3
Kiñe küntrongechi wentru tremolngey
Kiñe antü, Pedro ka Juan amuyngu ngillatuwe ruka mew küla ora nagchi rupan antü. Feychi ora trawüluwkerkey ñi ngillatuael engün. Fey tati ngillatuwe ruka ñi wülngiñ mew, mülepurkey kiñe küntro wentru, choyüngelu müten ñi felen. Fey tüfa yengekerkey fill antü, fey elkünungepukey inafül ti wülngiñ “Rume Adi” pingelu, fey tañi ngillatupülatayafiel tati pu che konkülepulu. Fey ti küntro wentru, pefilu ta Pedro ka Juan, epe konkülepulu ti ngillatuwe ruka mew:
—Eluen ta pülata ―pifi.
Fey kisu engu leliwüleyew, fey Pedro fepieyew:
—Adkintumuyu.
Feymew ti wentru fente küme eluwi ñi adkintuafiel. “¿Chem chey eluaenew?” pirkey ñi rakiduam.
Welu Pedro feypieyew:
—Nielan ta pülata oro no rume, welu tañi nieel fey ta eluaeyu: Jesucristo Nasaret tuwlu ñi üy mew, witrange ka trekatunge.
Feypikünulu, Pedro nüñmaeyew ñi man kuwü, fey witrañpüramngey. Feymew ka müten newentuwtuy ñi namun ka ñi luku. Feymew ti küntro witratripay kiñe ringkün mew, fey ka müten trekatuy. Kompañkoni kisu engu mew, fey konpuy ti ngillatuwe ruka mew. Kisu ñi namun mew ringkükawkülen konpuy, fey püramyefi ta Ngünechen. Kom ñi peetew tañi trekatun ka ñi püramyefiel ta Ngünechen, 10 rume afmatuleweyngün ka pellkey engün femngechi dungu ñi pen mew, kimniefilu engün am ti wentru ka kimingün ñi anükünungeken ñi ngillatupülatayael ti ngillatuwe ruka ñi “Rume Adi” pingechi wülngiñ mew.
Pedro ñi wewpin Salomon ñi itrotripa wülngiñ ruka
11 Feytichi tremoltuelchi wentru, küntrongekefulu, pilay ñi püntütripayael Pedro ka Juan mew. Fey kom che afmatulen lefi Salomon ñi trekayawpeyümchi itrotripa wülngiñ ruka mew, chew ta kisu engün ñi trawüluwkülemum. 12 Pedro ngüneduamlu tüfa, feypieyew engün: “¿Chem mew anta afmatuleweymün pu israelche? ¿Chem mew anta lelituniemuyu iñchiw? ¿Kisu tayu pepiluwün mew tremolfilu tati wentru ka trekalfilu trokiniemuyu am kam ngillatuyngu Ngünechen mew pileymün? 13 Abraam, Isaak ka Jakob tañi Ngünechen, ka taiñ kuyfikeche em tañi Ngünechen,* fütra püramyefi ta Jesus, tañi poyekeetewchi kona, eymün tamün chalintukuel ti pu awtoridad mew. Pilato tañi küpa neykümtufel, welu eymün pilafimün. 14 ‘Neykümngetupe tati lif mongen wentru’ tamün piafel, eymün ‘neykümngepe ti wesa langümchefe’ pimün. 15 Femngechi langümfimün ta eymün, taiñ eluaetew ta mongen. Welu Ngünechen wiñomongeltueyew, fey iñchiñ feypikeiñ kisu ñi mongeletun. 16 Fey tüfachi wentru tamün peel ka tamün kimniefiel, tremolngetuy mupiltun mew ta Jesus ñi üy mew. Tüfeychi mupiltun ta Jesus mew fey ta fente küme tremoltufi, fey kom eymün leliwülnietufimün tatey.
17 “Dew kimün, pu peñi ka lamngen, eymün ka tamün pu longko langümfilu ta Jesus, femimün fey tamün kimnon rume tamün chummeken. 18 Welu Ngünechen femi fütra kuyfi mew tañi feypikünuel kom tañi pu pelonke wentru mew: kisu ñi dullin Cristo tañi lapayael. 19 Feymew wiñotumün ta Ngünechen mew ka wiñorakiduamtumün, feymew Ngünechen wiñoduamatuaeymünmew tamün yafkan mew. 20 Ka femngechi Ñidol Ngünechen elutuaeymünmew tamün montuael, ka wiñome werkülelngeaymün ta Jesus, tüfa ta llituka mew müten ta dullingey ñi Cristongeael eymünngealu. 21 Welu fantepu mew feley ta Jesucristo ñi müleael ta wenu mapu, fey Ngünechen kom küme elkünule wüla ñi dungu, chumngechi tañi feypikünuel ñi lif mongen pu pelon wentru mew, wewpilu fütra kuyfi mew. 22 Moyse kimelfi taiñ kuyfike che em: Tamün Ñidol Ngünechen femkünuay tañi müleael eymün mew kiñe pelon wentru iñche reke. Feyentuafimün kom dungu mew tamün chem pietew, 23 kom iney rume feyentunofilu tiyechi pelon wentru, famentungeay ti trokiñche mew.§
24 “Fey itrokom ti pu pelon wentru, Samuel mew llituy ka kom ti pelon wentru dunguyelu, tukulpay ta tüfachi küme antü. 25 Eymün ta ka konpaleymün tañi feypikünuel mew ta Ngünechen tañi eldungu ti pu pelon wentru mew, ka konpaleymün tati eldungu mew Ngünechen tañi elkünuel taiñ kuyfi fütakeche em engün. Ngünechen feypifi ta Abraam: ‘Kom trokiñke che mülelu tüfachi mapu mew lloway küme felen eymi tami yomelche ñi duam.’ 26 Ngünechen wiñomongeltulu ñi poyekeetewchi kona, wüneltu werküfi eymün mew, tamün eluaetew küme fürenen dungu, femngechi ta kake kiñeke ta eymün tamün elkünutuael tamün femkeelchi wesake dungu.”
* 3:13 Exodo 3.6, 15. 3:22 Deuteronomio 18.15-16. 3:23 Deuteronomio 18.19. § 3:23 Levitiko 23.29.