6
Ogpabulbuligoy Kinow to Kohirapi ta
Nò mgo sulod, pamminog kow. Ko duon duma ta no nigtuu no ogpakasalo, sikanta no waro igkabalabag to goinawa ta dio to Magboboot ka ogbulig kandin oyow ogkabalbalawan ka goinawa rin. Di oghimulungan ta to ogpasabut woy ogtantanuran ta ka kanta no goinawa su nahan pa ko songo ogkool-ologan ki ni Satanas. No sikanta, ogmabulbuligoy ki to kohirapi to duma ta. No ligkat to sikan, ogpakatuman ki to sugu ni Kristu to ogpadakdakoloy ki to goinawa. Di ko duon otow no nahan din no maroyow ka tibo no oghimuon din no waro atag igkatalap din, dokad di kono no tu-tuu, ogkoubatan do sikandin to goinawa rin. Di tag sagboka ki, og-awoson to ogsumsumanan ta ka kanta no batasan ko maroyow woy ko maroot. Ko maroyow ka koykow no oghimuon, ogkarago ka to sikan no nighimu nu no kono kad og-awos to ogpanag-iling nud to duma nu. Ian su tag sagboka no otow, duon dod katondanan din to pogtuman.
No, doromdoma now ka soini. Ligkat to tibo no karoyawon to pog-ugpo now, talari now ka otow no og-anad kaniu to kinagian to Magboboot.
Og-awoson to kono now oggawayi ka goinawa now. Doromdom kow to kono ogkoholosan ka Magboboot to batasan ta, mgo pogdoromdom ta. Pananglitan, ko nokoy no boni ka igpamula ta, songo sikan dod ka ogkagaani ta. Ogkounawa rod kanta su ogkabobootan ki to Magboboot ko nokoy ka ogkohimu ta ko maroyow woy ko maroot su ogkitoon din man ka tibo. Ian su ko ogpaalap ki to igkoibog to lawa ta, ian ta ogkapurut ka kamatayon ta no waro katamanan. Di ko ogpaboot og-unug ki to Gimukud to Magboboot, ian ta ogkapurut ka kouyagan ta no waro katamanan. Sikan ian, kono ki ogkapogul to oghimu to maroyow to duma ta su oyow ko ogpokouma on ka allow no nig-alam to Magboboot, ogkabogayan ki nikandin to igpapulus kanta. 10 Sikan ian, mgo sulod, agad kon-u, ogbuligan ta ka agad hontow di og-awoson ta lagboy no ogbuligan ta ka mgo duma ta no nigtuu.
Ka Katamanan no Ig-oson ni Pablo
11 Pitow kow, mgo sulod, to katamanan to soini no sulat ku su ka kanak lagboy no bolad ka oggongon to susulatoy no dakol ka mgo igsulat ku. 12 Soini naan do mgo sulod. Ka sikan no mgo otow no ogpogos porom kaniu to ogpatuli kow, ian tuud dan to ogkasayo sikandan to mgo duma ran no Hudiu tongod to pogtuu ran. Ian do ka batasan dan su og-awoson dan to waro og-ogot kandan no ogligkat to pogtuu ran to kamatayon ni Kristu no dio to krus. 13 Agad sikandan no ogpaagad-agad to Balaod to ogtulion ka mgo lukos, di waro dan dod makatuman to tibo to sikan no Balaod ni Moisis. Di og-ayaton kow ran porom oyow ogkasayo sikandan to nigsakup kow on nikandan to ig-anad dan. 14 Di sikanak atag, sagboka ro ka ogsayoon ku no ian ka kamatayon to Lagboy no Igbuyag ta no si Hisu Kristu no dio to krus no inliwan kanta. No ligkat to sikan ka koiniatan to mgo otow no waro nigtuu kai to kalibutan, waro pulus ku, no to doromdom dan, songo waro pulus dan kanak. 15 Waro pulus ko natuli ki woy ko waro. Ian do duon dakol no pulus ta, ko duon on ka iam no pogkouyag ta no nigligkat to Magboboot. 16 Ogbuyu a to Magboboot oyow ogkohoy-uan din ka tibo no mgo otow no og-unug to soini no in-anad ku, woy to oyow ogbogayan din sikandan to maawang no goinawa. No sikan dod ka igbuyu ku no igbogoy rin dio to tibo no otow no ian tu-tuu no sakup to Magboboot.*
17 Nò mgo sulod, soini naan do ian. Ligkat kuntoon, ig-oson ku to kono ad on porom ogsasawon to soini no katondanan ku to og-anad no nigligkat ki Hisus. Ian su ka soini no mgo banos to pali ku no nigligkat to napalian ad to mgo usig ni Hisus ka igmalogot to uripon a nikandin. 18 Ka igbuyu ku, mgo sulod, to ogkakohoy-uan kow tibo to Lagboy no Igbuyag ta no si Hisu Kristu.
Kai ro ian taman. Kanak no si Pablo.
* 6:16 To Ginirigu, songo ogkalituk ko ka mgo pinanganak ni Israil ka nohimu on no tu-tuu ian no sakup to Magboboot su ogtuu on ki Hisus woy ko ogkalituk to tibo no mgo otow no ogtuu on no songo ogpakalagkos on to sikan no pinananak ni Israil no songo nigtuu on.