8
Jesura pueraquenaa maajipohuajiniji pohuatasano
Na nuhuaji, Jesuuri rucuanejoquiaari queraatia tiacajinia, shiitianiyojua tiacajiniajuhuaj. Nojuajaari tii Pueyaso rupaa pohuatariquiaa, taa Pueyaso jiitianu paniya na muerasuni. Na doce saquiriojosano pueyari na cojiriquiaajaacuhuaj. Noojiaqueya maajipohuari na tarajariquiaajuhuaj. Cuno maajipohuari tamaatia cusonujiniji Jesu naatanijiosano quiquiaari. Tii quiriquiaajaariuhua noo maajipohua, Jesu nojorijiniji tohuatanijioquiaari samaruhuatej. Nojorijinijinioori quiquiaari María Magdalena. Jesuuri cuno Maríajiniji tohuatanijioquiaari siete samaruhua. Quiriquiaajaariuhua Juana, Cuza niquiocuani. Cuzaari jiyaniijia Herodes jiitiasano casami cojuana quiquiaari. Susaanaari nojorijinijinio quiquiaarijiuhuaj. Socua queraatia maajipohuari quiriquiaa. Puetunu cuno maajipohuajanaari Jesu naacutaquiaari tama nojori jiitiasano casaatajaaja. Nojoriiri nera pueraquenuunaa quiquiaarijiuhuaj, tiquiyocua nojori rucuanejosacari Jesuta.
Jesu pohuatasano natoojona pueyanojiniji
(Mt 13.1-9; Mr 4.1-9)
Queraatia cuno jiya tiacajinijinio pueyari nijioquiaari nojori niquiniuria Jesu. Jaara nocua rerequeejoquiaari queraatia pueya, Jesuuri nojori niishitiojoquiaari miriqui, nio pohuatasanota. Nojori sequereeri:
—Tamonu pueyanoori na cuhuariquiajinia quiaquiaari natoojonuucua. Na jacutasacari, secajaari totequiaari nucuaco. Tii rapijiosaaquiaariiri. Shuhuari na miojoquiaari. Tajaacaari toteree sai tajinia. Cuno jajau jaara moritiaquiaari, ritia sorereeri puera joojuashiqui na quishacari. Tajaacaari toteree riyocuaca tajinia. Riyocuacaari socua ritia maashiquiaari. Na natasanoori tarinitiucuara quirii. Socua tajaacaari maninia jiyajinia toteree. Tii maashiquiaari maniniaari. Queraatia mueturee cutaraari. Noojiaqueya cuno nataujinijiiri cien jajau quiquiaari niquiriyatu jiyonajiniji.
Nio pohuatasano na puecasacari, Jesuuri na rupaa paaretaree. Naa sequereeri:
—¡Niaa jaara numaaraca quiri, nia tojitiare cua pohuatasano!
Casaarate miriqui pohuatasanoni
(Mt 13.10-17; Mr 4.10-12)
Na nuhuaji, Jesu pueyari na nequesotaree casaa na miriqui pohuatasano niishitiojonu paniyani. 10 Jesuuri nojori riucuaree:
—Niaari saquiriojosaaquiaari nia niishiniuria taa Pueyaso poonijiya pueya jiuujiajiniani, na muerasura nojori quiniuria. Cunoori tariucuacaanu pueya niishishoo. Janiyari tamasaca pueya niquiara pohuataquiaa miriqui cutarani. Naacuajitij, nojoriiri cua pohuatasano niishiyaquiquiaa na tojitiasacari. Naajuhuaj, cua cumaacata cua miishano cariyoshitiuquiaari, nojori niquiara cua miishacari.
Jesu niishitiojosacari na pueya, miriqui na pohuatasano natoojonajiniji
(Mt 13.18-23; Mr 4.13-20)
11 ’Nia niishitiojoreera miriqui cua pohuatasano natoojonajiniji. Pueyano natoojosano jajauri juhua Pueyaso rupaa. 12 Pueyano jaara Pueyaso rupaa tojiri najuhuanaj, nojuajaari juhua nucuaco toteno jajau. Sesaacaari nimiaa. Pueyaso rupaa na tojishano jaariutiarohua noojiajinijiiri, maja nocua na tiuuniuria, nojuaja mariqui jiyanooshaareeri. 13 Sai tajinia toteno jajauri juhua noo pueya, canapuete Pueyaso rupaa tojiriini. Na nuhuaji, rupaquijia Pueyasoocua tiuuquiaa shuquiriaatiaari. Naa miijiacaari juhua puera shiitianiyojua nujuacaraca. Naacuajitij, nojori jaara saniniujiushaare, nojoriiri ritia Pueyasoocuaji rupatequiaa. 14 Riyocuaca tajinia toteno jajauri juhua noo pueya, canapuete maninia tojirii Pueyaso rupaani. Na nuhuaji, nojoriiri puera tacaaquiaa mijiria casaacua, casamiriaca nojori quiniuria, tama na cuaqueyajaaja nojori shuquiritiniuriajuhuaj. Naaratej, nojoriiri juhua muetuhuo natau quiya, tarinitiucuara riyocuaca tariyoshitishano. 15 Maninia jiyajinia toteno jajauri saniniuujia juhua noo pueya, canapuete maninia tojitiareecuaja Pueyaso rupaani. Na racataa maninia noojiajiniaari. Pueyaracaanu na tojitiaquiaari. Majaari na pishiniu Pueyasoocuaji. Naacuajitij, nojoriiri juhua queraatia muetujua natau.
Pueyaso muerasuuri juhua samaritiu cuhuataja
(Mr 4.21-25)
16 ’Majaari pueya noshitiniu quiquiaa samaritiu, na jamotasocoriquiano conatu cariquiaco, maquetu cariquiaconio. Samaritiu jaara noshitishaare, morijiuucua morotashiyari na cuhuatanura, pueya tiuquitiasacari tiajiniaaco. Naajuhuaj, Pueyaso Rupaari pueya jiuujia cuhuataja. Cunora, Pueyaso Rupaa cuaara maatia pohuatasaaria puetunu pueya niquiarajanaa. 17 Puetunu jamojosano casaajanaari riuriatasaanutaniya. Puetunu jiyasohuaja nia miijiosanojuanaari niishishaanutaniyajuhuaj. Cuhuatasaanutaniyari maninia niquishocoriquiano. 18 Cunora, cua sequesano tojitiajaca nia quiri maninia. Cante maninia jiitiaa cua rupaani, nojuajaari socua na niishijiara jiyatesaanutaniya. Saniniuujia, cante cua rupaa tojiyashijiani, secaja najuhuana na niishishanoori jaariutiasaanutaniya, puetunu shaaquiriajanaa.
Jesu tapueyocuaca tiuquiijiosacari Jesuucua nojori nucuata
(Mt 12.46-50; Mr 3.31-35)
19 Jiyacaritij, Jesu nucua Jesu tapueyocuacata tiuquiijioquiaari Jesu quishaqui. Majaari nojori naata tiuquitianu quiriquiaa Jesuucua. Jiyanohua queraatia pueyari nocuara ritiariquiaa saaja tia tohuateyaji. 20 Tamonuuri Jesu numooteree:
—Quia nucua quia tarajanuhuata jati carijiniacuma quiya. Quia niquitiuniu paniyaquinia.
21 Jesuuri tii quiniaa niquiara sequeree saaja:
—Canapuete seetanujuanaa Pueyaso Rupaa tojitiajacani, nojoriiri cua nucua cutara, cua tarajanuhuanio.
Jesu pueyajetesacari paratu, mohuacanio
(Mt 8.23-27; Mr 4.35-41)
22 Tamonu juuca, Jesuuri botejinia tacataquiaari na saquiriojosano pueyata. Nojori sequereeri:
—Pa niuutiaare caminia taquijiria.
Naaratej, nojoriiri niuutiariquiaa. 23 Nojori niuutiasacari, Jesuuri maqueriquiaa. Canashiyaquiji paratuuri juhuacatecara piyarojonu coteeree jiyanohua. Mohuaca queyaqueteriquiaa bote jiniacumaraari. Boteeri quera tiuquitiariquiaa tari. 24 Jiyacaritij, na pueyari Jesu niucuajasee ritia. Na sequetuseeri:
—¡Niishitiojonanaa! ¡Niishitiojonanaa! ¡Paa tari tiuquitiaani!
Jesuuri sanemaa. Paratu sequereeri, mohuacanio:
—¡Tariucuaja! ¡Nia suraajere!
Paratu, mohuacaari ritia suraajequee. Paratu piyarojonuuri tajimiaa, caminia queyocuaanonio. 25 Jesuuri na pueya sequerohua:
—Niaacuaja juucua Pueyasoocua tiuujiaca. ¿Casaa nia tojetareerini?
Nojoriiri Jesuucuaji jiuujiatecoree. Shiriiquitiuriquiaari Jesu miishano nojori niquishacari. Tama nojorijiaarijia nequesoreetooriquiaa:
—¿Cantucuaanojoni? ¡Paratu, mohuacaari na tojirii na sequesacari!
Gerasa jiyajinijinio samaruhuaraca pueyanojiniji pohuatasano
(Mt 8.28-34; Mr 5.1-20)
26 Na nuhuaji, nojoriiri shiitiaseequiaari Gerasa jiyajinia, Galilea jiya taquijiria. 27 Jesu jaara rosequiaari botejiniji, jiyacaritij, samaruhuaraca pueyanoori nocua niquiaari, cuno jiya tiacajinijinio pueyano. Cuno pueyanoori pueyaracaanu samaruhuaraca quiquiaari. Majaari toque na cushiniu quijia. Naajuhuaj, majaari tiajinia na quiniu quijia. Saaja raacajinia quijiaari, macunucua nucuhua paaquiosaqui. 28 Na niquishacari Jesu, na cariquimiaji mojoquetaseeri. Jesuucua nacareeri:
—¿Casaara quia niyaree miji canaa quia cushitionurani Jesunaa? ¡Quia niishiyanijia! ¡Quiaacuajaari Jiyaniijiajanaa Pueyaso Niyanu! ¡Cua tarinitiare quenaaja! ¡Maja naquiya cua miiniu!
29 Samaruhuaraca pueyanoori naa sequeriquiaa Jesutej, Jesu sequesacari tari nojuaja, cuaara tohuataara cuno pueyanojiniji. Samaruuri sequeyarucua cuno pueyano miitiquiaari sesa. Narta pueyari juucua na cashacucua, na numatucua morojoquiaari cumayocua jiyocua shipinishanota, na cojuasaanura maninia. Samaruhuaraca pueyanoori saaja na turojotaquiaari. Samaruuri na mashiquijia tiquiyocua, pueya quiyaquishaqui na quiniuria. 30 Jiyacaritij, Jesuuri na nequesotaree:
—¿Taateja quia sesani?
Samaruuri na riucuaree:
—Cua sesa “Queraatia”.
Naa Jesu sequequiaariiri jiyanohua queraatia samaruhua na jiitiasacari. 31 Samaruhuari jiyanohua secojoree Jesu, maja nojori na jiyaronura puequeetuuju raama saniitiosocoriquiano. 32 Jiyacaritij, queraatia cushiyari miaquenuuriquiaa cateca naataja, tuhuananujinia quiniqui. Samaruhuari cunora Jesu secojoree nojori na tiuquitianiniuria cushiyajinia. Jesuuri nojori tarinitiaree. 33 Cunora, samaruhuari pueyanojiniji tohuareetaquee. Cushiyajinia tiuquitiaseeri. Puetunu cushiyajanaari cocuateree. Tacojiniji totesee caminiajiniaari. Tii shushiniuuriiri.
34 Cushiya cojuanaa jaara niquiquiaari naa miishanotej, nojoriiri netecuatuquiaari na shiriiquiniutia, Jesu miishano nojori pohuatanura tiacajinia, cuhuariquiacajiniajuhuaj, tee pueya quiriquiaacuajani. 35 Puetunu pueyajanaari Jesuucua nijioquiaari na tiacajiniji, pueya pohuatanuusanojiniji nojori niquiniuria. Nojori tiuquiijiosacari Jesuucua, nojoriiri cuno pueyano niquishii, canajiniji samaruhua tohuareetareecuajani. Nojuajaari Jesu shuriucua cajiriquiaa toqueraca, panaatia na quishacariuhua. Naa pueya niquishacari nojuajatej, pueretuquiaariiri. 36 Jiyacaritij, Jesu miishano niquitiuniaari shusha nijiono pueya pohuataree taa samaruhuaraca pueyano naatanishaarohuani. 37 Cunora, puetunu Gerasa jiyajinijinio pueyajanaari jiyanohua puereturiquiaa. Naaratej, ¡Jesu secojotureeri na quianura nojori jiyajiniji! Naaratej, Jesuuri botejinia tacataquiaariuhua na pueyata na quianuhuara. 38 Cuno pueyano, canajiniji samaruhua tohuareetareecuajani, nojuajaari Jesu secojoree juucua nata na quianura. Jesuuri saaja naa na sequeree:
39 —Quia tiajinia quia quiaarohua. Quia pueya niquiara quia pohuatasuhua taa Pueyaso miirii maninia quiajaniyani.
Pueyanoori quiaarohua. Puetunu na tiacajiniajanaa pohuatasuhuari taa Jesu miiriucuaa maninia nojuajani.
Jesu naatanishacari Jairo niyatu, Jesu toque quiana maajinio
(Mt 9.18-26; Mr 5.21-43)
40 Jesu jaara niuutiaquiaariuhua caminia taquijiria na pueyata, pueyari na timitiarohua na tiuquishacariuhua. Puetunu nojorijianaari na sashiriquiaa. 41 Jiyacaritij, tamonu pueyanoori Jesuucua tiuquishii. Na sesaari quijia Jairo. Nojuajaari Pueyaso secojojua tia jiyaniijia quiquiaari cuno tiacajinia. Jesu cariquimiaji mojoquetaseeri na secojonura na tiajinia Jesu quianura. 42 Neyatuniyojuaari quera cusoriquiaa jiyacari. Majaari socua niquiohuaraca na quiniu quijia. Doce marijiaari tari shocojoquiaari cuno neyatu.
Jesu quiasacari Jairota, jiyanohua queraatia pueyari nata quiojoriquiaajuhuaj. Pueyari jiyanohua na tanuujuriquiaa, nata nojori quiojosacari nucuaco.
43 Tamonu maaji cusosuuri cuno pueya tajinia quiriquiaajuhuaj. Doce marijiaari tari na shocojoquiaari pueyaracaanu na naatesacari. Cuno maajiiri puetunu na cumaneeca puecaquiaarijianaa najuhuanaj, na naarajosaanura juucua. Naarajonaari maja na naata na naataniniu quiquiaari. 44 Maaji cusosuuri Jesu nijiniji catecanoquiaari nocua. Na tucuaque toque casaca quiasee jiyasohuari. ¡Na nanacaari ritia curetaquee!
45 Jiyacaritij, Jesuuri pueya nequesotaree:
—¿Cante cua quiareeni?
Puetunu na shocuaqueya pueyajanaari sequeree:
—Maja canaa quianu quirii quiajaniya.
Pedroori Jesu sequeree:
—Niishitiojonanaa, ¿majateeri quia niquiniucuaja? Queraatia pueyacuajaari quia tanuujiya.
46 Jesuuri saaja sequeree:
—Maja. Cusosu cua quiareeni. Niishiyanijia cua cumaacaari tari na naatanirii.
47 Maaji niishishacari na miishano jiyasohuaja tari niishishaaree, Jesuucua nimiaari. Na puerenuta tetecariquiaari. Jesu cariquimiaji mojoquetaseeri. Puetunu pueya niquiarajanaa pohuatareeri casaara Jesu na quiareeni. Pohuatareejaariuhuaj taa na naataquee ritiani, Jesu na quiasacari. 48 Jesuuri na sequeree:
—Sanaunaa, cucua quia tiuuniuucua, quiaari naatarohua. Quioojia quia cajitiriohua. Juhuajaniya quia quiaarohua.
49 Jesu pocoojosacarijia cuno maajitia, tamonu pueyanoori tiuquiquiaari Jairo tiajiniji. Jairo sequeseeri:
—¡Quia niyatu tari cusoquee! Maja najuhuana riniu paniniu Niishitiojona quia tiajiniara.
50 Jesu tojishacari cuno pueyano sequesano, Jairo sequereeri:
—Maja puerenu. Cucua quia tiuuri saaja. Quia niyatucuaja naatanutaniuhua.
51 Jesu tiuquishacari Jairo tiajinia, nojuajaari maja na shanacunu quirii quenaaja tamonu pueyano tiuquiniuria macuucua. Saaja nata tiuquitiamaa cutaraari Pedro, Santiago, Juan, maaji samiriu que, na nucuanio. 52 Puetunu tii quiniaa pueyajanaari maaji samiriuucua nujuqueturiquiaa. Sapiyonuuriquiaajaariuhuaj. Jesuuri nojori sequeree:
—Maja najuhuana nia nujuquenu. Maaji samiriu maja macu, nareja maqueyano.
53 Naa Jesu sequesacaritij, pueyari na saroojotaree saaja. Nojoricuajaari niishiriquiaa maaji samiriuuri seetanujuanaa macu quiriquiaa. 54 Jiyacaritij, Jesuuri macuucua tiuquiquii. Na juaashiquiajiniji na quiaseeri. Jiyanohua na sequereeri:
—Maaji samiriuniaa, ¡quia sanere!
55 Na sohuanuuri nocua tacatemohua jiyacari. Samiitiamohuari. Ritia sanequeeri. Jesuuri na nucua sequeree na mianuutenura. 56 Na queyari jiyanohua jiuujiateree. Jesuuri nojori sequeree, maja nojori pohuatanura tamasaca niquiara na miishano.