15
Sansêng É Hkyô Eq A Sansêng É Hkyô
Mrk 7:1-23
Hau htâng má, Hparishe pé eq tarâ sará pé ra-am gi, Yerusalem wà mó mai Yesuq chyáng jé lé lô kômù, "Náng é chángzô pé gi, haî mù luî, îchyí îwa pê é htûngli lé a cháng kut akô lhú? Yhangmoq gi, loq hí a chî é zang zô akô nghut ri." ga, lé taî akô.
Haû jáng, Yesuq tû taî é gi, "Nungmoq gi, haî mù, nungmoq é htûnglî é yanmai, Garai Gasâng é hkunmó lé a cháng kô é lhú? Hkâsu mù gâ le, Garai Gasang gi, 'Nungmoq é înu îwa lé, hkungga keq.' ga le, 'Înu îwa lé, nhîng é sû ó yuq nghut kôle, sat pyâm é hui râ lhê.' ga le, taî tô é nghut lhê. Nghut kôlhang, nungmoq taî é gi, 'byù rayuq yuq, yhumsing é yhângnu yhângwa lé byi âng é zè lé, Garai Gasang lé byi râ chyunghuq nghut lhê ga taî é nghut jáng, haú yuq gi, yhângwa lé hkungga nó a ra.' gâ akô nghut ri. Haú dông mai, nungmoq gi, nungmoq é htûnglî é yanmai, Garai Gasâng é mungdang lé he-ngik pyâm akô nghut ri. Gegùn labyoq kut bang ê! Nungmoq eq séng luî, myiqhtoi Esai-aq htoî tô é dang gi, têng ri. Myiqhtoi dang haû gi,
'Byù shí bang gi, nhut htoq mai za Ngo lé hkunggâ akô;
yhangmoq é myit nhiklhum gi, Ngò eq wê gâng nyi akô.
Yhangmoq, Ngo lé noqkuq nyi kô é gi, akôm má za nghut nyi ri;
hkâsu mù gâ le, yhangmoq é mhoqshit hkyô pé gi, byù dông mai mhoqshit é hkyô pé za nghut nyi ri.'
gâ é nghut lhê." gâ ri.
10 Hau htâng, Yesuq gi, shiwa byu pé lé, Yhâng chyáng wut yù luî, "Gyô yù mù, sé lo keq. 11 Nhut má wang lo é haí jung le, byù lé a sanséng dut nhang é a nghut, nhut mai htoq lo é pé sheq, byù lé a sanséng dut nhang é ru nghut lhê." ga taî ri.
12 Haú hkûn, haû chángzô pé gi, Yhâng chyáng lé lô kôluî, "Hparishe pé gi, shí hkyô lé wó gyo mù, nhik-yô nyi bùm kô é lé, Nàng sê lhê lhú?" ga myi kôjáng,
13 Yhang gi, "Mauhkûng htoq tsáng myhâng mâ é Ngá Wa a hô tô é agàm hkangmó gi, apûn eq roq nut pyâm é hui râ nghut lhê. 14 Yhangmoq é yanmai, myit hkâ-myo kó; yhangmoq gi, myoqjit bang nghut kôle, myoqjit é bang lé hkyô-u she é bang nghut akô. Myoqjit yhangchang hkyô-u she lhûm é nghut le gi, í yuq é yhang donghkong má byit gyó kó râ za nghut lhê." ga tû taî ri.
15 Haú hkûn, Petruq gi, "Ngamoq lé, dangtú hau é lichyúm taî sân kyo laq." ga taí jáng, 16 Yesuq gi, "Nungmoq, ahkuî le haû-í yhang go nyi ashi kô luq? 17 Nhut má wang lo é haí jung le, wamdau hkaû má jé wang ló mù, gungdu mai dum htoq ló é nghut lhê. 18 Nghut kôlhang, nhut mai htoq lo é gi, myit nhiklhum mai htoq lo é nghut mù, byù lé a sanséng dut nhang ri. 19 Hkâsu mù gâ le, myit nhiklhum mai htoq lo é gi, agè ashop é dông myit é hkyô pé, byù sat é hkyô, su-myi sulàng lú hkyô, ashop é dông gungsho zùm yap é hkyô, hkaû é hkyô, a tengmán é saksé hkâm é hkyô, lumù gansang é hkyô pé nghut ri. 20 Haû pé gi, byù lé a sanséng dut nhang é hkyô pé nghut ri; loq a chî e za zo shuq é gi, byù lé a sanséng a dut nhang é nghut lhê." ga taî ri.
Hkanan Myiwe Myhí Rayuq É Lumjíng Myit
Mrk 7:24-30
21 Hau htâng, Yesuq gi, haú mai Turuq eq Sidun mau shut htoq e ló bê nghut ri. 22 Haú hkûn, haú mau má nyi é Hkanan myiwe myhí rayuq gi, Yhâng chyáng lé jé mù, "Dawiq é Yhangzo, Yhumsîng ê, ngo lé shogyô yù laq ô! Ngá byizo gi, nat gang wang júng mù, gyai yhang nò gyîn nyi ri." ga taî garû ri.
23 Nghut kôlhang, Yesuq gi, dang rahkun le a tû taí nghut ri. Haû mù, Yhâng é chángzô pé gi, Yhâng chyáng lé jé kômù, "Myiwe myhí haú lé ló nhang pyám aq; haî mù gâ le, yhang gi, nga-nhûng é htâng má châng garû nyi ri." ga taî akô.
24 Yesuq gi, "Byuq byuq é sau pé su nghut nyi é Israelaq byu pê chyáng sheq, Ngo lé nhang kat é ru nghut lhê." ga taî ri.
25 Haú hkûn, myiwe myhí haû gi, Yhâng é hí má lé mù hkyihput htuq luî, "Yhumsîng ê, ngo lé garúm yû laq ô!" ga taî ri.
26 Yesuq gi, "Zô wui chyáng mâ é zoshuq lé yù mù, hkuî pé lé byi tsô é jung a nghut." ga tû taí jáng, 27 myiwe myhí haû gi, "Yhumsîng ê, haû kúm nghut ri; nghut kôlhang, hkuî pé lháng, yhumsîng hpô é zohpoq mai gyó é zang cham zang htâng lé, zô akô mhaî." ga dum taî ri.
28 Haû mù, Yesuq gi, "Myiwe zo ê, náng é lumjíng myit gi, kô nyi ri! Nàng dûng é hkyô lé gyo byi bê nghut lhê." ga tû taî ri. Haú hkûn jáng, myiwe myhí hau é byizo le ge byuq bê nghut ri.
Byù Myi Hkyîng Lé Byi Tsô É Hkyô
Mrk 8:1-10
29 Yesuq gi, haú mai htoq ló luî, Galile nhông yàm má ê jé mù, bùm shut doq ló luî, ló zung nyi ri. 30 Haú hkûn, byù moq mó gi, hkyî hten bang, myoqjit bang, gung-yùn bang, nhut jit bang eq nò bang gotû myo myo lé shuî lé lô kômù, Yhâng é hkyî wang má lé nyhi to kô é nghut luî, Yhang gi, haú bang lé lhoq gê byî ri. 31 Haû shiwa byu pé gi, nhut jit bang dang wó nyò kô é lé le, gung-yùn bang ge byuq é le le, hkyî hten bang hkyô wó sô é lé le, myoqjit bang myoq wó myang é lé le, myàng kôjáng, wú maú kômù, Israelaq é Garai Gasang lé hkya-ôn bum akô nghut ri.
32 Yesuq gi, Yhâng é chángzô pé lé wut yù mù, "Ngò, shí bang lé wú shogyô ri; yhangmoq gi, Ngò eq rahá nghut nyi é sum nyí bò bê, haî le a myàng zo kó nghut ri. Yhangmoq, hkyolat má mut yut ló yut kó abe, yhangmoq zòmut to gû lé, Ngò a nhang kat naù." ga taî ri.
33 Haú hkûn, Yhâng é chángzô pé gi, "Isû é yoso má nhîng, byù shî myhô bang lé luq shoq byi tso râ zoshuq gi, hkarâ é wó râ lhú?" ga myî akô.
34 Yhang gi, "Nungmoq, muk hkâ-myhó long wó akô lhú?" ga tau myi jáng, yhangmoq gi, "Muk nyhit long eq ngo-nú zo ratsuí wó lhê." ga tû taî akô.
35 Haû mù, Yhang gi, byù hpûng lé, myigùng htoq má zùng nhang ri. 36 Hau htâng, Yhang gi, haû muk nyhit long eq ngozo lé yù mù, jeju ban hkya-on jáng, myhik hpé luî, haû chángzô pé lé byi jáng, yhangmoq gi, byù hpûng lé gàm byî akô nghut ri. 37 Yhangmoq lhunglhâng bang zô gyî bùm kô é htâng má, haû chángzô pé gi, amyit ahtâng lé nyhit mung byíng shoq wó guq tsîng yu ashî kô nghut ri. 38 Haú hkûn zô é bang má, myiwe wuì eq zoshâng wuì lé a nghap lhôm é za, yuqgè wuì baú myi hkyîng yuq bo ri. 39 Yesuq gi, byù hpûng lé ló nhang pyâm é htâng má, lhaî má wang ji mù, Magadan mau shut dap e ló bê nghut ri.
15:4 Htoq Ló 20:12 15:4 Htoq Ló 21:17 15:9 Esai 29:13