15
Xesosi Pirato Apisatoõ
(Mateo 27.1-2, 11-14; Arókasi 23.1-5; Xoão 18.28-38a)
Katimatinĩkata sasetotxi auĩteakori, kiomãtxiakori, kaiõkatsoparerini, ikinimane Xoteo auĩteakorikata xinikaxitinãta. Ipaniãtarina Xesosi iaxirikiko. Iposo atoko anika, sika itxarina Piratomoni. Pirato pimaãri Xesosi:
—Pitekani Xoteoakori auĩte txataua? —itxari.
Ininiã Xesosi:
—Ari, pisãkire atãopitikara.
Sasetotxi auĩteakori apoiãpotari Xesosi, txamari Xesosi !kasãkireri. Ininiã Pirato:
—Na papakapapiretatari? Ninoa iteene misãkirepiretai —itxari.
Iuaritika Xesosi !apakapapiretari. Ininiã Pirato ãkixinireẽ:
—Kinirepa kona apakapapiretari? —itxa.
Xesosi Okiko Nirekiko
(Mateo 27.15-26; Arókasi 23.13-25; Xoão 18.38b–19.16)
Páskoa kiiniriti auakasaaki, Pirato itotari isikakiniri kateia ãki auakari kãkiti nireẽkiti. Iuasaaki Xesosi maĩkikosaaki, Pahapasi inakori aua kateia ãki. Iua Pahapasi apanakini kateia ãki auakanikata okaniuatapeka Homanoakori inaiatakasaakina. Pirato sãkirauatakasaaki Xesosikata, kãkitipokoni apoka Piratomoni.
—Kateia ãki auakari pisikaka —itxarina.
Ininiã Pirato pimaãna:
—Hinirekatari nisikakiniri Xoteo auĩte hĩte ĩkapani? —itxana.
10 Pirato iteene imarotari sasetotxi auĩteakori sikari Xesosi iuamoni Xesosi ixikotinina xika. 11 Sasetotxi auĩteakori maasakana ninoa iuaã apotiitakaniua:
—Hamanaãri Pirato Pahapasi isikakini ĩkapani —itxana kãkitimoni.
12 Pirato iuaĩkana pimaãna:
—Natokopa nitxatari ia kiki Xoteo auĩte inakori? —itxa.
13 Akiripoakatana:
—Aamina ĩpiriãmitakari nopini hĩtokakitari —itxana.
14 Ininiã Pirato:
—Kixikapa? Maerekati !ikama —itxa.
Apiata akiripoakatana:
—Aamina ĩpiriãmitakari nopini hĩtokakitari —itxakatana.
15 Ininiã Pirato sikakari Pahapasi ninoa ĩkapani, kotxi inirekari ikamapoxokonitinina ninoa kãkiti. Eereka ipaniãtari Xesosi xirokitatiko aãpitsaã. Eereka Pirato paniãtari sotatoakori tokakitiniri Xesosi aamina ĩpiriãmitakari nopini.
Sotatoakori Napetiniri Xesosi
(Mateo 27.27-31; Arókasi 22.63-65; Xoão 19.1-3)
16 Ininiã sotatoakori anikari Xesosi Pirato aapoko ãki. Akiritarina ikinika sotato. 17 Iposo atoko ieretakarina mãkatxi põkamarari Xesosi ĩtoã. Ikamarina saporiẽta kotipiaro kamakori, taka itxarina Xesosi kiiã.
18 —Aãuĩte —itxarina Xesosi inapetinina.
—Xoteo auĩtekai pite —itxarina.
19 Iaritakiitarina aãkeẽ. Ikiisokarina. Ikapotoreẽkauana Xesosi apisatoõ.
—Aãuĩte —itxarina Xesosi inapetinina.
20 Inapetakarina atoko imakatxakarina mãkatxi põkamarari. Xesosi mãka iuaĩkana ieretaka. Eereka anikarina Xesosi aamina ĩpiriãmitakari nopini itokakitinirina ĩkapani.
Xesosi Tokakitaãka Aamina Ĩpiriãmitakari Nopini
(Mateo 27.32-44; Arókasi 23.26-43; Xoão 19.17-27)
21 Ipixinipokoriti itaõkitarina kiki Simão inakori. Sireni sitatxitikiri iua. Iua anaakori Arexãtri, Hopo pakini. Iuasaaki Simão apoka Xerosareẽ. Sotatoakori paniãtari iua:
—Ia aamina ĩpiriãmitakari panikinari —itxana.
22 Anikarina Xesosi ixirataã, Kóokota inakoriãtaã. Xoteo sãkire “Kóokota.” Apanakini akiritari iua oxiratari uãka “Kiitãtatxi,” inaãka akiritiko. Iuaã apokana. 23 Isikamarina iãriã pinĩtxikata, miha inakorokata, Xesosi iãtini ĩkapani, itsii imimarotakani ĩkapani, txamari !inirekaro iãtiniro. 24 Ininiã itokakitarina aamina ĩpiriãmitakari nopini. Eereka ikamarina sarauatxi, Xesosi mãka apakapakani imarotinina ĩkapani. Ikara atoko apanakini anikari Xesosi mãka. 25 Ĩkanõkapanika novi oara itokakitapeẽka Xesosi aamina ĩpiriãmitakari nopini. 26 Aaminaã auari iõkatakitina, apoĩtiko pirena, “Xoteoakori Auĩte” itxa. 27 Ninoa tokakitana ipi kiĩtiririni apaka aamina ĩpiriãmitakari nopini, ikikomoni ãti, isanaremoni ãti. 28 Kitxakapirĩka Teoso sãkire iõkatsopatakori txari:
Okapeẽkako iua, kokaniri okiko atoko inapeẽkako.
Ininiã Xesosi okikosaaki ia Teoso sãkire iõkatsopatakori iaõka auapeka iuasaaki.
29 Ninoa iuaã napakani misãkirepiretapikari Xesosi:
—Kiĩkitei. Pite sãkire: “Nirikariko Teoso misãkiretiko aikoti. Ipi ãti pakini õti inakasaaki nikamari iuaĩkana,” pitxama. 30 Ikara atoko piposotiniã, piteka pimakatxakauako, ininiã pikatxaka aamina ĩpiriãmitakariã —itxarina Xesosi inapetinina.
31 Sasetotxi auĩteakori, kaiõkatsoparerini pakini napetari Xesosi:
—Iua makananitapekari apanakini. Txamari iuaka !iposotari imakananitiniua —itxakakana.
32 —Ikatxakiniãrako ate auikari Teoso mereẽkiti ininiãua. Ikatxakiniã, aãuikari Isaeo auakani auĩte ininiãua —itxakakana.
Kiĩtiririni iuakata tokakitakoni apaka misãkirepiretari.
Xesosi Ipinini Pirena
(Mateo 27.45-56; Arókasi 23.44-49; Xoão 19.28-30)
33 Iuasaaki apaniãxiti ipiãka. Ikini itixitika piãka. Ipi ãti pakini oara ipiãka. 34 Ipi ãti pakini oara napa atoko Xesosi akiripoakata:
—Erii, Erii, aremaa sapakatanii —itxa.
Ia atatsopatakari sãkireẽ: “NiTeosone, niTeosone, kinirepa pitakanapano?” itxa.
35 Kãkiti iuaã auakani kenakotari akirinãtini.
—Hĩkenakota. Akirinãtari Eríasi —itxana.
36 Iuasaakipeka kiki ina katimariã. Iãkari mapoa atoko inakari iãriã katxioãrimoni, aãke mapotõkire taka itxari, sika itxari Xesosi iãtini ĩkapani.
—Mitxipanikako. Maiãtapari. Atauako Eríasi makatxakatapaniri Xesosi —itxana.
37 Xesosi itapararitika akiripoakata, eereka ipĩpe itxa. 38 Iuasaakipeka mãkatxi mata Teoso misãkiretiko aikoti ãki arõkakari tsorakita. Itano itsorakita. Ixitipeka apoka. Mitxi iua mãkatxi mata !auiritari kãkiti ĩroini Teosonani Auini Pakitaãtaã. 39 Sotatoakori auĩte aua aamina ĩpiriãmitakari apisatoõ. Ikenakotari Xesosi akiritini. Itikari ipinini.
—Atãopitikara Teoso ãkiri itxaua ia kiki —itxa.
40 Ãtokaka sitoakoro ikira atoko atamanãtarina Xesosi, Maria Matarenama, Saromeema, ãto Mariama, apanakini sitoakorokata. Xosesi, Txiako pakini inoro oa Maria. Iua Txiako maneripanika inakari. 41 Xesosi Kariréia auakasaaki, ninoa sitoakoro moianatari iua. Imiparĩkatarina. Xesosi ipĩkasaakikanera apanakini sitoakoro kaiãopokoro aua iuaãtaã. Ninoa apoka Xerosareẽ Xesosikata.
Xesosi Ikatiko Pirena
(Mateo 27.57-61; Arókasi 23.50-56; Xoão 19.38-42)
42 Ikara õti, Xesosi ipinini õti, kãkiti parĩkauatini õti, kãkiti tomatini õti apisapanika, iuasaaki kikatatikipeka. 43 Iuasaaki Xosee inakori, Arimateia sitatxitikiri, sari Piratomoni. Iua Xosee Xoteo auĩte apanakinikata. Ikinimane paxitari iua. Iua apaka iãtapari Teoso ikinimane auĩte ininiua õti apokini. Itaparaxinireritika Piratomoni isa, amanaã itxari Xesosi ĩto. 44 Ininiã Pirato ãkixinireẽ:
—Atauako patimari Xesosi ipinini? —itxa.
Ininiã ipĩkapiretari sotatoakori auĩte. Iua apokasaaki Pirato pimaãri:
—Atauako Xesosi ipĩpeka? —itxa.
45 Ininiã iua:
—Ari, ipinapitipeka —itxari.
Ininiã Pirato:
—Panikaikari iĩto —itxari Xoseemoni.
46 Iuasaaki Xosee amotari mãkatxi mata erekari, arínio inakori. Eereka imakatxakari Xesosi ĩto. Iapirikari iĩto mãkatxi mataã, anika itxari akauari irikomoni. Kai kisakakori ãki ieretakari Xesosi ĩto. Eereka kai mitapoari ikatika, tota itxari iriko. 47 Ipi Maria itikanãtari Xesosi ĩto takikoãtaã, Maria Matarenama, Maria, Xosesi inakori inoroma pakini.