16
Iãtatxi Teoso Omanãkare Auakiti
Eereka nikenakotari Teoso aapoko ãki auakari sãkire. Itaparakieneritika imisãkiretana ninoa Teoso nitiriakori setxi. Itxana:
—Hĩsa. Hĩkitakari Teoso omanãkare iãtatxi ãki auakari itixi auakanimoni —itxa.
Ininiã ninoa Teoso nitiriakori sari. Merepanika ãtika initiri kitakari iãtatxi ãkikiri itixi auakanimoni. Iuasaaki kimiti mitari, katsiiri, apoka kãkiti Satanasi takaõtxikare auakini ĩtomoni. Potxoari uinitikiri atoko inakari kai kamakori teosonetakani ĩtomoni apoka ikara atoko inakari amianari.
Ãti Iãtatxi
Iposo atoko ãtipekana Teoso nitiri kitakari iãtatxi ãkikiri potxoari uinitimoni. Iuasaaki ãparaã arẽkatxi itxapekaua. Kãkiti ipĩkari arẽka atoko itxa iuasaaki. Ininiã ikinipoko potxoari uiniti auakani iuasaaki xipoka.
Ãti Iãtatxi
Iposo atoko ãtipekana Teoso nitiri kitakari iãtatxi ãkikiri uinimoni, sõtoãri pakinimoni. Iuasaaki ãparaã arẽkatxinoka itxapekaua. Iuasaaki nikenakotari Teoso nitiri ãparaã nĩkatakari sãkire. Itxari Teosomoni:
—Pite maerekati makamakatii. Ãtipirika auakarii pite. Atão pikamakiti pimisiritinina maerekati kamakani ĩkora atoko. Kotxi ninoa okari kãkiti pite nakitiakori. Okarina pisãkire sãpiretakani. Ninoa oxiketari ninoa arẽka. Ininiã uatxa pite sikana arẽkatxi iãtinina. Atão imisiritikona kotxi maerekati ikamana —itxa Teoso nitiri.
Iposo atoko nikenakotari ãti sãkire. Teosomoni sikakori takikoãtaã auakari iua. Itxari Teoso:
—Pite Teoso Apiananiri, Kaposotiireri pitxaua. Erekapitikari maerekati kamakani pimisiritini. Pite kona kerokari pikamakiti, kotxi atão inakarinoka pikama —itxa.
Ãti Iãtatxi
Eereka ãtipekana Teoso nitiri kitakari iãtatxi ãkikiri atokatximoni. Iuasaaki atokatxi apiata patakata. Auiritaãka kãkiti arikini itaparapatakaã. Ininiã kãkiti arikaãka atokatxi patakaã. Iuaritika !inirekarina maerekati ikamakitina itakanapinina. “Peerekari Teoso,” kona itxana. Teosonoka posotari iotokakiniri iua misirikaretxi, txamari ninoa maerekati pirenaã akiritari Teoso uãka.
Ãti Iãtatxi
10 Ininiã ipi ipi pakini Teoso nitiriakori kitakapekari iãtatxi ãkikiri itiximoni. Eereka iuaĩkana ãti Teoso nitiri kitakari iãtatxi ãkikiri auĩtetxi topaneremoni iua potxoari uiniti pokĩkaãtakari topaneremoni. Iuasaakipeka iua potxoari uinitikiri auĩtetxi ininiãtaãua patimari ipiãkini. Kãkiti iuaãtaã auakani akatsaninitaua itsii xika. 11 Iuaritika !inirekarina maerekati ikamakitina itakanapinina. Imisãkirepiretarina Teoso iaxiti apiko nopinixiti auakari, atatsiirena xika, kimiti xika.
Ãti Iãtatxi
12 Eereka iuaĩkana Teoso nitiri ãti kitakari iãtatxi ãkikiri mitari uinitimoni Eoparatxi inakorimoni. Iuasaaki uini auaã. Isonãka. Kimapori itxaua, auĩtetxiakori atokatxi pokĩkinimoni ĩkani inapinina ĩkapani. 13 Iposo atoko nitikari maerekani matamatakoni ipi ãti pakini. Atiniro atoko itxana. Ãto pokĩka mitapoari imini namaã. Ãto pokĩka iua potxoari uiniti pokĩkaãtakari namaã. Ãto pokĩka iua itixi pokĩkakari namaã. Iua itixi pokĩkakari iua Satanasi sãkire sãpiretakari itxaua. Na atãoene isãkire. Poxirari ikama. 14 Ninoa maerekani matamatakoni ipi ãti pakini Satanasi nitiriakori. Ninoa kamari posotiiretxi. Isana auĩtetxiakorimoni, ikini itixiti auakanimoni. Akiritana kãkiti apotiitiniua ineenamauatinina ĩkapani. Teoso kaposotiireri naiatanako ninoa itixi xipokini õtisaaki.
15 Hĩte ia atatsopatakanii, Apiananiri txai hĩte:
—Erepaniko. Napokako kiĩtiriri apokini atoko, kãkiti mimarotakinitipanika. Napokasaaki ereẽ, pikoatiniã, kamãka pininiã, pipoxokoniuata. Ikara atoko pininiã, kona kasarai ikinimane apisatoõ pisini, ininiã kona kapẽtai —itxa Apiananiri sãkire.
16 Eereka ninoa ipi ãti pakini Satanasi nitiriakori maerekani matamatakoni, apotiitari auĩtetxiakori Amaketõ inakoriãtaã. Iuaãtaã akiritaãka Amaketõ Xoteo sãkireẽ.
Imapotõkire Iãtatxi
17 Ninoa setxi Teoso nitiriakori, seisi kitakapekari iãtatxi ãkikiri. Ãtinoka !ikitakapanikari. Iuasaakiika iua kitakari iãtatxi ãkikiri ĩtimamoni. Iuasaaki nikenakotari auĩtetxi itopanereãtaã auakari sãkire:
—Ixipokapeka —itxa itaparakieneritika.
18 Iposo atoko iotxira mẽkoãkata. Ikarokirauata. Pataparaeneri. Itixi iakeẽkata. Mitxi !auari itixi iakeẽkatini ĩkora atoko inakari. Iuasaakiikarako apiatako. 19 Iua sitatxi apiari Papirónia inakori xoreka. Ipikata ixoreka, ininiã ipi ãti pakini sitatxiti atoko itxaua. Ikini itixiti auakari sitatxi xipokaãka iuasaaki. Teoso !imaxinĩkaretari Papirónia sitatxiti auakani kamakiti, ininiã iteene imisiritana ninoa, kotxi iteene omanãkarauata imaerekanina xika. 20 Iuasaaki ikini ipokomiriĩ !auaika. Õtanoxiratari ikinipoko xipoka iuasaaki. 21 Katxĩkareri iaxiti auakari, kai mitari atoko inakari, katxaka itiximoni. Apanakini kai minani koarẽta sĩko kiro. Iua irika kãkiti nopini. Ikara katxakakari pamonõkonipaniri. Iua xika kãkiti iteene misãkirepiretari Teoso.