6
Dew laiñ reke ta yafkan mew
¿Chem piaiñ am? ¿Amulepeay may taiñ yafkameken femngechi taiñ doy kutranpiwkeyeaetew ta Ngünechen? ¡Femlay llemay! Iñchiñ ta dew laiñ reke tati yafkan mew, ¿fey chumngelu am ka mületuaiñ tati yafkan mew? ¿Kimlaymün anta eymün, kom iñchiñ fawtisangelu Cristo Jesus mew, femngechi kiñewkületuiñ kisu tañi lan mew? Taiñ fawtisangen mew rüngalngeiñ reke ta Cristo iñchiñ, ka dew laiñ reke taiñ wiñomongetuael, fey taiñ nietuael we mongen nienolu yafkan chumngechi ta Cristo wiñomongetuy Chaw tañi fütra pepiluwün mew.
Rüf kiñewliyiñ ta Cristo iñchiñ kisu tañi lan mew, ka femngechi kiñewayiñ ta kisu iñchiñ kisu tañi wiñomongetun mew. Fey kimnieiñ tati kuyfi mongen taiñ niekefel, dew langümngey reke feychi lalu kürus mew ta Cristo, femngechi aftuay taiñ yafkafechengen ka ngewelayay taiñ ngünenieaetew ta yafkan. Fey kiñe che ta dew layüm kuyfi mongen mew, ngünekelaeyew ta yafkan.
Iñchiñ dew laliyiñ reke ta Cristo iñchiñ, feymew maneluwküleaiñ ka femngechi taiñ mongeleael ta Cristo iñchiñ. Kimnieiñ ta Cristo ñi dew wiñomongetun, fey ka wiñome lawelayay, tati lan dungu am niewenolu pepiluwün ta kisu mew. 10 Feymew ta Cristo, feychi lalu, kiñe rupa müten ta lay tañi apümtuafiel tati yafkan, fey wiñomongetulu, mongeletuy tañi tuteafiel ta Chaw Ngünechen.
11 Ka femngechi, eymün ta lalu reke trokiwkülemün tamün yafkawenoael, welu may Ngünechen mew tamün mongeletuael, tamün kiñewkülen mew ta Cristo Jesus eymün. 12 Feymew, elukefilmün ta eymün tati yafkan ñi amul ngünenieafiel tamün afachi kuerpu, femngechi tamün müngeltunoafiel ñi ayütukeel ta kuerpu. 13 Chalintukukilmün tamün kuerpu ta yafkan mew ñi femael wesake dungu. Eymün feleymün tati layechi che reke, welu ka wiñomongetulu, feymew chalintukuwmün ta Ngünechen mew, tañi femael kümeke dungu. 14 Fey ta famngechi tati yafkan niewelayay ta pepiluwün eymün mew, eymün am ngünenienoetew tati ley dungu, welu may ngünenieeymünmew Ngünechen ñi piwkeyechen.
Kiñe adentun dungu nentungey tati püresulelu mew
15 Ka wiñome feypian: Moyse ñi ley dungu ngüneniewelaeiñmew, welu may Ngünechen tañi piwkeyechen. Feychi dungu mew, ¿amulepeay may taiñ femael wesake dungu? ¡Femlayaiñ llemay! 16 Eymün küme kimnieymün chalintukuwülmün tamün püresukonangeael kiñe ülmen wentru mew tamün müngeltunieafiel, eymün rüf mew püresukonangeymün, fey feley tamün müngeltuleael. Ka femngechi müngeltuniefilmün ta yafkan, yeaeymünmew ta lan dungu mew, welu müngeltuniefilmün ta Ngünechen nieaymün ta lif mongen. 17 Eymün ta kuyfi mew püresukona reke felekefuymün tati yafkan mew, welu Ngünechen ñi fürenechen mew, fewla müngeltuymün kom piwke mew tamün küme kimeltungeelchi dungu. 18 Fey dew lifreletuymün tati yafkan mew tamün püresuniekefetew, fey eymün ta eluwkületuymün tamün nieael lif mongen.
19 Famngechi dungupen tamün doy küme kimafiel tüfachi dungu. Fey ta kuyfi mew chalintukukefuymün tamün kuerpu tati wesake illutun dungu mew, femngechi tamün femael wesake dungu, fey fewla feley tamün chalintukuael tamün kuerpu nor dungu mew, femngechi tamün nietuael lif mongen. 20 Feychi eymün petu püresukonalelu reke tati yafkan mew, kiñe nor dungu no rume ta niekelafuymün tamün mongen mew. 21 Chem no rume kümelkalaeymünmew tamün kuyfi femkefelchi wesake dungu, fey fewla yewentukukefimün. Kom tüfachi dungu ta re lan dungu müten. 22 Welu fewla lifreletuymün tati yafkan mew tamün püramyeafiel ta Ngünechen, famngechi tamün nieael lif mongen ta Ngünechen mew, ka tamün nieael rumel mongen. 23 Tati yafkan ñi wülkeel re lan dungu müten, welu Ngünechen wülkey tati rumel mongen, Cristo Jesus mew, iñchiñ taiñ Ñidol.