2
Mẽ pahte Tĩrtũm kot amnhĩ nhĩpêx kôt amnhĩ nhĩpêx ã mẽ pamã karõ
Rõmãn 12.2; Wam Korĩt 3.16-17; Epes 2.19-22
Nẽ kwa kêr pu mẽ axte tanhmã amnhĩ tomnuj to ho ri papa hkêt nẽ.
Rỳ tanhmã axpẽn mã paxêx to hkêt nẽ.
Nẽ paxêx rom tanhmã ri axpẽn nokupyr to hkêt nẽ.
Nẽ mẽmoj tã axpẽn kãm pagryk kêt nẽ.
Nẽ tanhmã axpẽn japrỳ hto hkêt nẽ.
Kêr pu mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o papa hkêt kumrẽx.
Mẽ hkaràre na htem ãm kãm pijaôr pix prãm. Nẽ gaa nẽ htỳxre nẽ ra hprêk o mõ. Tã kêr ka mẽ pijaôr pix prãm xwỳnhjê pyrà nẽ amã Tĩrtũm kapẽr mar nẽ hkôt pix mã amnhĩ nhĩpêx o apa hprãm. Jao mar tỳx pê ra hkôt amnhĩ nhĩpêx mex o mõ nẽ gaa nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx mex o apa. Te mẽ karàre pijaôr nẽ gaa nẽ ra hprêk o mõrta pyràk. Ra mẽ ate Jejus kot mẽ pahto mex ã omunh mex kênã.
Nẽ na htem kẽn o ixkre nhĩpêx kaxyw hãmri nẽ hkwỳ kawrà nẽ ri hkapi. Nhũm hõ mex kêt nhũm mẽ tee ri omu nẽ nhãm kumẽ. Tã ja pyrà nẽ na pre mẽ pahkwỳjaja tee ri Kris pumu nẽ htỳx mex kêt ã hkamnhĩx nẽ te mẽ kot kẽn mẽnhta pyràk o hipêx nẽ hkaga. No nhũm Tĩrtũmja amnhĩm Kris mex o mex ã harẽ. Te ho mẽhõ kot kẽn mex kêt ã hkamnhĩx nẽ mẽnh nhũm mẽhõ kot mex ã omunh nẽ amnhĩm mỳnhta pyràk. Nom Krisja kẽn rom kêp htĩr tũm nẽ pa xwỳnh jakamã nhũm pre Tĩrtũm mẽ pakaxyw ãm pu prem hkôt amnhĩ xunhwỳ.
Nẽ Tĩrtũm na hte nhỹrmã mẽ pahtĩr tũm nẽ wa kuri mẽ papa mã xwỳnh ã mẽ pajarẽ. Te mẽ pahpê kẽn nhũm Tĩrtũm te kot amnhĩ Karõ mã mẽ pahto ixkre nhĩpêx pyràk. Jakamã na hte Jejus Kris tanhmã mẽ pahkrã hto pu mẽ Tĩrtũm kôt amnhĩ nhĩpêx mex rãhã ho ri papa. Nẽ tanhmã kãm amnhĩ nhĩpêx mex to nhũm ja hã mẽ pahpumu nẽ hkĩnh nẽ.
Tĩrtũm kapẽr ã kagà htũm kot tanhmã Kris jarẽnh to. Nẽ hã kuxi nẽ tanhmã harẽnh to. Te kêp kẽn pyràk ã harẽ nẽ harẽnh kot:
Kot paj nhỹrmã Ijaew wỳr mẽhõ mẽ nhũm mẽ hkôt pa ho pa.
Koja te kêp kẽn o inhõrkwỹ nhĩpêx kaxyw kẽn maati mex kumrẽxta pyràk.
Koja amnhĩ kaxyw hkôt mẽ hamaxpẽr xwỳnhjaja nhỹrmã ma inhõ krĩ hwỳr api nẽ hkĩnh nẽ mex rãhã nẽ pa ho pa. Anẽ.
Tã ra amnhĩ kaxyw hkôt mẽ pajamaxpẽr xwỳnhjaja. Kẽn pyràk xwỳnh pê Jejusja na mẽ pamã mex o mex. No mẽ kot hkaga xwỳnhjaja na htem hamaxpẽr punuj xwỳnh ã hkamnhĩx nẽ hkaga nẽ kãm hkĩnh kêt nẽ. Tĩrtũm kapẽr ã kagà htũm kot mẽ harẽnh kot:
Na prem kẽn o amnhĩm õrkwỹ nhĩpêx kaxyw hkawrà ho pa nẽ kẽn maatija pumu nẽ htỳx omnuj ã hkamnhĩx nẽ hkaga.
Mẽ kot hkaga htã nhũm Tĩrtũm mẽ kurom mex o kot kẽn piitã hakrenh par ã omunh kurê kumrẽx. Anẽ.
Nẽ mããnẽn harẽnh kot:
Koja mẽ kapẽr mar kêt kumrẽx.
Te pry kamã kẽn nõr nhũm mẽ kot nhãm pry nê mẽnh kaxyw hkamnãr o amnhĩ par krã hi kukẽnh pyràk o koja mẽ amnhĩ nhĩpêx. Anẽ.
Mẽ kot Kris kapẽr mar tã hkôt amnhĩ xunhwỳr kêt jakamã te ho mẽ kot amnhĩ nê kẽn kamnãr o amnhĩ par krã hi kukẽnh pyràk o koja mẽ amnhĩ nhĩpêx. Jakamã koja nhỹrmã Tĩrtũmja ja hã tanhmã mẽ ho htỳx kumrẽx. Ra kot amnhĩ kukamã mẽ kãm amnhĩ jarẽnh xà hkôt. No mẽ papajaja na pre Tĩrtũm jajê rom amnhĩ kôt mẽ paxunhwỳ. Nhỹrmã õ krĩ kamã mẽ papa ho papa kaxyw. Nẽ mẽ pahte mex o mex ã harẽnh kaxyw. Na pu htem Ijaew nhõ patre pyrà nẽ Pahi Maati Tĩrtũm mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho papa. Nom kormã mẽ pahte Kris kôt amnhĩ xunhwỳr kêt ri te mẽ pahpê kamàt kô kamã mẽ pahtỳx ri mẽ papa xwỳnh pyràk. Tã Jejus kôt amnhĩ xunhwỳ nẽ hpãnhã te mẽ pahpê hirã mex kãm ri mẽ papa xwỳnh pyrà nẽ tãm amnhĩ nhĩpêx rãhã ho papa. Ra mẽ pahpê Tĩrtũm kra jakamã na pu htem amnhĩ to mex rãhã ho ri papa. Nẽ Mẽpahpãm maati Tĩrtũm mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri papa. Te mẽ kot mẽ ho àhwỳr xwỳnhjaja kot kãm amnhĩ nhĩpêx o pata pyràk. Ã na pre Tĩrtũm mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx anhỹr o papa kaxyw mẽ panhĩpêx.
10 Amnepêm kormã mẽ pahpê hkra hkêt ri na pre mẽhõ mẽ pakamã ukaprĩ hkêt kumrẽx pu htem pahpunuj nẽ ri papa. Tã Jejus kôt amnhĩ xunhwỳ nhũm Tĩrtũm mẽ pahto hkra pu mẽ pahpê hkra hã ri papa nhũm mẽ pakamã ukaprĩ rãhã ho mẽ pahkôt pa.
Mẽ pahpê Tĩrtũm mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to xwỳnh ã mẽ pajarẽnh
Rõmãn 13.1-7; Xitre 3.1
11 E ixkràmnhwỳjaja. Ra mẽ pahpê Tĩrtũm kra jakamã mẽ pahpê õ krĩ nhõ xwỳnh. Te mẽ pahpê jar pika nhõ xwỳnh kêt pyràk jakamã kwa kêr pu mẽ arĩ mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx tũm o amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ. Nẽ mẽ pajamaxpẽr tũm o pajamaxpẽr kêt nẽ. Ra axtem mẽ pajamaxpẽr nyw nẽ axtem mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx nyw kênã. Mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx tũmja te kãm akupỹm mẽ pahte hkôt amnhĩ to paxujanãr prãm pyràk. Mẽ pahte axte hkôt amnhĩ nhĩpêx o ri papa kaxyw. Tã nom kêr pu mẽ anhỹr kêt nẽ. 12 E kwa kêr ka mẽ anhõ krĩ kamã akwỳ kot Kris kôt amnhĩ xunhwỳr kêt xwỳnhjê noo mã tãm ri amnhĩ nhĩpêx o ri apa. Mẽ kot Kris ã tanhmã mẽ anhĩpêx to rỳ tanhmã hã mẽ ato kapẽr punuj to htãã. Kot kaj mẽ ã mẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri apa hãmri nhũm mẽ tee ri mẽ apumu nẽ hamaxpẽr o:
—Kwa mẽ ixte mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnh ã mẽ harẽnh tã mẽ kot amnhĩ to mex pix xwỳnh na mẽ. Anẽ.
Hãmri nẽ nhỹrmã mẽ pahpyrà nẽ Tĩrtũm kôt amnhĩ xunhwỳ nẽ kãm mex o mex ã harẽ nẽ kãm:
—Kwa Tĩrtũm. Na pre hte akrajaja anhỹ hã amnhĩ to mex rãhã nẽ pa ho pa pa ja hã mẽ omu. Nà xep amex o amex Tĩrtũm. Anẽ.
13 Nẽ mẽ apê Pahihti Jejus Kris kôt amnhĩ nhĩpêx xwỳnh jakamã kêr ka mẽ anhõ krĩ kamã mẽ anhõ pahihti kapẽr ma nẽ kapẽr kôt mãn amnhĩ nhĩpêx mex o ri apa. Nẽ mẽ anhõ pika kamã mẽ anhõ prêjitẽnja ka mẽ kapẽr ma nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx. Mẽ kot mẽ ato amnhĩptàr xwỳnhjaja ka mẽ piitã mẽ kapẽr ma nẽ mẽ kapẽr kôt pix mã amnhĩ nhĩpêx rãhã ho ri apa. 14 Nẽ mẽ anhõ pahi nhỹ hã mẽ kapẽr o mẽ pa xwỳnhjaja na htem mẽ akaxyw mẽ unhwỳ. Mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjaja nhũm tanhmã mẽ kot mẽ ho kaxyw. Nẽ tãm mẽ kot amnhĩ nhĩpêx o ri mẽ pa xwỳnhjaja nhũm mẽ kot mẽ õ pahi mã mex ã mẽ harẽnh kaxyw. 15 Tã kêr ka mẽ kapẽr ma nẽ mẽ hkôt tãm amnhĩ nhĩpêx rãhã ho ri apa. Hãmri nhũm mẽ ato kapẽr punuj xwỳnhjaja ja hã mẽ apumu nẽ axte tanhmã mẽ ato kapẽr to hkêt nẽ. Ã mẽ ate amnhĩ nhĩpêx anhỹr o apaja na Tĩrtũm kãm hprãm.
16 Nẽ mẽ pahpê Tĩrtũm kra jakamã na pu htem paxàmnhĩx kãm tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri papa. Nom kêr pu mẽ pahpê hkra hã pahtỳx ri amnhĩ nhĩpêx kêt nẽ.
17 Nẽ kêr ka mẽ piitã mẽ ho mex o ri apa.
Nẽ mẽ ato amnhĩptàr xwỳnhjê ho mex nẽ mẽ hã apijaàm rãhã ho ri apa.
Nẽ mẽ apê Kris kôt mẽ ate axpẽn to mẽ atõ nẽ mẽ atõxjê hã amã axpẽn kĩnh pê axpẽn to mex nẽ.
Nẽ Tĩrtũm ã apijaàm rãhã nẽ.
Mẽ kãm mẽ apênh xwỳnhjaja kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hã mẽ kãm karõ
Epes 6.5-8; Korosẽ 3.22-25; Wam Ximotre 6.1-2; Xitre 2.9-10
18 Nẽ mẽ apê mẽ kãm mẽ axàpênh xwỳnhjaja kêr ka mẽ anhõ patrãw kapẽr ma nẽ hkôt ri amnhĩ nhĩpêx. Kot mẽ ato mex o pa rỳ mẽ atomnuj o pa htã ka mẽ arĩ mẽ hã apijaàm pê hkôt ri amnhĩ nhĩpêx. 19 Tanhmã kot mẽ anhĩpêx punuj to htã ka mẽ arĩ kãm axàpênh mex rãhã nẽ. Kêr kê Tĩrtũm ja hã mẽ apumu nẽ mẽ ato mex nẽ ka mẽ ajamakêtkati nẽ axàmnhĩx ri kãm axàpênh o apa. 20 Nom kot kaj tanhmã amnhĩ tomnuj to nhũm anhõ patrãw ja hã apumu nẽ hã atak ka amnhĩ xà htỳx kamã ama nẽ rĩ amnhĩ pumu. No kot kaj akatàt kôt kãm axàpênh mex tã nhũm amarĩ atak japêr tã kêr ka amnhĩ tã kamã agryk kêt nẽ. Arĩ kãm amnhĩ to htỳx kamã kãm xa nẽ amnhĩ tã tanhmã ho hkêt nẽ. Hãmri nhũm Tĩrtũm ja hã apumu nẽ ato mex nẽ. 21 Amnepêm na pre mẽ pahte hkôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjaja Kris pyrà nẽ mẽ paxà htỳx kamã pajamak o papa hkukamã ja hã mẽ pahpumunh mex. Na pre Kris mẽ pakaxyw amnhĩ xà htỳx kãm hamak tỳx tã amnhĩ to htỳx nẽ mẽ kãm xa. Tã kêr pu amnhĩ xà htỳx kamã pajamak tã ỹ hã uràk nẽ amnhĩ to htỳx nẽ papa. 22 Krisja aa tanhmã amnhĩ tomnuj to hkêt nẽ pa ho pa. Nẽ aa mẽmoj tã amnhĩ to hêx o pa hkêt. 23 Mẽ kot kãm kapẽr punuj tã nhũm amnhĩ tã tanhmã mẽ kãm nẽ hkêt nẽ. Nẽ mẽ kãm kapẽr punuj kêt nẽ. Nhũm prem homnuj tỳx kumrẽx nhũm amnhĩ xà htỳx kamã hamak tã amnhĩ tã mẽ kãm àkjêr nẽ tanhmã mẽ haprỳ hto hkêt nẽ. Na pre ãm hamaxpẽr o: “Nà Tĩrtũm kot ixtã mẽ omunh mex kênã. Koja nhỹrmã mẽ piitã tanhmã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx to hã mẽ omunh xà hkôt tanhmã mẽ hipêx to. Tãm koja àhpumunh tỳx xà hkôt tanhmã ixtã mẽ harẽnh to. Mẽ kurom àhpumunh tỳx o àhpumunh tỳx xwỳnh kênã.” Anẽ.
24 Kris na pre te kawà kamã mẽ pahte amnhĩ tomnuj piitã gjênh nẽ ho nỳt nẽ htur rãhã pĩ kahpa hã mẽ panê htyk pyràk o amnhĩ nhĩpêx. Mẽ pahte axte tanhmã amnhĩ tomnuj to hkêt prãm xàj. Pãnhã mẽ pahte amnhĩ to mex pix o ri papa kaxyw. Tã ã kot amnhĩ xà htỳx kãm hamak anhỹr o jêt jakamã kot puj mẽ pahte hkôt amnhĩ xunhwỳr xwỳnhjaja aa mẽ pahte amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer kêt nẽ. Ra Jejus htyk o kot mẽ panê amnhĩrer par kênã.
25 Na pu pre te mẽ pahpê ôwêhti pikunor pyrà nẽ pahtỳx ri papa. Tanhmã amnhĩ tomnuj to rãhã ho ri papa. Tã nhũm Kris te kot ôwêhti jamãr xwỳnh kot ôwêhti pikunor mã katorta pyràk o mẽ panhĩpêx. Pu mẽ hkôt amnhĩ xunhwỳ nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx mex o ri papa. Jao hkôt papa ho papa.