19
Areroia, Peerekari Teoso
Eereka nikenakotari kãkiti sãkire, kaiãopokori kãkiti Teoso tixine auakani. Itaparasãkireritikana itxana:
—Areroia. Peerekari Teoso. Ate Teosone makatxakari kãkiti maerekani. Kaiotximereri aTeosone. Kaposotiireri. !Ikerokari ikamakiti, kotxi atão inakarinoka ikama, ininiã atão imisiritinina maerekati kamakani. Erekarinoka ikama aTeosone. Iua misiritari Papirónia sitatxiti. Kanokarero kaposotiirero atoko itxa iua sitatxi, kotxi iua sitatxi auakani iomatari kãkiti xinire ikini itixiti auakani xinire, kotxi oerekarina maerekati ĩtotxi nireẽkiti ikaminina. Teoso misiritana Papirónia auakani, kotxi okana Teoso nitiriakori itixi auakani —itxana ninoa sãkire.
Iuaĩkana itxana itaparakieneritikana:
—Areroia. Peerekari Teoso. Iua sitatxi miramaneri arikapikako. Katxiãri iuaãkiri itimatxiãtapikako ãtipirika —itxana.
Iuasaaki ninoa totiakori vĩtxi koatro pakini, ninoa okĩtxinoka xãpokaĩtotakini ipi ipi pakini apaka, ipamakana Teoso apisatoõ. Iuasaaki Teoso topãkanãta auĩtetxi topanere nopini. Ninoa misãkiretari iua:
—Pite aTeosone. Peerekai pite. Ameẽ, areroia —itxana ninoa.
Soti Auĩte Ĩtanorouatini Kiiniriti
Eereka nikenakotari Teoso topanereẽ auakari sãkire. Itxari:
—Hĩte Teoso nitiriakori ikini itixiti auakanii, “Peerekari aTeosone” hĩtxako. Hĩte auĩtetxi inakanii, auĩtetxi minakanii apaka, hĩpĩkiniãri Teoso, “Peerekari aTeosone,” hĩtxako —itxa.
Iposo atoko nikenakotari itomaneri kãkiti sãkire ene atoko itxa, ãparaã kai auiniãtaã auakari ene atoko itxa, ikarokirauatini ene atoko itxa. Nikenakotari ninoa sãkire:
—Areroia, peerekari Teoso, kotxi aTeosone, Apiananiri, kaposotiireri, ikinimane auĩte itxaua —itxana ninoa.
—Mapoxokoniuata. Apoxokoniritika masãkirauata. Matxari: “Peerekari Teoso.” Teoso Soti Auĩtene ĩtanorouatini iketo apokapeka. Ĩtaniriuatakaro iua ĩkapani oãiamatapeka. Osikaãka mãkatxi ereri, kasarori oieretaãkiti tĩkane —itxana ninoa sãkire.
Teoso nakitiakori kamakiti atão inakari oa mãka atoko itxa.
Iposo atoko iua Teoso nitiri txano nota:
—Ia piõkatsopata. Iua Soti Auĩte ĩtanorouatini kiiniriti kemaĩtxitakoni poxokoniuata —itxa notamoni.
Iuaĩkana itxano:
—Ia nisãpiretakiti Teoso sãkire atão itxa.
10 Ikara nikenakotakasaaki nipamaka iua Teoso nitiri apisatoõ, Teoso apisatoõ pamaãkarino atoko nitxaua. Txamari iua txano:
—Kona pipamakape nota apisatoõ. Nota Teoso nitiri pite atoko, pitariakori Xesosi sãpiretakiti auiãkani atoko. Teoso apisatoõnani pipamakako. Xesosi sãpiretakiti iopinikari Teoso sãkire sãpiretakani ãkixinire. Ininiã ninoa sãpiretari kãkiti atão Teoso sãkire —itxa.
Kavaro Kasarori Nopini Topãkakari
11 Eereka natamatari Teoso tixineẽ auakari. Natamatari kavaro kasarori. Iua kavaro nopini topãkakari ikamaenetakiti kamakari itxaua. Isãkire atãonoka. Atão imereẽri kãkiti misiritiko imaerekani xika, kotxi iua imarotari ikinipoko kãkiti kamakiti, ininiã ikamari atão. Inaiatana maerekati kamakani, kotxi iua kamari atão. 12 Oki xamina tirinakari atoko itxa. Ikiiã ito auĩtetxi saporiẽtane aua. Iuãka iõkatakori iĩtoã aua. !Kimarotikori iua uãka. Iuanoka imarotari iuãka. 13 Arẽkatxinoka imãkaã aua. Iua akiritaãka, “Teoso Sãkire” inakori. 14 Isotatoneakori, Teoso nitiriakori Teoso tixine auakani, saãpota iuakata. Iua ĩkiika. Ninoa apaka topãka kavaro kasarori nopini. Imãkana peereri, kasarori. 15 Iua “Teoso Sãkire” inakori namaã opokĩka iouata mitaro neenamatxi ikamini ĩkapani. Kauanaro. Iua iouataneẽ okanako imokaiakarini ikini ãti uãka, ininiã ikini ãti uãka auĩte kataparari itxauako iua. Imisiritanako ninoa imaerekanina xika. Ova katxaratiko atoko itxako imisiritikona. Teoso kaposotiireri omanãkare ova katxaratiko atoko itxako. Teoso iteene omanãkarauata iuasaaki kãkiti maerekani xika. 16 Iua “Teoso Sãkire” inakori mãkaã, itapikeẽ apaka iõkataãka: “Auĩtetxiakori auĩte. Apiananiri,” iõkataãka.
17 Iposo atoko natamatari ãti Teoso nitiri. Atokatxi iotximereẽ itima. Iua itaparakieneritika akiritari ikinika itano araãkani:
—Hina. Hãpoka Teoso kiiniritemoni. Mitari ikiinirite —itxa.
18 —Hina. Auĩtetxiakori xini hinika. Sotatoakori auĩteakori xini hinika. Sotato xini apaka hinika. Kavaro xini hinika. Hinikari kikiãkini kavaro nopini topãkakani xini apaka. Hinikari ikini kãkiti xini, nitiritxi iamotakoni xini, nitiritxi minakaniua xini, kãkiti apiatakani xini, kãkiti mapiatakani xini apaka hinika —itxari itano araãkani.
19 Eereka nitikari iua potxoari uinitikiri. Iuakata aua itixi auakani auĩteakori, isotatoneakori apaka. Ninoa apotiitaua, iua kavaro kasarori nopini topãkakari isotatoneakorikata inaiatinina ĩkapani. 20 Iua neenamatxi xipoka atoko, iua potxoari uinitikiri maĩkaãka. Isãkire sãpiretakari, atão minasãkiretakati, imaĩkaãka apaka. Mitxi iua kamari posotiiretxi iua potxoari uinitikiri ĩkapani. Ikara posotiiretxi xika imisirienetana ninoa potxoari uinitikiri takaõtxikare auaĩtotakini. Imisirienetana ninoa iua kai kamakori teosonetakani. Iua potxoari uiniti pokĩkaãtakari, isãkire sãpiretakari pakini, auãkipanika okaãka ipoa atoko inakarimoni, ẽxópiri arikiniãtaã. 21 Isotatoneakori okapeẽka iouataã, kavaro kasarori nopini topãkakari namaãkeroã. Iuasaaki ikinika maiori nikapena ninoa xini. Kamitopekana. !Iposotaikarina ikinika okakoni xini inikinina.