MAHTE
é Gabú Danglù Laiká
(The Gospel of Matthew)
1
Yesuq É Byùxik Shap Kyô É Hkyô
Luk 3:23-38
Abraham é awut ashín, Dawiq é yhangzo yhangshu,* Yesuq Hkrisduq é byùxik labaû gi, a-ô mâ é eq rajung za nghut lhê.
Abraham gi, Isak lé hkû;
Isak gi, Yakup lé hkû;
Yakup gi, Yudaq eq yhanggu yhangmâng pé lé hku é nghut lhê;
Yudaq gi, Hparet eq Zera lé hkû, haú nhik é yhângnu gi, Tamar nghut ri.
Hparet gi, Hesrun lé hkû;
Hesrun gi, Ram lé hkû;
Ram gi, Aminada lé hkû;
Aminada gi, Nashon lé hkû;
Nashon gi, Salamun lé hkû;
Salamun gi, Buaq lé hkû;
Buaq é yhângnu gi, Rahap nghut ri.
Buaq gi, Obet lé hkû;
Obet é yhângnu gi, Ruhtaq nghut ri.
Obet gi, Yese lé hkû;
Yese gi, Hkohkâm Dawiq lé hkû;
Dawiq gi, Sholumon lé hkû; Sholumon é yhângnu gi, Uriaq yhangmyi dut wú sû nghut ri.
Sholumon gi, Rehoboam lé hkû;
Rehoboam gi, Abiyaq lé hkû;
Abiyaq gi, Asa lé hkû;
Asa gi, Yehoshaphat lé hkû;
Yehoshaphat gi, Yoram lé hkû;
Yoram gi, Uzi-aq lé hkû;
Uzi-aq gi, Yohtam lé hkû;
Yohtam gi, Ahaza lé hkû;
Ahaza gi, Hezekiaq lé hkû;
10 Hezekiaq gi, Manase lé hkû;
Manase gi, Amon lé hkû;
Amon gi, Yosiaq lé hkû;
11 Yosiaq gi, Babelon má shúm dut huî é hkûn, Yehkoniaq eq yhanggu yhangmâng pé lé hku é nghut ri.
12 Babelon má shúm dut huî é htâng má,
Yehkoniaq gi, Shalahtila lé hkû;
Shalahtila gi, Zerubabelaq lé hkû;
13 Zerubabelaq gi, Abiut lé hkû;
Abiut gi, Eliakim lé hkû;
Eliakim gi, Azor lé hkû;
14 Azor gi, Zaduk lé hkû;
Zaduk gi, Ahkim lé hkû;
Ahkim gi, Eliut lé hkû;
15 Eliut gi, Eliaza lé hkû;
Eliaza gi, Mahtan lé hkû;
Mahtan gi, Yakup lé hkû;
16 Yakup gi, Mariq é yhanglâng Yosep lé hku é nghut ri;
Mariq gi, Hkrisduq gâ é Yesuq lé hku é sû nghut ri.
17 Haû mù, Abraham é pyat mai Dawiq é pyat jé shoq gi, byùxik raxe myi xik; Dawiq pyat mai Babelon má shúm dut huî é hkûn jé shoq gi, byùxik raxe myi xik; shúm dut huî é hkûn mai Hkrisduq é pyat jé shoq gi, byùxik raxe myi xik nghut ri.
Yesuq Hku Lé Lo É Hkyô
Luk 2:1-7
18 Yesuq Hkrisduq hku lé lo é hkyô gi, a-ô mâ é eq rajung za nghut ri: Yesuq é yhângnu Mariq gi, Yosep èq dûng tô é sû nghut ri; nghut kôlhang, yhangnhik a zùm shi má, yhang gi, Chyoiyúng Woi-nyí mai zogûng dut bê nghut ri. 19 Yhâng é yhumsîng hpó Yosep gi, dingmán sû nghut luî, yhang lé byu pê hí má hoq a kâm lhoq hpu nau é yanmai, tsik za lhoq kâng pyám râ dâ ri.
20 Nghut kôlhang, yhang haû su myit nyi é hkûn, yhupmoq má, haû Yhumsing é maumang lagyo gi, yhang lé, lé htoq shit luî, "Dawiq é yhangzo yhangshu Yosep ê, haû náng é yhumsîng myhí Mariq lé hâng yù râ hkyô lé, hkâ-myit chiq; haî mù gâ le, yhang wun tô é zoshâng gùng gi, Chyoiyúng Woi-nyí dông lo é nghut lhê. 21 Yhang gi, yuqzo rayuq hkû râ nghut luî, nàng gi, zoshâng haú lé, Yesuq nghû myìng myhíng byi ra râ nghut lhê; hkâsu mù gâ le, Yhang gi, Yhâng é byu pé lé, yhangmoq é yubak mara mai hkyi yù râ sû nghut lhê." ga taî ri.
22 Shí hkyô banshoq gi, Garai Gasâng èq, haû myiqhtoi dông taî é dang lé lhoq dik é nghut ri. 23 Myiqhtoi dang haû gi, "Haû zomyi gyíng gi, zogûng dut luî, yuqzo rayuq hkû râ nghut lhê; Yhâng é myìng lé gi, Emanuelaq ga kó râ nghut lhê." gâ ri. Hau é lichyúm gi, "Garai Gasang gi, nga-nhúng eq rahá nghut nyi lhê." gâ é nghut lhê.
24 Yosep gi, yhup bûn lo é hkûn, haû Yhumsing é maumang lagyo taî é eq rajung za, Mariq lé, yhangmyi dông yhûm má shuî yù bê nghut ri. 25 Nghut kôlhang, yhang gi, yuqzo haû hku é hkûn jé shoq, Mariq eq gungsho a zùm nghut ri. Yuqzo haú lé, yhang gi, Yesuq ga myhíng byî ri.
* 1:1 Awut ashín eq yhangzo yhangshu gâ é lé, Chyúmdang ra-am má, "yhangzo" ga le bo tô lhê. 1:17 Grik dong Hkrisduq gâ é gi, xû but hui Sû gâ é lichyúm nghut mù, Hebre dong Mesaia gâ é eq rajung za nghut lhê. 1:23 Esai 7:14