13
Itrokom che feley ñi yamnieafiel tati mülechi pu awtoridad, ngenoluam chem awtoridad no rume Ngünechen tañi adkünunoel. Kom tati awtoridadkülelu, kisu ñi piel mew ta müley. Feymew iney rume yamnienofile tati awtoridad, fey ta müngeltulafi Ngünechen ñi werkükünuelchi dungu. Fey tati yamnienofilu tati pu awtoridad, fey engün kutrankangeay. Tati pu awtoridad am mülenolu tañi llükalkatuafiel tati femkelu kümeke dungu, tati femkelu wesake dungu mayfe. ¿Ayüleymi am tami llükanienoafiel tati pu awtoridad? Femkeaymi may ta kümeke dungu, fey tati pu awtoridad chem chumlayaeymew rume, Ngünechen ñi pin mew am küdawkülelu engün eymi tami kümelkaleael. Welu ta femülmi wesake dungu, feymewke ta feley tami llükanieafiel. Tati pu awtoridad re kisu ngünewkelay, welu may Ngünechen elueyew ti pepiluwün tañi kutrankayafiel tati femkelu wesake dungu. Feymew llemay, kümey tañi yamniengeael tati pu awtoridad, re tamün kutrankangenoam müten no, welu felelu am tamün femngechi yamnieafiel küme rakiduam mew.
Ka femngechi nor dungu mew eymün kullikeymün ta impuestu, tati pu awtoridad am küdawkülelu Ngünechen tañi piel mew, ka feychi dungu mew küdawkey engün. Elufimün ta kake kiñeke tunten tañi koneltuleel mew engün. Tati felelu tamün kulliafiel ta kontribusion, kullifimün tati kontribusion. Ka tati felelu tamün kulliafiel ta impuestu, kullifimün tati impuestu. Tati felelu tamün yamafiel, yamniefimün. Tati felelu tamün piwkeyeafiel, piwkeyefimün.
Iney no rume ta defeniekefilmün, welu defeniefilu trokiwkülemün tamün piwkeyeafiel müten tamün pu peñi ka tamün pu lamngen. Tati piwkeyelu tañi chafche dew kom mupituy tañi werkünieel Moyse tañi ley dungu. Tati werkün dungu feypiley: “Ñiwakilpe wentru engu ta domo, langümchekilnge, weñekilnge, koyladungukilnge,* diñmatukefilnge kangelu che ñi chemkün”, welu tüfachi dungu ka tati kakelu werkün dungu kom kiñewküley tüfachi dungun mew: “Piwkeyenge tami chafche chumngechi piwkeyewimi eymi kisutu.” 10 Tati nielu piwkeyechen, chem wesa femkelafi rume tañi chafche. Femngechi tati piwkeyewün mew fente küme mupitungekey tati ley dungu.
11 Pu peñi ka lamngen, femaymün tamün feypiwpefielchi dungu, ngüneduamniefimün chumngechi ñi amulen ta tripantu, fey ñi puwkülen dewma taiñ trepeael reke taiñ umaw mew. Dew fülkülepalu am Ñidol taiñ montulpayaetew. Doy fülpay dewma feychi llitulu taiñ feyentuael. 12 Tati dumiñ rume alüñma amuley, welu fülkülepay ta antü ñi wefpayael. Feymew elkünutuaiñ taiñ femael tati dumiñ mew mülechi dungu, fey eluwayiñ taiñ küdawael ta pelon mew. 13 Kim che reke miyawaiñ rangi pelon mew. Ngollikelayaiñ ka konkelayaiñ wakeñkülechi kawiñ mew, ka chem fill wesameken mew no rume, ka wesake wimtun mew, ka chem lukatuwün mew no rume, ka ütrirtuwün mew no rume. 14 Tamün femafel, maneluwkülemün ta Ñidol Jesucristo mew, ka ayütukefilmün tamün illutukeelchi wesake wimtun dungu.
* 13:9 Exodo 20.13-15, 17; Deuteronomio 5.17-19, 21. 13:9 Levitiko 19.18. 13:9 Kiñeke kuyfi wirin mew ngelay: “koyladungukilnge”.