8
Sito Õtaniri Minakotikatika Sirĩkakaro
Iuasaaki Xesosi sari Orivanape Xiratamoni. Oriva txipokori. Katimatinĩkata ikanapiriã Teoso misãkiretiko aikotimoni. Iuasaaki ikinipoko kãkiti apotiitaua iuamoni. Ininiã Xesosi topãka, Teoso sãkire isãpiretini ĩkapani. Iuasaaki kaiõkatsopareriakori, pariseoakori pakini minaro sito iuamoni. Ninoa apokaro oa sito õtaniri minakotikatika osirĩkini. Itakarona oa ikinimane apisatoõ.
—Koerekareri, aãpokaro oia sito õtaniri minakotikatika osirĩkini. Moisesini sãkire iõkatsopatakori paniãtaua ikara atoko inakaro kai soroã oõkaãka. Pitepekana, kiãtokopa atxataro oa? —itxana Xesosimoni.
Ikara atoko ipimaãrina Xesosi, kotxi inirekarina Xesosi kerokiniri isãkire. Inirekarina Moisesini paniãtakiti iaõka imakamakaniã, ininiã maerekati ikamapeka. Txamari !kasãkireri Xesosi. Iokirita, iõkata itxari kipatxi iuakokiã. Imakenakotakiniti atoko itxa. Ipimarauatapanikana, ininiã Xesosi õkaõkitaua.
—Maerekati makamakatirako ĩkiika kiporonakiniro aroa kai soroã —itxa Xesosi.
Eereka Xesosi iuaĩkana iokirita, iõkata itxari kipatxi. Ninoa ikaraene ikenakotakasaakina, iua apiata kiomãtxi inakariua sipeka. Eereka iua tikini auakari apaka sipeka. Ikara atoko itxaãpotana ikinikana isinina. Eereka Xesosinoka kaikota oa sitokata. 10 Xesosi õkaõkitaua, atamata itxaro oa sito. Oanoka kaikota iuaã.
—Ĩtapari pimaerekani sãpiretakani? —itxaro.
11 —Apiananiri, isipekana nimaerekani sãpiretakani —otxari.
—Nota apaka kona sãpiretari pimaerekani. Pisipeka. Maerekati kona pikamapinikako —itxaro.
Kãkiti Xinire Iopiniãkari
12 Eereka Xesosi iuaĩkana oerekari kãkiti.
—Nota ikini itixiti auakani tirikapite atoko nitxaua, kotxi noerekari Teoso sãkire notakata sikani. Teoso mimarotakani ipiaã sikani itxauana. Notakata sikanipekana !itĩpokota ipiaã. Nota sikana ninoa ãtipirika auinina ĩkapani —itxa Xesosi.
13 Ininiã pariseoakori misãkiretari Xesosi:
—Kona ate auikapiretari pisãkire, kotxi pitenani sãpiretari pisãkire. Ikara atoko ininiã, kona aimarotari atãoene inini pisãkire. Ãti sãpiretiniãri pite sãkire iaõka, aãuikari atxiĩti —itxarina Xesosi.
14 Ininiã Xesosi:
—Nota sãkirekara ikara atoko nitxai hĩte, iuaritika atãoenekara ikara atoko nitxai hĩte, kotxi nota imarotari nininimoni, nimarotari nisinimoni. Kona hĩte imarotari nota ininimoni. Kona hĩte imarotari nota sinimoni. 15 Kãkiti hĩtxaua, ininiã hãpoĩrauata, kotxi !himarotari atão. Kona nota txari kãkitimoni: “Pite, peerekai pite. Pitepekana, !erekai pite.” !Ikara atoko !nitxari kãkiti. 16 Iuaritika nisãpiretakasaakiri kãkiti kamakiti, atãonoka nitxa nisãkire, kotxi kona notananini sãpirenauata. Niri niokanatakiri sãpiretakititxikana nisãpireta. 17 Kitxakapirĩka hĩteka kiomaneakorini sãkire iõkatsopatakori txari:
Kãkiti itikakititxikana ãti itikakiti. Ninoa ipi sãkire ãtinoka auiniã, ininiã ninoa sãkire atãonoka itxa,
itxa hĩkiomane sãkire. 18 Nota sãpiretari nota pirena. Niri niokanatakiri apaka sãpiretari nota pirena nisãkiretxikana, ininiã ipi auape —itxa.
19 —Naniparari piri? —itxarina.
—Kona himarotano nota. Niri apaka kona himarota. Nota himarotaãkamako, niri apaka himarotamako.
20 Ikara atoko Xesosi sãkirauata. Txineiro Teoso ĩkapani sikikoãtaã takote Xesosi oerekarauata Teoso misãkiretiko aikotiã. Xesosi ikara atoko isãpirenauata, iuaritika kona kamaĩkikori, kotxi imaĩkiko manapi kona apokapanika.
Xesosi Sinimoni Kãkiti Masikani
21 Iuaĩkana Xesosi misãkiretari kãkiti:
—Nisipiriko. Eereka hinitapiimano. Nota sinimoni !hãuiritaãka hĩsini. Hĩpinakasaaki, himaerekanikatika hĩpinako —itxa Xesosi.
22 Xoteo auĩteakori napetari:
—Atauako iuaka okatauako? Kotxi iua txari: “Nota sinimoni kona hãuiritaãka hĩsini” —itxana ninoa.
23 Iuaĩkana Xesosi sãkirauata ninoamoni:
—Ĩkoraxitikinirai hĩte. Nota itanokiri. Hĩte ĩkora itixikinirai hĩte. !Ĩkoraxitikirino nota. 24 Ikara atoko ininiãkara, nota txai hĩte: “Hĩpinakasaaki himaerekanikatika hĩpinako,” nitxai. Himauikakanisaakiri nisãkire nota pirena, hĩpinakasaaki himaerekanikatika hĩpinako. Kona Teoso makatxakinii himaerekani —Xesosi txana ninoa.
25 —Kiriparai pite? —itxarina Xesosi.
—Merepitipanika nisãpiretakitikara iuakarano nota. 26 Nisãpiretakiti tĩkane hĩte maerekani nisãpiretini tĩkane kaiãopokori. Nota iokanatakari atãoenenokara isãkire. Iua sãpiretakitinokara nisãpiretari kãkiti itixi auakani —itxa Xesosi.
27 Ninoa !imarotari Xesosi iokanatakari aĩri Teoso. 28 Ininiã Xesosi txana:
—Nota hĩtari iaxitikiri hõkasaaki, niĩto itano hõkitikasaaki, iuasaakiikarako himarotano kinakaripa nota. Iuasaaki himarotariko notaka sãkire !nisãpireta. Niri oereẽkitinokara nisãpireta. 29 Iua niokanatakiri notakata aua. Niri !itakanapano nota, kotxi inireẽkitinoka nikama —itxa Xesosi sãkire.
30 Xesosi ikara atoko ina sãkiretakasaaki, itomaneri kãkiti auikari isãkire.
Õpoĩkakoni Pirena
31 Ininiã Xesosi sãkirauata Xoteoakorimoni iua sãkire auiãkanimoni.
—Nisãkire iaõka hĩkamakasaaki, atão nimoianariakori hĩtxauako. 32 Atão nimoianariakori hinakasaakiua, himarotari atãonoka inakari. Atãonoka inakari himarotakasaaki, õpoĩkakoni atoko hĩtxaua.
33 Ninoa apakapapireta:
—Apraãoni apika mekanirireua ate, ininiã anirekinimoni asa. Nitiritxi iamotakoni !atxaua. Kinirepa õpoĩkakoni atoko pitxĩkitakaua? —itxana.
34 Ininiã Xesosi:
—Atãonoka nitxai hĩte. Maerekanitxi nitiri atoko itxa kãkiti maerekati kamakari. 35 Nitiritxi iamotakori ãtipirika !auari ipatrãote aapoko. Patrão ãkiri auapika ãtipirika iri aapoko. 36 Nota Teoso ãkiri txĩkitakasaakiri kãkiti õpoĩkakori atoko ininiua, maerekanitxi nitiri !itxaikauako. Iuasaaki iposotari erekari ikamini.
Apraãoni Apika Mekaniriakori
37 —Nimarotari Apraãoni apika mekaniriakori hininiua, txamari hinirekari hõkinino. Nisãkire himauiãkani xika hinirekari hõkinino. 38 Nota sãpiretai hĩte nota iri oerekakiti. Hĩte kamari hĩte iri paniãtakiti —itxa Xesosi.
39 —Apraãoni ate iri —itxana ninoa.
Ininiã Xesosi:
—Apraãoni apika mekaniriakori hininiãua, Apraãoni kamakiti atoko hĩkamamako. 40 Atãonoka nisãpiretai hĩte. Teoso sãpiretakitinokara nisãpiretai, iuaritika hinirekari hõkinino. Apraãoni !ikamari ikara atoko inakari. 41 Hĩte kamari hĩte iri kamakiti atoko inakari —itxa Xesosi.
—Teosonanira ate iri. Ate atãopitika iua anaakori atxaua —itxana.
42 —Teoso atão hĩri ininiãua, nota hĩtiretamako, kotxi Teoso auiniãtaã nota ina uaimoni. Kona notaka iokanataua. Teosora iokanatano nota uaimoni. 43 Kininiãpa !hiĩkitetatari ikara atoko nininii? !Himarotari nisãkire, kotxi kona xatiki hinirekari nisãkire iaõka hĩkamini. 44 Satanasira hĩri. Hĩte nirekari maerekati, Satanasi nireẽkiti iaõka hĩkamini. Kitxakapirĩka itixi kamiko atokopanika kokaniri itxaua Satanasi. Iua !inirekari atãoene isãpiretini. !Iposotari atãoene isãpiretini. Aãpirenanokara iua imarota, kotxi aãpirenaãri itxaua iua. Aãpirenaãri iri itxaua iua Satanasi. 45 Nisãkire atão, ininiãkara hĩte !auikari nisãkire. 46 Hĩte ãtika itikatari maerekati nikamini? Ãtika !itikari maerekati nikamini, kotxi kona maerekati kona nikama. Ininiã kinirepa kona hĩte auikari nisãkire? 47 Teoso anaakori kĩpitari iua sãkire. Hĩte kona kĩpitari iua sãkire, kotxi iua anaakori !hĩtxaua hĩte —Xesosi txana ninoa.
Xesosi Apraão Apisapanika Auini
48 Ininiã Xoteoakori txari Xesosi:
—Ate sãkire atão. Samariakiri pitxaua pite. Maerekati Matamatakoti auaĩtotai pite —itxana.
Ninoa akiriuãkatari Xesosi “Samariakiri,” kotxi Xoteoakori omanatana Samariakini. 49 Ininiã Xesosi:
—Maerekati Matamatakoti kona auaĩtotano nota. Nota paxitari niri, txamari hĩte kona paxitano nota. 50 Kona notani nitari kãkiti nota iuikakani tĩkane. Nirira nirekari kãkiti iuikinino nota. Nirira imarotari nisãkire atãonoka inini. 51 Nota sãkire iaõka kamakari !ipina. Ikara atãoene.
52 Xoteoakori apakapapiretari:
—Uatxa aimarotari maerekati matamatakoti auaĩtotai pite, kotxi Apraãoni ipĩpe. Teoso sãkire sãpiretakanini apaka ipĩpe. Kinirepa pite sãkire: “Nota sãkire iaõka kamakari !ipina,” pitxa? 53 Aĩrini Apraãoni ipĩpe. Pite apiata atxiĩti? Teoso sãkire sãpiretakanini apaka ipĩpe. Kiriparai pite? —itxarina Xesosi.
54 Ininiã Xesosi:
—Notaka niuikiniua !apakata. Nirira iuikano nota. Hĩte sãkire: “Ateosone iua,” txamari nota irira iua. 55 Kona himarotari Teoso. Notananira imarotari Teoso. Nota “kona Teoso nimarota,” nininiã, hĩte atokokamarako nitxamako. Aãpirenaãri nitxamauako. Nota imarotapitikari iua. Nota kĩpitari isãkire. 56 Hĩri Apraão poxokoniuata, nota uai apokini ikenakoenetakasaaki. Iua itikari nota uai apokini, ininiã iua poxokoniuata.
57 Ininiã ninoa Xoteoakori: —Pite sĩkoẽta anokanani !apokapanika, iuaritika paõkitatari Apraão? Paxirari pisãkire —itxarina.
58 —Apraão apisapanikara nota aua. Ikara atãoene nitxai hĩte —itxa Xesosi.
59 Ikara isãkire ikenakotakasaakina, ikosekarina kai soro Xesosi ikiporonakinina ĩkapani, okinina ĩkapani. Xesosi kipataua. Osipikari Teoso misãkiretiko aikoti. Inapaãpota ninoa sauaki.