16
Timotew kompañfi ta Pablo ka Silas
Pablo puwi ta Derbe ka Listra, feymew pepuy kiñe weche wentru feyentulelu Timotew pingelu. Kiñe feyentulechi domo judiu tuwünngelu tañi püñeñ, fey ñi chaw griegu ürke. Tati pu feyentulechi che mülelu Listra ka Ikonio rume küme tukulpaeyew ta kisu. Pablo ayürkey ta Timotew ñi kompañaetew, welu wünelu mew elufi tañi sirkunsidangeael tañi wesa duamnoael tati pu judiu mülelu feytichi waria mew, kom kimnielu engün am Timotew tañi chaw tañi griegungen. Kom tati waria mew tañi rupael engu, kimelelfi tati pu feyentulechi che tañi ngülamtuel tati pu apostol ka ti pu longkolelu ti trokiñche mülelu ta Jerusalen. Femngechi tati trokiñche feyentulelu doy küme inay engün ñi mupiltun mew ka femngechi kake antüngey doy alünngey engün.
Pablo pewfaluweyew kiñe wentru Masedonia mapu tuwlu
Tati Lif Küme Püllü am elunoetew tañi wewpiael tati küme dungu ta Asia ñi trokiñ mapu mew, rumey engün Frigia tañi trokiñ mapu mew ka Galasia trokiñ mapu mew, fey puwi engün tuntepan ta Misia trokiñ mapu. Fey rakiduami engün tañi konpuael Bitinia tañi trokiñ mapu mew, welu Jesus tañi* Küme Püllü elulaeyew tañi konpuael. Feymew katrürumeyngün ta Misia, fey nagpuy engün Troa tañi ayliñ mew. Feymew Pablo pun mew pewfaluweyew kiñe che. Pefi kiñe wentru Masedonia trokiñ mapu mew tuwlu, witrakünuwi ñi llellipuaetew: “Konpunge ta Masedonia ka kellumuaiñ.” 10 Pablo, pefilu müten ñi pewfaluwetewchi wentru, pepikawi tañi konpuael ta Masedonia. “Fente küme kimiyiñ Ngünechen taiñ werküetew taiñ wewpiael Jesus ñi werken dungu tiye mew” pirkey ta Pablo.
Pablo ka Silas mülepuy ta Filipo
11 Tuwlu iñchiñ ta Troa, püraiñ kiñe farku mew. Üngkükünu amuiñ Samotrasia pingechi wapi mew, fey kangelu antü mew puwiyiñ ta Neapolis waria mew. 12 Tüfey mew tripaiñ, fey trekalen amuiñ ta Filipo, fey tüfa Masedonia tañi doy küme fütra waria. Tüfey püle tati pu romache ka konpalerkey feychi mapu mew. Üyew müleweiñ kiñe mufün antü.
13 Fey kiñe ürkütun antü mew tripaiñ wekuntu ti waria mew inaltu lewfü, rakiduamiyiñ tañi nien ti pu judiu kiñe ngillatuwe lelfün. Anükünuwiyiñ ka nütramelfiyiñ ti küme dungu tati pu domo tüfey mew trawüluwyelu. 14 Kiñe ti pu domo Lidia pingey, tuwlu Tiatira mülechi waria mew neosiakelu rume kümeke fütrake katrün pañu re purpurangelu. Tüfachi domo püramyekerkefi ta Ngünechen fey allkütulerkey, fey Ñidol Ngünechen kellueyew ñi küme allkütuñmayafiel ka ñi müngeltuafiel Pablo tañi nütramkameelchi dungu. 15 Fawtisangey kom tañi pu che engün, fey wüla ka llellipueiñmew:
—Rüf feyentulmun iñche tañi feyentun ta Ñidol mew, küpamün iñche tañi ruka mew tamün umañtuael.
Feymew aporiaeiñmew taiñ mülewenagael.
16 Kiñe rupachi, amulelu iñchiñ tati ngillatuwe lelfün mew, trenumafiyiñ kiñe üllchadomo kontunierkeeyew weküfü pelotuchefengelu. Pütrüken pülata wewkerkey tati ngenngeelchi wentru kisu mew tañi pelotucheleken mew ta kisu. 17 Tüfachi üllchadomo eluwi taiñ inanieaetew taiñ wirartunieetew Pablo iñchiñ:
—¡Tüfachi pu wentru ta poyekefilu wenu mapu mülechi Ngünechen, kimelpapeeymünmew ta eymün ti montun küme dungu! ―pirkey ñi dungun.
18 Tüfa ta feypimekekey fill antü reke, fey wüla ta Pablo wesa duami. Feymew wiñokintufi ñi feypiafiel ti weküfü tañi kontunieetew:
—Jesucristo tañi pepiluwün mew, werküaeyu tami tripatuael tati üllchadomo mew.
Fey üyechi lelen mew müten elkünutueyew tati weküfü.
19 Welu tati ngenngelelu tati üllchadomo mew, ngüneduamlu tañi doy pepi wewpülatawenoael tati üllchadomo mew, nüfi ta Pablo ka Silas, fey yefi tati waria che ñi pu awtoridad mew ñi püresuntukuafiel. 20 Puwülfi engu tati pu kues mew, feypilen mew:
—Tüfachi epu judiu ta pofolkañmapaeiñmew taiñ pu trokiñche. 21 Kimeltuyawüli engu iñchiñ taiñ ayünoelchi wimtun taiñ adümafiel no rume. Iñchiñ ta Roma tuwünche.
22 Feymew kom tati pu che lladkütueyew engu, ka tati pu kues kondenaeyew tañi müntuñmangeael tañi takuwün engu ka tañi wimakangeael engu alü rumechi farilla mew. 23 Rupan wimakangelu engu, tukungey karsel mew ka werküngey tati longkolelu karsel mew tañi fente küme llüwatuleael. 24 Femngechi werküngelu, tati longkolelu karsel mew tukufi Pablo engu Silas doy alü ponwitulechi katrüntuku mew, fey ñi epu namun ükaftukukünuñmangey epu düllolechi mamüll mew.
25 Welu feychi rangi pun dewma, Pablo engu Silas mekey ñi ülkantulfiel ta Ngünechen, fey ti kakelu püresu allkütuley engün. 26 Ruparumey kiñe fütra nüyün. Nengümkawi kom tati karsel. Feymew nülankepi kom tati wülngiñ, ka kom tati pu püresu neyfiyey engün tañi kadena tañi trariel mew, welu lefmawlayngün. 27 Feymew trepelu tati longkolelu karsel mew, pefi ti wülngiñ karsel ñi nülalen, nentupay tañi fütra wayki tañi langümuwafel. Kisu rakiduamürkey tati pu püresu ñi kom tripatun ka lefmawün. 28 Welu Pablo wirareleyew:
—¡Chem wesa femuwkilnge rume! ¡Kom mülekaiñ tatey!
29 Feymew tati longkolelu karsel mew mütrümi ñi elungeael kiñe küdetuwe. Lefkülen konpuy ka yafyafi fente ñi llükalen, fey lukunagpuy Pablo ka Silas tañi namun püle. 30 Feymew ka nentupatufi ka ramtungey engu:
—Epu ñidol, ¿chuman am tañi montuam?
31 Kisu engu llowdunguy:
—Feyentuaymi ta Ñidol Jesus mew. Femngechi montuaymi ta eymi ka tami pu reñmache.
32 Fey tüfeychi wentru longkolelu karsel mew nütramelngey ta Ñidol Jesus tañi küme dungu ka itrokom ñi reñma müleyelu ñi ruka mew. 33 Feychi pun müten tati llüwatulekelu karsel mew küchañmatufi ñi allfen ka feymew müten ta kisu ka kom tañi pu che fawtisangey engün. 34 Fey yetufi tañi ruka mew ka elufi iyael. Kisu ka tañi pu che rumeñma ayüwküley engün tañi feyentun ta Ngünechen mew.
35 Puliwentu, kiñe mufü wardia werküngey ta karsel mew, yeniey kiñe werkün dungu tañi neykümngetuael ta Pablo engu Silas. 36 Fey ti longkolelu karsel mew feypifi ta Pablo:
—Tati pu kues ta feypienew iñche ñi neykümtuafiel ta eymu. Amukatuaymu müten. Chem mew rume llükalelayaymu.
37 Welu Pablo feypifi tati longkolelu karsel mew:
—Iñchiw, tayu romachengen wimakangeyu, fey tayu penieetew ta kom che, fey tayu küme ramtukangenon rume chem mew tayu welulkan, ka püresuntukungeyu karsel mew. ¿Fey tüfa am ellka neykümngetualu ta iñchiw? ¡Ngelay tayu femngeael iñchiw ta romache! Kisu engün ta küpape tayu neykümpatuaetew.
38 Fey tati pu longkolelu karsel mew kimelfi tüfachi dungu tati pu kues, fey llükay engün allkülu tañi romachengen. 39 Fey tati pu kues amuyngün tañi peafiel ta Pablo ka Silas. Fey nentutufilu engün, feypifi:
—Wiñoduamamuiñ taiñ welulkan mew. Fewla tripatuaymu taiñ waria mew ―pingey Pablo engu Silas.
40 Tripatulu engu karsel mew, Pablo ka Silas amuy engu Lidia tañi ruka mew. Rupan pefilu ka yafülfilu tañi pu peñi ka lamngen, fey wüla tripatuy engu tiye mew.
* 16:7 Kiñeke kuyfi wirin mew ngelay: “Jesus tañi”.