22
1-2 Tã pa pre axte mẽmoj pumu. Nhũm Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnhja axte inhmã mẽmoj jahkre. Nhũm Tĩrtũm mẽ kot mẽ pahpãnhã amnhĩrer xwỳnhja wa kot mẽ ho amnhĩptàr ã hkrĩ xà maati rũm pyhti hprõt. Krĩ kahti hkôt pry pohti nõr xwỳnhta kahti hkôt hprõt o nõ. Pyhti kamã gôja na htem ho ixkõ nẽ htĩr tũm nẽ pa ho pa. Gô karỳỳre. Nhũm mẽmo pĩ hpàr muxre xwỳnhja akutã hijê nẽ xa. Pĩ xôja na htem kuwô nẽ htĩr tũm nẽ pa ho pa. Na hte apkati mẽ ô rãhã nẽ kuhê. Nẽ axtem hôja mẽ piitã mẽ mex nẽ à hkêt kaxyw na hôja.
Amnepêm na pre Tĩrtũm Atãw mã kapẽr nẽ kãm:
—Ate amnhĩ tomnuj mỳrapê kot paj tanhmã pika homnu hto nhũm apê mex kêt nẽ. Ka kamã apur nẽ kamã axàpênh rũnh o apa rãhã nẽ rĩ kormã kamã axàpkur o ri apa. Apê jamnuj tã kot kaj mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o apa rãhã ty. Anẽ.
Tã ra Tĩrtũm nhõ krĩ nyw kamã mẽ omnuj xàja amrakati kumrẽx. Nẽ Tĩrtũm mẽ kot mẽ pahpãnhã amnhĩrer xwỳnhta wa õ krĩ kamã pa ho pa jakamã mẽ pahte kamã mẽ papa xwỳnhjaja kot puj mẽ wa kãm tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ri papa.
Kot puj mẽ tã pano ho Tĩrtũm pumunh o papa. Hãmri nhũm te mẽ pahpiitã mẽ panhõkrã hã amnhĩ nhĩxi nhĩpêx pyràk o mẽ panhĩpêx.
Nẽ kot puj mẽ Pahi Maati Tĩrtũm nhĩrã kamã ri papa nẽ axte myyti nhĩrã ho presija hkêt nẽ. Koja kamàt hapêx pa pu mẽ axte kanê ho presija hkêt nẽ. Nẽ Jejus nhĩhkô hã hirã kamã mẽmoj to amnhĩptàr rãhã ho papa.
Jejus tokyx akupỹn wrỳk ã harẽnh
Apokarip 1.1-3
Tã nhũm Tĩrtũm kapẽr o mẽ wrỳk xwỳnh kot ixto mõr xwỳnhta axte inhmã kapẽr nẽ inhmã:
—E nà ãm hãmri na ixte amã mẽmoj piitã harẽnh xwỳnhja. Ãm hãmri na. Jakamã kwa kêr ka arĩ hã ano htỳx rãhã ho apa. Amnepêm Tĩrtũmja ỹ hã mẽ kapẽr o pa xwỳnhjê mã tanhmã kapẽr o amnhĩrĩt to. Kot tanhmã amnhĩ nhĩpêx to hkukamã mẽ kãm ho amnhĩrĩt nhũm prem kuma nẽ ô ri ma hkwỳjê mã harẽnh o ri mẽ hkôt pa. Tã ra mẽ hpãnhã pa mẽ awỳr inhmẽ. Mẽ ate Tĩrtũm mã tanhmã amnhĩ to ho apa xwỳnhjê mã ixte ja jarẽnh kaxyw Pahihti Tĩrtũmja mẽ awỳr inhmẽ pa wrỳ. Nà koja mẽmoj tokyx ã amnhĩ nhĩpêx anẽ. Na pre Jejus mẽ amã amnhĩ jarẽnh o: “Kot paj tokyx akupỹm mẽ awỳr wrỳ. Tã mẽ ate ijarẽnh ã kagà kamã harẽnh nẽ mar nẽ amnhĩ kaxyw hkôt ajamaxpẽr nẽ hkôt amnhĩ nhĩpêx xwỳnhjaja kot kaj mẽ akĩnh nẽ ri apa.” Anhỹr o amnhĩ jarẽ. Anẽ.
Nà ixpê Juãw na pa pre ã inhno ho mẽmoj pumunh anẽ. Hãmri nẽ omunh pa nẽ Tĩrtũm kapẽr o wrỳk xwỳnh kot inhmã harẽnh xwỳnhta kutã ixkõn krã ho ixtẽm nẽ inhỹr kaxyw. Nom nhũm amnhĩ nê inhmã kapẽr kãm hihtỳx nẽ inhmã:
—Kwa nà ri ã inhĩpêx anhỹr kêt nẽ. Ãm Tĩrtũm pix kutã na pu htem ã amnhĩ nhĩpêx anẽ. Apyrà nẽ ixpê Jejus kwỳ kênã. Na pa hte apyrà nẽ ỹ hã tanhmã amnhĩ nhĩpêx to ho ixpa. Nẽ mẽ apyrà nẽ kapẽr ã kagà hkôt pix mã amnhĩ nhĩpêx. Na pu htem axpẽn kutã pahkõn krã ho parôrôk kêt nẽ. Ãm Tĩrtũm pix kutã na pu htem ã amnhĩ nhĩpêx anẽ.
10 —E ã ate mẽmoj pumunh nẽ mar anhỹr xwỳnhja koja tokyx ã amnhĩ nhĩpêx anẽ. Jakamã kwa kêr ka akwỳjê pê ho apimxur kêt nẽ. Piitã hã kagà hpa kê mẽ kamã harẽ nẽ kuma nẽ mẽmoj kot ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr mã xwỳnhta piitã hkukamã harẽnh ma. Koja tokyx mẽmoj ã amnhĩ nhĩpêx anẽ.
11 —Jakamã kwãr mẽ mãmrĩ piitã tanhmã kãm amnhĩ nhĩpêx to ho pa hprãm xà hkôt amnhĩ nhĩpêx o pa. Kwãr mẽ mẽ kot amnhĩ tomnuj xwỳnhjaja ã amnhĩ anhĩpêx anhỹr o pa. Nẽ kwãr mẽ kot tanhmã kapẽr punuj to xwỳnhjaja mãmrĩ ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o pa. Nẽ kwãr mẽ kot tãm amnhĩ nhĩpêx o ri mẽ pa xwỳnhjaja mãmrĩ Tĩrtũm kôt pix mã ri tãm amnhĩ nhĩpêx o pa. Anẽ.
Nhũm pre ã kaxkwa hwỳr ixto àpir xwỳnhta inhmã kapẽr anẽ.
12 Hãmri nhũm hpãnhã Jejus tãm inhmã kapẽr nẽ inhmã:
—E kot paj tokyx akupỹm mẽ awỳr wrỳ. Nẽ akupỹm pôj hãmri nẽ mẽ kot amnhĩ tomnuj o mẽ pa xwỳnhjaja pa ja mỳrapê ma mẽ kot amnhĩ xà htỳx kamã hamak tũm xàta wỳr mẽ rẽnh pa. No mẽ kot ixkôt amnhĩ nhĩpêx xwỳnhjaja kot paj akupỹn inhõ krĩ hwỳr amnhĩ kôt mẽ ho api.
13 —Nẽ ixrãhãã xwỳnh na pa. Amnepê mã kormã mẽmoj kêt ri na pa pre ra ixrãhãã. Nẽ koja nhỹrmã mẽmoj piitã akupỹm hapêx pa arĩ ixrãhã nẽ ixpa ho ixpa.
14 —Nẽ Tĩrtũm kot mẽ anê mẽ ate amnhĩ tomnuj kuhõnh par xwỳnhjaja kot kaj mẽ amex kumrẽx nẽ apa ho apa. Nẽ akĩnh nẽ ajamakêtkati nẽ ri atỳx apa ho apa. Te ho mẽ kot amnhĩ xê kahõnh nẽ mex jagjênh nẽ ri hã pata pyràk. Koja Tĩrtũm mẽ amã anẽ ka mẽ ajamakêtkati nẽ õ krĩ hwỳr agjê nẽ kamã ri amex kumrẽx nẽ ri apa ho apa. Nẽ kamã mẽmo pĩ xô mẽ kot kur nẽ htĩr tũm nẽ pa mã xwỳnhta wỳr mra nẽ amnhĩm ô rê nẽ hkur o ri apa. Ra mẽ ate Jejus kôt amnhĩ xunhwỳr jakamã kot kaj mẽ axàmnhĩx hwỳr mra nẽ amnhĩm hkwỳ rê nẽ hkur o ri apa. Kot kaj mẽ ã amnhĩ nhĩpêx anẽ.
15 —Nom mẽ kot amnhĩ tomnuj o mẽ pa xwỳnhjaja koja mẽ akĩnhã inhõ krĩ hwỳr gjêx kêt nẽ. Mẽ kot ri mẽ y ho mẽ pa xwỳnhjaja. Nẽ mẽ kot nhãm ri mẽnijê ho amnhĩkati ho mẽ pa xwỳnhjaja. Nẽ mẽ kot ri mẽ hpar o mẽ pa xwỳnhjaja. Nẽ mẽ kot ri sãnti nhĩpêx o te Tĩrtũm nhĩpêx pyràk o mẽ pa xwỳnhjaja. Nẽ mẽ kãm ri hêx prãm o ri mẽ pa xwỳnhjaja. Koja mẽ akĩnhã inhõ krĩ hwỳr pa hkêt nẽ.
16 —E Juãw. Nà ixpê Jejus na pa awỳr ixkapẽr o mẽ wrỳk xwỳnhta mẽ. Kot ixkwỳjê kaxyw amã ixkapẽr jarẽnh kaxyw. Ixpê Tawi pàr krax na pa. Te ixpê arĩgro hkôt kanhêti hpôk rax kot arĩgro ho mõr ã ho amnhĩrĩt xwỳnhta pyràk. Anẽ.
Nhũm pre ã Jejus inhmã kapẽr anẽ. 17 Tĩrtũm Karõ mẽ Jejus kwỳjaja na htem ã Jejus kot amnhĩ jarẽnh anhỹrja ma nẽ hkĩnh nẽ. Nẽ kãm kapẽr o:
—Hêxta waa nẽ. Kwa amnhĩm anojarêt nẽ tokyx akupỹn mẽ ixwỳr wrỳ Pahihti. Pa mẽ tokyx ã amnhĩ nhĩpêx anhỹr o ri war akôt ixpa. Anẽ.
Nẽ mẽ ate ja mar xwỳnhjaja kêr ka mẽ uràk nẽ ã kãm akapẽr anẽ.
Nẽ te mẽ amã kôr nẽ ri mẽ apa pyràk xwỳnhjaja kêr ka mẽ te Jejus wỳr amrar nẽ õ gô ho akõm pyrà nẽ hkôt amnhĩ xunhwỳ. Te Jejus amarĩ mẽ pamã õ gô nhõr pyràk o mẽ panhĩpêx pu mẽ hkôt amnhĩ xunhwỳ nẽ ra pahpê pahtĩr tũm nẽ papa mã xwỳnh. Hãmri nẽ amnhĩ pãnhã tanhmã kãm amnhĩrer to hkêt nẽ.
Nhỹrmã mẽmoj nyw par ã harẽnh jatur xà
18 E ixpê Juãw na pa Jejus nhỹ hã mẽ amã mẽmoj tanhmã kot amnhĩ nhĩpêx to hkukamã ã mẽ amã hã kagà anẽ. Tã kwa mẽ o kora. Kêr ka mẽ atõ amnhĩ krã hkôt ri ajamaxpẽr o te ho ja pyrà nẽ hijuk ri axte mẽmoj nhĩpêx kêt nẽ. Ãm kwarĩ ho kwarĩ. Kot ka mẽ atõ anẽ nhũm Tĩrtũm ja hã apumu nẽ kagàja kamã tanhmã mẽ hipêx kati hto xàta o tanhmã anhĩpêx to ka arĩ amnhĩ pumu.
19 Rỳ ka mẽ atõ kagà kamã harẽ nẽ ama nẽ tanhmã ajamaxpẽr to nẽ ajamaxpẽr o:
—Nà ja kot anhỹr kêt. Na mẽ ãm harẽnh o hêx. Kot paj kuma nẽ ãm kuma.
Anhỹr o ajamaxpẽr japêr. Hãmri nhũm Tĩrtũm amnhĩ tã ama nẽ kagà mexta kamã kot tanhmã mẽ ho mex toja o ato mex kêt nẽ. Ka õ krĩ hwỳr axàpir nẽ mẽmo pĩ xô mẽ kot hkur nẽ htĩr tũm nẽ pa kaxyw mã xwỳnhta ka amnhĩm hõ hyr nẽ hkrẽr kêt nẽ. Jakamã e kwa mẽ o kora. Kêr ka mẽ kagàta kamã ã mẽmoj kot amnhĩ nhĩpêx anhỹr mã xwỳnhta jarẽnh ma nẽ aprĩ hã piitã hkôt ajamaxpẽr tỳx rãhã ho ri apa.
20 E Jejus kot inhmã mẽmoj kukamã tanhmã ujarẽnh to xwỳnhta na pre inhmã amnhĩ jarẽnh o: “Kot paj tokyx akupỹn mẽ awỳr wrỳ.” Anẽ. Ãm hãmri na pre ã amnhĩ jarẽnh anẽ. Koja tokyx akupỹn mẽ pahwỳr wrỳ hãmri nhũm mẽmoj piitã mex o mex.
Jakamã kwa kêr ka amnhĩm anojarêt nẽ tokyx akupỹn mẽ ixwỳr wrỳ Pahihti Jejus.
21 Nẽ ixpyrà nẽ mẽ apê Tĩrtũm krajaja na pa hte mẽ ato Pahihti Jejus wỳr rãhã ho ri ixpa nẽ kãm:
—Kwa akwỳjê pumu nẽ mẽ kutã anojarêt rãhã ho ri apa Pahihti. Anẽ.
E mẽ ujarẽnhja na hapêx. Ixpê Juãw na pa Jejus kot inhmã tanhmã ujarẽnh toja pa amnhĩ xô ri mẽ amã hã kagà hpa. E na hapêx.