5
Anania engu Safira ñi yafkan
Welu mülekerkey kiñe wentru Anania pingelu ñi üy, ka ñi kure Safira pingelu, fey fendey engu ñi mapu. Tüfachi wentru kiñewkünurkey ñi kure engu ñi koylatuael, fey rangiñ elkünurkey engu, fey ka rangiñ ti pülata küpali engu ti pu apostol mew. Welu Pedro feypieyew:
—Anania, ¿chumngelu ngünenkaeymew ta weküfü tami koylatulafiel ta Lif Küme Püllü? Rangiñ elkünuymi tami pülata tami fendeelchi mapu mew. ¿Eymi tami pülata no anchi? Fenderkelu am tami mapu, fey ¿tami llowelchi pülata, eymi no am tati? ¿Chem mew am rakiduamrumeymi tami femngechi femael? Koylatulpelafimi ta che, welu may Ngünechen ta koylatulpefimi.
Allkülu tüfa, Anania trananagi pülli mew, fey lay. Fey kom tüfeychi che, kimyelu feychi dungu, llükay. Feymew akuy kiñeke wecheke wentru, munulpafingün ti la ka entufingün ñi rüngalmeafiel.
Küla ora rupalu mew, ka konpuy Anania ñi kure, fey ñi kimnon chem dungu rume. Fey Pedro ramtueyew:
—Feypien, ¿fendeymu am tamu mapu fenten pülata mew tamu feypiel?
Fey kisu llowdunguy:
—May, fenten pülata mew.
Pedro feypieyew:
—¿Chem mew anta kiñewkünuymu tamu ngünenkayafiel ta Ñidol Ngünechen tañi Lif Küme Püllü? Tüfey tañi küpaletun tami rüngalmamepeetew tami füta, fey tüfa eymi ka yengeaymi.
10 Feymew ka müten trananagi Safira, fey lay Pedro ñi inafül mew. Konpalu ti wecheke wentru, pengepay ñi dew lan, ka yengey ñi rüngalngeael inafül chew ñi rüngalmangemum ñi füta. 11 Kom ti feyentulelu, ka ti allküleyelu feychi dungu, rume llükayngün.
Fentren afmafalchi pepiluwün ka fütrake ngünel dungu
12 Rume fentren afmafalchi pepiluwün ka ngünel dungu pengeli ti pu apostol tati pu che mew. Itrokom trawüluwkeyngün Salomon ñi itrotripa wülngiñ ruka mew. 13 Fey iney no rume pilay ñi deyümiyawael ti pu apostol mew, welu ti pu che rumeñma sakinieeyew engün. 14 Amuley ñi doy alünngen tati trokiñche, feyentulelu am ta Ñidol Jesus mew fentren wentru ka domo. 15 Entukefuy ñi kutran engün ñi yeafiel rüpü mew, fey rupale ta Pedro, ñi llawfeñ rewall ñi rupayael wente kiñeke ti kutran mew. 16 Ka femngechi ti fülküleyechi waria che küpay engün ta Jerusalen. Küpalyeyngün ñi pu kutran ka ti pu che kutrankamekekeetew ti weküfü. Fey kom tremoltukefuyngün.
Ti pu apostol kintuyawülngey ñi püresungeael
17 Fey ti wünen longkolelu ti pu saserdote mew ka ti koneltulelu ti pu sadusew* ñi trokiñche mew, rumeñma ütriri engün. 18 Feymew püresungey ti pu apostol ka tukungey chew ñi karselangekemum chem che rume.
19 Welu feychi pun, Ñidol ñi kiñe werken püllü nülapafi ti wülngiñ karsel, fey entungepatuyngün ka feypingeyngün: 20 “Amutumün, fey nütramelputuafimün ti pu che ngillatuwe ruka mew tüfachi mongen wülkechi werken dungu.”
21 Femngechi tañi feypingen mew engün, kangelu antü mew puliwentu amuyngün inafül ngillatuwe ruka mew, fey llituy ñi kimeltuael engün.
Fey ti Wünen Longko Saserdote kay ka ñi pu kompañ mütrümfingün kom ti putrem fütakeche ñi trawülafiel kom ti fütake longkolelu. Ka werküyngün ñi entumengeael ti pu apostol karsel mew. 22 Welu ti pu llüwatulekelu karsel mew puwlu engün, pengepulayngün. Fey wiñotuyngün ñi fepipatuael, 23 feypilen mew:
—Pepuiñ ti karsel fente küme rakümkülelu ka ti pu soltaw llüwatulelu wülngiñ mew, welu nülapulu iñchiñ, iney rume pepulafiyiñ ponwitu.
24 Allkülu tüfachi dungu, ti Wünen Longko Saserdote, ka ti longkolelu ti pu llüwatulekelu ti ngillatuwe ruka mew, ka ti longkoleyelu ti pu saserdote mew welukonkechi ramtuwingün ñi chumyawün ti pu wentru ti püresulekelu. 25 Petu feypimekelu engün, akuy kiñe wentru, fey feypipay:
—Tati pu wentru tamün püresukeel, mekey tañi kimeltuchen ngillatuwe ruka mew.
26 Ti longkolelu ti pu llüwatulekelu mew, kiñentrür ti pu soltaw engün, amuyngün ñi yemeafiel. Welu kutrankalafingün, llükalelu engün am ñi ütrüftukayaetew ti pu che kura mew.
27 Feymew küpalfilu engün, yefi chew ñi trawüluwkülemum ti pu longko, fey ti Wünen Longko Saserdote feypifi ta Juan engu Pedro:
28 —¿Feypiwkelayiñ ama tamün kimeltuwenoael feychi wentru tañi üy mew? Welu eymün kom Jerusalen mew kimeltufimün tüfachi ngülam, ka küpa ngeñmalniemuiñ tañi lan mew ta tüfeychi wentru.
29 Fey Pedro ka ti kakelu pu apostol engün llowdunguy:
—Iñchiñ feley taiñ doy müngeltuafiel ta Ngünechen ta che mew. 30 Taiñ fütakeche em tañi Ngünechen wiñomongeltufi ta Jesus, eymün tamün langümel wente kürus. 31 Ngünechen püramtueyew wenu mapu, fey müleputuy kisu ñi man ad püle, fey adniealu ka montulchealu, femngechi tati fütra israel trokiñche tañi wiñorakiduamtuael Ngünechen mew femngechi ñi wiñoduamangetuam engün ñi yafkan mew. 32 Fey tüfachi dungu iñchiñ küme kimnieiñ, ka femngechi ti Lif Küme Püllü, Ngünechen ñi wülnieel tañi pu müngeltunieetew mew.
33 Allkülu engün tüfachi dungu, rume lladküyngün. “Langümafiyiñ” pifuyngün. 34 Welu rangiñ ti pu soltaw mew, mülerkey kiñe farisew Gamaliel pingelu, kimeltukelu ta ley dungu ürke, rume manelnierkeeyew ti pu che. Fey tüfa witratriparkey ka werküy ñi nentungeael ti pu apostol wekun kiñe lelen. 35 Feymew feypirkefi ti kakelu pu awtoridad:
—Pu israelche, küme rakiduammün tamün chem chumafiel ta tüfachi pu wentru. 36 Tukulpamün müte kuyfi no witratriparumey Tewda. ‘Iñche ta yamfal wentru’ pirkey, fey meli pataka wentru inañmaeyew ñi ngülam, welu kisu langümngey. Fey ñi inañmakefetew ñi ngülam, kom püdtuy, feymew kom aftuy ñi dungu. 37 Feymew ka, feychi mülelu ti rakituchen, kiñe wentru Galilea tuwlu, Juda pingelu, eluwi ñi trapümcheael. Fey kiñekentu inaeyew, welu ka femngechi langümngey, fey ñi inafetew kom püdtuyngün. 38 Feymew iñche ta ngülamuwpeyiñ tamün chummekenoafiel rume tüfachi pu wentru. Tüfa ta che tañi dungungele, afnagtuay. 39 Welu Ngünechen tañi dungungele, ngelayay tamün katrütuafiel. Küme inaduammün tamün welulkawnoael, tamün kayñetumekenoafiel ta Ngünechen.
Fey kisu engün feyentufingün ta Gamaliel ñi feypietew mew. 40 Feymew ka mütrümfingün ti pu apostol, fey wimakafingün ñi kimeltulwenoafiel ti pu che Jesus ñi üy mew. Fey wüla neykümtufingün.
41 Feymew ti pu apostol tripapatuy rume ayüwkülen femngechi ñi elukünuetew Ngünechen ñi kutrankawael engün Jesus ñi üy mew. 42 Fill antü kimeltuyngün ti küme dungu ñi küpalün ta Jesus ti Cristo, tati ngillatuwe ruka mew ka ti pu rukache mew.
* 5:17 sadusew: kiñe pichi trokiñ judiuche, epe kom reke saserdotengey engün, fey doy falintukefilu tati wünelechi kechu lifru mülelu Kuyfi Chillka mew. 5:34 farisew: kiñe trokiñ judiuche müngeltuniekefilu Moyse tañi ley dungu, ka femngechi tati kakelu wimtun.