12
Ọni Ọkpotso ali Oligio ọniẹmhi
Ukpokpomhi irọkhasẹ ọnyaloa o feli shi idane: Ọkpotso ọ ya laọ ni itsua ni ọ sọ e khi ovọ, uki o kpọkẹ awẹ eyọli, arula oghie oyi ikpẹtata igbẹva o rughu ọli ukhomhi. Ọọ mẹ. Ọ tsẹsẹ leghe elemhi ọtomhẹ abi ọ rọ ya bia. Ighọ emhi olese o gbo feli shi idane, ukpokpomhi Oligio ọniẹmhi ọyilẹ ni ọ zẹ ikhomhi ishilua ali ekphali igbe, ali ọ rughu irula oghie ishilua shi ukhomhi.* Ọ ri ughia oyọli fuomhi asheghuo akemhishi esẹ ikpẹtata ni e la ukhuli pfino kule ekẹ agbọ. Ọni Oligio ọniẹmhi ọ migha ọni ọkpotso ni oku ọ to eghọ odalo, ni o ba mẹ asha gbe ọli ọni ọmọ ọghọ le, ini a lẹsẹ bia li lasele. Ọni ọkpotso ọ bia ọmọse ni ọ ya ri ọtsuọdu akhuli mhẹsẹ na ẹgbọ ni e la ekẹ agbọ nya. Ama a ba ọni ọmọ ekẹ rue ya nga idane ghi Ẹshinẹgba ali ukpẹkhomhi eghiele oyọli. Ọni ọkpotso, ọ na je ọdagbe ifufu asha ni Ẹshinẹgba o riẹlẹ shi ekẹ khẹ ọli ni a la ya dua li egbe ogbẹlẹ agbẹlẹ ali egbhuẹgbẹsẹ (1,260.)
Ighọ okhọli o lasele shi obini iloghie, iMakiẹni ali igẹni eyọli, e nu ọni inyagbemhi i khọli. Ọni Oligio ọniẹmhi ali igẹni eyọli e mie wẹ abọ oni okhọli.§ Ama ọa mhuẹ ekpabọ tẹ iMakẹni ali igẹni eyọli oni okhọli. Ashini a kpẹ rọ na wẹ obini iloghie o de wẹ obọ-a. A pfi ọni ukpokpomhi ọni Oligio ọniẹmhi ọghọ tiemhile ekẹ agbọ, ọni ẹnyẹ ọnẹdẹ ọghọ ni a lu Etse ali Ọkphaghiẹ, ọni ọ di agbọ nya ya da odẹ, a pfi oli tiemhile ekẹ agbọ, a li pfi igẹni eyọli li tiemhile.* 10 Ighọ mhi suọ ukpokpomhi uruli obini iloghie khi ọọ li,
“Mena, imiepfuese
ali ekpabọ ali
Eghiele oyi Ẹshinẹgba ọyawa
e she bhale!
IKirisiti ọyọli ni ọ zẹ
ọ she ri afu oyọli khasẹ.
Irari khi Ọkphaghiẹ,
ni ọ gue ẹzọ ọ shi
inyọghuo awa egbe,
odalo oyi Ẹshinẹgba
ghe ẹlẹ ọguota ghe ẹlẹ-iyọsẹ,
a she pfi ọli tiemhile.
11 E gbe ọli mu ọli le,
itobọ ọlia eyi ọni Omi Osumha
ali ingmemhi ọtsẹlẹ oyẹwẹ.
Ẹa lighọ nono ingme agbọ oyẹwẹ,
ni o rẹwẹ ya ke
ti je ukhokho na eghuli.
12 Irarighọ, a ke ghẹlẹ,
ẹẹ iloghie ali ẹgbọ
ni e la elemhi ọli.
Ama epfua o khi na
ẹ ekẹ ali okẹ oniẹmhi,
irari khi Ọkphaghiẹ
ọ she ri ofu tiemhie deba ẹ!
Ofu o she vọ li elemhi,
irari khi ọ lẹsẹ khi
ukuku ẹghẹghẹ ọ ke mhọli.”
13 Abi ọni Oligio ọniẹmhi ọ rọ mẹ khi a she pfi luẹ tiemhile ekẹ, ọ khu ọni ọkpotso ni ọ bia ọni ọmọ ọmọse. 14 Ama a ri ipfua eva eyi ākpā ọ̄degbe ọniẹmhi na li, ni ọ rọ fiala je ọdagbe ifufu. Ikhi obini a riẹlẹ shi ekẹ khẹ ọli ni a la ya ri ẹloe khu ọli, ẹghẹghẹ ali ighẹghẹ ali ukhukhui ẹghẹghẹ ni o khi ikpe esẹ ali ukhukhui, ini ọni inyagbemhi ọ khi ri emhi li ọ. 15 Ọni Oligio ọniẹmhi ọ rọte unu ku amẹ lasele abi okẹ ni oo tu, rọ khu ọni ọkpotso ni o ba ri ochikpho fuomhi ọli ya gbe. 16 Ama ekẹ o kpaghiẹ ọni ọkpotso obọ irari khi ekẹ o nya unu-a ri oni okẹ da ni ọni Oligio ọniẹmhi ọ rọte unu kpa ku le. 17 Ighọ ọni inyagbemhi ọ pfaa deba ọni ọkpotso, ọ ya mu okhọli vule shi imi ọli enekpọle ọ, ikhi eni e ri Omhẹsẹ eyi Ẹshinẹgba gbe akanya, ni e ri igẹsikia mu ọtsẹlẹ oyi iJesu. 18 Ighọ ọni Oligio ọniẹmhi ọ migha egele okẹ oniẹmhi.
* 12:3 Li zẹ iDan 7.7 12:4 Li zẹ iDan 8.10 12:5 Li zẹ Aza 66.7; Iwolo 2.9 § 12:7 Li zẹ iDan 10.13,21; 12.1; iJu 9 * 12:9 Li zẹ Igbae 3.1; iLuk 10.18 12:10 Li zẹ iJobu 1.9-11; iZaka 3.1 12:14 Li zẹ iDan 7.25; 12.7