4
Anɨtuye Towahuno neꞌnji towahuno hwasyo soꞌntnne hungkunofoho.
Nje aꞌamu soku, aꞌamu piꞌnɨngo hwasyo hungkunoꞌnjoso nakwoe hwahopo emoyalokwofo. Osoꞌno hungkuno hopiꞌnonohino upaꞌnɨfijo oso hungkuno somo sɨmeho hiꞌntnnono ukutoho. Oꞌo, aꞌamu ole selososo, Ngko Anɨtuye Towahuno hiꞌnjo hwoꞌnyoho. Ose selahonɨngkuhwosi sekwo yamofo fiyɨmno. Oso hwe huhwo sohwo Anɨtuye hwolɨkeno. Hwahopontaꞌango hwolɨkeno. Huno itoꞌno tɨpemapitnneꞌno yamofo fiyɨmno. Aꞌamu fihwo hungkuno ole losoꞌmanji, Jisas Anɨtuye Hwomu Ne sohwo aꞌamu imoꞌnɨmentisofoho. Ose loso sohwo kako Anɨtuye Towahuno ne hiꞌnjo hweho. Oso hungkuno hiso aꞌamu majoꞌmanji kako Anɨtuye Towahuno ane hweho. Oꞌo, kako towahuno Jisasɨye mango sohwa mtaꞌango hiꞌnjo hweho. Sekwo ole nto upaꞌnɨmentohofi, Jisasɨye mango sohwo noponefoho. Ou, kakoe towahuno sohwo nto pmmaho.
Nje mehomi soku, sekwo Anɨtuye kuyoho. Sekwo aꞌamu hwasyo hungkunoꞌnjo somo hwotoho nto hmmalofo. Hwapɨngoso oso Towahuno jɨje sɨmeho moꞌmo humaso sohwo kako towahuno hwahoponjo somo nɨhuꞌnahone uyakoloꞌmentisofoho. Oso aꞌamu hwasyo hungkunoꞌnjoso hwe wonyo sohwoe aꞌamufoho. Hofɨkoe hungkunoso hwahopontaꞌangofoho. Setenɨye aꞌamuso hofɨko hwasyo hungkuno hwahopontaꞌango somo upaꞌnɨwoꞌnɨngkohofofoho. I osoꞌno nakwo Anɨtuyeꞌnwoho. Aꞌamu fihwo kako Anɨtu ne sohuneꞌno huno unyohwoꞌmanji osohwo kako nakwoe hungkuno upaꞌnɨmtonoho. Ou, nomꞌne aꞌamuhwo kako Anɨtuneꞌno huno muyohwoꞌmanji i nakwoe hungkunomo mupaꞌnonehoho. Olo hilo soꞌno hungkuno Anɨtu mtaꞌango soꞌno nakwo huno wonayono. Nakwoe hungkunomo nenɨngkapɨfijohwaꞌmanji Anɨtuye Towahuno neꞌnjofoho. Ou, nakwoe hungkunomo monenɨngkapɨfijoso hwe wonyo sohwoe towahuno hiꞌnjo hwafoho.
Anɨtu kako nakuneꞌno hitoho ulofalofoho.
Nje aꞌamu soku, nakwo nomꞌne aꞌamumneꞌno sɨmeho umoꞌnyo yahinoso uyano. Nomꞌne aꞌamumneꞌno sɨmeho umoꞌnyo yahinoso Anɨtu mtaꞌangofoho. Aꞌamu nomꞌne somneꞌno umoꞌnɨwoꞌnɨngkiso sohwo kako Anɨtuye mehomifoho. Kako Anɨtuneꞌno huno uyalofoho. Aꞌamu nomꞌne somo sɨmeho muyoso Anɨtuneꞌno huno muyɨhwafoho. Oꞌo, Anɨtu sɨmeho uyoso kako hwapɨngo hweho. Anɨtu nakuneꞌno hitoho mɨkunɨmposo nejapmmentisofoho. Osoꞌno kako nakwoꞌnji songo neꞌno humayoꞌne imoꞌmentisofoho. Oso hisoꞌno kakoe hwomu angaꞌnohino sohumo oso songo humayoso uyoꞌneꞌento nakuneꞌno hwahopo uhwatɨmentisofoho. Osoꞌno Anɨtu nakuneꞌno sɨmeho nejaponto netɨhwamentisofoho. 10 Sɨmeho inyo neso ole, nakwo Anɨtumo sɨmeho uyo paꞌnyoꞌmaho. Oso, neso ole, Anɨtu nakumo sɨmeho nejaponto kakoe Hwomu nakwoe wonyomneꞌno tohino mɨkunɨmposo mayoꞌne nejapmmentisofoho. 11 Nje aꞌamu soku, nomꞌne aꞌamumneꞌno namoꞌnyo soꞌno Anɨtu umoꞌnalofoho. Osoꞌno nakwo nomꞌne aꞌamuneꞌno wonamoꞌnono. 12 Nakwo hopiꞌnonohino soꞌnwi Anɨtumo muhwonyoꞌnwoho. I nakwo aꞌamu nomꞌne uhwonɨwoꞌnɨngkuhwone somo sɨmeho neꞌnjo uyɨwoꞌnɨngkuhwasoꞌmanji Mpohwo nakwoꞌnji nohumahwosi kako nakumo sɨmeho nejape soꞌno huno wonayɨmontonoho.
13 Kakoe Towahuno nejapmmentiso soꞌno nakwo huno ole nayohoho, Anɨtu nakwoꞌnji humaho. Nakwo kakoꞌnji humalohwono. 14 Mpohwo Anɨtu aꞌamu hwahoponjo soꞌnyumneꞌno asomo nemayoꞌne kakoe Hwomu uhwatɨmentisofoho. Oso hiso uhwonɨmentɨhwone soꞌno selalokuhwono. 15 Aꞌamu fihwo Jisasɨmo sɨmeho hiꞌntnnono nehopi uyɨhwosi aꞌamu somo ole uloso, Jisas Anɨtuye Hwomu hweho. Ose loso sohwo Anɨtu kakimo humaho. Kako Anɨtumo humaho. 16 Nakwo huno wonayono Anɨtu nakuneꞌno hitoho nejapmmentiso soꞌno nakwo sɨmeho uyalokuhwono. Aꞌamumneꞌno umoꞌnyo yahinoso Anɨtu mtaꞌangofoho. Aꞌamu fihwo nomꞌne aꞌamumneꞌno umoꞌnɨwoꞌnɨngkiso sohwo kako Anɨtuꞌnji humaho. Osoꞌno Anɨtu huhwo kakoꞌnji humaho.
17 Jisas nakumo nonehumentanɨngki nakwo nomꞌne aꞌamumneꞌno namoꞌnyo yahino wopɨngo yalokuhwoneso olehoho. Sɨkuno Engo hungkuno tangoꞌnjo ikwalofoꞌne somo nakwo yokumpohnꞌnyo nolohofɨhwasi wonɨmango monanonefoho. Hwapɨngoso nakwoe songo humayoso olo hwaho lopo Jisas sohwo nakwoe sɨmeho moꞌmo humaho. 18 Aꞌamu fihwo nomꞌne aꞌamumneꞌno umoꞌnɨwoꞌnɨngkiso sohwo iyoho miyɨwoꞌnɨngki yohoho. Oꞌo, iyoho iyoso nɨhuꞌno awonoho. Iyoho iyo hwapɨngoso olenoho. Aꞌamu fihwo iyoho yososo nakwo huno wonayono nomꞌne aꞌamumneꞌno umoꞌnyo yahinoso itoꞌnohinoꞌmaho. 19 Nakwo nomꞌne aꞌamumneꞌno namoꞌnɨwoꞌnɨngkohoho. Hwapɨngoso Anɨtu kako nakuneꞌno sɨmoꞌmo umoꞌnɨmentisofoho. 20 Aꞌamu nomꞌnehwo ole lososo, Ngko Mpohuneꞌno sɨmeho uyalokweno. Ose loso sohwo aꞌamu nomꞌne sohumo sɨmeho wonyo uyoso osohwo kako hwasyo hungkuno lalofoho. Aꞌamu fihwo kako olo hwaho loponjo aꞌamu uhwonɨwoꞌnɨngkiso somo sɨmeho muyoꞌmanji kako Mpohwo Anɨtumo muhwonyo sohumo sɨmeho pipi uyɨmontolo. 21 Jisas Kɨlais ole nalɨmento, Kɨko Anɨtumneꞌno sɨmeho uyoꞌmanji jɨje aꞌamu homneꞌno sɨmeho uyo. Ose nalɨmentisofoho.