3
Wui-myhup Sará Yohan Shui Hen É Hkyô
Mrk 1:1-8; Luk 3:1-18; Yhn 1:19-28
Haú yoq má, Wui-myhup Sará Yohan htoq lô mù, Yuda mau mâ é yoso má hko kyô é gi, "Myit lhîng keq; hkâsu mù gâ le, mauhkûng mingdán gi, chyâng lò bê* nghut ri." gâ ri. Haú yuq gi,
"Haû yoso má, byù rayuq garû taî é htê gi,
'Haû Yhumsing é matú, hkyô hen to keq; Yhâng é matú, hkyô lhoq nyhang to keq.' gâ ri."
ga myiqhtoi Esai-aq taî tô é sû yuq nghut ri.
Yohan gi, gola-uq shomaú èq saî é mebu wut mù, yhâng é hpyidum má gi, shokuq hpyihit hit ri. Yhâng é zoshuq gi, dinggám eq yosô byo-î pé nghut ri. Yerusalem wà mó mâ é bang, Yuda mau banshoq mâ é bang eq Yodan làng awui ayàm lhunglháng mâ é bang gi, yhâng chyáng htoq e bum akô. Yhangmoq gi, yhumsing é mara lé yín yû kôluî, yhâng chyáng mai Yodan làng má wui-myhup hkâm yu bum akô nghut ri.
Nghut kôlhang, yhang gi, yhang wui-myhup hkám byî é jang má, Hparishe pé eq Saduke pé myo myo lé lo nyì kô é lé myàng jáng, yhangmoq lé taî é gi, "Duq htân lhangmuì amyû pé ê, jé lô râ yubak dam mai wó hpang lut kó sháng gaq ga, nungmoq lé ó yuq taî pûn é lhú? Myit lhîng hkyô eq gingdán é ashi pé zui keq. 'Ngamoq gi, Abraham é yhangzo yhangshû pé nghut lhê.' nghû luî, yhumsing é i-myit unghkaû má hkâlum to kó. Hkâsu mù gâ le, ngò, nungmoq lé taî kyo kôlé, Garai Gasang gi, luqgok shí pé mai, Abraham é matú yhangzô pé wó hpan htoq kat lhê. 10 Ahkuî lháng, Garai Gasang gi, Yhâng é wazung lé haû sikgâm wang pé má tô to bê nghut ri; haû mù, ge é ashi a zuî é agàm hkangmó lé gi, htuq lhêng pyám mù, myi má dú kat pyám râ nghut lhê.
11 Ngò gi, nungmoq myit lhîng kó sháng gaq nghû, wui èq za wui-myhup hkám byî lhê. Nghut kôlhang, ngá htoq má wum-o a-tsam je bo é sû rayuq, ngá htâng má jé lé lô shirâ nghut luî, ngò gi, Yhâng é hkyî-tsung chûng byi râ lháng a gingdán; Yhang gi, Chyoiyúng Woi-nyí má le, myi má le, nungmoq lé wui-myhup hkám byi râ nghut lhê. 12 Yhang gi, loq má byò chung to mù, guq chyarâng mâ é guq bùm lé hik sân pyám luî, já é guq cham lé gi, guqchyî má tsîng kat to mù, guqsôm lé kúm gi, hkâ-nhám le shi byuq a sê é myî èq nyhê hkyô pyám râ nghut lhê." gâ ri.
Yesuq, Wui-myhup Hkâm Yu É Hkyô
Mrk 1:9-11; Luk 3:21-22
13 Haú hkûn, Yesuq gi, Yohan chyáng wui-myhup hkâm yù râ ga, Galile mau mai Yodan làng má jé lé lo ri. 14 Nghut kôlhang, Yohan gi, "Ngò sheq Náng chyáng wui-myhup hkâm yù râ sû ru nghut lhê nhîng! Nàng sheq ngá chyáng lé lo lhê lhú?" ga luî, lhom taî hkûm ri.
15 Haú hkûn, Yesuq gi, "Dingmán hkyô banshoq lé, nga-nhúng lhoq dik râ é yanmai, Ngo lé wui-myhup hkám byi laq." ga tû taî ri. Haû mù, Yohan le, gyo byi bê nghut ri.
16 Yesuq gi, wui-myhup hkâm yù eq yhang, wuì mai htoq lo ri. Haú hkûn, mauhkûng bóng lô mù, Garai Gasâng é Woi-nyí gi, hpûngkyui gunghkyâng sû é dông mai, Yhâng ahtoq má lé gyó nô tô é lé, Yhang myang kat ri. 17 Haú hkûn, "Shí yuq gi, Ngò chyitdap é Ngá zo nghut lhê; Yhâng é ahtoq má Ngò gabú myit ngón nyi lhê." ga mauhkûng mai danghtê htoq lo ri.
* 3:2 Mauhkûng mingdán gi, chyâng lò bê gâ é lichyúm gi, Garai up râ ahkyíng chyâng lò bê gâ é nghut lhê. 3:3 Esai 40:3