4
Tomatikoãtaã Aua Teoso Nakitiakori Ĩkapani
Auapitika Teoso kamaenetakiti kãkiti tomatiniãtaã Teoso kamakiti aĩroini tĩkane, ininiã erepaniko. Atão inakari hĩkamako iuaã hiĩroini ĩkapani. Teoso iokanapirena erekari sãpiretaãka atemoni, kitxakapirĩka Moisesi auakasaaki auakanimoni apaka. Txamari maxikatiĩka ninoa kenakotari Teoso sãkire, kotxi ninoa !auikari ikenakotakitina. Ate, Teoso sãkire auiãkaniua, ĩroã ikara Teoso kamakiti tomatikoãtaã. Ininiã Teoso sãpiretakiti iaõka auapeka. Ia atoko Teoso txari:
Nomanatakasaakina ninoa imaerekanina xika, iuasaaki nitxako: “Atão nisãpiretana ninoa. Ninoa maĩroãpekaniikarako nikamakiti tomatikoãtaã,”
itxa Teoso. Ikara atoko itxama, iuaritika ikara tomatikoãtaã iposope iparĩka ixipokasaaki, itixi ikamakasaaki. Ikara atoko ikama ate ĩkapani. Teoso sãkire iõkatsopatakori sãpiretari itomatini õti pirena. Itxari:
Iparĩkauata seisi õti, ininiã eereka apikomoni ãti õti inakasaaki itomata. Iuasaaki itakanapari ikinika iparĩka,
itxa Teoso sãkire iõkatsopatakori. Teoso sãkire iõkatsopatakori txari:
Ninoa maĩroãpekaniikarako nikamakiti tomatikoãtaã.
Iuaritika apanakini ĩroãpanikako iua tomatikoãtaã. Txama apanakini kitxakapirĩka auakani !ĩroã. Ninoa merepitipanika sãpiretaãka Teoso iokanapirena erekari, txamari !iĩroãna, kotxi !ikamarina Teoso paniãtakiti. Ininiã Teoso kamari iketo õti apanakini iuaãtaã apokini ĩkapani. Iuasaaki Teoso akiritari iketo õti “uatxa.” Ikara atoko Teoso misãkiretari Tavii:
Uatxa õti hĩkenakotiniãri nisãkire, ininiã kona hĩkamapiriko hĩxinire paikori inini.
Aãtokiri kitxakapirĩka auakari Xosoee inakori, iuara anikari kãkiti itixi Teoso sikaenetakitimoni. Txamari !iĩroãna atão inakari tomatikoãtaã Teoso sikakiti, kotxi eereka Teoso sãpiretari ãti õti tomatikoãtaã ĩroĩko õti. Ikara atoko ininiã, auapanikako Teoso kamakiti tomatikoãtaã inakitiakori ĩkapani. 10 Ininiã kãkiti ĩroãkasaaki Teoso kamakiti tomatikoãtaã, iotokakari iparĩka, Teoso iparĩka iotokakini atokokana. 11 Ininiã nitariakori makamariko ikinika atão inakari iua tomatikoãtaã aĩroini ĩkapani. Erepaniko, kotxi apanakini !ĩroã, Teoso sãkire imauikakanina xika. Ininiã !hĩkamapiri ninoa kamakiti atokokana.
12 Teoso sãkire kaposotiireri. Isãkire auãki itxapika, kotxi Teoso ãtipirika auãki inakari sãpiretakiti. Saasara ipi auanaro auakaro, iteene kauanaro, ininiã iposotari ikisauakiniri inirekiniãtaã. Iposotari ikisauakiniri kãkiti pakaki, iua ãki auakari axĩpe imakatxakini ĩkapani. Apiata Teoso sãkire, kotxi Teoso sãkire posotari apokini kãkiti iĩkite kãkiti xinirekata apotiitiniãtaãua. Teoso sãkire imarotari ikinika axinikakiti, anireẽkiti pakini aãkixinireẽ. Teoso sãkire atamakaerekatari ikara aãkixinireẽ auakari. 13 Teoso atamatari ikinipoko akamakiti, ininiã !auari iomaãtakori. Ikinipoko !ipataãka. Aãuĩte Teoso apisatoõ ikinipoko kasarori.
Xesosi Sasetotxi Auĩte Apiatakari
14 Ininiã atemoni auari sasetotxi auĩte apiatakari, Xesosi, Teoso ãkiri. Apiananiri iua. Iua sari iaxiti Teoso auiniãtaã. Ininiã iteene maãuikari iua sãkire. 15 Ate nakiti sasetotxi auĩte apiatakari imarotari ate ãkixinire iõkapetini. Imarotari ate maposotakiniti. Imarotari ate tsii. Ikara atoko inakari imarota, kotxi Satanasi iteene atamakaerekatari iua, ate atamakaerekatiko atoko. Iuaritika maerekati !ikama. 16 Ininiã ataparaxinireritika masa Teosomoni. Aãuĩte topãkiniãtaã masa ikinipoko erekari isikakiti aãpakapini ĩkapani, iamonĩkiniua ĩkapani. Isikaua ikinipoko erekari. Isikataparataua amaxikiko auakasaaki.