10
Yù Pabbilin ni Apu Kesu sù ira Pitupulu duá nga Tatolay
Á pappasá na yaw, piníli ni Apu Kesu yù pitupulu duá nga tatolay. Á jinok na ira nga ággiruá, ta mapolu ira nga umay mangituddu ta ngámin nga ili nga angayán na sangaw. Á kinagi na nira, “Aru yù ira tatolay nga tumuttul nikán nakuan nu ajjan yù umay mangapà nira. Á kunnay ira ta nalutu nga ammay nga magiddak ta kagaták na. Ngam nakúráng garè yù ira umay maggaták. Á yáyù makimállà kayu laguk kâ Apu Namarò nga makákkuá ta ammay, ta doban na yù ira nga umay maggaták. E kayin laguk. Ngam mappalán kayu, ta dobat takayu nga kunnay ta kígaw na karneru nga nasippà nga umay sù ira tatolay nga kunnay ta simaron nga ayám nga nalulluk.
“Á ari kayu mangipulù ta bungun naw, onu kuártu, onu pappatalián naw nga sapátù. Umay kayu daretiu nga ari mattaláttán nga makiubobuk sù ira tatolay ta dálan. Á maguray yù balay nga paddulotán naw, yawe yù mapolu nga kagian naw nira. ‘Parè bì ta iyawâ ni Namarò yù kuruk nga ággimammà na nikayu saw balay,’ kun naw nira.
“Á nu ajjan yù ira nga mangalawâ sù kagian naw, nabbalin ta napiá yù ággiád da. Ngam nu manakì ira, paguráyán naw lâ, ta awán ta serbi nayù kagian naw nira. Á nu ikáyâ da kayu alliugan, maggián kayu ta bale ra. Ari kayu magala-alì. Á kanan naw ánna inuman naw yù iyawâ da nikayu. Ta kuruk nga mepángngà nu alawatan na tolay yù táddán na ta pattarabáku na. Á kunnian laguk yù akkuán naw ta ngámin nga ili nga labbetán naw. Nu ilágum da kayu, á kanan naw laguk yù iyawâ da nikayu.
“Á pammapián naw yù ira máttakì. Á kagian naw nira, ‘Ipakánnámmu mi nikayu yù dattál nayù pammagure ni Namarò, tapè mesipà kayu kuna,’ kun naw nira.
10 “Ngam nu makalabbè kayu sù ili nga ajjan yù ira tatolay nga manakì mamaddulò nikayu, paguráyán naw lâ. Mallakalakák kayu lâ sù ira kalsáda, á kagian naw sù ira tatolay, 11 ‘Pápparám mi yù káppù ta takki mi, nga sinniál ta minay kamingin nga mangipakánnámmu sù dattál nayù pammagure ni Namarò, ta apatam mi kayu nakuan nga umay mesipà sù pammagure na, ngam manakì kayu,’ kun naw nira. 12 Á kagiak ku nikayu ta sangaw nu duttál yù pangukum ni Namarò sù ira tatolay ta dabbuno, nerallà yù ámmagikáru na sù ira tatolay nga manakì nikayu táne lugár ánnè sù ámmagikáru na sù ira taga Sodoma, nga natay ngaw sù katuggi nayù ili ra megapu sù liwâ da!” kun ni Apu Kesu nira.
Yù Meyannung sù ira Ari Manguruk kâ Apu Kesu
Mattiu 11:20-24
13 Á kinagi ni Apu Kesu paga yù daddam na sù ira Kudio nga nánawán na megapu sù panakì da kuna. “Bay e! Sikayu nga taga Korasin ánna taga Betseda, kábbi kayu gapu ta narámmà yù pamagikáru ni Namarò nikayu. Ta mássiki aru yù makapállâ nga kingnguâ sù lugár naw, ngam ari kayu manguruk. Makállállà kayu ánnè sù ira ngaw taga Tiro ánna taga Sidon nga ari Kudio. Tanu kingnguâ nakuan yù makapállâ sù ira ili na Tiro ánna Sidon, inalistuád da ngaw nakuan nga pinatalián yù barawási ra ta bayon, á nagitubang ira nakuan nga payyád da ta abu yù baggi ra, tapè ipasingad da yù daddam da ánna pabbabáwi ra ta liwâ da. 14 Á sangaw nu duttál yù pangukum ni Namarò sù ngámin ira nga tatolay, aláppaw yù pamagikáru na sù ira taga Tiro ánna taga Sidon ánnè sù pamagikáru na sù ira taga Korasin ánna taga Betseda.
15 “Á sikayu gapay nga taga Kapernium nga mappeddaráyaw! Kagian naw ta mepotun kayu ta lángì nga meparáyaw. Ngam ari gemma! Ta gapu ta ari kayu mabbabáwi ta liwâ naw, mepettung kayu laguk sù impiernu,” kun na.
16 Á nagubobuk si Apu Kesu sù ira makituddu kuna, nga piníli na ta umay ira mangilayalayâ, á kinagi na nira, “Yù ira tatolay nga magginná sù kagian naw, sikán gapay yù kurugad da, gapu ta sikán yù nabbilin nikayu. Ngam yù ira nga manakì nikayu, á panakitád dangà gapay. Á nu manakì ira nikán, panakitád da gapay si Namarò nga naddok nikán,” kun na.
Yù Panoli nayù ira Pitupulu duá nga Sinullà ni Apu
17 Á ta kabalid da nangilayalayâ nayù ira pitupulu duá nga jinok ni Apu Kesu sù ira ngámin nga ili ánna babálay, ayatán ira nga nanoli kâ Apu. Á kinagi ra kuna, “Apu, nasikan yù pakáwayyá mi nga iniyawâ mu nikami, ta mássiki yù ira nattaliponak, kinuruk da yù kinagi mi nira ta pamapáno mi nira megapu sù pannakabaggim,” kud da. 18 Á kinagi ni Apu Kesu nira, “Wan á, ta náppù si Satanas, á nasingak ku yù kepannâ na nga naggapu ta lángì nga kunnay sù kilâ. 19 Á iniyawâ ku nikayu yù pakáwayyá naw, tapè awán ta mesimmu nikayu, mássiki nu iguppè naw yù iráw onu asisípì. Á appútan naw yù pakáwayyá ni Satanas nga malussaw nikayu, á awán bulubugá ta manganni nikayu. 20 Ngam arán naw laguk ipagayáyâ yù pakawayyá naw nga mamapánaw sù ira nattaliponak. Ngam ipagayáyâ naw galâ yù kelistá nayù ira ngágan naw kâ Namarò ta lángì, gapu ta mepattolay kayu kâ Namarò ta áddè ta áddè.”
Yù Pagayáyâ ni Apu Kesu
Mattiu 11:25-27; 13:16-17
21 Á kabalin na nagubobuk ni Apu Kesu nira, á pinagayáyâ na si Apu Kesu nayù Mangilin nga Ikararuá. Á nakimállà kâ Namarò, á kinagi na, “Ammò ku, sikaw yù Yápu ta lángì ánna dabbuno. Á dayáwat taka, ta inipakánnámmum yù bilim mu nga meyannung sù pammagurem sù ira matulù nga mangikatalà nikaw nga kunnay sù ira ábbing. Ngam inilímak mu sù ira masírik ánna yù ira naggigiámmu. Wan, Ammò, ta yáyù ikáyâ mu nga akkuán,” kun na.
22 Á kinagi ni Apu Kesu sù ira tatolay, “Inikatalà na nikán nayù Yámà yù pakáwayyâ sù ngámin nga egga. Á awán ta makánnámmu nu asinningà, nu ari lâ si Ammò Namarò. Á awán gapay ta makánnámmu nu asinni yù Yámà, nu ari lâ sikán nga Anâ na ánna aggira ngámin nga pangipakánnámmuák ku,” kun ni Apu Kesu.
23 Kabalin ni Apu Kesu nagubobuk sù ira tatolay, nallillì di Apu ánna yù ira sinudduán na, á kinagi na lâ nira, “Nepallà yù pangikállà ni Namarò nikayu, ta masingan naw yù akka-akkuák ku ánna maginná naw yù kagiak ku. 24 Á kagiak ku nikayu ta aru yù ira ngaw ábbilinán ni Namarò ánna yù ira ngaw papatul, nga kinaragatád da nga masingan yù masingan naw kunangane, ngam arád da nasingan. Á iniddanamád da nga maginná yù maginná naw kunangane, ngam arád da naginná,” kun ni Apu Kesu.
Yù Napiá nga Kingnguá nayù Tolay nga Taga Samaria
25 Á ajjan yù tolay nga mesturu sù tunung ni Moyses, á en na pinarubán nga ilogò si Apu Kesu. Á iniyabbû na kâ Apu, “Mesturu, anni yù máwák ku nga akkuán, tapè málâ ku yù inángà nga awán ta áddè na?” kun na. 26 Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Anni yù netúrâ sù tunung ni Moyses? Anni yù kánnámmuám mu ta pabbibbik mu kuna?” 27 Á simibbák yù tolay, á kinagi na, “Máwák nga napasigaggà yù ángngiddù tam kâ Apu Namarò, tapè metádday yù nonò tam ta nonò na. Á akkuát tam yù napiá nga ipakuá na nittam. Á iddukat tam gapay yù ira kábulut tam ta kunnay sù ángngiddù tam ta baggi tam,” kun na. 28 Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Wan, kustu yù kinagim. Nu kurugam mu yian, mepattolay ka kâ Namarò ta áddè ta áddè,” kun na.
29 Á pakaginná nayù tolay sù kinagi ni Apu Kesu, ikáyâ na nga ipasingan ta matunung yù akka-akkuán na, tapè ari mepasiránán. Á yáyù nga iniyabbû na kâ Apu Kesu, “Asinni yù ira kábuluk ku nga iddukak ku nakuan?” kun na. 30 Á simibbák si Apu Kesu nga nagángngarigán, á kinagi na, “Ajjan yù tolay nga kagittá tam nga Kudio nga taga Jerusalem, nga minutù ta umay ta ili na Jeriku. Á pallakák na ta dálan, sinanabán nayù ira minákkokò. Á inâ da ngámin yù barawási na ánna kukuá na, á sinalamád da. Á nánawád da nga magisassay matayin. 31 Á manganánnuán, ajjan gapay yù pári nga nallakák tán nga dálan. Á pakasingan na sù tolay, nallillì, á sinalebarán na. 32 Á pappasá na yaw, ajjan má yù tádday nga tolay, nga minay tán. Aggina yù ginaká ni Libi, nga nasserbi sù mangilin nga kapilliá ta Jerusalem. Á pakasingan na sù tolay nga kingnguá ra, nattalebák gapay ta kunnay sù pári. 33 Á minay gapay yù tolay nga taga Samaria, nga ikalusso nayù ira Kudio nga taga Jerusalem. Á pakasingan na sù tolay, nerallà yù allà na kuna. 34 Á jimikkì kuna, á inuru na ta denu ánna binaráyáng yù bigibigák na, á binabbak na. Á pinakkabáyu na sù ayám na, á inituluk na sù ággammátán na tolay nga mattalebák, á sinaronán na ta gabi. 35 Á ta ággawin, iniyawâ nayù taga Samaria sù makákkuá ta ággammátán yù kuártu, á kinagi na kuna, ‘Taronám mu, á nu makúráng yù kuártu nga iniyawâ ku, pagák ku sangaw nu manolingà,’ kun na.”
36 Á ta kabalin ni Apu Kesu nagángngarigán, kinagi na sù tolay, “Á asinni ta urem sù tallu ira yù kuruk nga kabbulun nayù tolay nga sinalamád da?” kun na. 37 “Á yù tolay nga nangikállà kuna,” kun nayù tolay nga masírik. Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Wan, á napiá nu kunniû gapay yù akkuám mu,” kun na.
Yù Pakiálliuk ni Apu Kesu kári Marta kâ Maria
38 Á nánaw di Apu Kesu ánna yù ira sinudduán na. Á nakáddè ira sù tádday nga babálay. Á ajjan tán yù babay nga mangngágan ta Marta, á pinaddulò na ira ta bale na. 39 Á ajjan gapay yù urián na nga mangngágan ta Maria. Á nepaggitubang si Maria kâ Apu Kesu, tapè ginnán na yù ituddu na. 40 Ngam si Marta, arán na matángngák yù ituddu ni Apu Kesu gapu ta aru yù paránan na. Á mabagal sù ikalángan na, á en na kinagi kâ Apu, “Apu, ikállà mà bì, ta innam mu yù wagì, ta pinaguráyán nangà. Á ajjanà lâ nga masserbi. Kagiam mu bì kuna ta abbágán nangà bì!” kun na. 41 Á kinagi ni Apu Kesu kuna, “Ey, Marta! Anni má ta mabagabagal ka? Anni yù ikaburung mu? 42 Ta piníli ni Maria yù kapiánán, nga ari mepugik kuna,” kun ni Apu.