TANEE JUAN NAAJIONEE
1
Pueyaso Rupaa seetanujuanaa panijiara pa jiyateja
¿Quiaate quiyajaa cua panishano cua rimiatucuanaa? Quiaacuajaari Pueyaso saquiriojosano, neyatu quia quiniuria. Quiocuara naajiyanijia, quia panishano muerasuucuaranio.
Janiyari saaquiano Juanni, Pueyaso muerasu jiitiana. Seetanujuanaa nia paniyanijia, taa puetunu Pueyaso rupaa tojiniaa pueya paniya niajaniyacuaani. Pueyasojiniji seetanu rupaajanaari poojiajinia quiya. Naaratej, canaari nia paniyani. Cuno rupaari poojiajinia quiniutianiya pueyaracaanu. Nia tojishacari seetanu Pueyaso rupaajanaa, nia panitioosacarijiuhuaj, naacuajitij, pa Que Pueyasoori Neyanu Jesucristota nia cumaquiniutianiya. Niaacua taraajenutaniyajaariuhuaj. Nioojia jiyatenutaniya juhuajaniya quijiacarajaariuhuaj.
Noojiaqueya quia niquiohuajinijinio niquiquianunijia. Nojori timitiacanunijia nojori tojitianuucua maninia seetanu rupaajanaa, taa pa rootasaaquiaari pa Que Pueyasojinijicuajani. Quiocuara naajiya quiarijianijia cua panishano cua rimiatucuanaa, cua sequenura quiajaniya: “Jiyanohua pa panitioore”. Majaari quiarinio rootasano nio, cua naajiosano quiocuarani. Nio rootasanocuajaari pa jiitiasano pueyaracaanu Jesucristojiniji. ¿Taate pa naata paniniuni? Paari pueya panijiaca quiyani Pueyaso rootasano pa tojishacari. Niocuajaari na rootasano: puetunu pa miishanojuanaa cuaara quiiria Pueyaso pa paniniutia poojiajinia.
Cristo paraari sapojonuujuaca
Quiarijiani, queraatia sapuenu juhua Pueyaso sequenu panishano caminiujiuniaari mijiria quiya. Nojoriiri pueya niishitiojoquiaa: “Majaari Jesucristo rosenu quiquiaari jiyocuacaanuji, cuaqueyaraca na quiniuria, seetanujuanaa pueyano na quiniuria”. Canapuete naa sequejacani, nojoriiri sapojonuujuaca. Nojoricuajaari Cristo paraa. Tama nia cuaqueyajaaja nia cojuare cuno pueyacuaji, maja nia tojiniuria nojori, niaa mariqui Pueyaso niquitionu panishano pajaniya maseyaquiriiri, pa Jiyaniijiara nia poonijionujiniji na niquitionu panishano. Suraatiaja nia tojiriohuarohua seetanu rupaajanaa, nia masenura puetunu Pueyaso jiitiasanojuanaa niaara. Cante tama na cuaqueyajaaja jiyateja Pueyaso casaa niishijiara socua Jesucristo jiyaramiquishano pueya niishitiojosanojinijini, cuno shocotajaari Pueyasoojura quiquii, na shocotanuucua Cristo rupaa. Cante saniniuujia seetanu rupaajanaa tojitiaquiaa maniniani, taa pa rootasaaquiaari Cristo rupaacuajani, Pueyasocuajaari na Que, Neyanuuri nocuaji Tacunajuhuaj. 10 Seetanu rupaajanaa jiitiaashijia jaara niaacua tiuquiniu paniya tamaatia na niishitiojonura niajaniya, majaari niaacua na shanacununoj. Majaari quenaaja na saruhuatanujuhuaj nia cumaquiniuria nojuaja. 11 Cante na sequeyani: “Pueyaso cuaara cumaquiiria quiajaniya”, naa sequejaari cuno sapojojua cojiritiasaaree tari sesa na miishanotaja.
Juan puecasacari naajionu
12 Socua queraatia sequenu paniya niajaniyanijia. Naajaa, majaari cua naajionu paniniu. Janiyacuajaari niaacua naquerejiyani, maninia pa pocoojonura, shuquiriaatia pa quiniuria seetanujuanaa. 13 Quia tarajanu niquiohuari cua sequeree nojoriria cua saruhuatanura quiajaniya. Nojuacuajaari Pueyaso saquiriojosano maajijiuhuaj. Tariucuaja.