15
Ogtangko si Hisus ki Pilatu
(Matiu 27:11-26; Lukas 23:2,3,18-25; Huan 18:29–19:16)
Ko napawo on, manangnangonoy ka mgo igbuyag to mgo talagpanubad, tagkos to mgo tahuronon to mgo Hudiu dan, mgo talag-anad to Balaod dan woy ka tibo no dangob no duon katondanan oyow ogbootan dan ko nokoy ka oghimuon dan ki Hisus. Nò, impabanggutan dan sikandin to lubid woy inhatod dan sikandin dio to baloy ni Pilatu. Ko nokouma on, nig-inso ni Pilatu ki Hisus to, “Koykow ka Labow no Igbuyag to mgo Hudiu?” Nigtabak si Hisus to, “Malogot ka kagi nu.” 3-4 Duon dod inso ni Pilatu ki Hisus su mohon-ing ka imbayung to sikan no mgo igbuyag to mgo talagpanubad. Nig-inso ni Pilatu to, “Manio to kono ka ogtabak? Pamminog ka to tibo no igbayung dan koykow.” Di waro nighutuk nigkagi si Hisus no noinuinu si Pilatu.
Ogbobootan dan to Oghimatayan si Hisus
(Matiu 27:15-26; Lukas 23:13-25; Huan 18:39–19:16)
No, ka batasan ni Pilatu ko Pagkoonan to Nigpahanaphanap, ogpalibuwason din ka sagboka no pinirisu no og-alamon to mgo Hudiu. Sikan no tuid, pila buwa ka napirisu no nighimatayan dan ka mgo otow to pog-atu ran to gobirnu no si Barabas ka ngaran to sagboka no napirisu. Ko nalibulung ka mgo otow, nigbuyu sikandan to ogtumanon ni Pilatu ka tahan no batasan din. Ko nigbuyu to mgo otow, nig-inso ni Pilatu kandan to, “Ogkoiniatan now no ogpalibuwason ku ka Labow no Igbuyag to mgo Hudiu?” 10 Sikan ian ka inso ni Pilatu su nataga to inhatod to mgo igbuyag to mgo talagpanubad si Hisus su ogkoima sikandan kandin. 11 Di ka mgo igbuyag to mgo talagpanubad, nigkagian dan ka mgo otow oyow ogbuyuon dan dio ki Pilatu to si Barabas ian ka ogpalibuwason din.
12 Nighutuk nigkagi si Pilatu to mgo otow to, “Nokoy ka oghimuon ku to soin no lukos no pighingaranan now to Labow no Igbuyag to mgo Hudiu?”
13 Nigtabak ka mgo otow woy nigbabansagon. Kagi ran, “Ipalansang nu dio to ampow to krus oyow ogkamatoy.”
14 Di nig-inso si Pilatu to, “Manio naan? Nokoy ka salo din?”
Nasi on man nigbabansagon to, “Ipalansang nu dio to ampow to krus.”
15 Si Pilatu, ian ogkoiniatan din to ogkarago ka mgo otow no impalibuwas din si Barabas. Nigpalamposan ni Pilatu si Hisus woy impahatod din to mgo taga Ruma no sundalu oyow oglansangan dan sikandin dio to ampow to krus oyow ogkamatoy.
Ogsumpaliton si Hisus to mgo Sundalu
(Matiu 27:27-31)
16 Nigduma to mgo sundalu si Hisus dio to sikan no lama to dakol no baloy to gobirnador.* Nigpalibulung dan dio ka tibo no duma no mgo sundalu. 17 No nigsaluuban dan si Hisus to malayat no kinabo no moitom-itom no indanan to songo igdatu. Nighimu ran dod ka ogkounawa to kogos di nohimu no dugi no nigsalapid dan. Soini ka panag-ilingan dan do no kogos to igdatu no insaluug dan to ulu ni Hisus. 18 Nigsumpalit to mgo sundalu ki Hisus no ogkumusta kandin no kagi ran, “Kumusta ka, Labow no Igbuyag to mgo Hudiu.” 19 Nò, tag sagboka, niglamposan dan ka ulu ni Hisus to tukod dio to ampow to sika impakogos dan. Pig-iloban dan pad sikandin woy nigluhud dio to tangkaan din no ian igsumpalit dan no igtahud dan kandin. 20 Ko nigtakasan dan on to nigsumsumpalit pigluungan dan ka sikan no malayat no kinabo no moitom-itom woy nigliwanan dan ka tahan no manggad din. No, niglibuwas on sikandan no nigduma ran sikandin oyow iglansang dan sikandin dio to ampow to krus.
Si Hisus, Inlansang dio to Krus
(Matiu 27:33-44; Lukas 23:26-43; Huan 19:17-24)
21 Ko dio pad to dalan nakatagbu sikandan to songo otow no ngaran din si Simon no taga Sirini. Kandin ka amoy ni Alihandro woy si Rupus. Nigpuun to songo hilit sikandin no oghondio porom to Hirusalim. Nò, nigpogos to mgo sundalu to ogpatiangon to krus ni Hisus. 22 Nigduma ran si Hisus to sikan tano no oghingaranan to Golgota, no ian kalitukan, “Bokog to Ulu.” 23 Ko nokouma on, nigpoinum dan porom ki Hisus ka bino no in-amut dan ka tambal no oghingaranan to mira di wa din inuma. 24 No, inlansang dan on si Hisus dio to ampow to krus no pig-onow ran ka krus. Dio to tano, nighantak ka mgo sundalu ko hontow ka ogpakaabin to mgo kinabo ni Hisus. 25 A las nuibi to masolom ko inlansang dan si Hisus dio to krus woy piglindog dan ka krus. 26 Piglansang dan ka manipis no kayu ampow to ulu ni Hisus no insulat dan ka imbayung dan kandin. Kagi to sika imbayung, “Ka Labow no Igbuyag to mgo Hudiu.” 27 Niglansang dan ka darua no tulisan dio to mgo krus no pinoglimang ki Hisus sikandan. 28 
29 Ko ogpanligad ka mgo otow dio to krus, nighabian dan si Hisus woy nigsumpalit dan sikandin no kagi ran, “Pitow ka naan! Koykow ka oggulak to Dakol no Ampuanan no oghimuon nu ka dangob to tatolu ro no allow,§ 30 logsad ka kai to tano oyow kono ka ogkamatoy.” 31 Ogkounawa ka igsumpalit to mgo igbuyag to mgo talagpanubad mgo talag-anad to Balaod dan no mal-alukuyoy to, “Ogkabawian din ka duma no mgo otow di ka kandin no lawa kono din ogkabawian. 32 Sikandin kun ka Im-imanan to mgo Koot-otawan no ian kun ka Labow no Igbuyag to Israil.* Ko oglogsad on, ogtuu koy on to sikandin ka sika Im-imanan ta.” Woy ka sika darua no pinoglimang ki Hisus duon to mgo krus songo nigsusumpalit ki Hisus.
Ka Pogkamatoy ni Hisus
(Matiu 27:45-56; Lukas 23:44-49; Huan 19:28-30)
33 Nò, ko mougtu on ka allow, nigmarusilom on dio to tibo no mgo tano taman to manalinga ka allow. 34 Ko manalinga on ka allow, nigbabansagon ni Hisus to, “Iloi, Iloi, lama sabaktani,” no soini ka kalitukan. “Magboboot ku, Magboboot ku, manio to nig-ongkoran a nud?” 35 Pogdinog to duma no nanasindog no marani to krus din to nigkagi si Hisus, kagi ran, “Pamminog kow, og-umowon din si Ilias.” 36 Nigpallaguy ka sagboka no otow no og-angoy to songo doisok no kotson no nig-olod din to mangilu no bino no intuik din ka sika kotson to songo tukod no intaruwoy rin dio ki Hisus oyow ogsupsupon din. Kagi rin “Tagaran ta ro! Pitow ki ko oghondini kun si Ilias no igpalogsad sikandin to krus.” 37 Nò, nigbabansagon si Hisus no nigparagas do ian mabigtawi no namatoy on. 38 Nakagdongan to pogkamatoy ni Hisus, napori on ka sikan malayat no lagboy no makopal no manggad no duon to gumawan to songo sinabong dio to solod to sikan no Dakol no Ampuanan dan. Ko napori, dio to ampow nigbunsud taman to diralom. 39 Duon ka songo igbuyag to songo gatus no sundalu no nasasindog dio to tangkaan to krus. Ko nigkita rin ka inkamatoy ni Hisus, nigkagi to, “Malogot ian to Anak nanaan to Magboboot ka soin no lukos.” 40 Duon dod ka mgo boi di mariu pad to krus. Duon si Maria no taga Magdala woy si Salomi woy si Maria no inoy ni Husi woy si Santiago no hari rin. 41 Soini no tatolu no boi ka nigdurumaruma ki Hisus ko rio to Galilia no ogbulig to og-awoson din dio. Duon dod dio ka mohon-ing no dangob no mgo boi no nigduma kandin ko dio to Hirusalim.
Insabal dan si Hisus
(Matiu 27:57-61; Lukas 23:50-56; Huan 19:38-42)
42-43 Nokouma on dio si Husi no taga Arimatia ko mahapun lagboy. Maroyow no konsial sikandin dio to Ampuanan dan no songo ogtatagad to Pogsugu to Magboboot kai to tano. To mahapun on to allow to mgo Hudiu to ogpanagana su allow ran to oghimoloy ko ogkapawo, nig-aguanta ni Husi to igkasipod din no nighondio ki Pilatu no nokouwang on no ogbuyu to lawa ni Hisus. 44 Noinuinu si Pilatu to ogdinog to namatoy on si Hisus. Impoumow rin ka sika igbuyag to mgo sundalu no nig-insaan din ko kon-u mamatoy si Hisus. 45 Ko nigdinog din ka tabak to sikan no igbuyag to sundalu, nigbogoy si Pilatu to ogkuo si Husi to lawa ni Hisus. 46 Nò, nigboli ni Husi ka maroyow no tol-ob no litos to bukus to namatoy. Inlogsad din ka lawa ni Hisus no nigbukusan din on to sikan no tol-ob no insabal din ka lawa ni Hisus to songo pilang no nalung-agan no batu duon to dalama. Pogsabal din, inlokoban din ka dakol no batu no inliid din to bo-bo to pilang no nokolokob on to sikan no pilang. 47 Ogbabantoy si Maria no taga Magdala woy si Maria no inoy ni Husi no nigkita ran ko hondoi ran isabal.
* 15:16 Duon kampo to mgo sundalu dio to longod to baloy to sikan no gobirnu. 15:24 Basa ka to Mgo Salmo 22:18. 15:28 Duon sinulat no ogdugangan dan ka birsikulu 28. Kagi: “To nighoonduon, natuman ka inpasulat to Magboboot dongan bahin ki Hisus. Kagi, ‘Dio to goinawa to mgo otow, songo makasasalo sikandin.’ ” § 15:29 Basa ka to Mga Salmo 22:7, 109:25. * 15:32 Israil ka ngaran to ugpaan to tibo no mgo Hudiu. 15:34 Basa ka to Mga Salmo 22:1. 15:36 Basa ka to Mga Salmo 69:21.