9
Nhũm Jejus arĩ mẽ kãm kapẽr nẽ mẽ kãm:
—Ãm hãmri na pa mẽ amã amnhĩ jarẽ. Kot paj nhỹrmã akupỹn ixte mẽ ato amnhĩptàr kaxyw mẽ awỳr wrỳ kãm ga. Tã kot kaj mẽ akwỳjaja kormã atĩr ri ja kukamã tanhmã ixte amnhĩ nhĩpêx to hã ixpumu. Anẽ.
Jejus hirã htỳx kãm ãm ã harẽnh
Matêwre 17.1-9; Rukre 9.28-36; mããnẽn Sikũn Pêtre 1.16-18
Tã nhũm arĩgro kêp 6 nẽ hapêx nhũm Jejus ma nhỹri hixêt prêk wỳr tẽ. Nẽ Simãw Pêtre nẽ Xiakre nẽ Juãwja nhũm ma amnhĩ kôt wa mẽ o mõ. Nhũm wa mẽ ahte mõ nẽ hixêt prêk ã api nẽ himõk ã kuhê. Hãmri nhũm Jejus axtem nẽ xa. Ra ê haka htỳx kumrẽx nẽ xa. Hãmri nhũm ja wa kaxkwa rũm hwỳr wrỳ nẽ kuri kãm kapẽr. Finat Mojes mẽ finat Erisja wa wrỳ nẽ kuri kãm kapẽr o xa. Tĩrtũm amnepêm amnhĩ wỳr wa ho àpir tã nhũm wa akupỹn wrỳ nẽ kãm kapẽr. 5-6 Nhũm wa mẽ mex kumrẽx nẽ hirã htỳx kãm kuhê nhũm Jejus kôt mẽ mõr xwỳnhjaja wa mẽ omu nẽ mẽ kamã no pyma nẽ. Nẽ tee ri mẽ kãm tanhmã kapẽr to hkukamã hamaxpẽr. Hãmri nhũm Simãw Pêtre hamaxpẽr nẽ Jejus mã kãm:
—Kwa Pahihti. Nà ãm hãmri na pu mẽ amnẽ mõ. Kwa pu mẽ kritpêm jar axkamẽ nẽ tokyx panojarêt kêt nẽ. Pa mẽ amã pô nhĩrõnh o axkrunẽpxi nẽ hipêx. Amã nẽ Mojes mã nẽ Eris mã hõ nhĩpêx ka mẽ kamã akrĩ. Kwa xàt pa mẽ amã ho anẽ nà? Anẽ.
Hãmri nhũm kakrã jaka htỳx wrỳ nẽ wa mẽ hkunor pa nhũm wa mẽ kamã kuhê. Hãmri nhũm kakrã kamã Tĩrtũm mẽ kãm kapẽr nẽ mẽ kãm:
—Ota Ixkra xa. Inhmã hapê ho inhmã hapê. Kêr ka mẽ kapẽr mar tỳx rãhã ho ri apa. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ amnhĩ pu hã rĩt nhũm ãm Jejus pix mẽ kuri xa nhũm Mojes mẽ Erisja wa ra ma akupỹm api nhũm mẽ ãm Jejus pix pumu.
Hãmri nhũm mẽ ma akupỹm hkwỳjê hwỳr wrỳk o mõ nhũm Jejus mẽ kãm:
—Kwa kêr ka mẽ ham mẽ ate mẽmoj pumunh xwỳnhta kormã nhãm mẽ kãm harẽnh kêt nẽ. Koja mẽ mẽmo arĩgro hã ixpĩ hãmri nhũm Tĩrtũm akupỹm ixto ixtĩr ka mẽ rĩ kormã mẽ kãm ja hã ijarẽnh o ri apa.
10 Anẽ hãmri nhũm mẽ kuma nẽ mẽ kãm harẽnh kêt nẽ. Ãm axpẽn mã pix mã harẽ nẽ kot akupỹm htĩr ã amnhĩ jarẽnhja ã axpẽn kukjêr o pa nẽ axpẽn mã:
—Kwa mo na ri ã akupỹm htĩr ã amnhĩ jarẽnh anẽ? Tanhmã kot we amnhĩ to nẽ htyk tã akupỹm htĩr? Anẽ.
Hãmri nẽ tee ri hkukamã hamaxpẽr o hkôt pa.
Juãw Paxis te kot Eris pyràk ã harẽnh
Matêwre 11.13-15, 17.10-13
11 Hãmri nhũm mẽ kormã ahpar mã wrỳk o mõr mẽ nhũm Jejus kôt mẽ mõr xwỳnhjaja mẽmoj tã hkukja nẽ kãm:
—Kwa mẽ inhmã mẽmoj jarẽ. Na hte Tĩrtũm kapẽr tũm o mẽ ahkre xwỳnhjaja mẽ inhmã: “Eris kumrẽx koja Tĩrtũm mẽ pahwỳr kumẽ nhũm Krisja hapu hã wrỳ.” Anẽ. Na htem ã mẽ inhmã war ajarẽnh anẽ. Tã ka na ka ra wrỳ nom nhũm kormã Erisja akukamã wrỳk kêt nẽ. Anẽ.
12-13 Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Nà ãm hãmri na htem mẽ amã ã ja jarẽnh anẽ. Na pre ra ixkukamã te kot Eris kot amnhĩ nhĩpêx pyràk xwỳnhta tẽ nẽ ixkutêp mẽ kãm ijarẽnh o pa. Nom mẽ kot ixkukamã ijarẽnh xwỳnh ã omunh kêt jakamã na prem axtem nẽ kãm tanhmã hipêx to hprãm xà hkôt tanhmã hipêx kati hton kupĩ. Tã koja mẽ ã hipêx anhỹr pyrà nẽ mã ixto anẽ nẽ inhĩpêx kati nẽ tokyx mẽ kãm ixprãm kêt xwỳnhjaja ixpynê nẽ ixpĩ pa amnhĩ xà htỳx kamã ijamak kãm ty. Tĩrtũm kapẽr ã kagà htũm kot wa ijamẽ wa ixkukamã wa ijarẽnh xà hkôt. Anẽ.
Jejus kot mẽhõ hkra nê mẽkarõmnuti janor ã harẽnh
Matêwre 17.14-21; Rukre 9.37-43
14 Hãmri nhũm Jejus nẽ Simãw Pêtre nẽ Xiakre nẽ Juãwja mẽ akupỹm hkwỳjê hwỳr hpôx o mra nẽ amnhĩ kukamã hkwỳjê pumu nhũm mẽ ohtô nẽ mẽ hã akuprõ nẽ mẽ kãm kapẽr. Nhũm Tĩrtũm kapẽr tũm o mẽ ahkre ho mẽ pa xwỳnhjaja mẽmoj tã mẽ hkukjêr o kuhê. 15 Jakamã nhũm Jejus mẽ hwỳr hpôx o tẽ nhũm mẽ pikuprõnh xwỳnhjaja amnhĩ wỳr omu nẽ hkĩnh nẽ. Hãmri nẽ kutã hprõt nẽ kãm:
—Pa. Nà ãm hãmri na ka akupỹn mẽ ixwỳr tẽ. Anẽ.
16 Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Kwa mẽmoj tã na ka mẽ axpẽn mã axàkjêr o akuhê? Anẽ.
17-18 Hãmri nhũm mẽhõ myja kãm:
—Nà ixkra hã na pa mẽ axpẽn mã ixkapẽr. Na pre mẽkarõmnuti ixpê hwỳr axà nẽ tanhmã ixpê ho nhũm kapẽr kêt nẽ pa. Nhũm hte xatã tanhmã ixpê ho nhũm pykap amnhĩ rẽ nẽ hakwa jamrô ho hikwỹ. Hãmri nẽ à htỳx kamã ama nẽ amnhĩ nham o axpẽn kamnhar tỳx kumrẽx pê htỳx pa nẽ hikwỹ nẽ ixpê omnuj tỳx nẽ. Na hte ã mẽkarõmnuti nhỹ hã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa. Jakamã na pa ate inhmã ho mex kaxyw man o tẽ nẽ tee ri ajapêr. Hãmri nẽ ho akôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê hwỳ nhũm mẽ kot inhmã ho mex kaxyw tee ri tanhmã ho hkaprỳ. Anẽ.
19 Hãmri nhũm Jejus kuma nẽ hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê mã kãm:
—Hêxta waa nẽ. Ra mẽ ate Tĩrtũm nhỹ hã ixte mẽ ho mex ã ixpumunh ryy htã ixpyrà nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Mãn ka mẽ kormã kaxyw Tĩrtũm kôt ajamaxpẽr tỳx kêt nẽ. E amnẽ ixwỳr akra ho tẽ pa omu. Anẽ.
20 Hãmri nhũm mẽ hwỳr o tẽ nhũm mẽkarõmnuti Jejus pumu nẽ tanhmã hkrata o htỳx to nhũm pykap tẽm nẽ hakwa jamrô nẽ amnhĩ rẽnh o nõ. 21 Nhũm Jejus omu nẽ hipêêxà mã:
—Kwa tanhmã na ra kot amnhĩ nhĩpêx ã mytwrỳ kute? Anẽ.
Nhũm kãm:
—Nà hprĩre rũm na hte ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa. 22 Na hte mẽkarõmnuti xatã ixpê hpĩr kaxyw kuwy kamã kurẽ nẽ gôx kãm kurẽ. Kwa kot ka ate ho mex kukamã axàhpumunh japêr nẽ wa ixkamã axukaprĩ nẽ akupỹm inhmã ho mex. Anẽ.
23 Hãmri nhũm Jejus kãm:
—Xàn ka tee ri ixte ho mex kaxyw ixkukamã ajamaxpẽr? Nà ixte mẽmoj piitã ho anhỹr kaxyw ixàhpumunh tỳx kênã. Kot ka mẽ atõ mẽmoj tã amnhĩ kaxyw ixkôt ajamaxpẽr tỳx hã kot paj amã ho anẽ. Anẽ.
24 Hãmri nhũm kuma nẽ kãm hkra mex prãm tỳx xàj kapẽr tỳx nẽ kãm:
—Nà na pa amnhĩ kaxyw akôt ijamaxpẽr. Nom kot kaj tanhmã ixkrã hto pa akôt ijamaxpẽr tỳx rãhã ho ri ixpa Pahihti. Anẽ.
25 Rôm nhũm mẽ ohtô rax nẽ hwỳr kormã mra nhũm Jejus amnhĩ wỳr mẽ omu hãmri nẽ mẽkarõmnutija mã kapẽr kurê kumrẽx. Nẽ kãm kapẽr kãm hihtỳx nẽ kãm:
—Pa mẽkarõmnuti. E apê mẽ ho mẽ kapẽr kêt nẽ mẽ umar kêt o apa xwỳnh ã pa amã ixkapẽr ka inhma. Kêr ka mẽ hkrata pê akato nẽ ma amõr o mõ nẽ axte tanhmã ho hkêt nẽ. Anẽ.
26 Hãmri nhũm tee ri kot kãm karõja ma nẽ gryk xàj xatã amỹra nẽ mẽ hkrata o htỳx kumrẽx nhũm htertet tỳx o nõ. Hãmri nhũm kêp kato nẽ ma tẽ nhũm te htyk pyrà nẽ nõ nhũm mẽ tee ri omu nẽ ra htyk ã hkamnhĩx. 27 Hãmri nhũm Jejus hpa hã kupy nẽ kànhmã ãm nhũm akupỹm mex nẽ kànhmã xa nẽ ri mra. Nẽ tãm kapẽr o mra nẽ umar mex nẽ.
28 Tã nhũm Jejus hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê mẽrohã ma akupỹm amnhĩm hikranh xà hã ixkreja wỳr mra nẽ hwỳr agjê nẽ hkrĩ. Hãmri nhũm Jejus kôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjaja amnhĩ tã hkukja nẽ kãm:
—Kwa mẽ inhmã mẽmoj jarẽ Pahihti. Na pa mẽ tee ri axwakre kamã mẽ hkrata nê mẽkarõmnuti janor kaprỳ. Kwa mon pa mẽ apyrà nẽ ja ho anhỹr mex kêt nẽ? Anẽ.
29 Hãmri nhũm mẽ kãm:
—Nà axtem na mẽkarõmnuti ja. Na htem mẽ nê hanor tokyx anhỹr kêt nẽ. Na htem ho Tĩrtũm wỳr tỳx nẽ rĩ kormã hano. Anẽ.
Jejus kot htyk kukamã amnhĩ jarẽnh
Matêwre 17.22-23; Rukre 9.44-45
30-31 Tã nhũm Jejus mẽ hkôt ri mẽ pa ho pa xwỳnhjê mẽ krĩja rũm hapôj nẽ ma nhãm mõ. Nẽ ma pyka pê Garirej kahti hkôt mõ. Nom mẽ piitã mẽ hkàx ã mõ. Jejus kormã kot amnhĩ tã tanhmã hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê jahkre hto ho pa jakamã kãm mẽ hkàx ã mẽ o pa hprãm nẽ. Hãmri nẽ amnhĩ kukamã mẽ kãm tanhmã amnhĩ jarẽnh to nẽ mẽ kãm:
—E kot paj mẽ amã tanhmã amnhĩ jarẽnh to ka mẽ inhma nẽ inhmar tỳx nẽ. Koja mẽ kãm ixprãm kêt xwỳnhjaja tokyx mẽ kãm ixtã amỹnê nhũm mẽ ixpĩ. Kot paj ixtyk ã ixtã apkati axkrunẽpxi hãmri nhũm Tĩrtũm akupỹm ixto ixtĩr. Kwa kêr ka mẽ ja ma nẽ hã anohtỳx nẽ ho apa. Anẽ.
32 Hãmri nhũm mẽ tee ri ã kot amnhĩ jarẽnh anhỹrja ma nẽ axpẽn mã:
—Kwa mo na ri ã mẽ pamã amnhĩ jarẽnh anẽ? Nà kêp mẽ panhõ Pahi Maati hã kot amnhĩ jarẽnh kênã kot kêt mẽhõ kupĩ.
Anhỹr o axpẽn mã harẽnh o hkôt mõ. Hãmri nẽ ã kot amnhĩ jarẽnh anhỹr mar prãm kêt jakamã hprĩ hã tanhmã hkukjêr to hkêt nẽ. Ãm akryk hkôt mar o mõ.
Mẽ kot amnhĩ to rũnh xwỳnh jarẽnh
Matêwre 18.1-5; Rukre 9.46-48
33-34 Tã nhũm Jejus mẽ hkôt mẽ pa ho pa xwỳnhjaja kormã ma krĩ pê Kapanaũ hwỳr mõ nhũm hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnh pê 12jaja tanhmã amnhĩ kukamã hamaxpẽr to hãmri nẽ axpẽn mã:
—Kwa mẽ pahtõ kot puj we nhỹrmã pahpê pahi nẽ mẽ ho amnhĩptàr rax o ri pahkwỳjê jakre?
Anhỹr o axpẽn kukjêr o Jejus kôt mõ. Nẽ axpẽn mã: “Nà pa.” Nhũm mẽ hkwỳjaja: “Nà kêt pa.” Anhỹr o hkôt mõ. Hãmri nhũm Jejus mẽ mar o mõ. Hãmri nhũm mẽ mõ nẽ nhỹri amnhĩm hikranh xà hã ixkre hwỳr pôj nẽ hwỳr agjê nhũm mẽ kãm:
—Kwa mẽmoj tã na ka mẽ pry hã amnhĩ jarẽnh o mõ? Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ tee ri kuma nẽ hpijaàm nẽ. Nẽ kãm tanhmã amnhĩ jarẽnh to hkêt nẽ. 35 Jakamã nhũm Jejus nhỹ nẽ mẽ kãm anẽ nhũm mẽ kuri hkrĩ pa nhũm mẽ kot mẽ kãm mẽ ho amnhĩptàr rax prãmta ã mẽ kãm kapẽr nẽ mẽ kãm:
—E mẽ inhma. Ka mẽ atõ amã mẽ ho amnhĩptàr rax prãm. Hã kêr ka te apê mẽ piitã mẽ kãm amarĩ axàpênh xwỳnh pyràk o amnhĩ nhĩpêx o mẽ hkôt apa. Jao mẽmoj to mẽ kutã anojarêt rãhã nẽ. Anẽ.
36 Hãmri nẽ amnhĩ wỳr mẽhprĩre hõ mã hpa ho apê nhũm hwỳr tẽ nhũm kumỳ nẽ o nhỹ nẽ hã mẽ kãm kapẽr nẽ mẽ kãm:
37 —E mẽ inhma. Kêr ka mẽ apê pahi pyràk o tanhmã amnhĩ jarẽnh to ho ri apa hkêt nẽ. Ãm te amarĩ ri mẽ apa pyràk o amnhĩ nhĩpêx o ri apa. Jao nhỹri mẽhprĩre hõ pumu nẽ kamã axukaprĩ nẽ kãm mẽmoj tanhmã ho rỳ kãm mẽmoj gõ. Hãmri nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o te pa ate tanhmã ixto mex to pyràk o amnhĩ nhĩpêx. Nẽ kot ka mẽ atõ pa tanhmã ixto mex to nẽ te ate Tĩrtũm o mex pyràk o amnhĩ nhĩpêx. E kêr ka mẽ amã amnhĩ to rũnh prãm nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri apa. Anẽ.
38 Hãmri nhũm Juãw nhỹhỹnh tẽn mẽ hwỳr axà nẽ Jejus mã:
—Kwa Pahihti. O mũj mẽhõ kêp mẽ pahkwỳ hkêt tã anhỹ hã mẽ nê mẽkarõmnuti janor o pa. Pa mẽ tee ri ja hã omu nẽ kêp mẽ pahkwỳ hkêt jakamã pa mẽ ã kot amnhĩ nhĩpêx anhỹrja nê kãm ixkapẽr. Anẽ.
39-40 Hãmri nhũm kuma nẽ kãm:
—Kwa nà nê tanhmã kãm nẽ hkêt nẽ. Koja mẽhõ inhỹ hã aa mẽ kot mẽmoj pumunh kêt kwỳ ho anẽ hãmri nẽ kêp mẽ panhĩõ nẽ ri mẽ pahkwỳm tanhmã mẽ ahkre hto ho pa hkêt nẽ. Ra mẽ pahkôt kot amnhĩ nhĩpêx mã kênã. Jakamã kwa mẽ ja nê tanhmã kãm nẽ hkêt nẽ. Kwãr mãmrĩ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ. Ja mex kênã.
41 —Koja mẽhõ nhỹri mẽ atõ amã kôr ã apumu nẽ hamaxpẽr o: “Kwa Jejus kôt ri pa xwỳnh mũj kãm kôr. E pa kãm gô hkwỳ kê ho ixkõ.” Anhỹr o hamaxpẽr nẽ apê ixkwỳ hã amã gô hkwỳ ka ho ixkõ. Nhũm ãm kot amã gô pix nhõr nhũm ate ho akõm tã nhũm Tĩrtũm atã omu nẽ ho mex rax nẽ. Anẽ.
Mẽ pahte amnhĩ tomnuj pymaj tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hã mẽ pajarẽnh
Matêwre 18.6-9; Rukre 17.1-2
42 Nhũm Jejus arĩ hkôt mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê mã kapẽr nẽ mẽ kãm:
—Nẽ mẽ kot ixkôt amnhĩ xunhwỳr tohtuj anhỹr xwỳnhjaja. Koja mẽhõ ma mẽ hwỳr tẽ nẽ inhnê mẽ kãm kapẽr. Mẽ kot mẽ mar nẽ tanhmã amnhĩ tomnuj to hprãm xàj hêx rom mẽ kãm kapẽr nhũm mẽ mar xà hkôt tanhmã amnhĩ tomnuj to. Hã koja Tĩrtũm ja hã omu nẽ kot inhnê tanhmã kãm nẽ xwỳnhta pumu nẽ homnuj tỳx nẽ. Te mẽ kot mẽhõ pynênh nẽ mut ã kẽn pytĩĩ hõ nhôr nẽ ma o htẽm nẽ gô xupỳm rax kãm mẽnh pyràk o hipêx. Te ho ja pyràk no ãm homnuj tỳx o hakre.
43-47 —E kwa mẽ o kora. Kot kaj mẽ anhĩhkra rỳ apar o tanhmã amnhĩ tomnuj to. Hã kêr ka mẽ axte ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr pymaj te ate amnhĩ pê anhĩhkra rỳ apar krãhyr nẽ mẽnh pyràk o amnhĩ nhĩpêx nẽ axte ã amnhĩ tomnuj anhỹr kêt nẽ. Rỳ ka mẽ ano ho mẽmoj punuj pumu. Hãmri nẽ kãm ajamaxpẽr pix o apa pymaj te ate amnhĩ pê ano katõk nẽ mẽnh pyràk o amnhĩ nhĩpêx nẽ nhãm arĩt kurê kumrẽx. Kêr ka mẽ ã amnhĩ nhĩpêx o apa rãhã nẽ. Hãmri nẽ nhỹrmã ty nẽ ma Tĩrtũm mẽ wa inhõ krĩ hwỳr api. No kot ka mẽ arĩ akutã ano nẽ arĩ akutã apar nẽ arĩ akutã anhĩhkra rãhã ri mrar tã tõhã tanhmã ho amnhĩ tomnuj to. Hãmri nẽ nhỹrmã ty nẽ ma mẽ kot amnhĩ xà htỳx kamã hamak tũm xà pê kuwy maatita wỳr ma apa.
48 Kuwyja kamã na htem mẽ kot amnhĩ tomnuj mỳrapê amnhĩ xà htỳx kamã hamak rãhã ho pa ho pa hãmri nẽ aa hapôx kêt nẽ.
49 ã koja mẽ kot amnhĩ tomnuj o mẽ pa xwỳnh piitã amnhĩ nhĩpêx anhỹr rãhã nẽ pa ho pa. 50 Jakamã kwa kêr ka mẽ axpẽn to mex rãhã ho ri apa. Nom axpẽn kãm agryk nẽ tanhmã axpẽn nhĩpêx to ho ri apa hkêt nẽ. Anẽ.
Nhũm pre ã Jejus hkôt ri mẽ pa ho mẽ pa xwỳnhjê jahkre anẽ.