10
Moisés Rootasano pueya miishocoriquianoni, pueyacuara secojonaa miishocoriquianojuhuaj, puetunu cunojuanaari juhua seetanujuanaa Pueyaso jiyocuacaanu casaa naaqui, Pueyaso racatasano Jesucristoocua tiuujiaca pueyarano. Moisés Rootasano tojitiajaca pueya cutaraari puetunu marijiarajanaa na seya puecootequiaari, Pueyaso jiyanooniuria nojori juucua. Naajaa, majaari na naata seetanujuanaa maninia miijiaca pueyara na jatanishaanu seya nanacata. Naajuhuaj, pueya miishacari puetunu Moisés Rootasanojuanaa, naajaa, nojoriiri maja seetanujuanaa tama nojori jiuujiajaaja na cajitiniu quiquiaari. Cunora, majaari nojori tarinitianu quiquiaari nojori seya puecootenu tama sesa nojori miishanoocuarajaaja. Seya nanacaari maja na naata tuujunu quiquiaari sesa nojori miishano, seetanujuanaa juhuajaniya nojori quiniuria. Naa seya puecoosacari puetunu marijiarajanaa Pueyaso jiyanooniuria pueyatej, cunoori saaja nojori niishitiquiaariuhua tarijia nojori miishano sesa. Paari seetanujuanaa niishiyacuajani, juunu nanaca, cabra nanacanio, cunoori maja sesa pa miishano tuujujua seetanujuanaa.
Cunora, tariucuacaanu Pueyaso Rupaajinia, mijiria Jesucristo nishacari na sequesocoriquianoori juhuacarijia naajiotasano quiquiaari. Naa sequeyari:
“Cua Pueyasonaa, janiyacuajaari niishiyani, majaari quioojia quia cajitiniu quiquiaa seya puecoosacari quiocuara, puetunu nataacuacajiniji pueya niquitiojosacari quiarajuhuaj. Saniniuujia, quiaari cuaqueyaraca cua quiniuria cua jiyateree, quiocuara cua mosaanura. Majaari quia timiniu quiquiaa seya catijiasacari quiocuara, naajuhuaj pueya shootesacari na seya nanaca, quia jiyanooniuria nojori sesa nojori miishanojiniji. Naaratej, janiyari quia sequeyani: ‘Niya quiyacuajanijia cua miiniuria quia panishano cua Que Pueyasonaa, taa janiyajiniji tariucuacaanu naajiotasaaquiaaricuajani’ ”.
Moisés Rootasanojiniji pueyari maatia niishitiojosaaquiaari nojori puecootenura tama na seyajaaja Pueyasoocuara, na nataacuacajinijinio nojori niquitiojonura nerajuhuaj. Nojoriiri niishitiojosaaquiaarijiuhuaj nojori catijianura na seya Pueyasoocuara, tama nojori seya nanacajaaja shootesaanurajuhuaj, sesa nojori miiniuucua. Naajaa, Jesucristo sequesanojiniji, paari quiarijia niishiyani, puetunu naa pueya miishanojuanaari maja na timitiniu quiquiaari Pueyaso. Nocuaji, Jesucristoori naa sequequiaari na Que: “Niya quiyacuajanijia, cua miiniuria quia panishano”. Naacuajitij, Jesucristojuanaari mijiria niquiaari pocuara na mosaanura, seetanujuanaa jiyanooshano pa quiniuria cutara, maja najuhuana seya puecoosaanura socua. 10 Pueyaso tojijia na quiniuucua, Jesucristoori tama na cuaqueyajaaja tarinitiaquiaari pocuara na mosaanura, tojetaarucuajanaa jiyanooshano pa quiniuria pueyaracaanu. Naacuajitij, na Que Pueyasoori juhua tojetaarucuajanaa sesa miyashijiacara pa jiyatequiaari, seetanujuanaa na pueya pa quiniuria tama nerajaaja.
11 Israel pueyacuara secojonaa pueya poonijiosacari Pueyaso Secojojua tiajinia, nojoriiri pueyaracaanu seya puecooquiaa narta pueya miishanoocuara sesa. Naajaa, naa nojori miishanoori maja seetanujuanaa na tuujunu pueya miishano sesa. 12 Saniniuujia, Jesucristoori tama na cuaqueyajaaja tarinitiaquiaari pocuara na mosaanura niyacutesanojinia. Cunojuanaari na mosaanu quiquiaari. Majaari socua na pacutesaanu quiniutianiuhua monu. Na cusonuucua pa niti, puetunu nocua tiuujiaca pueya sesa miishanojuanaari tojetaarucuajanaa jiyanooshaaquiaa. Naa na tucuatanu nuhuaji Pueyaso miiniu panishano pueratej, nojuajaari na Que miaquetajara cajiquiaari. 13 Quiarijia tii sashiyari, Pueyaso cuaara na paraa shocotare puetunujuanaajaatijiaj. 14 Naa niquiriyatu pueyano mosaanuucuatej, puetunu nocua tiuujiaca pueyajanaari maninia miijiacara jatanishaaquiaa, tojetaarucuajanaa maninia pa quiniuria, Pueyaso rupuejaca pa quiniuria pueyaracaanu. 15 Pueyaso Sohuanucuajaari naa pa niishitiyajuhuaj naa Pueyaso sequesacari tariucuacaanu na rupaajinia:
16 “Pa Jiyaniijia Pueyasoori naa sequeya: ‘Nio pa quishacari nuhuaji, janiyari tamaatia miiniutianiya cua saquiriojosano pueyani, quiarinio cua rupaacua nojori tiuushacari. Janiyari quiarinio cua rupaa nianutaniya nojori jiuujiajiniani, na tojijiaca nojori quiniuria. Naajuhuaj, janiyari juhua na naajiotanutaniya nojori niishitiajajiniani. 17 Janiyari puetunu sesa nojori miishanojuanaa niyajetanutaniya seetanujuanaani’ ”.
18 Naacuajitij, sesa pa miishano jaara tari seetanujuanaa jiyanooshano quiya, cunora, majaari tari na panishaanu seya puecoosaanura, sesa pa miishanojiniji pa jiyanooshaanura.
Pueyaso pa rupuere jeequesano poojiata
19 Naacuajiti cua panishano cuarta Pueyaso pueyanaa, quiarijia cutara pa naata pa puereyaquiniutia tiuquiijionu Pueyaso Quishaquijianaa, Jesucristo shootenuucua na nanaca pocuara. 20 Nojuajaari quiarinio nucuaco pa jaatiaquiaa na Queecua. Nojuajaari juhua pocuaji nuunuquiaari Pueyasoocua. Mijiria Pueyaso Secojojua tiajiniani, Pueyaso Quishaquiiri shiquiaruque toqueta mishiquionucua quiquiaari, pueya tiuquitiaaquiniuria Pueyasoocua. Cuno shiquiaruque toque cutaraari sutequiaari Jesu cusosacari. Cunocuajaari pa niishitiya, pocuajiiri juhua nuunusano quiya Pueyasoocua. Neyanu Jesucristocuajaari cuno quiarinio nuu. Nocua pa tiuushacari, paari pueyaracaanu rishijiacara jatanishaaquiaani juhua nojuajuhuaj. 21 Nojuacuajaari pocuara Secojonajanaa cutara. Na Que Pueyaso secojoquiaari puetunu Pueyaso muerasuucuarajanaa. 22 Cunora, Pueyasoocua pa catecanoriquia seetanujuanaa pa paniniutia nojuaja. Nojuaja pa secojoriquia, seetanujuanaa nocua pa tiuuniutia, maja quenaaja nocuaji pa taacanuunuta. Naa pa rupueriquia nojuaja, jatanishano jiuujiata, juhua poojiaacua Jesu nanaca majiriuutiasano quishacari. Naajuhuaj, puetunu sesa pa miishanojuanaa cuaara jiyanooshano quiiria, naatej, taa pa cuaqueyacuaani, pa nanasacari maniniuniacu mohuacata. 23 Niaa jaara moojinia tiuquinijiosaaquiaari, niaari maninia pohuataquiaari pueya niquiara Jesuucua nia tiuuniujiniji. Nocua nia tiuushacari, niaacuajaari niishiya puetunu Pueyaso sequesanojuanaari pajaniyara tohuateenutaniya, pueyaracaanu shuquiriaatia pa quiniuria nata. Majaari nia taacanuunu nocuaji. 24 Parta Pueyaso pueyacua tacaajiaca pa quiriquia. Panijiaca pa quiniuria pa shiniujiutiooriquia, maninia miijiaca pa quiniuriajuhuaj. 25 Noojiaqueya parta Pueyaso pueyari tari jiitiquiocanu maja na rerejonura narta Pueyaso pueyata. Majaari naa nia miiniujiuhuaj. Maninia cutaraari pueyaracaanu pa rerejonura parta Pueyaso pueyata, pa shiniujiutioonura. Naa pa miiriquia pueyaracaanu cutara, pa niishishacari pa Jiyaniijia tiuquiniuuri tari catecanoya.
26 Nia niishiri pueyanaa, maatia pa niishiniu nuhuaji seetanu Pueyaso rupaajanaa, paa jaara saaja sesa miijioquiaa tama pa panishacarijiaajani, ¿cantucua socua pocuara cusonu pacuterohua saajaniuhuaj? Shaaqui. 27 Naa sacuaraatia miijiacani, nojori cuaara niishiiria, nojoriiri cocuaatia miya. Nojori jaara nojori jiuujia tacatoyaquiri sesa nojori miiniujiniji, nojoriiri jiyanohua saniitiosaanutaniya. Narta Pueyaso paraata cojiritiasaanutaniya quejoonu mani quiquiojiniaari pueyaracaanura. 28 Pueyano jaara Moisés Rootasano tojiyaquiquiaari, querajaa pueya jaara nocuara saquiriojotaquiaari, nojori sequesanoori seetanujuanaa quiquiaari. Naacuajitij, majaari nocua na taraajenu quishaaquiaari na mosaanura. 29 Moisés Rootasano tojiyashijiaca jaara naa miishaaquiaaricuaa, ¿paateeri jiyaniyanijia Pueyaso Niyanu soojeaca jiyanooshaanutaniya, na nanaca shootesaanu jiyatejaca juhua najuhuanaratej? ¿Noo pojoritiiri jiyanooshaanutaniyajuhuaj, Pueyaso Sohuanuucuara rimiaaquejaca sacuaraatiatej? ¡Maja! Pueyaso Sohuanuuri nojori cumaquiniu paniriquiaa juucua. Jesu nanacacuajaari Pueyaso jiyanootiquiaari nojori, Pueyaso pueya nojori quiniuria juucua. Naacuajitij, Pueyaso Niyanu soojeaca pueyari socua jiyanohua saniitiosaanutaniya Moisés Rootasano tojiyashijiaca pueyajiniji. 30 Paacuajaari tari tojiquiaari naa Pueyaso sequesanoni: “Janiyacuajaari naminiani. Janiyari sesa miijiaca saniitionutaniyani”. Naa naajiotasaaquiaarijiaariuhuaj: “Pa Jiyaniijia Pueyasoori na pueya nequesoreenutaniya”. 31 ¡Jiyanohua puereeta quiniutianiya cutaraari Pueyaso jiyanooniu ruuretajaca pueyara, Pueyaso nequesoreesacari nojori!
32 Pueyanaa, tariucuacaanu naquiya nia miishaanu nia niishiriquia, niaa jaara shushajanaa Jesuucua tiuuquiaari. Naa pueya miitiasacari naquiya niajaniyatej, niaari juhuajaniya rejeretaquiaari saaja. 33 Noojiaqueya niajaniyajinijinioori cararaatia macaatishaaquiaari. Niaari pueya niquiara naquiya miishaaquiaarijiuhuaj. Niarta Pueyaso pueya niquishacari naa nia miishaanutej, nojoriiri na puereyaquiniutia nia cojiquiaari saaja, niaacua nojori taraajesacari. 34 Naajuhuaj, niarta Pueyaso pueyajinijinio jaara nujuatejosano quiquiaari nujuatejojuajinia, Jesu tojitiajaca nojori quiniuucua, niaari nojoriicua tiuquiijioquiaari, nojori nia cumanijianura nocua nia taraajenuucua. Naajuhuaj, nia paraa jaara nia jiitiasano casami riutiocojoquiaari tama nojoririajaaja, nojori soosano Jesu pueya nia quiniuucua, niaari juhuajaniya nojoriria tarinitiaquiaari saaja. Niaari saaja shuquiriaatia quiquiaari nia niishishacari niaari jiyocuacaanu jiitiaa socua maninia casaa cuno casamijiniji, pueya jaariuutiasano niajaniyajinijini. Cuno, Pueyaso jiitiasano niaaranoni, cunoori shaajeyashijia casami cutara. 35 Naatej, taa juhuajaniya naquiya miiniu rejeretajaca nia quiquiaaricuajani, Pueyaso sequesanoocua tiuujiaca nia quiniuucua, naa Pueyaso sequesanoocua tiuujiaca nia quiriquia pueyaracaanu. Pueyasocuajaari jiyanohua maninia miiniutianiya nocua tiuuniu tarinitiaashijiaca. 36 Naquiya nia miishacari pueyaracaanu, juhuajaniya nia rejeretariquia saaja, maninia nia tucuatanura puetunu Pueyaso panishano nia miiniuriajanaa. Naacuajitij, niaari puetunu Pueyaso sequesanojuanaa masenutaniya, pueyaracaanu shuquiriaatia nia quiniuria. 37 Tariucuacaanu Pueyaso sequesanocuajaari naa naajiotasano quiya:
“¡Niaaj! ¡Quera tiuquiya pueyacua Niriquiano! Maja na tarishiniu. 38 Cua jiyanooshano pueyari pueyaracaanu rishijiacara jatanishaanutaniya saaja Quiyanuucua nojori tiuushacari. Saniniuujia, tamonu pueyano jaara nocua tiuuniu tarinitiare, nojuajaari cua soosano pueyano quiniutianiya”.
39 Cuno pojoriiri saniitiosocoriquiano seetanujuanaa. Pajaniya saniniuujia, paa cutaraari maja jiyano pueyajinijinioni. Paacuajaari pa Jiyaniijiaacua tiuujiacani, pueyaracaanu nata pa quiniuria shuquiriaatia.