Filemon
Pablo ñi karta ta Filemonngealu
Tüfachi karta Pablo ta wirilelfi kiñe wentru, Filemon pingelu. Pablo miyawlu ñi wewpifiel ti werken dungu Kolosa waria mew, Filemon feyentuy ta Cristo mew. Feymew Filemon tañi püresukona, Onesimo pingelu, ellka tripay Filemon ñi ruka mew. Fey femlu, amuy Roma waria mew, feymew pewürkey Pablo engu. Fey ta famngechi Onesimo feyentuy ta Cristo mew.
Pablo wirilelfi tüfachi karta ta Filemon femngechi tañi wiñoduamatuafiel ta Onesimo, kisu ñi püresukona. Tüfachi karta mew Pablo feypifi ta Filemon ñi llowtuafiel ta Onesimo ka ñi nietuafiel kiñe küme rüf peñi reke. Feymew Pablo werkütufi ta Onesimo ñi amutuael fey ñi yelelafiel tüfachi karta ta Filemon.
1
Chalin dungu
Iñche Pablo, püresulen ta Cristo Jesus ñi duam. Eymi Filemon wirileleyu ta tüfachi karta kiñentrür tañi peñi Timotew iñchiw. Eymi ta iñchiñ taiñ ayünieelchi kompañ ta küdaw mew. Lemoria pifinge tüfeychi pu che feyentulelu tati trawüluwkelu tami ruka mew, ka femngechi taiñ lamngen Apia ka Arkipo, iñchiñ taiñ kompañ ta yafüluwün mew kiñentrür taiñ küdawkeel. Fey Ngünechen iñchiñ taiñ Chaw ka Ñidol Jesucristo füreneaeymünmew ka nieaymün kisu ñi küme tüngün tamün mongen mew.
Filemon tañi piwkeyen ka ñi mupiltun
Fey ngillatuyüm, tukulpakeeyu ta eymi, fey mañumkefiñ ta Ngünechen, iñche am feypingekelu tami feyentulen ta Ñidol Jesus mew, ka tami rume piwkeyeniefiel ta kisu ka itrokom che koneltulelu ta Ngünechen ñi feyentulechi pu trokiñche mew. Fey pewmangen eymi tami mupiltulen ñi küme kimfalael itrokom che mew, tami küme longkontukuafiel itrokom ti küme felen taiñ llowel ta Cristo Jesus mew. Rume ayüwkülen ka yafüluwkülen eymi tami kellukefiel mew itrofill chemkün mew ka tami piwkeyefiel tati pu feyentulelu, fey kisu engün doy yafüluwi ñi piwke mew. Feychi dungu mew mañumfalimi, peñi.
Pablo llellipuy ta Onesimo mew tati püresukona
Feymew iñche, tunte Cristo ñi apostolngefun rume, niefun fentren dungu tami werküafiel chem dungu tami femafel, welu may doyümün tami llellipuafiel piwkeyen mew. Iñche Pablo dew putremkülewen, fey fewla püresulen ta Cristo Jesus ñi duam, 10 Onesimo mew füreneen piaeyu. Kisu ta iñche ñi fotüm reke ka müten Ngünechen ñi dungu mew am feyentulu iñche püresulelu ta karsel mew, fey kisu ta rume kellukeenew. 11 Kuyfi mew petu mülelu eymi engu, Onesimo chem mew no rume ta puwtukelafeymew, welu fewla küme puwtunietuaeymew ta eymi chumngechi femkey ta iñche mew.
12 Feymew wiñome werküleltuaeyu tami küme llowtuafiel iñche ka müten reke tami llowafiel tati. 13 Iñche ayülefun ñi nieafiel tüfa mew femngechi tañi poyeafetew ta iñche eymi reke, iñche tañi püresulen mew ta Cristo ñi küme dungu tañi duam. 14 Welu ayülan tañi nünagümafiel eymi ta femkape tami pinon rume, femngechi tami aporia fürenenoafiel, welu may eymi kisu tami piael. 15 Pichi alüñma püntütripay ta Onesimo, fey fewla ñi rumel mületuael eymi engu. 16 Fey tüfa kiñe püresukonangewetulayay, welu may doy küme puwtuletuay ta kiñe püresukona mew. Kiñe ayün peñingetuay. Iñche rume piwkeyeniefiñ, fey eymi feley tami doy piwkeyetuafiel, ñi re chengen mew müten no, welu may ñi kiñe peñingen mew ta Ñidol mew.
17 Feymew lle, kiñe tami peñi trokinieeli ta iñche tami feyentulen ta Ñidol mew, llowtufinge ta Onesimo iñche ka müten reke, 18 fey chem chemkün rume weñeentuñmaelmew, kam pülata rume defenieelmew, iñche ta kullituaeyu. 19 Iñche, Pablo, wirileleyu tüfachi karta, iñche ñi kuwü mew ka iñche ñi letra: Iñche ta kulliaeyu. ¡Tunte felefuy tami tukulpalelafiel, welu eymi tami defeniefiel, tami mongen kütu! 20 Felelley may, peñi, füreneaen tami feyentulen ta Ñidol mew. Yafültukuñmaen tañi piwke tami peñiyefiel mew ta Cristo mew.
21 Wirileleyu tüfachi dungu iñche am küme kimnielu tami müngeltuael. Ka femngechi kimnien tami doy küme femael tüfeychi dungu tami feypipefiel. 22 Fey ka femngechi, pepikanienge iñche tañi umañtupuael, fey iñche am maneluwkülelu eymün tamün ngillatulen ta Ñidol mew, Ngünechen eluafenew tamün pewmeafiel.
Lemoria ka küme ngillatuñman ta afpualu mew
23 Lemoria pifaleymew ta Epafra, iñche mew mülelu ta karsel mew Cristo Jesus ñi duam. 24 Ka femngechi lemoria pifaleymew Marku, Aristarku, Dema ka Luka, ñi kellukeetew tañi küdaw mew. 25 Fey Ñidol Jesucristo ta füreneaeymew ta eymi.