21
Tikinitakoro Matxineiroteto Sikakito
(Marko 12.41-44)
Xesosi sãkirauatakasaaki Teoso misãkiretiko aikoti ãki, itikari katiirini takiniro itxineirotena kaixa ãki Teoso ĩkapani. Iuasaaki oãua tikinitakoro matiito. Õtaniri !auaika. Oa sikaro ipi txineiro ota okinika oamoni auakaro. Ininiã Xesosi txa:
—Atãopitikara, okira sito sikari apiata. Kotxi apanakini sikaro itxineirotena itetakito. Okira sikari okinika onakito —itxa Xesosi.
Teoso Misãkiretiko Aikoti Irikiko
(Mateo 24.1-2; Marko 13.1-2)
Ãti õti Teoso misãkiretiko aikoti ãki aua Xesosi imoianariakorikata. Aiko ereri pirena isãkirenãtana.
—Uai peereri. Ere kai sorokiniri paretxiã auakari pakaronepokori. Patamatari kãkiti sikakiti Teosomoni —itxana.
Ininiã Xesosi txana:
—Ari atãopitikara peerekari. Txamari apokapitikako ãti õti ia aiko irikiko ĩkapani. Iuasaaki kai ãti kai nopini auakari !auaika. Ikinipoko irikaãkako —itxa Xesosi.
Misirikaretxi Apokaenetini
(Mateo 24.3-14; Marko 13.3-13)
Ininiã ninoa pimaãri:
—Koerekareri, kirisaakipa ikara atoko inakari auapani? Kiãtokopa itxa ia aiko Teoso misãkiretiko irikini õti manapi aimarotini ĩkapani —itxana.
Ininiã Xesosi apakapapiretana:
—Erepaniko, xipokatxi õti apokaãpotakasaaki, kãkiti nirekari imisirienetinii hĩte. Ito aãpirena auako. Kaiãopokori kiki sãkire: “Teoso mereẽkitikarano nota. Nota apokapeka uai,” itxamana. Paxirari ninoa sãkire. !Himaãkatapena ninoa. !Himoianatapena ninoa. Neenamatxiene hĩkenakoenetakasaaki, !hĩpĩkarauatape. Iua atoko inakari merepanika auako. Iuasaaki xipokatxi õti !apokapanika —itxa Xesosi.
10 —Ãti uãka kamari neenamatxi ãti uãkakata. Ãti auĩtetxi sotatoneakori neenamauata ãti auĩtetxi sotatoneakorikata. 11 Iuasaaki xipokatxi õti apisa, nota apokini apisa, itixi iakeẽkatako. Natxi auako. Itori amianari auako. Apaka kãkiti atamatakiti iaxiti kamapĩkaretana.
12 —Ikara inakari apisa, apanakini maĩkaiko hĩte. Himisiritaãkako. Xoteoakori anikaiko aiko Xoteo apotiitiniãtaãua Xoteoakori auĩte apisatoõ apoĩtiniina ĩkapani. Hĩtakaãka kateia ãki. Ninoa anikaiko hĩte itixi auakani auĩteakorimoni hĩte apoĩtinina ĩkapani. Iua atokokanerako hinaãkako nisãkire hãuikini xika. 13 Iuasaaki auĩtetxiakori apisatoõ hãuakasaaki, hĩsãpiretariko Teoso iokanapirena erekari. 14 Ninoa himisãkiretini apisa, maerekaxiniretika !hĩtxape. Kona hĩpĩkarauatape, 15 kotxi ninoa apisatoõ hãuakasaaki, nota sikaimaroretai hĩte, ininiã himokaiakariakori !iposotari apakapapiretiniina hĩte. !Iposotarina isãpiretiniina: “Kona atão pisãkire,” !itxana. 16 Hinoroma, hĩrima, hĩtariakorima, apanakini hinirimanema, haõkimanerema pakini sikaiko hĩte himokaiakariakorimoni. Ãtikaka hĩte okaãkako iuasaaki. 17 Ikinimane omanataiko hĩte nisãkire hãuikini xika. 18 Iuaritika Teoso !auiritari ãtika hiãko maporokiko, kotxi Teoso iteene nĩkatapitikaiko hĩte. 19 Himĩteenekiniãri ikinika himisiritiko, ininiã Teoso txĩkitakaiko ãtipirika iuakata hãuapininiika hinini ĩkapani —itxa Xesosi.
Xerosareẽ Xipokiko Pirena
(Mateo 24.15-28; Marko 13.14-23)
20 Apikomoni Xesosi txari:
—Hãtamatakasaakiri sotatoakori ãkitiniri Xerosareẽ, iuasaaki himarotariko pakotapaniri sitatxi xipokini. 21 Iuasaaki hĩte Xotéia tõpa auakani himitekako oxiratarimoni. Sitatxi hãuiniã, ininiã himitekako. Mapara hãuiniã, kona hĩkanapiripe sitatximoni, 22 kotxi iuasaaki kãkiti misiritiko õti apoka. Teoso sãkire iõkatsopatakori sãpiretapekari ikara õti apokini. 23 Iuasaaki !erekapaniri sito kamixiro ĩkapani, kaxitakarero ĩkapani, kotxi omitekini !apakata. Xoteo auiniãtaã auapitikako iteene imisiritikona tĩkane, kotxi iuasaaki Teoso oerekari iua omanãkare Xoteoakorimoni. 24 Itomaneri kãkiti okaãkako saasara atoko inakaroã. Apanakini anikaãkako ikini uãka tixinemoni. Xoteo minakaniua xipokariko sitatxi Xerosareẽ. Teoso auiritana ninoa kaikotini iuaã. Eereka Teoso xipokariko ninoa tapara. Eereka !auaikana —itxa Xesosi.
Kãkiti Itari Iaxitikiri Kanapiriini
(Mateo 24.29-31; Marko 13.24-27)
25 Apikomoni Xesosi txari:
—Nota uai apokini apisa, atokatxi, kasiri, iõriki pakini oerekariko kãkiti nota iposope uai napokini. Apaka potxoari uiniti auari tsakati mitari. Iua tsakati miramaneri iene. Ikara xika itixi auakani kamaxirexinirepeka itxanako. 26 Kãkiti ãkipa iotokako ipĩkare xika. Itixi misiritiko xika ipĩkarauata, kotxi iõriki, ikinika iaxiti auakani iakeẽkatako. 27 Iuasaaki nota, hĩtari iaxitikiri katxakaãpota katxiãrikata. Iuasaaki ikinimane atapanoko nota. Iuasaaki kaposotiireno nota. Niotximerekata napoka uai. 28 Ikara itixi misiritiko apokaãpotakasaaki, haiamatako. Hionakaãtako, kotxi paĩtiki nota kanapiriã hĩte napini ĩkapani. Iuasaaki nimakatxakai hĩte ikinika maerekati auiniãtaã —itxa Xesosi.
Piko Mina Pirena
(Mateo 24.32-35; Marko 13.28-31)
29 Xesosi sãpiretari ãti sãpirenatxi atão inakari oerekiko. Itxari:
—Hĩxinikari aamina piko inakori. Apanakini ãtião aamina apaka hĩxinika. 30 Pooĩoporipeka onakasaaki, otomorekasaaki, “Kamoĩ apokanapanoka,” hĩtxa. 31 Iua atokokana ikara misirikaretxi mixikanani nisãpiretakiti hĩtikasaaki, iuasaaki himarotariko paĩtiki Teoso ikinimane auĩte itxauako.
32 —Ia nisãkire atão. Itixi auakani !ixipoka ikinipoko nisãpiretakiti mapokakani apisa. 33 Iaxiti xipokapitikako. Ĩkoraxiti apaka xipokapitikako. Iuaritika nota sãkire !ixipoka.
Iãtapakori Õti Pirena
34 —Erepaniko, maerekaxiniretika kona hĩtxape. !Hĩsarauatape. !Hĩpoãtape. Hĩparĩkanoka !hĩxinikapeko, kotxi hĩsarauatiniã, hĩpoãtiniã, hĩparĩkanoka hĩxinikiniã, !hĩxinikari nikanapiriini õti, kotxi ĩkora õti himimarotakani õtisaaki, napokako. Erepaniko, kotxi txikatoro atoko itxa napokini. Kãkiti !imarotapaniri napokini õti. 35 Imakinika kãkiti itixi auakani imarotariko napokini iuasaaki. 36 Hiãtapariko nikanapiriini. Ãtipirika himisãkiretariko Teoso. Hamanaãriko Teoso ikara inakari mamisiritakanii hĩte. Hamanaãriko Teoso himapẽtauatakani ĩkapani hĩtari iaxitikiri apokasaaki iua apisatoõ hĩtimakasaaki —itxa Xesosi.
37 Ikiniõtika Xesosi sari Teoso misãkiretiko aikotimoni Teoso sãkire oerekini ĩkapani. Ikiniõtika mapiãnikata Xesosi sari õtanoxiratarimoni, Oriva inakorimoni. 38 Ĩkanõkapanika kãkiti apoka Teoso misãkiretiko aikotiã Xesosi sãkire ikenakotinina ĩkapani.