3
Paoro Sãpiretari Teoso Sãkire Xoteo Minakonimoni
Ikara atoko ininiã, nota Paoro kateia ãki naua, hĩte Xoteo minakaniua Xesosi Kristo sãkire nisãpiretini xika. Kateia ãki naua, kotxi nauikari Xesosi sãkire.
Hĩkenakopiretapekari parĩkatxi Teoso sikakiti notamoni, isãkire Xoteo minakaniua nisãpiretini ĩkapani. Ikinipoko erekari isika notamoni, hĩte nisãpiretini ĩkapani. Teoso oerekapekano kãkiti mitxi mimarotakiniti. Mitxi axapitiki ikara Teoso oerekakiti niõkatsopatapeka hĩtemoni. Uatxa ia hãtatsopatakasaaki, hĩposotari himarotiniri nimarotakiti, kãkiti mitxi mimarotakiniti, Kristo parĩka kãkiti ĩkapani. Kitxakapirĩka kãkiti kona imarotari ikara Kristo parĩka kãkiti ĩkapani. Uatxa Erekari Matamatakoti oerekari ikara Xesosi iokanatakinimoni. Apaka oerekari ikara Teoso sãkire sãpiretakanimoni. Teoso parĩkanoka ikamana ninoa. Nisãpiretai hĩte kãkiti mitxi mimarotakiniti. Xoteo minakaniua apakapariko Teoso nĩkatakiti itixineẽ, Xoteoakori apakapiniri atokotxikana. Xoteo minakaniua, Xoteoakorikata Kristo ĩto atoko itxauana. Xoteo minakaniua apakapariko Teoso sikaenetakiti, Xoteoakori apakapiniri atokotxikana. Teoso iokanapirena erekari sãpiretari kãkiti isikaenetakiti, kotxi isikari Kristo, Xoteoakori maerekani, Xoteo minakaniua maerekani apaka imakatxakini ĩkapani. Ikara kãkiti mitxi mimarotakiniti.
Teoso iokanatano nota kãkitimoni iua iokanapirena erekari nisãpiretini ĩkapani. Ikara parĩkatxi isikano, kotxi ikinipoko erekari Teoso sikano nota iposotiireẽ. Itomaneri Teoso nakitiakori poiãorini, iuaritika nota poiãori nininiua atoko inakari !auari. Iuaritika Teoso sikano ikinipoko erekari, kotxi iokanatano Xoteo minakonimoni erekari Kristo auakiti nisãpiretinina ĩkapani. Ikara erekari !ixipoka. Itori. !Kimarotikori ikinipoko erekari Kristo auakiti. Apaka Teoso nirekari noerekiniri ikinimane, ikara mitxi imimarotakiniti, Teoso nakitiakori tiretakakiniua. Itixi kamikosaaki, Teoso kipatari ikara kãkiti mimarotakiniti. Ikipatiniritika uatxa ikara noerekari ikinimane. Teoso kamakasaakiri itixi, Xesosi Kristokata ikamari ikinipoko. Mitxi kona xatiki !auari. 10 Uatxa Teoso nirekari imereẽkini oerekiniri ikinipoko Teoso imarore auĩtetxiakori matamatakonimoni, Teoso tixine auakanimoni. 11 Itixi kamiko apisapanika, ãtipirika Teoso nirekari aãuĩte Kristo Xesosi kaminiri ikinika inirekakiti kãkiti ĩkapani. 12 Kristo kamakiti ate ĩkapani aãuikiniã, aposotapitikari aãpokini Teosomoni, ininiã !kapĩkareua Teosomoni aãpokini. Ataparaxinireritika asari iuamoni. 13 Ininiãkara nõtãkikai hĩte. !Himatinaniuatape nimisiritiko xika. Nimisiritaãka hĩte ĩkapani, Xesosi sãkire hãuikini ĩkapani, ininiã hĩuikariko nimisiritiko. Teoso auiritari nimisiritiko, kotxi iua iteene tiretai hĩte.
Iuaĩkana Paoro Misãkiretiniri Teoso
14 Teoso nirekakiti kãkiti ĩkapani nixinikasaaki, nikapotoreẽkaua aãuĩte Xesosi Kristo iri apisatoõ, nimisãkiretiniri ĩkapani. 15 Ikinimane Teoso nakitiakori, itixine auakani, apaka ikinimane ĩkorapokoriti auakani apakapari iua uãka. 16 Ia atoko nimisãkiretari Teoso hĩte ĩkapani: “Peerekai pite. Ikinipoko erekari aua pitemoni. !Ixipoka ikara erekari. Ininiãkara, pisikaposotiiretana Épeso auakani ãkixinire. Ninirekari Erekari Matamatakoti iteene sikataparatinina ninoa ãkixinire. 17 Ninirekari iteene auikinirina Kristo sãkire, ininiã Kristo auapika ãkixinireẽna. Ninirekari ninoa iteene imarotiniri pite tiraõki. Takari kotsa kipatxi erekari ãki auini atokokana, ninirekari ninoa kaikotini pitekata pitiraõki sikataparatinina ĩkapani. Imarotiniãrina pitiraõki, !irikana. !Ikamarina maerekati. 18 Ninirekari ninoa, pinakitiakori, apanakini pinakitiakori pakini, imarotiniri Kristo tiraõki kãkiti ĩkapani, kotxi Kristo tiraõki !ixipoka. !Kaiãotikori iua tiraõki. 19 Kãkiti kona posotari imarotiniri ikinika Kristo tiraõki. Ninirekari ninoa Épeso auakani apakapiniri ikini sereti erekari pisikakiti ãkixinireẽna, pite atão imarotinina ĩkapani.” Ikara atoko nimisãkiretari Teoso hĩte ĩkapani.
20 Ininiã uatxa maxinikariko iua. Kaposotiireri apiatakari itxaua. Ikinipoko iposota ikamini. Imaposotakiniti !auari, ininiã ikinika aamanaãkiti, ikinika axinikakiti pakini, iposota ikamini. Ari, apikomoni iposota ikamini ate ĩkapani. Axinikakiti, aamanaãkiti poiãoka. Apiata iposotiire. Iua posotiire parĩkauata aãkixinireẽ. 21 Ininiã Teoso mereẽkini kitxakapirĩka auakani, uatxa auakani, katana auakani pakini ãtipirika txariko Teoso: “Peerekai pite. Apiananiri pitxaua.” Ikara atoko itxana, kotxi Xesosi Kristo makatxakari amaerekani Teoso anaakori aniniua ĩkapani. Ameẽ.