5
Hĩtiraõkiuatako Ikiniõtika
Teoso anaakori itiretakini hĩtxaua, ininiã hĩkamariko Teoso kamakiti atokotxikana. Hĩtiraõkiuatako ikiniõtika, Kristo tiretiniua atokotxikana. Iuaka isikaua Teosomoni, kotxi ipina ate ĩkapani. Teoso apokaerekatari Kristo ipinini ate ĩkapani. Peerekari isikiniua Teosomoni.
Teoso nakitiakori hĩtxaua, ininiã kona ninirekari nikenakopiretiniri pĩtaniri minakotikatika, pĩtanoro minakotokatika pisirĩkini. !Apakata maerekati hiĩto nireẽkiti hĩkamini. !Apakata maerekati hiĩto nireẽkiti hĩxinikini, hĩsãpiretini. Ikara hĩxinire txikotakari hĩtakanapako. Txineiro potxitakani !hĩtxapeuako. !Hĩsãpiretapiriko sãkiretxi maerekati. Sãkiretxi miĩkiteti apaka !hĩsãpiretape. !Hinapetapiri ãti. Hĩsãkirauatakasaaki, hĩtxariko: “Peerekari Teoso, kotxi isikaua ikinipoko erekari.” Aimarotari ia: Ĩtanoro minakotokatika sirĩkakari, maerekati iĩto nireẽkiti kamakari, txineiro potxitakani pakini !iteosonetari Teoso. Teoso kamakori misãkiretakani atoko itxana. Ikara atoko inakani !apakapari Teoso sikaenetakiti iua anaakorimoni, Kristo, Teoso pakini auĩtetxi ininiãtaãua.
Kona hãuiritapiri kãkiti misirienetinii hĩte miĩkiteti sãkiretxitiã. Kona !hãuikapiri ninoa sãkire, kotxi ikara atoko inakari maerekati xika, Teoso misiritariko isãkire makĩpitakani. Ininiã ikara atoko inakani moianariakori !hĩtxapeuako.
Pokamara Atoko Hĩtxaua
Mitxi hĩte mapiãri atoko hĩtxa, kotxi !himarotari Apiananiri iuasaaki. Uatxa hĩte imarotapitikari iua, ininiã pokamara atoko hĩtxaua. Ininiãkara erekarinoka hĩkamako ikiniõtika. Erekari Matamatakoti auakasaaki kãkiti ãkixinireẽ, erekarinoka inireka ikamini. Atãonoka ikama. Atão inakarinoka isãpireta. Ikara atoko inakari Erekari Matamatakoti sikakiti. 10 Hinitariko Apiananiri nireẽkiti hĩkamini ĩkapani. 11 Ikara atoko ininiã, kona himoianatapiri kãkiti maerekati kamakani, kotxi ikara parĩkatxi ipiaã potorikakari. Ikara atoko inakari parĩkatxi !iminari erekari atemoni. Ininiã maerekati !hĩkamape. Ia hĩkamako. Hõerekariko kãkiti maerekati makamakani. 12 Apẽtauata asãpiretiniri Teoso sãkire makĩpitakani kamakiti ipiaã, kotxi apia maerekati ĩkora. 13 Ikinika tirikapi kamara auiniãtaã atamataãka, 14 kotxi tirikapi iopinikari ikinika. Ininiã ãti txari: “Himereka, imakakani atoko inakanii. Hõkitikauako ipĩkani atoko inakanii. Ininiã iuasaaki Kristo iopinikariko hãkixinire.”
Miĩkiteti !Hĩtxapeua
15 Erepaniko. Atão inakari hĩkamako ikiniõtika. !Hĩkamapiri miĩkiteti kamakiti atoko. Hĩkamariko kãkiti kiĩkiteri kamakiti atoko. 16 Hĩkamariko erekari, kotxi poiãonoka hãuini. Hĩkamariko erekari ikiniõtika, kotxi maerekati auapitika ĩkorasaaki. 17 Ininiã miĩkiteti !hĩtxapeua. Himarotariko Apiananiri nireẽkiti.
18 Kona hiãtapero iãriã kapoãro hĩpoãtini ĩkapani, kotxi itxĩkitakai maerekati hĩkamini. Hãuiritariko Erekari Matamatakoti txĩkitakinii erekarinoka hĩkamini. 19 Hĩsãpiretakakaua xikari Teoso ĩkapani, xikari kitxakari, xikari ĩkorapokoriti auakari pakini. Hĩxikaretari ikara atoko inakari xikari Teoso ĩkapani. Hãkixinireẽ apaka hĩxikarauata Teoso ĩkapani. 20 Ãtipirika hĩtxariko aĩri Teoso: “Erekapitikai pite, kotxi erekari ikinipoko pisikakiti atemoni.” Xesosi Kristo aãuĩte ininiua, asãpiretari Teoso ikara atoko inakari.
Tanorotxi Pirena.
21 Hĩpaxitakakauako, ãti nirekakiti hĩkamini, kotxi hĩpĩkariko Teoso manirekakiniti hĩkamini. 22 Ininiã hĩte sitoakoro hĩkamariko hĩtaniri nireẽkiti. Apiananiri nireẽkiti hĩkamini atokokana hĩkamariko hĩtaniri nireẽkiti, 23 kotxi pĩtãniri pikii atoko itxaua. Ininiã iua piauĩte itxaua. Iua atokokana Kristo inakitiakori kii atoko itxaua Kristo. Iua ĩto atoko atxaua. Aãuĩte itxaua. Amaerekani makatxakakari itxaua. Ininiã sito kamariko oĩtaniri paniãtakiti. 24 Ininiã kãkiti Kristo nakitiakori kamari Kristo nireẽkiti. Iua atokotxikana sito kamariko ikinipoko oĩtaniri nireẽkiti.
Taniritxi Pirena
25 Hĩte taniritxi, hĩtiretaroko hĩtanoro. Kristo tiretinina inakitiakori atokokana, hĩtiretaroko hĩtanoro. Iua iteene tiretana, kotxi ipina inakitiakori ĩkapani. 26 Iua ipina, kotxi inirekari itxĩkitakiniua ate iua nakitiakori aniniua. Inirekari imakatxakiniri amaerekani. Ãparaã makatxakiniri aĩto txiko atokokana, iua sãkire makatxakari amaerekani aãkixinireẽ auakari. 27 Kristo ipina inakitiakori ĩkapani, kotxi inirekaua iposope anini ate apakapini ĩkapani. Iuasaaki peerekaua. Ãtika amaerekani !auaika. Ãtika akerokakiti !auaika. Ikara atoko inakari maerekati !auaika. Iuasaaki atão Teoso nakitiakori atxaua. Erekarinoka akama iuasaaki. 28 Ikara atoko ininiã, kiki tiretaroko ĩtanoro, iĩto itiretini atokokana. Ĩtanoro tiretakari iuaka itiretaua. 29 Kãkiti !omanatari iuaka ĩto. Isikakienatari. Itiretari. Apiananiri tiretiniri inakitiakori atokokana, kãkiti tiretari iuaka ĩto. 30 Apiananiri ĩto atoko atxaua. Ixini atoko atxaua. Api atoko atxaua. Ikanoke atoko atxaua. Iuako atoko atxaua. Itxaãpota. 31 Iua ĩto atoko atxaua, ininiãkara kiki ĩtanorouatakasaaki, itakanapana iri, inoro pakini ĩtanorokata ikaikotini ĩkapani. Ininiã ãtinoka ĩtotxi atoko itxauana. 32 Nisãpiretai mitxi !kimarotikori. Kristo inakitiakorikata ãtika ĩtotxi atoko itxauana. Kãkiti !imarotari ikara mitxi. 33 Ininiã pitiretaroko pĩtãnoro piteka ĩto pitiretini atokokana. Pite tanorotxipekana, pipaxitariko pĩtaniri.