16
Xijere kamã mẽ homnu xà pê 7 jarẽnh
Tã pa arĩ mẽmoj pumu nhũm Tĩrtũm nhõrkwỹ kamã mẽhõja kapẽr o wrỳk xwỳnh pê 7jê mã kàx pê kapẽr nẽ mẽ kãm:
—E na pa ra mẽ kot ixkapẽr kwỳm ri amnhĩ nhĩpêx xwỳnhjê pumu nhũm ixpê ja omnuj tỳx o ixpê omnuj tỳx. Jakamã e mẽ anhõ xijereta jamỳ nẽ ma pika hwỳr mẽ hwỳr wrỳ nẽ axpẽn pãnhã mẽ hã xijere kamã mẽ homnu xà kapĩ. E mẽ tokyx ma mẽ hwỳr wrỳ. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kuma nẽ axpẽn pãnhã mẽ hwỳr wrỳ. Nhũm wamta kumrẽx pika piitã hkôt mẽ homnu xàta kapĩ. Pu nhũm mẽ kot mrymnuti mẽ õ sãnti wa kãm mex ã harẽnh nẽ amnhĩ tã wa hixi jaxwỳr xwỳnh piitã hkànhy hpa nẽ à htỳx kumrẽx nẽ ri pa.
Hãmri nhũm wamta kôt hõja õ xijere py nẽ gô xujanãr kãm hkapĩr pa nhũm gô te mẽ htykjê kamrô pyrà nẽ kamã mẽmo mry htyyxà rẽnh xwỳnh piitã pikaprãr pa.
Tã ra xijere kapĩr xwỳnh o axkrut nẽ õ xijere kapĩ hãmri nhũm hkôt hõta õ xijere py nẽ hpãnhã gô hkryre piitã hkôt hkapĩr pa. Pyhti nẽ ri hino piitã hkôt hkapĩr pa nhũm piitã gô xujanãr pyrà nẽ mẽ hkamrô hã amnhĩ jahkre hpa.
Hãmri nhũm axtem Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhjê hõ kot kãm gô piitã hamãr xwỳnhta ja hã omu nẽ Tĩrtũm mã kãm:
Pa amex rãhã apa ho apa xwỳnh. Nẽ arãhã apa ho apa xwỳnh.
Nà ãm hãmri na ka ã mẽ kêp gôta nhĩpêx anẽ.
Na prem mẽ kot akôt amnhĩ nhĩpêx xwỳnhjê mẽ mẽ kãm ri akapẽr jarẽnh xwỳnhjê hpar o pa nhũm mẽ hkamrô hpikapĩr rax nẽ.
Tã ka ra mẽ hã mẽ kêp mẽ hkõm xà homnu hpa nhũm mẽ kêp mẽ hkamrô ã amnhĩ jahkre nhũm mẽ tee ri ho hkõm mã. Nà ãm hãmri na ka ã mẽ kêp gô nhĩpêx anẽ Tĩrtũm. Anẽ.
Hãmri nhũm mẽ kot Tĩrtũm mã mẽmoj nhõr xà hã mêsti hpar pê hkrĩ xwỳnhjê hõja kuma nẽ kãm:
Nà ãm hãmri na ã ajarẽnh anẽ Tĩrtũm.
Ãm hãmri na ka ã akrajê hã mẽ hipêx anẽ.
Ra ate mẽ hã amnhĩ jarẽnh xà hkôt na ka hte tanhmã mẽ hipêx to.
Nà apê mẽ inhõ Tĩrtũm Maati na ka. Mẽ ixrom axihtỳx o axihtỳx nẽ axàhpumunh o axàhpumunh. Anẽ.
Tã ra axkrunẽpxi nẽ õ xijere kapĩ. Jakamã nhũm mẽ hpãnhã hõja õ xijere o tẽ nẽ myyti hã hkapĩr pa nhũm hkagro htỳx nẽ pika hkôt mẽ pa xwỳnhjê hkà ho hxêt o pa.
Kagro htỳx o hkagro htỳx jakamã mẽ hkà ho hxêt nhũm mẽ kamã hkà kajê hpa. Hãmri nẽ tee ri amnhĩ pumu nẽ hamaxpẽr o:
—Nà Tĩrtũmtija na ã mẽ pahtomnuj tỳx anẽ. Anẽ.
Hãmri nẽ kamã gryk tỳx nẽ haprỳ nẽ tanhmã ho kapẽr punuj to ho pa. Nom mẽ kot amnhĩ tomnuj kaga nẽ kãm mex o mex ã harẽnh kêt nẽ arĩ tanhmã amnhĩ tomnuj to ho pa.
10 Nhũm ra kêp kwat nẽ õ xijere kamã mẽmojja kapĩ. Jakamã nhũm ra hpãnhã hõja õ xijere o tẽ nẽ gôj rũm mrymnuti kot mẽ ho amnhĩptàr xà hã hkrĩ xà hã hkapĩr pa. Jakamã nhũm ra kot mẽ ho amnhĩptàr xà hã pikaja kamã kamàt kô htyk par kumrẽx. Hãmri nhũm mrymnuti mẽ hkôt mẽ kot amnhĩ nhĩpêx xwỳnhjê hã kamàt kô hpa nhũm mẽ amnhĩ xà htỳx ã maj amnhĩ nham o axpẽn kamnhar tỳx kumrẽx. 11 Nẽ ã Tĩrtũm kot mẽ hipêx anhỹr ã amnhĩ tã omu nẽ kamã gryk tỳx nẽ tanhmã ho kapẽr punuj to ho pa. No ãm kot amnhĩ tomnuj xwỳnh ã amnhĩ pumunh nẽ kot amnhĩ tomnuj kaga hkêt nẽ.
12 Nhũm prem ra kêp sĩk nẽ õ xijere kamã mẽmoj kapĩ. Jakamã nhũm hpãnhã hõja õ xijere kamã mẽmojta o tẽ nẽ pyhti pê Erax kamã hkapĩr pa nhũm gôja grà pa nẽ te kêp pry pyrà nẽ nõ. Jakamã nhũm myt japôx xà rũm mẽ ho amnhĩptàr xwỳnhjaja nẽ pôristijaja hãmri pijapu kaxyw Jerujarẽ hwỳr nojarêt nẽ hã hwỳr pa.
13 Tã nhũm kagãmnuti mẽ ỹ hã mẽ kãm hêx o pa xwỳnh mẽ mrymnutita wa mẽ hakwa rũm mẽmoj te priti pyrà nẽ hapôx o pa. No ãm priti hkêt mẽ kêp Satanasti mã mẽ àpênh xwỳnh kwỳỳ.
14 Jakamã na prem pika piitã hkôt mẽ kot aa mẽmoj pumunh kêt kwỳ ho anhỹr o hêx rom mẽ no kupyr o mẽ hkôt pa. Tã pika piitã hkôt mẽ ho amnhĩptàr xwỳnhjê mẽ ho pikuprõnh kaxyw mẽ hapêr o pa. Mẽ kot Tĩrtũm xihtỳx o hihtỳx kurê kaxàr kaxyw mẽ pijapu xà hã arĩgro kukamã mẽ ho pikuprõnh o pa.
Jejus kot amnhĩ kwỳjê mã kapẽr ã harẽnh
15 Tã nhũm Jejus pika hkôt hkrajaja arĩ mẽ htĩr nẽ pa xwỳnhjê mã kapẽr nẽ mẽ kãm:
E mẽ inhma ixkwỳjaja. Akupỹm ixte mẽ awỳr ixwrỳk xà hã arĩgroja ã kot paj te mẽ àhkĩnh xwỳnh kot amnhĩ nhĩpêx pyrà nẽ mẽ ajaêr pê mẽ awỳr wrỳ. Jakamã kêr ka mẽ amnhĩ wỳr ijamãr rãhã ho apa. Kêr pa akupỹn wrỳ ka mẽ amnhĩ wỳr ixpumu nẽ akĩnh nẽ amnhĩ kamã amã ixpuma hkêt nẽ. Anẽ.
Mẽ kot axpẽn kurê kaxàr kaxyw mẽ pikuprõnh ã mẽ harẽnh
16 Tã nhũm Satanasti hkwỳjaja pika piitã hkôt mẽ ho amnhĩptàr xwỳnhjê ho pikuprõnh pa nẽ mẽ hkurê kaxàr kaxyw ma Ijaew kot kãm “Amaketõ” jarẽnhja wỳr mra.
17 Hãmri nhũm Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnh pê 7 kot hitepta õ xijere py nẽ kàx mã kamã mẽmoj kapĩr pa. Jakamã nhũm Tĩrtũm nhõrkwỹ kamã mẽ ho amnhĩptàr ã hkrĩ xà rũm Tĩrtũm kàx pê kapẽr o:
—E hãmri. Na pa ra mẽ kot amnhĩ tomnuj mỳrapê tanhmã mẽ ho jatur xàm mẽnh kaxyw. Anẽ.
18 Pu nhũm na hkatõtõk nẽ hkrakrak nẽ haxênh nhũm pika htertet tỳx nẽ. Aa mẽ kot pika htertet tỳx kot anhỹr ã omunh kêt kumrẽx.
19 Jakamã nhũm Papirõnja kajê axkrunẽpxi. Papirõn nhõ xwỳnhjaja kot amnhĩ tomnuj tỳx o paja mỳrapê nhũm Tĩrtũm ã mẽ hipêx anẽ. Nẽ pika htertet o pika piitã hkôt krĩ grành pa. 20 Nhũm gô hipôk piitã gôja hã axkamur nhũm hapêx pa. Nẽ kẽn prêk nẽ hkrã hixêt rôrôk nẽ hpigrành pa. Pika htertet tỳx kumrẽx jakamã ã mẽmoj amnhĩ nhĩpêx anẽ. 21 Nẽ na mê pê jêr krã jakootija mẽ piitã mẽ hipy rôrôk. No ãm hkrã hkryre hkêt hkrã rũnh kumrẽx. Ãm hpỹnh nẽ kamã kêp 40 kir nẽ mẽ hã rôrôk nhũm mẽ tee ri amnhĩ tã ã omu nẽ Tĩrtũm kamã gryk tỳx nẽ haprỳ nẽ ho kapẽr punuj nẽ.