5
Ebe ali Omi Osumha
Mhi ke gbo mẹ ọni ọ shitọ oni ukpẹkhomhi oghie khi ọ mu ebe ni a kẹkẹ emhi shi odalo ọli ali ukhokho ọli mhuẹ obita. A ri ẹruẹli rọte asha ishilua to ọli ma.* Mhi mẹ agẹni ni ọ funẹ ni ọ tsẹsẹ ngme leghe ọọ liẹ, “Ọghuo ọ ya dobẹ maghiẹ eni ẹruẹli oni ebe-a?” Ama ọgbọkhọghuo ọa la iloghie, wẹkhi ekẹ agbọ, wẹkhi ikpọkẹ na agbọ, ni ọ dobẹ khueghie oni ebe-a, ukẹneta khi eri ọ dobẹ ya bino elemhi oni ebe. Mhi viẹ egbegbọ irari khi aa mẹ ọgbọ ni ọ tẹọ ni ọ ya khueghie oni ebe-a wẹkhi ni ọ bino elemhi ọli. Ọtuọghuo eni egbhali eghọ ọọ mhẹ, “Khi ke viẹ! Ghe khẹ, Ọdumhi na unuẹkpẹ oyi iJuda, Omiomi iDefidi ọ she mu ọ le. Ọ dobẹ ya khueghie oni ebe-a ali ẹruẹli ishilua eyọli.”
Ighọ mhi mẹ khi Omi Osumha khi ọ migha odalo oyi oni ukpẹkhomhi oghie ni elamhakọ aane eghọ, ali eni egbhali e gasẹ. Ọ li abinẹ khi a she kpẹ gbe ọli-a. Ọ zẹ ekphali ishilua ali ikpamhi alo ishilua ni e khi Ayẹmhẹ ishilua eyi Ẹshinẹgba ni ọ she ghie je ekẹ agbọ nya. Ọni omi osumha ọ le ya rue oni ebe obita oyi ọni ọ shitọ oni ukpẹkhomhi oghie. Abi ọ rọ rue oni ebe se, eni elamhakọ aane eghọ ali egbhali uye ọgbọ ali aane, e de yẹshi odalo oyi ọni Omi osumha. Wẹwẹ nya ọgbọgbọ ọ mu ẹfa mhọli obọ ali itasa igolu ni ituale afu ẹẹra ni a tosẹ e vọ, ni e khi iromhi ni eni Ẹshinẹgba ọ she pfa na e sọ.§ E to uwolo onogbọ, e liẹ,
“U tẹ ọni ọ rue oni ebe,
u gbo tẹ ọni ọ ya maghiẹ
ẹruẹli ni a rọ ma ọ-a,
Irari khi a gbe-a,
U ri ọlia eyẹ dẹ ẹgbọ
na Ẹshinẹgba,
ẹgbọ ni e rọte agbọ nya bhale
rọte unuẹkpẹ nya ali
ẹmuẹ ọdọda ali ẹgbọ ọdọda nya.*
10 U rẹwẹ mele ighie
ali ekpodalo-ugamhi ni ẹ ga
Ẹshinẹgba ọyawa-a.
E ya la agbọ ke mhẹsẹ.”
11 Mhi bino mhi suọ iruli eyi igẹni ebubu ni e ramhi igbẹlẹ ali idududu. E le gasẹ oni ukpẹkhomhi oghie ali elamhakọ eghọ ali eni egbhali. 12 E ri ukpokpomhi uruli i to uwolo, e liẹ,
“Ọni ọ tẹọ Omi osumha
ni a gbe-a ọ khi,
ni ọ mie ekpabọ ali ẹpfue
ali ilẹsingme ali itoto,
ali ekpẹ ali ufumhi
ali ikuẹghiẹ!”
13 Mhi tigbe suọ khi emhikpa ni a ma na iloghie ali ekẹ agbọ ali ikpọkẹ na agbọ ali ena okẹ oniẹmhi ali emini e laọ elemhi ọli nya khi ẹ to uwolo, ẹẹ liẹ,
“Ọni ọ shitọ oni ukpẹkhomhi
ali Omi osumha,
Ikuẹghiẹ ali ekpẹ
ali ufumhi ali ekpabọ,
e khi eyẹẹ, rọte
agbọagbọ ya je agbọagbọ!”
14 Eni elamhakọ aane eghọ ẹ li, “Atsẹ,” eni egbhali eghọ, e de yẹshi, e ga li.
* 5:1 Li zẹ Ezik 2.9-10; Aza 29.11 5:5 Li zẹ Igbae 49.9; Aza 11.1,10 5:6 Li zẹ Aza 53.7; iZaka 4.10 § 5:8 Li zẹ Iwolo 141.2 * 5:9 Li zẹ Iwolo 33.3; 98.1; Aza 42.10 5:10 Li zẹ Okiali 19.6; Irọ 1.6 5:11 Li zẹ iDan 7.10