ã apumu. Anẽ.
Hãmri nhũm kuma nẽ kãm:
—Tôe. Nà kot paj anẽ. Anẽ.
Hãmri nẽ ma hwỳr htẽm kurê kumrẽx.
15 Hãmri nhũm mẽ piitã axpẽn mã Jejus jarẽnh o ri hprõt nhũm mẽ kot kapẽr mar kaxyw ma hwỳr mra. Nẽ mẽ à xwỳnhjaja nhũm kot mẽ ho mex kaxyw nhũm mẽ hwỳr amnhĩ to mra. 16 Jakamã nhũm pre hte Jejus tõhã mẽ kêp hapôj nẽ ahte ma kapôt ã Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh kaxyw mra. Nẽ kãm amnhĩ jarẽnh pa hãmri nẽ ma akupỹm mẽ hwỳr mra.
Jejus kot ĩ kamã htyk xwỳnh o mex ã harẽnh
Matêwre 9.1-8; Makre 2.1-12; Juãw 10.37-38
17 Tã nhũm Jejus ma Tĩrtũm kapẽr o Ijaew jahkre ho pa. Jakamã nhỹri mẽhõ nhõrkwỹ kamã ho mẽ ahkre ho xa nhũm Parijew nhõ xwỳnhjê mẽ Tĩrtũm kapẽr tũm o mẽ ahkre ho mẽ pa xwỳnhjaja kot mar kaxyw ma hwỳr mra. Na pre ra Garirej rũm mẽ hkwỳjaja ma hwỳr mra. Nẽ pika pê Jutej rũm mẽ hkwỳ haxwỳja ma hwỳr mra. Nẽ krĩ pê Jerujarẽ rũm. Ã na prem ohtô nẽ krĩ piitã kurũm kot mar kaxyw hwỳr akuprõ nhũm mẽ ahkre anẽ. Nẽ Tĩrtũm kot ho àhpumunh tỳx jakamã nhũm ỹ hã akupỹm mẽ à xwỳnhjê ho mex. 18 Hãmri nhũm hkwỳjaja ĩ kamã htyk xwỳnh mỳ nẽ Jejus wỳr o tẽ. Nõr xà kamã nõr rãhã nhũm mẽ hã hije nẽ hwỳr o tẽ. Hãmri nẽ tee ri kot hwỳr ho àr kaxyw ri mẽ hkupu ho pa. 19 Nom nhũm mẽ ra ixkre ho nỳt rax jakamã nhũm mẽ tee ri amnhĩ kukamã ho ukapi ho ri pa. Hãmri nẽ ra hamaxpẽr nẽ ixkre nhĩmõk po hwỳr ho api nẽ ixkre nhĩmõk kwỳ grà nẽ hkôt ĩ kamã htyk xwỳnhta jaxà. Nõr xà kamã nõr rãhã Jejus wỳr haxà nẽ mẽ hipôk ri ho wrỳ nẽ kutã kuxi nhũm nõ. 20 Hãmri nhũm Jejus amnhĩ tã mẽ kot kaxyw kãm hamaxpẽr tỳx ã mẽ omunh mex nẽ. Hãmri nẽ ĩ kamã htyk xwỳnhta mã kapẽr nẽ kãm:
—Pa? E na pa ra anê tanhmã ate amnhĩ tomnuj to ho apaja o ijapêx pa. Kot paj axte kãm ijamaxpẽr kêt nẽ. Anẽ.
21 Hãmri nhũm Parijew nhõ xwỳnhjê mẽ Tĩrtũm kapẽr tũm o mẽ ahkre ho mẽ pa xwỳnhjaja tee ri kot ã kãm kapẽr anhỹrja ã kuma nẽ axpẽn mã:
—Tk. Kwa kêp Tĩrtũm kêt tã te ri kot amnhĩ nhĩpêx pyràk o ri mẽ nê mẽ kot amnhĩ tomnuj o hapêx ã amnhĩ jarẽnh o kuhê. Tĩrtũm pix na kot mẽ nê mẽ kot amnhĩ tomnuj o hapêx xwỳnh kênã. Anẽ.
22 Nhũm mẽ ã axpẽn mã Jejus jarẽnh anẽ nhũm amnhĩ tã mẽ kuma nẽ mẽ hamaxpẽr kôt mẽ omunh mex nẽ. Jakamã mẽ kãm:
—Kwa mẽ ã ajamaxpẽr anhỹr kêt nẽ. 23 Ixte mẽ nê mẽ kot amnhĩ tomnuj o ijapêx par ã amnhĩ jarẽnh tã mẽ ate ja kôt ixpumunh kêt jakamã na ka mẽ ixkôt ajamaxpẽr kêt nẽ. Nom kot paj mẽ anoo mã akupỹm ĩ kamã htyk xwỳnhta o mex ka mẽ apiitã ja hã ixpumu hãmri nẽ ixkôt ajamaxpẽr kurê kumrẽx. 24 Ixpê Tĩrtũm kot mẽ awỳr inhmẽnh xwỳnhta na pa. Ixte mẽ anê mẽ ate amnhĩ tomnuj rênh kaxyw na pre mẽ awỳr inhmẽ pa mẽ awỳr wrỳ. Tã mẽ ate ja kôt ixpumunh kaxyw kot paj mẽ anoo mã myja o mex. Anẽ.
Hãmri nẽ hpãnhã ĩ kamã htyk xwỳnhja mã kapẽr nẽ kãm:
—E kànhmã xa nẽ anõr xà py nẽ ma akupỹm anhõrkwỹ hwỳr tẽ. Anẽ.
25 Nhũm kànhmã ãm kurê kumrẽx. Hãmri nẽ amnhĩ pumu nẽ hkĩnh tỳx nẽ nõr xà py nẽ mẽ noo mã kato nẽ akupỹm õrkwỹ hwỳr ma Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽnh o tẽ. 26 Hãmri nhũm mẽ amnhĩ jaêr pê omu. Nẽ no hapôx kaxyw hkôt omunh o kuhê nẽ kamã no pyma nẽ. Nẽ tee ri omu hãmri nẽ axpẽn mã:
—Kokỹỹ. Aa mẽ pahte ã mẽhõ kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr ã omunh kêt tã na pu mẽ jarãhã ja pumu. Anẽ.
Hãmri nẽ Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽnh o kuhê.
Jejus kot amnhĩ kôt Rewi hwỳr ã harẽnh
Matêwre 9.9-13; Makre 2.15-17; Rukre 15.1-2
27 Tã nhũm Jejus ma hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê mẽrohã ma nhỹhỹm mõ. Hãmri nẽ nhỹri Rewi pumu. Rewi nhĩxi hõ pê na Matêwre. Rõm kãm mẽ õ pahihti mã amnhĩ kwỳjê pê kàxpore hkwỳ jamỳnh xwỳnh na pre. Jakamã nhũm ujamỳnh xà hã ixkre kamã mẽ kêp hkwỳ jamỳnh o nhỹ nhũm Jejus mẽ hkôt mẽ pa o mẽ pa xwỳnhjaja hãnh mra. Hãmri nhũm Jejus àpênh ã omu nẽ amnhĩ kôt kuwỳ nẽ kãm:
—Pa? E kwa axàpênhta kaga nẽ hpãnhã amnẽ mẽ ixkôt mãn tẽ. Nẽ ixkôt mãn ri apa ho apa. Anẽ.
28 Hãmri nhũm kuma nẽ àpênh kaga hpa nẽ ma hkôt mõ nẽ hkôt pa ho pa.
29 Hãmri nhũm mẽmo arĩgro hã nhũm Rewi nhõ mẽ apkur xà hã mẽõ rax nẽ. Jakamã nhũm amnhĩ nhõrkwỹ hwỳr hkràmnhwỳjaja nẽ Jejus mẽ hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê hwỳ. Mẽ kot kutã apkur kaxyw nhũm amnhĩ kôt mẽ kuwỳ nhũm mẽ ma hkôt mra nẽ õrkwỹ hwỳr agjê nẽ apkur o hkrĩ. Nẽ mẽ kêp Rõm nhõ pahi mã mẽ kêp kàxpore hkwỳ jamỳnh xwỳnh kwỳjaja nẽ mẽ ohtô nẽ hwỳr akuprõ nẽ axpẽn kutã apkur o hkrĩ. 30 Hãmri nhũm Parijew nhõ xwỳnhjê mẽ Tĩrtũm kapẽr tũm o mẽ ahkre ho mẽ pa xwỳnh kwỳjaja mra nẽ mẽ apkur ã mẽ omu nẽ tee ri mẽ hkaêx ã Jejus pumu hãmri nẽ Jejus kôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê hwỳr agjê nẽ hã mẽ kãm akir nẽ mẽ kãm:
—Kwa mẽ kot amnhĩ tomnuj ho mẽ pa xwỳnhjê kutã mẽ apkur kêt tã ka mẽ apytàr xwỳnhja mẽ apimrààtã axtem nẽ mẽ kutã axàpkur o akrĩ. Kwa mẽ ate amnhĩ to mex ronhỹx ka mẽ kutã axàpkur kêt nẽ. Anẽ.
31 Hãmri nhũm Jejus amnhĩ tã mẽ kapẽr ã mẽ kuma nẽ mẽ kãm:
—Tk. Nà ixte tãm mẽ unhwỳr kaxyw na pa mẽ kutã ixàpkur o nhỹ. Xà na hte tôtôja mẽ mex xwỳnhjê hwỳr mra nẽ mẽ hkane? Nà ãm mẽ à xwỳnhjê pix wỳr na htem mra. Ra mẽ ate ja pumunh mex kênã. Ja pyrà nẽ na pa pre mẽ kot amnhĩ to mex xwỳnhjê hwỳr ixwrỳk kêt nẽ. Mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjê pix wỳr na pa pre wrỳ. Ixte tãm mẽ unhwỳr kaxyw na pa pre mẽ hwỳr wrỳ nẽ ã jajê kutã ixàpkur o inhỹr anẽ. 32 ãm mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjê hwỳr na pa pre wrỳ nẽ mẽ kamã ixukaprĩ ho ri ixpa. Mẽ kot amnhĩ tomnuj mã urer nẽ hpãnhã tãm amnhĩ nhĩpêx o pa kaxyw na pa pre mẽ hwỳr wrỳ. Tã ka mẽ atỳx ã ri mẽ ixto akapẽr anẽ. Anẽ.
Mẽ hpãmjaja kot amnhĩ nhĩpêx gryk ã Jejus kaga hã mẽ harẽnh
Matêwre 9.14-17; Makre 2.18-22
33 Tã nhũm Ijaew kwỳjaja Jejus wỳr mra nẽ kãm:
—Pa? E ot pa mẽ awỳr mra. Kwa aprĩ hã mẽ inhmã mẽmoj jarẽ. Na hte Parijew nhõ xwỳnhjê mẽ Juãw kôt mẽ pa xwỳnhjaja tõhã Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh kaxyw nẽ apkur kêt rãhã kãm amnhĩ jarẽ. No akôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjaja na htem àmnhĩx apkur o pa kamã kãm amnhĩ jarẽ. Kwa mo na htem mẽ uràk nẽ tõhã apkur kêt ri kãm amnhĩ jarẽnh hkêt nẽ? Anẽ.
34 Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ mẽ kãm:
—Tk. Nà mo kaxyw koja mẽ apkur kêt rãhã kãm amnhĩ jarẽ? Mẽ hkaprĩ hkêt kênã. Mẽ kot ixkôt pa ho pa hã amnhĩ pumunh jakamã hkĩnh nẽ pa. Kormã ixte mẽ kamã ixpa kênã kot kêt mẽ Tĩrtũm mã amnhĩ jarẽnh kaxyw nẽ apkur kêt rãhã kãm amnhĩ jarẽ. Xà na htem hkràmnhwỳ hã hkĩnh kaxyw hã akuprõ nẽ hkaprĩ nẽ apkur kêt nẽ mỳr o hkrĩ? Na htem hã akuprõ nẽ hkĩnh nẽ hã apkur rũnh nẽ. Ja pyrà nẽ na hte ixkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjaja ixkôt kormã àmnhĩx ri hkĩnh nẽ apkati mẽ apkur o pa. 35 Nom koja mẽ kãm ixkurê xwỳnhjaja nhỹrmã tanhmã ixto hãmri nhũm mẽ rĩ kormã ixtã hkaprĩ htỳx kãm apkur kêt ri tanhmã amnhĩ nhĩpêx to. Anẽ.
36 Nhũm pre ã Jejus mẽ kãm hkôt ri mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê jarẽnh anẽ hãmri nẽ mẽ kãm:
—Nà mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjaja mẽ kot amnhĩ nhĩpêx tũm o amnhĩ pyràk jakamã na htem mẽ kot amnhĩ nhĩpêx nyw kaga. 37-39 Ixte amnhĩ nhĩpêx nywja te kot mẽ ate amnhĩ nhĩpêx tũm pyràk kêt jakamã ka htem inhma nẽ ãm inhma. Kwa mẽ ixkapẽr ma nẽ mẽ ate amnhĩ nhĩpêx tũm gryk ã ixkaga hkêt nẽ. Anẽ.