2
Xesosi Inoãkari Ãparaã, Iãriãpeka Itxĩkitakini
Ipi õti napaka atoko aua kiiniri tanirauatiko pirena kiiniriti Kanaa sitatxiti Kariréia tõpa. Xesosi inoro aua kiiniriãtaã iuasaaki. Kakiiniriteri kemaĩtxitari Xesosi, imoianariakori pakini. Iãriã xipoka atoko Xesosi inoro:
—!Auaika iãriã —otxari Xesosi.
Ininiã Xesosi:
—Kinirepa ikara atoko pitxano? Niposotiire manapi !apokapanika —itxaro inoro.
Ininiã Xesosi inoro txana kaapokori nitiriakori:
—Ipaniãtakiti iaõka hĩkamako —otxa.
Iuaã kopiti aua, seisi pakini, mitari kopititi, kai kamakori. Naia kopiti ãki aua ãparaã Xoteoakori arokiniua ĩkapani. Iuaãtaã ninoa arokaua. Kiomãtxiakorini oerekinina atoko ninoa arokaua Teoso imisãkiretinina apisa, ninoa Teoso apakapini ĩkapani. Ãtika iua kopiti maĩkari ãparaã seĩ arítro.
Xesosi paniãtana kaapokori nitiriakori:
—Hĩxãpokakari naia kopiti ãki ãparaã —itxana ninoa.
Ininiã ninoa xãpokakari kopiti ãki ãparaã. Isonakatapeka apoka ãparaã. Ininiã Xesosi:
—Hĩsorokaãtari ãparaã, sika hĩtxari kakiiniriterimoni iãtini ĩkapani.
Ininiã ninoa anikari ãparaã kakiiniriterimoni. Iua kakiiniriteri iãtari. Iuasaaki iãriãpeka itxapekaua ãparaã.
—Amonipa ina ia iãriã? —itxa.
!Imarotari. Ninoa nitiritxi ãparaã anikakani imarotari iua iãriã. Ininiã kakiiniriteri txari ĩtanorouatakari:
10 —Kinirepa mixikanani ia iãriã apia erekari na pisikaua? Apanakini sikari iãriã apia erekari kiiniri potorikasaaki. Kãkiti kamitope inakasaakiika apanakini sikari iãriã poião erekari. Txamari uatxaika pite sikari apia erekari —itxari.
11 Iuasaaki Xesosi mipotorikari iposotiire Kanaa sitatxiti Kariréia tõpa iua auakasaaki. Iposotiire oerekari Apiananiri ininiua. Ikara atoko ininiã, Xesosi moianariakori auikari Xesosi Teoso mereẽkiti kãkiti iãtapakiti ininiua, kotxi ninoa itikari iposotiire.
12 Ikara atoko inaãka atoko Xesosi, inoro, itariakori, imoianariakori pakini sari Kapanaoõ sitatxitimoni. Iuaã ikaikotana mapaõtipeka.
Pirãtxi Omitikiko Pirena
(Mateo 21.12-13; Marko 11.15-17; Arókasi 19.45-46)
13 Xoteoakori kiinirite Páskoa inakori apisapanika, Xesosi sari Xerosareẽmoni. 14 Isa Teoso misãkiretiko aikotimoni. Iuaã pirikeri ãki itikari pirãtxi vẽtxitakani, kema auĩte, soti auĩte, kamoa pakini vẽtxitakani. Itikari txineirota sikakani apaka. Amesa takote ninoa topãkanãta. Ivẽtxitarona txineirota. Apakaparona ãti uãka txineirote, kotxi oa ãtoião, ininiã Xoteo txineirote isikana. 15 Ininiã Xesosi kosekari aãpitsa. Ĩpatari. Aãpitsaã omitikenatana ninoa pirãtxi vẽtxitakani. Omitikenatana kema auĩte, soti auĩte Teoso misãkiretiko aikoti takote auakani. Ikakanapiriãri amesa txineirota apakapikoãtaã. Txineirota xikepoakatani. 16 Ipaniãtana kamoa vẽtxitakani:
—Himakatxakariko kamoa. Hanikariko mapara. Niri aapoko ãki hĩvẽtxirauatini !apakata. Kona uaini pirãtxi vẽtxitiko —itxana ninoa.
17 Iuasaakipeka imoianariakori xinikari Teoso sãkire iõkatsopatakori:
Nota iteene tiretari paapoko pite misãkiretiko aikoti. Iua xika nokaãkako,
itxa Teoso sãkire iõkatsopatakori.
18 Eereka Xoteo auĩteakori misãkiretari Xesosi:
—Teoso paniãtiniãi ninoa kãkiti iua misãkiretiko aikotiã auakani pomitikenatini, poerekaua posotiiretxi Teoso paniãtinii aãuikini ĩkapani —itxana ninoa.
19 Xesosi apakapapiretari:
—Hĩrikariko ia Teoso aapoko. Ipi ãti pakini õtisaaki iuaĩkana nõkitikariko ia Teoso aapoko —itxa Xesosi.
20 Ininiã ninoa:
—Anekani. Koarẽta seisi anokanani iua aiko kamiko. Kiãtokopa pitxari ipi ãti pakini õtisaaki põkitikiniri iuaĩkana? Kona kiĩkitei pite pisãkire ikara atoko pinini —itxarina Xesosi.
21 Txamari Xesosi sãkire “Teoso aapoko” ixinikari iĩto. !Ixinikari Teoso misãkiretiko aikoti. 22 Xesosi ipinaãka atoko, õkitikaãkaua atoko, iuasaakipeka imoianariakori xinikari ikara Xesosi sãkire. Iuasaaki ninoa auikari Xesosi sãkire. Auikarina Teoso sãkire iõkatsopatakori sãpiretiniri Xesosi atão Teoso ãkiri ininiua.
23 Xesosi Xerosareẽ auakasaaki, Páskoa kiiniriti auakasaaki, itomaneri kãkiti auikari Xesosi Teoso mereẽkiti ninoa iãtapakiti ininiua. Ninoa itikari posotiiretxi ikamakiti, ininiã auikarina Xesosi sãkire. 24 Txamari Xesosi !auikari kãkiti sãkire, kotxi imarotari ikinimane ãkixinire sãkire. 25 Kãkiti ãkixinire sãkire !ipimaãri xatiki, kotxi imarotapekari kãkiti ãkixinire sãkire.