4
Mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx nyw o amnhĩ nhĩpêx ã mẽ pamã karõ
Epes 4.17-24; Korosẽ 3.1-11
Nẽ na prem Kris pĩ nhũm amnhĩ xà htỳx kãm hamak kãm htyk kaxyw tã arĩ mẽ kãm xa. Ra kot amnhĩ xà hkukamã amnhĩ tã mẽ omunh tã tee ri amnhĩ kukamã hamaxpẽr o amnhĩ tã tanhmã ri mẽ kot hpĩr mã xwỳnhjê homnuj to hkêt nẽ. Arĩ mẽ kãm xa nhũm prem kupĩ. Tã kêr pu mẽ uràk nẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri papa. Mẽ kot hã tanhmã mẽ panhĩpêx to htã pu mẽ uràk nẽ amnhĩ xà htỳx kãm pajamak tã tanhmã amnhĩ tã mẽ ho hkêt nẽ. Na hte ra mẽ htyk nẽ mẽ hikwỹ xwỳnhjaja axte amnhĩ tomnuj kêt nẽ. Tã kêr pu mẽ uràk nẽ axte tanhmã amnhĩ tomnuj to ho ri papa hkêt nẽ. Jakamã kêr pu mẽ axte mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx tũm kôt amnhĩ nhĩpêx o papa hkêt nẽ. Nẽ mẽ pajamaxpẽr tũm kôt axte pajamaxpẽr o papa hkêt nẽ. Ãm Tĩrtũm kãm hprãm xà hkôt pix mã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho papa rãhã ty.
Amnepêm kormã mẽ pahte Jejus kôt amnhĩ xunhwỳr kêt ri na pu prem mẽ kêp Tĩrtũm kra hkêt xwỳnhjê hkôt amnhĩ nhĩpêx.
Jao nhãm mẽnijê pumu nẽ mẽ kamã pahpijaàm kêt hprãm.
Nẽ pahpipãnh o ri papa.
Nẽ mẽ pahpipãnh kaxyw axpẽn wỳr akuprõ nẽ mẽnijê kamã pahpijaàm kêt.
Nẽ sãnti hwỳr pahkõnkrã ho pahkrĩ nẽ kãm amnhĩ jagrer.
Tã Kris kôt amnhĩ xunhwỳ hãmri nẽ mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx nyw o amnhĩ nhĩpêx o papa. Hãmri nhũm arĩ mẽ kot amnhĩ nhĩpêx tũm o amnhĩ nhĩpêx xwỳnhjaja tee ri ja hã mẽ pahpumu nẽ hêx rom amnhĩ kôt mẽ pamã tanhmã ri àhkrox to ho pa. Pu mẽ axte mẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx kêt nhũm mẽ tee ri ja hã mẽ pahpumu nẽ mẽ pakamã gryk kato nẽ tanhmã mẽ pahto kapẽr punuj to. Tã koja Tĩrtũm nhỹrmã amnhĩ wỳr mẽ hã karõ nhũm mẽ ma hwỳr mra nẽ kutã hkrĩ. Nẽ kormã mẽ htĩr ri tanhmã mẽ kot amnhĩ nhĩpêx to ho pa hã kãm amnhĩ jarẽnh pa. Hãmri nhũm mẽ kot amnhĩ nhĩpêx ã tanhmã mẽ hipêx to. Koja mẽ pahpiitã tanhmã mẽ pajarẽnh to. Mẽ htyk xwỳnhjaja nẽ kormã mẽ pahtĩr nẽ mẽ papa xwỳnhjaja nhũm mẽ pahpiitã tanhmã mẽ pajarẽnh to.
Na pre Jejus ty hãmri nẽ kormã akupỹm htĩr kêt rãhã hkarõ pix o ma amex wỳr tẽ nẽ kamã mẽ htĩr ri amnhĩ kaxyw Tĩrtũm mã hamaxpẽr xwỳnhjê mã awjarẽ. Na prem mẽ kot amnhĩ tomnuj mỳrapê ra wej nẽ ty nẽ arĩ amex kãm ri pa. Jakamã nhũm Jejusja hkarõ ho ma mẽ hwỳr tẽ nẽ mẽ kãm:
—E na pa ra mẽ ate amnhĩ tomnuj pãnhã amnhĩrer pa. Tã kormã mẽ atĩr ri mẽ ate amnhĩ kaxyw Tĩrtũm kôt ajamaxpẽr jakamã kot kaj mẽ ma hwỳr api nẽ wa ixkuri wa ixpyrà nẽ atĩr tũm nẽ amex nẽ apa ho apa. Anẽ.
Mẽ pahpê Kris kwỳ hã tanhmã mẽ pahte axpẽn nhĩpêx to hã mẽ pamã karõ
Rõmãn 12.6-8; Wam Korĩt 12.1-11
Nẽ koja tokyx mẽ panhõ pikaja mẽ pahpê hapêx nẽ kamã mẽmoj piitã hapêx pa. Jakamã kwa kêr ka mẽ ate amnhĩ nhĩpêx ã amnhĩ pumunh mex o apa.
Nẽ mẽ atỳx ri ajamaxpẽr ri apa hkêt nẽ.
Nẽ mẽmoj punuj nê amnhĩ to htỳx o ri apa ho ajamaxpẽr nyw pix o amnhĩ to Tĩrtũm wỳr rãhã ho ri apa.
Nẽ kwa kêr ka mẽ amã axpẽn kĩnh o ri axpẽn kôt apa. Ja na mex o mex. Kot kaj mẽ ã axpẽn nhĩpêx anẽ nhũm Kris kôt atõ rỳ atõxjê hõ tanhmã atomnuj to japêr ka amnhĩ tã omu nẽ ãm omu. Amã hkĩnh o ãm amnhĩ tã omu. Jao axte kot tanhmã atoja mã ajamaxpẽr kêt nẽ.
Nẽ kêr ka mẽ axàmnhĩx ajamakêtkati nẽ amnhĩ nhõrkwỹ hwỳr axpẽn wỳ nẽ axpẽn to mex o ri apa. Nom kêr ka mẽ agryk kãm amnhĩ wỳr mẽ hwỳr kêt nẽ. 10 Na pre ra Tĩrtũm mẽ pahpê hkra hã ahpỹnhã tanhmã mẽ pamã mẽmoj tã karõ hto nẽ ã mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx anhỹr o papa kaxyw mẽ pahto mẽ paxihtỳx. Mẽ pahte ahpỹnhã tanhmã axpẽn to mex to ho ri axpẽn kôt papa kaxyw. Tã kêr ka mẽ ra kot mẽmoj tã mẽ amã karõ hkôt axpẽn nhĩpêx o ri axpẽn kôt apa. 11 Koja ma mẽ ate akwỳjê mã kapẽr jarẽnh o ri apa kaxyw mẽ amã karõ ka mẽ ama nẽ akatàt kôt ỹ hã mẽ kãm harẽnh mex o ri mẽ hkôt apa. Rỳ tanhmã axpẽn to ajuta hto ho ri apa kaxyw mẽ axunhwỳr japêr ka mẽ amnhĩ tã omu nẽ hkamnàr rom mẽ ho ajuta mex rãhã ho ri apa. Mẽ apiitã Jejus nhỹ hã ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri apa. Kêr kê Jejus kôt mẽ akwỳjaja amnhĩ tã mẽ apumu nẽ mẽ anhỹ hã Tĩrtũm mã mex o mex ã harẽ.
Jejus kwỳjaja kot amnhĩ xà htỳx kamã hamak o pa hã mẽ harẽnh
Rukre 6.20-23; Juãw 16.1-4; Sikũn Tesarõn 1.3-12; Sikũn Ximotre 3.13; Eprêw 12.3; Xiakre 1.2-4
12 E Kris kôt ixkràmnhwỳjaja. Koja Kris kwỳ kêt xwỳnhjaja Kris ã tanhmã mẽ anhĩpêx to nom kwa kêr ka mẽ tee ri amnhĩ kukamã ajamaxpẽr o akaprĩ nẽ apa hkêt nẽ. Kêt mẽ akĩnh rãhã axpẽn kôt ri apa. Na htem ã mẽ pahpê Kris kwỳjê nhĩpêx anhỹr o pa. Jakamã kwa mẽ amnhĩ tã mẽ omu nẽ tee ri amnhĩ kukamã ajamaxpẽr kêt nẽ. 13 Mẽ arĩ akĩnh nẽ ri apa. Mẽ kot Kris pyrà nẽ mẽ panhĩpêx punuj tãã. Kêr kê Jejus nhỹrmã akupỹn mẽ pahwỳr wrỳ pu mẽ omu nẽ pahkĩnh tỳx o pahkĩnh tỳx. 14 Kwãr mẽ mãmrĩ mẽ pahpê Kris kwỳ hã tanhmã mẽ panhĩpêx to. Na htem ã Tĩrtũm Karõ kot mẽ pahkarõ mã gjêx xwỳnhjê nhĩpêx o pa anẽ.
15 Nẽ mẽ apê Kris kwỳ jakamã kwa kêr ka mẽ amnhĩ to mex rãhã o ri apa.
Jao mẽ hpar o ri apa hkêt nẽ.
Nẽ ri axàhkĩnh o ri apa hkêt nẽ.
Nẽ nhãm mẽ hkaêx mã agjêx o ri apa hkêt nẽ.
Nẽ tanhmã mẽ homnuj to ho ri apa hkêt nẽ.
Kot kaj mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri apa nhũm mẽ anhõ pahihti ja hã tanhmã mẽ ato ka mẽ amnhĩ kamã apijaàm tỳx nẽ. 16 Nom koja mẽ apê Kris kwỳ hã tanhmã mẽ anhĩpêx to ka mẽ ja hã amnhĩ tã mẽ omu nẽ amnhĩ kamã apijaàm kêt nẽ. Ãm Tĩrtũm pix mã amnhĩ jarẽ nẽ kãm:
—Pa Tĩrtũm. Ixpê akra Kris kwỳ hã na mẽ ã ixtomnuj anẽ. Nom ixpê akra jakamã kwãr mẽ mãmrĩ tanhmã inhĩpêx to. Amex o amex o ate ixto akra jakamã kwãr mẽ mãmrĩ ã inhĩpêx anhỹr o pa. Anẽ.
17 Nẽ koja Tĩrtũm tokyx mẽ pahpiitã tanhmã mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx to hã mẽ pahpumu nẽ tanhmã mẽ panhĩpêx to. Mẽ pahpê hkrajaja koja tanhmã mẽ pahte amnhĩ nhĩpêx to hã tanhmã mẽ pahto mex to. Hãmri nẽ hpãnhã mẽ kêp hkra hkêt xwỳnhjê ho hapu nẽ tanhmã mẽ hipêx to. Mẽ kot amnhĩ kaxyw hkôt hamaxpẽr kêt jakamã nhũm mẽ pahkĩnhã tanhmã mẽ homnuj tỳx to. 18 Kapẽr ã kagà htũm kot ja hã mẽ pajarẽnh kot:
Mẽ kot Tĩrtũm kapẽr kôt amnhĩ to mex xwỳnhjaja na htem àmnhĩx amnhĩ xà htỳx kamã hamak o pa kamã ty nhũm Tĩrtũm ma õ krĩ hwỳr amnhĩ wỳr mẽ ho àpir kurê kumrẽx.
Nom mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjaja koja mẽ hkĩnhã amnhĩ xà htỳx kamã hamak rãhã nẽ pa ho pa nẽ aa mex kêt nẽ. Anẽ.
19 Tã koja Tĩrtũm kãm ja prãm japêr kwãr mẽ mãmrĩ Kris ã tanhmã mẽ pahtomnuj to. Nom kêr pu mẽ Tĩrtũm kamnàr rom amnhĩ to mex pix o ri papa. Kêp mẽ panhĩpêx xwỳnh maati jakamã ra kot amnhĩ jarẽnh xà hkôt koja tanhmã ri mẽ pamã amnhĩ nhĩpêx to ho pa.