7
Melekisedekiꞌ Aza Nene Evenetoꞌ Medelo Mino Oꞌmoso Initeꞌ Lehize-daaꞌ Ive Mino Abalahamuꞌnisi Idoꞌ Aꞌvopilemoꞌ Zuho Nesi nGivileꞌ Ogo Dizo Minineꞌ Nenako Izesuꞌ Aza Nene Eze Monovoloꞌ Eꞌmeto Evenetoꞌ Medelo Mino Oꞌmoso Initeꞌ Lehize-daaꞌ Ive Mino Abalahamuꞌ Zuhoutiꞌ Evenetoꞌ Medeli Mini Oꞌmoso Initeꞌ Lehizi-daaꞌ Ave Engiꞌ Nene nGivileꞌ Ogo Dizo Miningumuꞌ Gamazi Lo-ngimineꞌ
Aꞌmine Melekisedekiꞌ nene Salemi ebekuꞌ guvelesi ve mino idoꞌ evenetoꞌ medelo mino veleta Oꞌmoso atoliꞌmine minive nene initeꞌ lehize-daaꞌ ive nesi loloꞌ ogo minineꞌ ve. Idoꞌ Abalahamuꞌ aza guveꞌinesi ve ma minaniꞌ nene ngebele osuꞌ lo tineꞌ molo navo Melekisedekiꞌ aza vavo akaloꞌ di goꞌine hizi Abalahamuꞌni nene noꞌnohoꞌ ize-dineꞌ ve. Neꞌmino Abalahamuꞌni noꞌnohoꞌ ize-davo aza initeꞌ mataꞌve teni teni (10 10) neꞌmine miningutiꞌ Melekisedekiꞌni hamo hamoꞌ ma imineꞌ. Idoꞌ eiꞌ gulive Melekisedekiꞌ neꞌmi monovo nene monovoꞌve lisihekovoꞌ ogo minineꞌ guvelesi ve ve. Idoꞌ ebeꞌve gulive Salemi neꞌmi monovo nene hongu monovo ve losa neineꞌ nenako aza nene hongu monovoꞌvesi minaaꞌ ineꞌ guvelesi ve nene neive. Idoꞌ Aloniꞌ monovoꞌveloꞌ imineꞌ mili evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ ave nene lamineꞌ Zakoboꞌ gipele Leviꞌ aꞌvopilemoꞌ minaniꞌ nene ngelebizi avoꞌninge idoꞌ izeꞌninge meꞌningeliti guliveꞌine li sotoꞌ ikevosavoꞌ nene aꞌmine gonoloꞌ ngeleꞌmizi milaaꞌ aniꞌza Melekisedekiꞌ aza nene neꞌminosa minamineꞌ ve. Aza nene evenetoꞌ medelo mino Oꞌmoso initeꞌ lehize-daaꞌ ive minineꞌza monoꞌ godolouꞌ nene avolomote idoꞌ izele mele neti guliveꞌine nene gizavo ma gelamune. Idoꞌ sotoꞌ ogo mine do ogo hilineꞌ neꞌmi monovo nesi gizavo gelamuneꞌ neꞌmo Melekisedekiꞌ nene minevoꞌ minevoꞌ ogovoꞌ minineꞌ gelavo Oꞌmosoꞌmi gipele eiꞌ neꞌmine mino evenetoꞌ medelo mino Oꞌmoso initeꞌ lehize-daaꞌ ive mine do vovoꞌ vovoꞌ ogo minaaꞌ ive minineꞌ ve.
Idoꞌ Melekisedekiꞌ aza nene eveneꞌ naba goloso minaniꞌ neineꞌ nemuꞌ mene giliꞌnalo: Avoteho naba minive Abalahamuꞌ aza nene lovouꞌ ngivileꞌ ineꞌ alevetidatiꞌ initeꞌ teni teni (10 10) do angutiꞌ Melekisedekiꞌni nene hamo hamoꞌ imineꞌ ve. Isilaeleꞌ aleve ma haza alevesi idoꞌ Leviꞌ aꞌvopilemoꞌ linge ma evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ ave liliꞌ ave nesi mukitoꞌ nene Abalahamuꞌ aꞌvopilemoꞌ mini hamoꞌ zuho minaniꞌza aꞌmine evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ ave ingine Oꞌmosoꞌmo louꞌ gamazi lidoꞌ nene eꞌmeti engiꞌ Isilaeleꞌ aleve linge ma initeꞌ teni teni (10 10) di sotoꞌ igaꞌ angutiꞌ hamo hamoꞌ nene daaꞌ aniꞌ ve. Ee, initeꞌ ngimaaꞌ ave idoꞌ initeꞌ daaꞌ ave mukiꞌ nene mo Abalahamuꞌ aꞌvopilemokovoꞌ minaniꞌza mo engitatikisi ha daaꞌ aniꞌ ve. Ne neiha Melekisedekiꞌ aza Leviꞌ aꞌvopilemokutiꞌ sotoꞌ amineꞌ minineꞌza Abalahamuꞌnidatiꞌ initeꞌ nene ha daniꞌ ve. Idoꞌ Oꞌmosoꞌmo salani gamazi lamineꞌ Abalahamuꞌni lo huko-daaꞌ idiꞌmo nene eveneꞌ naba minineꞌza Melekisedekiꞌ neꞌmo nene noꞌnohoꞌ ize-dineꞌ ve. Idoꞌ Oꞌmosoꞌmo salani gamazi lamineꞌ nene Abalahamuꞌni lo huko-daaꞌ idiꞌmo nene Abalahamuꞌ aza eveneꞌ naba goloso minineꞌ nene gele none. Ne neiha Abalahamuꞌ aza Melekisedekiꞌni ivileꞌ ogo naba minidiniko Melekisedekiꞌ aza Abalahamuꞌni nene noꞌnohoꞌ ize-delidoꞌ o minamidine. Noꞌnohoꞌ ize-delidoꞌ o minamidineꞌza aza mo Abalahamuꞌni noꞌnohoꞌ ize-dineꞌ nenako Melekisedekiꞌ aza nene Abalahamuꞌni ivileꞌ ogo minineꞌ ve. Ee, ve maliꞌmo ve ma noꞌnohoꞌ ize-delineꞌ nene noꞌnohoꞌ ize-dive nene dizo minavo noꞌnohoꞌ dave nene lemo mineleseive lo gele noneꞌ nene lamineꞌ nenako malite soza gamazi ve li mo lamilisave. Nemuꞌ nene Melekisedekiꞌ aza Abalahamuꞌni ivileꞌ ogo minive minaaniꞌ neive lo gelelesune. Idoꞌ ma nene Leviꞌ aꞌvopilemoꞌ zuhoutiꞌ evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ ave nete eveneꞌineti initeꞌ teni teni (10 10) miningutiꞌ hamo hamoꞌ daaꞌ ave engiꞌ nene hili vaaꞌ aniꞌ zuho nizave lo gele minelesune. Ne neiha aꞌmineꞌmine ogo evenetatiꞌ initeꞌ daaꞌ ive Melekisedekiꞌ eiꞌ nene hilineꞌ ve li monoꞌ godolouꞌ gizamavo neꞌmo Melekisedekiꞌ nene helamo velesi hazavoꞌ neineꞌ gilineꞌ nemuꞌ nene gelelone. 9-10 Naza giluvoniꞌ mo neꞌmine luvodine: Abalahamuꞌ lovoutiꞌ initeꞌ teni teni (10 10) do angutiꞌ hamo hamoꞌ Melekisedekiꞌni imineꞌ gameneuꞌ nene Abalahamuꞌ aꞌvopilemoꞌ initeꞌ teni teni (10 10) evenelite di minangutiꞌ hamo hamoꞌ daaꞌ aveti avoꞌnibo Leviꞌ nene olihe Abalahamudatiꞌ sotoꞌ amivo nenako azasi Abalahamukisi makaꞌ mini aꞌmine initeꞌ nene imasineꞌ gelave. Nemuꞌ nene evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ ave Leviꞌ aꞌvopilemoꞌ zuho nene Melekisedekiꞌ evenetoꞌ medelo mino Oꞌmoso initeꞌ lehize-daaꞌ gono daaꞌ ineꞌ neꞌmo ngivileꞌ ogo minineꞌ ve.
11 Idoꞌ Oꞌmosoꞌmo Moseꞌni louꞌ gamaziꞌve iminguꞌ nene gamazi ma tiꞌ lo lo-imineꞌ ma lingine mo gili nizaniꞌ ma neive: Leviꞌ aꞌvopilemokutiꞌ Oꞌmoso neniꞌ nimaniꞌ initeꞌ evenetoꞌ medeli mini lehizi-nidilizave liliꞌ igi minilizave ingine nene aꞌmine louꞌ gamaziloꞌ nene gizebo igi eveneꞌ ngeleꞌmize akaloꞌ ilizave. Neꞌmine lo lo-imineꞌ nenako nemuꞌ nene aꞌmine evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ ave nete eveneꞌ nene mudise ngeleꞌmize akaloꞌ ilizadoꞌ lisiheꞌ gehepeve i minadiniko Leviꞌ aꞌvopilemoꞌ evenetoꞌ medelo mino Oꞌmoso initeꞌ lehize-daaꞌ ive aza Aloniꞌ gono daaꞌ ineꞌ neꞌmino damo Melekisedekiꞌ evenetoꞌ medelo mino Oꞌmoso initeꞌ lehize-daaꞌ gono daaꞌ ineꞌ neꞌmino daaꞌ ive atoliꞌmine ogo minive Izesuꞌni nene ma nanimuꞌ do ote-didine. Leviꞌ aꞌvopilemoꞌ zuho ingine gono nene di pili di osuꞌ ladiniko aꞌmine initeꞌ lehize-daaꞌ gono dalive gosohoꞌ do ote-dive neꞌmi gonoꞌve nene ma minamivo ma do ote-damidine. 12 Idoꞌ evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ gono daaꞌ ave gomuꞌ minadoꞌ nene medelo atoliꞌmine gosohoꞌ sotoꞌ ogavo ma nene louꞌ gamazi nesi gosohokovoꞌ sotoꞌ oloseinako nemuꞌ nene gomuꞌ louꞌ gamazi neꞌmi gonoꞌve nene mo osuꞌ laniꞌ ve. 13 Idoꞌ evenetoꞌ medelo mino Oꞌmoso initeꞌ lehize-daaꞌ ive do ote-dingumuꞌ atoliꞌmine ve ve luvoniꞌ nene Oꞌmoso neniꞌ nimaniꞌ initeꞌ nene Melekisedekiꞌ gono daaꞌ ineꞌ monovoloꞌ eꞌmeto lehize-nedaaꞌ anive minevoꞌ minevoꞌ ogo minelesane lo Oꞌmosoꞌmo lo-dive nene Leviꞌ aꞌvopilemoꞌ zuhoutiꞌ sotoꞌ amo Oꞌmosoꞌmi holomoloꞌ mili-daniꞌ initeꞌ lehize-daaꞌ gono nene ma damaaꞌ ave atoꞌ zuhoutiꞌ sotoꞌ ogo minineꞌ nenako nemuꞌ nene luvoniꞌ ve. 14 Idoꞌ atoꞌ zuhoutiꞌ sotoꞌ ive luvoniꞌ nene Guvetesi ve aza Zudaꞌ aꞌvopilemoꞌ zuhoutiꞌ sotoꞌ ineꞌ nene mukitoꞌ mo gele osuꞌ lo noneꞌ nenako nemuꞌ nene luvoniꞌ ve. Idoꞌ Moseꞌ neꞌmo louꞌ gamazi gizinguꞌ nene Leviꞌ aꞌvopilemoꞌ zuhoutikovoꞌ nene evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ ave liliꞌ ilizave lo lo-ngidineꞌza Zudaꞌ aꞌvopilemoꞌ zuhoutikisi nene evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ ave liliꞌ ilizave lo ma lo-ngedamineꞌ ma neive.
15-16 Idoꞌ evenetoꞌ medelo mino Oꞌmoso initeꞌ lehize-daaꞌ ive atoliꞌmine sotoꞌ ineꞌ nene louꞌ gamazi ma evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-dilizave nene Leviꞌ aꞌvopilemoꞌ zuhoutikovoꞌ mini okoꞌine laminekisivoꞌ minilizavetevoꞌ nene Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ ave liliꞌ ilizave li louꞌ miladoꞌ nene lisiheꞌ o nouve losa Leviꞌ zuholiti gonoloꞌ medelo sotoꞌ ineꞌ nevoba asi minevoꞌ minevoꞌ ogo mino vo osuꞌ lamaaꞌ amuzo ezela miningumuꞌ ve losa evenetoꞌ medelo mino Oꞌmoso initeꞌ lehize-daaꞌ ive Melekisedekiꞌ gonoloꞌ medelo sotoꞌ ineꞌ nenako gomuꞌ minineꞌ louꞌ gamazi nene Oꞌmosoꞌmo do atoꞌ ingumuꞌ luvoniꞌ gamazi nene neꞌmo sotoꞌ ogavo mo laminetoꞌ ningekune. 17 Idoꞌ Oꞌmoso aza aꞌmine vemuꞌ evenetoꞌ medelo mino Oꞌmoso initeꞌ lehize-nedaaꞌ anive loloꞌ ogo minevoꞌ minevoꞌ ogo minelesane lo lo-dineꞌ gamazi neꞌmo aꞌmine luvoniꞌ gamaziloꞌ nene vo daanako mo laminetoꞌ lokuve. 18-19 Idoꞌ Oꞌmosoꞌmo louꞌ gamazi gomuꞌ minineꞌ do atoꞌ ineꞌ neꞌmi monovo nene neꞌmino neive: Aꞌmine louꞌ gamazi nene eveneꞌ hamokisi mudise leleꞌmize akaloꞌ amivo eveneꞌ lisiheꞌ lamineꞌ minesaꞌmuneꞌ neꞌmo amuzoꞌve nomineꞌ mino eveneꞌ hize eleꞌ o-ledamivo Oꞌmosoꞌmo lavo aꞌmine louꞌ gamazi nene gohi minamineꞌ. Idoꞌ neꞌmine ogo Oꞌmosoꞌmo aꞌmine evenetoꞌ medelo mino Oꞌmoso initeꞌ lehize-daaꞌ ive atoliꞌmine nene do sotoꞌ o-ledavo aza nene gomuꞌ louꞌ nesi evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ ave nesi nene ngivileꞌ ogo leleꞌmize akaloꞌ ogavo neꞌmo lisiheꞌ lamineꞌ ogo Oꞌmososi makaꞌ minelonidoꞌ lisiheꞌ ogavo ezela nene lehete ogo minaaꞌ noune.
20 Idoꞌ evenetoꞌ medelo mino Oꞌmoso initeꞌ lehize-daaꞌ ive gosohoꞌ atoliꞌmine nene Oꞌmosoꞌmo eleꞌmize nomolo aꞌmine gono do minevoꞌ minevoꞌ ogo minelesane lo eiꞌ guliveloꞌ lo huko-damo haza do ote-dineꞌ nevoba aza eiꞌ guliveꞌveloꞌ lo huko-do do ote-dineꞌ ve. Ingine Leviꞌ aꞌvopilemoꞌ zuhoutiꞌ evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ ave liliꞌ aniꞌ nene Oꞌmosoꞌmo ngeleꞌmize nomolo lingine aꞌmine gono di miniviꞌ miniviꞌ ilisave lo eiꞌ guliveloꞌ lo huko-ngedamivo haza di oti-ngidaaꞌ aniꞌza 21 aꞌmine ve gosohokumuꞌ nene monoꞌ godolouꞌ tiꞌ lo minineꞌ gamazi nene Oꞌmoso eiꞌ guliveloꞌ lo lo huko-dineꞌ ve:
Gaza nene evenetoꞌ medelo mino Oꞌmoso neniꞌ initeꞌ lehize-nedaaꞌ anive loloꞌ ogo
minevoꞌ minevoꞌ ogo minelesane lo Guvelesi ve Oꞌmoso aza eiꞌ guliveloꞌ lo huko-dineꞌ neꞌmo
lulo ngelo do velepeꞌ izo soza lamoloseive.
22 Idoꞌ Izesuꞌ aza minevoꞌ minevoꞌ ogo gono dalive lo Oꞌmosoꞌmo neꞌmine ogo eiꞌ guliveloꞌ lo huko do ote-dineꞌ neꞌmo leliꞌ gele daloneꞌ gamazi ve lo Oꞌmosoꞌmo minevoꞌ minevoꞌ gamazi lo huko-lidineꞌ nene gihile izelingumuꞌ hize eleꞌ ilive izeleho nene Izesuꞌ minavo idoꞌ neꞌmo nene aꞌmine idise lo huko-lidineꞌ gamazi neꞌmo gomuꞌ aleve lo huko-ngidineꞌ gamazi nene ivileꞌ ogosa gamazi lamineꞌ neive. 23 Idoꞌ gomuꞌ nene evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ ave minaniꞌ nene hilikaꞌ hilikaꞌ iꞌmi vaaꞌ aniꞌ neꞌmo miniviꞌ miniviꞌ igi gono dalizadoꞌ minamavo eveneꞌ ato atoꞌ mukiꞌ vaiꞌ nete nene evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ ave liliꞌ ikaꞌ ikaꞌ iꞌmi vaaꞌ aniꞌ ve. 24 Neꞌmine aniꞌza Izesuꞌ aza helamo minevoꞌ minevoꞌ ogovoꞌ minelineꞌ nenako ezeloꞌ medeli ma minamavo evenetoꞌ medelo mino Oꞌmoso initeꞌ lehize-daaꞌ gono nene mo mudise dovo dovoꞌ ogo mineleseive. 25 Nemuꞌ nene Izesuꞌ aza lelikumuꞌ nene isete izelive lo Oꞌmosola lo minevoꞌ minevoꞌ ogo minaaꞌ neineꞌ nenako Izesuꞌnimuꞌ gele eleꞌvoleꞌ ogo Oꞌmosola vo hulunive leliꞌ nene Izesuꞌ do luꞌ izo mudise leleꞌmize lamineꞌ ilidoꞌ neive.
26 Idoꞌ aza neꞌmine veꞌmo evenetoꞌ medelo mino Oꞌmoso initeꞌ lehize-daaꞌ ivete naba mino goloso ogo minunidotiꞌ leleꞌmize lamineꞌ ilidoꞌ lisiheꞌ o neineꞌ nenako ha do luꞌ izo leleꞌmize lamineꞌ oloseive. Aꞌmine ve nene aza ve lamineꞌ atoliꞌmine ogo mino lulo do gopo o-delineꞌ initeꞌ hamokisi eita ma nomineꞌ mino lihime daaꞌ naniꞌ aleve neꞌmino minamo atoliꞌmine gehepeve ogo mino okulumoꞌ nesi ivileꞌ ogo osuꞌ lo dizosa neive. 27 Evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ ave naba ingine gamene gamene eveneliti lihimeꞌine apase-ngedelive li sipisipi nevoꞌmine initeꞌ ngibili olokuꞌ gizi Oꞌmoso lehizi-dilisa gomuꞌ nene engiꞌ lihimeꞌine apase-ngedelive li sipisipi ma ngibili Oꞌmoso imaaꞌ nave. Izesuꞌ aza dizosa mino engiꞌ ngivileꞌ ogo lihimeꞌvesi nomineꞌ lamineꞌ minaaꞌ neineꞌ nenako ingine igaꞌ adiꞌmine osaꞌmineꞌ ve. Eiꞌ nene gele ngemavo evenelite bili hilanguꞌ asiꞌve lulo okoꞌnoꞌve nene Oꞌmoso emavo leliꞌ mukiꞌ lihimete nene mudise apase-ledelidoꞌ lisiheꞌ ogavo eiꞌ okoꞌnoꞌve nene gamene hamokovoꞌ emavo osuꞌ lineꞌ ma neive. 28 Idoꞌ lelitoꞌ medelo mino Oꞌmoso initeꞌ lehize-daaꞌ ivete naba neꞌmo gomuꞌ evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ ave naba minaniꞌ nene ngivileꞌ ogo lamineꞌ minive ve luvoniꞌ nene neꞌmino neingumuꞌ luvoniꞌ ve: Gomuꞌ minineꞌ louꞌ gamaziloꞌ eꞌmeti evenetoꞌ medeli mini Oꞌmoso initeꞌ lehizi-daaꞌ ave naba minilizave di oti-ngidaaꞌ aniꞌ nene ha eveneꞌ mukiꞌ amuzote nomivo minaaꞌ nouneꞌ ngemeni damenisi minave nene di oti-ngidaaꞌ aniꞌ ve. Ee, neꞌmine vevoꞌ di oti-ngidaaꞌ aniꞌza Oꞌmosoꞌmo gomuꞌ louꞌ gamaziloꞌ medelo alingeꞌ evenetoꞌ medelo mino Oꞌmoso initeꞌ lehize-daaꞌ ive mineline lo eiꞌ guliveꞌveloꞌ lo huko-dive eiꞌ gipele nene do ote-dineꞌ ve. Idoꞌ aꞌmine gipele neve gopo haza neivosa do ote-dineꞌ nevoba asi aꞌmine gono dalidoꞌ nene mudise do lisiheꞌ o-davo neivosa nene do ote-dineꞌ ve.