6
Sĩko Mio Kãkiti Xesosi Sikakienatini
(Mateo 14.13-21; Marko 6.30-44; Arókasi 9.10-17)
Eereka ãti õti Xesosi ĩpiriãtari Kariréia poa. Ia ipoa uãka apaka Txiperíatxi poa inaãka. Kaiãopokori kãkiti sari iua tikini, kotxi ninoa itikapekari Xesosi makananirauatini. Xesosi kanĩka mitaxiratarimoni. Iuaã iitopãka imoianariakorikata. Xoteoakori kiinirite, Páskoa inakori kiiniriti apisapanika Xesosi sari iuaãtaã. Iitopãkasaaki, Xesosi atapari itomaneri kãkiti apokaãpotini iuamoni. Ininiã ipimaãri Piripi:
—Amonipa aiamotatariko komiri nakira kãkiti asikakienatini ĩkapani?
Xesosi ikara atoko txari Piripi, kotxi inirekari imarotiniri: “Atauako atxiĩti Piripi auikari niposotiire?” Xesosi imarotapekari iuaka ikamakiti tĩkane. Ininiã Piripi apakapapireta:
—Txineiropokoni, tosẽtosi txineiro ota, kona apakata komiri aamotini, nakira kãkiti asikakienatini ĩkapani. !Apakata —itxari.
Iuasaaki ãti Xesosi moianari Simão Petro itari, Ãtree inakori, txari Xesosi:
—Uai aua amarini. Auari ikiena. Sĩko komiri sevata inakori kamakori auari iua. Ipi ximaki axapitiri apaka auari iuamoni. Txamari kãkiti itomaneri sikakienatiko !apakata. Ia nipokori poiãoka —itxari.
10 Xesosi paniãtari imoianariakori:
—Nakira hĩpaniãta iitopãkinina —itxana.
Sotonaiakiperi auari iuaãtaã. Iua nopini iitopãkana. Sĩko mio apikomoni kikiakori aua. 11 Xesosi kosekari komiri amarini nakiti. Iuasaakipeka imisãkiretari Teoso:
—Erekapitikari ia komiri auiniua ate.
Iua sikari imoianariakori. Eereka ninoa xanakari kãkiti topãkakanimoni. Iua atokokanera itxarina ximaki. Ikinikana inirekaka iaõka auana ninoa.
12 Ikinimane kamitopeka inakasaaki, ipaniãtari imoianariakori:
—Itetakori komiri, ximaki pakini hãpotiita. Kona hiomatapiriko —itxa.
13 Ininiã apotiitarina komiri itetakori. Tosi kotarina ixãpokakana komiri itetakori.
14 Xesosi posotiire ninoa kãkiti itikasaaki, ninoakakarika isãkirauatana:
—Atãopitikara Xesosi aiãtapanãtakitikara, Teoso sãkire sãpiretakari inakorikara ere Xesosi —itxana.
15 Xesosi imarotapekari ninoa nirekiniri iauĩtetinirina iua. Iua kona nirekari ninoa auĩtetiniri iua. Ninoa mamaĩkakaniri apisapanika, Xesosi sipeka iuanoka. Apikoxiti oxiratarimoni ikanĩka.
Xesosi Ipoa Nopini Inaãpotini
(Mateo 14.22-23; Marko 6.45-52)
16 Kikatapeka imoianariakori iokiriĩta ipoa tiniã. 17 Iereẽtauana kanaua ãki. Ĩpiriaãpotarina ipoa Kapanaoõ sitatxiti manapi. Ĩkanõkapeka inakasaaki kona Xesosi apokapanika ninoamoni. 18 Kataparari ĩtimati apoka, ininiã tsakatipokoni. 19 Iuasaaki imekoãpotana. Ipixiniãpeka apokasaakina, ataparina Xesosi ipoa nopini itĩpokotini. Kanauamoni isaãpota. Ninoa pĩkarauata, kotxi ninoa uãkatari kamiri.
20 Xesosi akiritana:
—Notakara. Kona hĩpĩkarauatape —itxana.
21 Ininiã apakaparina Xesosi ipoxokoniritikana. Iua morõkokaua kanauaã. Iereẽtakasaakiua, iuasaakipeka kanaua apoka imiriĩpe Kapanaoõ manapi.
Kãkiti Nitiniri Xesosi
22 Katimatinĩkata ipiniãmoni kaikotakani nitamari Xesosi. Ninoa imarotari ãtoka kanaua mitxi iuaã auini. Oa kanaua Xesosi moianariakori anikapeka. Ninoa imarotari Xesosi kona sari imoianariakorikata. Imarotarina ninoanani sini. 23 Iuasaaki kanauaniri Txiperíatxi sitatxitikini apokita Xesosi merepani Teoso misãkiretiniãtaã takote merepani komiri nikikoãtaã. 24 Iuasaaki kona ninoa apokari Xesosi, imoianariakori apaka. Ininiã ninoa iereẽtaua kanaua ãki. Iuaĩkana ikanapiriãna. Ipoa ĩpiriãtana Kapanaoõ sitatxitimoni, Xesosi initinina ĩkapani.
Komiri Kãkiti Auapininiika Inini Tĩkane
25 Ninoa apokari Xesosi ipoa ipiniã.
—Koerekareri, namonikitapa papoka uai? —itxarina.
26 Ininiã Xesosi:
—Atão nisãpiretai hĩte. Hĩte nikari komiri nisikakiti. Kamitopeka hĩtxa, ininiã nipokori ĩkapaninokara hinitanãtano nota. Kona hãuikari Teoso posotiireẽ nikaminiri iua posotiiretxi.
27 Xesosi pinitana:
—Nipokorinoka !hĩxinikape, kotxi nipokori okanani mauakati itxaua. Hĩxinikariko ãtião nipokori, nota hĩtari iaxitikiri siãkiti, kotxi nota sikari kãkiti, kãkiti auapininiika inini tĩkane. Teoso sikari ikinika iposotiire notamoni ninirekaãkiti nikamini ĩkapani —Xesosi txana ninoa.
28 —Kiãtokopa atxatari Teoso nireẽkiti akamini? —itxana ninoa.
29 —Ianoka Teoso nirekari hĩkamini. Iua nirekari hãuikiniri iua iokanatakiti sãkire —Xesosi txana ninoa.
30 —Iuaĩkana posotiiretxi apiari pikaminiã, ininiãra aãuikari Teoso iokanatakiti pininiãua. Kinakaripa posotiiretxi pikamapanika? 31 Anirimaneni kitxakapirĩkarini ãparaã makipakaniãtaã auakasaakina, inikarina komiri iaxiti katxakakari. Teoso sãkire iõkatsopatakori txari:
Isikari komiri Teoso tixinekiri ninoamoni,
—itxarina Xesosi.
32 Ininiã Xesosi:
—Atão nisãpiretaiko hĩte. Kona Moisesini sikari komiri Teoso tixinekiri. Nirikara sikaãtari atão komiri iua tixinekiri kãkitimoni. 33 Teoso tixine ĩkari, iua ãkiri, komiri atoko itxa, ikini itixiti auakani ĩkapani, kotxi iua sãkire auiãkani auapininiika Teosokata —itxana.
34 —Ikiniõtika pisikaua ia komiri —itxarina.
35 —Notakara iua komiri Teoso iokanatakiti nitxaua. Notakara sikari kãkiti auini ĩkapani. Iua nisãkire auiãkari !inatxitaika. !Iposonataika.
36 —Hĩte aõkitapekano nota, txamari kona hĩte auikapanikari nisãkire. Ikara atoko nitxapekai hĩte. 37 Imakinika kãkiti notamoni Teoso siãkini inapitikako notamoni. “Hĩsipeka,” kona nitxana notamoni apoãkani. 38 Nitakanapari Teoso tixine. Ĩkorapokoriti napoka, nipaniãtakiri nirekaãkitinoka nikamini ĩkapani. Notaka nirekaãkiti na nikama. 39 Niri nipaniãtakiri !inirekari ãtika kãkiti notamoni isiãkini ereẽkokini. Itixi xipokini õtisaaki, inirekari nota õkitikinina ninoa auapininiika inini tĩkane. 40 Iua nipaniãtakiri nirekari nota imarotakani, nisãkire auiãkani, auapininiika inini. Itixi xipokini õtisaaki nõkitikana ninoa iuaĩkana auãki inini —itxa Xesosi.
41 Ninoa Xoteoakori kona apokaerekatari Xesosi sãkire, kotxi iua txari: “Nota iua komiri Teoso tixine ĩkari komiriti nitxaua,” ininiã ninoa tsoata. 42 Ininiã ninoa:
—Iua kiki Xesosi Xosee ãkiri. Aaõkitapekari iri, inoro pakini. Kinirepa “Teoso tixine ĩkarirano” itxape iua? —itxana, itsoatinina.
43 Ininiã Xesosi txana:
—Kona himaxirauatape. Kona hĩtsoatape. 44 Niri nipaniãtakiri akiritakitinanira posotari inini notamoni. Niri makiritakiniti kona posota inini notamoni. Itixi xipokini õtisaaki nõkitikana notamoni apoãkani iuaĩkana auinina ĩkapani. 45 Kitxakapirĩka Teoso sãkire sãpiretakani iõkatsopatari ia Teoso sãkire:
Teosorako oerekariko ikinipoko kãkiti.
Niri sãkire kĩpitakani, niri oereẽkini, apoka notamoni. 46 Kona aua kãkiti niri atamatakari. Nota Teoso tixine ĩkari, notanokara atamatapekari niri.
47 —Nota sãkire auiãkari, iuara auapininiika Teosokata. Ia nisãkire atão. 48 Nota iua komiri nitxaua kãkiti auapininiika inĩkitakakarino. 49 Hinirimane kitxakapirĩkarini nikari komiri iaxiti katxaãkari ãparaã makipakaniãtaã. Iaxiti katxaãkari inikanimana, txanima ipĩpena. 50 Kãkiti nikiniãri atão komiri Teoso tixine ĩkari kona ipina. 51 Iua komiri, Teoso tixine ĩkari nitxaua nota. Kãkiti auapininiika inĩkitakakarino nota. Ia komiri niãkari auapininiika itxako. Ia komiri nisikakiti ia niĩtokara. Niĩto nisika kãkiti ikini itixiti auakani auapininiika inini tĩkane —itxa Xesosi.
52 Ikara atoko ininiã ninoa Xoteoakori taparakienatakakaua:
—Natokopa itxa ia kiki iĩto isikiniua ate, anikiniri ĩkapani? —itxana.
53 Ininiã Xesosi:
—Atãoenepitikara ikara atoko nitxai hĩte. Hĩtari iaxitikiri ĩto himanikakanisaaki, iarẽka himiãtakanisaaki, kona hĩxinire auapani ãtipirika. 54 Iua niĩto niãkari, niarẽka iãtakari, auapikako Teosokata. Xipokatxi õtisaaki nõkitikariko iua iuaĩkana auini ĩkapani. 55 Niĩto atão komiri itxaua. Niarẽka atão iãriã itxaua. 56 Niĩto niãkari, niarẽka iãtakari, aua nãkixinireẽ. Nota aua iua ãkixinireẽ. 57 Niri, ãtipirika auapika inakari, iokanatano nota ĩkorapokoriti. Iuara sikano nota ãtipirika nauini ĩkapani. Iua atokotxikana nota sikari nota niãkari ãtipirika auini ĩkapani. 58 Nota iua komiri Teoso tixine ĩkari nitxaua. Komiri hĩkiomaneakorini nikakiti ãtião. Iua komiri nikakari ipĩpe. Nota siãkiti komiriti niãkani, nisãkire auiãkani auapininiika Teosokata itxanako.
59 Ikara atoko itxa Xesosi sãkire aiko ãki Xoteo apotiitiniãtaãua Kapanaoõ sitatxiti oerekarauatakasaaki.
Apanakini Takanapiniri Xesosi
60 Xesosikata sikani isãkire potxitakani, ikara isãkire ikenakotakasaakina, ipimarauatakakana:
—Pamimari ikara isãkire. Kipa imarotari ikara atoko inakari sãkiretxiti? —itxana.
61 Masãpiretakotika Xesosi imarotari ikara atoko itsoatinina. Ininiã iua:
—Hinirekatari hĩtakanapinino nota ia nisãkire xika? 62 Kiãtokopa hĩxinikakiti hĩtikiniãno nota hĩtari iaxitikirino kanĩkini mitxi nauiniãtaã? Atxiĩti iuasaaki hãuikatari nisãkire? 63 Iua Erekari Matamatakotinokara sikari kãkiti auini tĩkane. Kãkiti ĩto tapara !auari. Ikara sãkiretxi hĩtemoni nisãpiretakiti, iua Erekari Matamatakoti sãkiretxikana. Nisãkire auikiko auãkitakari kãkiti, ãtipirika Teosokata auini ĩkapani. 64 Txamari auapitika hĩte sauaki nisãkire mauiãkani —itxa Xesosi.
Merepitipanika Xesosi imarotapekari iua sãkire mauiãkani tĩkane. Xesosi imarotari apaka imĩkapiritakiri tĩkane.
65 —Niri Teoso masikaposotiiretakiniti kona iposota apokini notamoni —itxa Xesosi.
66 Ikara isãkire xika itori Xesosikata sikani takanapari iua. Kona inirekaikarina iuakata isinina. 67 Ininiã Xesosi pimaãna imoianariakori tosi:
—Hĩtepekana, hĩte apaka nirekatari hĩtakanapinino? —itxa Xesosi.
68 Ininiã Simão Petro apakapapiretari:
—Apiananiri, kirimonipa asa atxiĩti? Pitenanira sãpiretari kãkiti auapininiika inini. 69 Ate imarotari Teoso mereẽkiti pininiua. Teoso ãkiri, auapika inakari ãkiri pitxaua pite —Petro txari Xesosi.
70 Ininiã Xesosi:
—Nota mereẽi hĩte tosi kikiakori. Txamari hĩte sauaki aua Satanasi nitiri —itxa Xesosi.
71 Iuasaaki Xesosi xinikari Xotasi Isikariotxi inakori, Simão inakori ãkiri. Xesosi moianarikamara iua, txamari imĩkapiritariko Xesosi.