4
Xesosi Misãkiretaro Samariakero
Kãkiti sãpiretari pariseoakori:
—Xesosi sãkire auiãkani, iua patxisatakini, itomaneri. Xoão patxisatakini poiãoka —itxana.
(Ari, kona Xesosini patxisarauata. Imoianariakorira patxisatari kãkiti.) Xesosi imarotakasaakiri pariseoakori kenakopiretiniri iua, iuasaaki iua osipikari Xotéia tõpa. Kinirão kanapirikari Kariréia tõpamoni. Inirekari Samaria tõpa ĩpirixititini Kariréia tõpa apokini ĩkapani.
Samaria tõpa ĩpirixititakasaaki, apoka Sikaa sitatxiti takote. Iuaã aua itixi Xoseeni nakiti, iri Xakooni sikakiti kitxakapirĩka. Iuaã aua aariko Xakooni kisakakiti ãparaã apaãtiko. Iuaã Xesosi apokasaaki, iotoka, kotxi isãpakapeka õtakori ĩpirixititini xika. Ininiã iitopãka aariko takote. Iuasaaki apaniãxitipeka.
Iuasaaki sito Samaria auakaro apoka iuaã, ãparaã apaãtakaro. Oãpokasaaki, Xesosi amanaãro ãparaã:
—Ãparaã pisikano —itxaro.
Oa apokini apisapanika Xesosi moianariakori sari sitatximoni nipokori iamotinina ĩkapani.
Oa sito apakapapiretari:
—Xoteo pitxaua pite. Samaria auakaro nitxaua nota. Kinirepa nãparaãte pamanaãno? —otxa.
Ikara atoko otxa, kotxi Xoteoakori kona sãkirauata Samaria auakanikata.
10 Ininiã Xesosi:
—Teoso sikakiti pimarotaãkamako, pitemoni ãparaã amanaãkari pimarotaãkamako, notamonimarako pamanaãri ãparaã, kotxi piãtiniãri ãparaã nota sikakiti, pauapika ãtipirika —itxaro.
11 —Kona katiiui pite. Kiriãpa papaãtari ãparaã, kotxi paĩtanoirikori. Namonipa papokatari ãparaã kãkiti ãtipirika auini inĩkitaãkari? 12 Kitxakapirĩka aãtokirini Xakoo sikaua ate ia aariko. Iua, imiakori, ipiraakori pakini iãtari ia ãparaã ia aarikoãkiri. Pite apiata atxiĩti? —otxa.
13 Ininiã Xesosi:
—Kãkiti ia irikoãkiri ãparaã iãtakari iuaĩkana iposonatapanika. 14 Kãkiti nota siãkiti ãparaã iãtakari apikomoni !iposonataika. Ãkixinire amomo atoko itxa ãparaã nota siãkiti. Iua ãparaã txĩkitakari iua ãtipirika auini Teosokata —itxaro.
15 —Iua ãparaã pisikano nimaposonatakani tĩkane, ininiã uai kona ninaika ãparaã napaãtini —otxa.
16 —Pakiritari pĩtaniri. Uai piminari —itxa.
17 —Kona kĩtanirino —otxa.
—Atãopitikara, “Kona kĩtanirino,” pinini. 18 Sĩko pakinipekara pĩtaniri. Kiki uatxa pitekata auakari na atão pĩtanirini. Inipitikara pisãkire —itxaro.
19 Ininiã oa:
—Teoso sãkire sãpiretakari pitxaua pite, kotxi pimarotari ikinipoko nikamakiti. 20 Kitxakapirĩka ate kiomaneakorini apotiitaua Teoso imisãkiretinina ĩkapani ia oxiratari nopini. Txamari hĩte Xoteoakori txari: “Xerosareẽnanira aãpotiitauako Teosokata” —otxa.
21 Ininiã Xesosi:
—Pauikariko nisãkire. Ãti õti apokako. Iuasaaki kona uai oxiratariãni, kona Xerosareẽni kãkiti apotiitaua aĩri Teoso imisãkiretinina ĩkapani. 22 Hĩte Samaria tõpa auakani apotiitaua Teoso himisãkiretini ĩkapani. Txamari, kona atão himarotari iua. Ate Xoteoakori aimarotapitikari Teoso, kotxi Teoso sikakiti kãkiti maerekani makatxakakari Xoteo itxaua. 23 Teoso keto apokapanika, ari apopeka, ininiã aĩri Teoso misãkiretakani atão inakani misãkiretari iua ãkixinireẽna. Ninoa sãpiretari atão inakarinoka iuamoni. Aĩri nirekari kãkiti ikara atoko inakani misãkiretiniri iua. 24 Teoso nirekari amisãkiretiniri iua aãkixinireẽ, kotxi Teoso ĩto !auari. Inirekari kãkiti sãpiretiniri atão inakarinoka iuamoni —itxa Xesosi.
25 Ininiã oa:
—Nimarotapitikari iua Teoso mereẽkiti aiãtapakiti, Kristo inakori, apokapitikako ĩkorapokoriti. Iua apokasaaki ikini sereti isãpiretauako —otxari.
26 —Nota pimisãkiretakiti Teoso mereẽkiti hiãtapakitikarano nota —itxaro.
Ãti Takarauata, Ãti Amarauata Inini Pirena
27 Iuasaakipeka Xesosi moianariakori kanapiriã. Ãkixinireẽna ninoa tsorĩkaãnãta:
—Kinirepa Xesosi sãkirauata oa sitokata?
Kotxi oa Samaria auakaro. Iuaritika !ipimaãrona: “Kiripa ĩkai?” kona itxarona. Kona ipimaãrina Xesosi: “Kinirepa pimisãkiretataro oa?” kona itxarina.
28 Iuasaaki oa sito takanapari otii, sitatximoni kanapiriã otxa. Oãkiritari kãkiti iuaã auakani,
29 —Masa. Maãpiãkatari kiki ikinipoko nikamakiti imarotakari. Iua Teoso mereẽkiti aiãtapakiti atxiĩti? —oa txana ninoa.
30 Ininiã iua sitatxi auakani sari Xesosimoni. 31 Ninoa apokini apisapanika imoianariakori akiritari Xesosi:
—Koerekareri, pinipokota —itxarina Xesosi.
32 —Nipokori auape nota niãkiti tĩkane hĩte mimarotakiniti —itxa Xesosi.
33 Ininiã imoianariakori imisãkiretakakana:
—Kiripa sikatari nipokori Xesosi nikakiti? —itxana.
34 Ininiã Xesosi:
—Nota kamari iua niokanatakiri nirekaãkiti. Ninirekari nikaminiri ikinipoko iua paniãtakiti. Ia niparĩka. Niparĩka nikiena atoko itxa, kotxi niokanatakiri paniãtakiti nikamini sikataparatano, nipokori sikataparatinino atokotxikana. 35 Kãkiti txari: “Ipi ipi pakini kasiriti auapanika takari iposope inini tĩkane, ininiã uatxa kona niparĩkauata.” Ia atoko kona hĩtxape hĩsãkire. Himereka. Hãtamatariko takari. Nisãpiretai hĩte hĩtakare iposope haãpoko hanikini tĩkane. 36 Iua atokotxikana Teoso sãkire takaãka kãkiti ãkixinireẽ. Katakareri miparĩkatakari apakapari iparĩka ĩki. Iua anikari kãkiti Teoso aapokomoni, ãtipirika Teosokata auini ĩkapani. Ininiãkara katakareri, iua miparĩkatakari apaka poxokoniuatako. 37 Aãtokirini txari: “Ãti takarauata, ãtipekana apotiitari takari.” 38 Ia sãkiretxiti atão, kotxi nota paniãtai hĩte mitxi himaparĩkauatakaniãtaã hamarauatini. Apanakini parĩkauatapeka iuaã. Ninoa takapekari Teoso sãkire kãkiti ãkixinireẽ. Pasãpaniri ninoa parĩka. Ninoa parĩkauata mitxi, ininiã uatxa hĩte parĩka poião kãkiti Teosomoni hanikini —itxa Xesosi.
Samaria Auakani Auikiniri Xesosi Sãkire
39 Kaiãopokori Samariakini iua sitatxiti auakani auikari Xesosi sãkire, kotxi oa sito mitxi sãpiretana:
—Nikamakiti ikinika isãpiretano —otxana.
40 Ininiã ninoa Samaria auakani apoka Xesosimoni.
—Atekata paua —itxarina Xesosi.
Ininiã Xesosi kaikota ipi õti ninoakata. 41 Xesosi sãkire ikenakotakasaakina, apikomoni ninoa auikapiretari.
42 Ninoa misãkiretaro oa sito:
—Uatxa ate auikapiretari Xesosi sãkire, kona pite sãpirenaãnanini, ate auikapiretari. Ateka kenakotapekari iua sãkire, ininiãkara ate auikapiretari iua sãkire. Uatxa ate imarotari atão inini Teoso mereẽkiti ininiua Xesosi. Kãkiti itixi auakani maerekani makatxaãkari itxaua iua —itxarona.
Auĩtetxi Ãkiri Xesosi Makananitini
43 Iuaã ipi õti inapaka atoko Xesosi sipeka. Kariréia tõpa isa. 44 Mitxi Xesosi sãkire: “Teoso sãkire sãpiretakari paxitaãka, txamari Teoso sãkire sãpiretakari itixineẽ auakasaaki, kãkiti iuaãtaã kona auikari iua sãkire,” itxapeka Xesosi. 45 Iuaritika Kariréia tõpa apokasaaki, kãkiti iuaã auakani ipoxokoniritika apakapari Xesosi, kotxi ninoa apaka sari iua Páskoa kiiniriti Xerosareẽ sitatxitiã. Iuaãtaã itikarina Xesosi posotiire. Ininiãkara ipoxokoniritikana apakaparina Xesosi.
46 Xesosi iuaĩkana sari Kanaa sitatxitimoni, Kariréia tõpa. Mitxi Xesosi inoãkapekari ãparaã iãriã ininiua iuaã. Xesosi apokasaaki Kanaa, auĩtetxi ãkiri amianata Kapanaoõ sitatxitikiri. 47 Iua auĩtetxi kenakopiretari Xesosi Kariréia tõpa apokini, Xotéia tõpa osipikini. Inakasaaki Xesosimoni isa, aõkita itxari Xesosi. Aiatari:
—Masa Kapanaoõmoni, naapokomoni. Namarite amianata. Pimakananitari iua. Ipinanapanoka —itxari Xesosi.
48 Ininiã Xesosi:
—Nimakamakaniãri posotiiretxi, kona hĩte nirekari auikiniri nisãkire. Posotiiretxi hĩtikasaakinani, hĩte nirekari nisãkire hãuikini. Teoso takaõtxikare hĩtikasaakinani, hinirekari nisãkire hãuikini —itxa Xesosi iuamoni.
49 —Masapoka naapoko. Pimasikanisaaki, namarite ipinapitikako —itxari.
50 —Pisa paapokomoni. Pamarite kona ipina —Xesosi txari iua.
Iua kiki auikari Xesosi sãkire, ininiã isipeka. 51 Ipixinipokoriti aõkitana initiriakori.
—Pamarite auapitikako —itxarina.
52 —Namonikitapa akananita? —itxana.
—Kita apaniãxiti apoomari iotoka —itxana.
53 Iuasaaki iua kiki imarotari kita Xesosi sãkire manapikara: “Pamarite kona ipina,” ininiri manapikara iotoka apoomari. Ikara atoko ininiã, ikinimane iua aapoko auakani, iua pakini auikari Xesosi sãkire.
54 Ininiã ipikatapeka Xesosi kamari posotiiretxi Kariréia tõpa auakasaaki, Xotéia tõpa osipikasaaki.