14
Pamammapiá ni Apu Kesu sù Tolay nga Matakì nga Nallábbák
Á ta Sabadu nga ággibannák da, minay nakilálláng si Apu Kesu ta bale nayù tádday nga kátannangán nayù ira Parisio. Á yù ira tatolay, iningad da si Apu Kesu, nu anni yù akkuán na, gapu ta jimikkì kuna yù tolay nga nallábbák. Á nakiubobuk si Apu Kesu sù ira mangituddu sù tunung ni Moyses ánna yù ira Parisio, á kinagi na, “Anni yù mepugik nayù tunung tam nga meyannung ta pangilit tam sù ággaw nga ággibannák? Malliwâ ittam panò sù ággaw nu pammapiát tam yù ira máttakì?” Ngam arád da sibbák si Apu Kesu. Á singngalán na yù tolay nga matakì, á pinammapiá na, á pinapáno na ta lubbè ta bale na. Á kinagi na laguk nira, “Sikayu nga katággitádday, ta ángngarigán nu ajjan yù ayám na nga napannâ ta abbû, arán na panò dagarágâ nga igon, mássiki ta ággaw na Sabadu?” Á awán bulubugá ta matabbák da sù kinagi na.
Yù Meyannung sù Álliuk ánna yù Mangapà kuna
Á nasingan ni Apu Kesu ta ajjan yù ira napolu ta bale nayù Parisio, á minay ira nagitubang sù kapiánán nga ággitubangán nayù ira kotunán. Á yáyù nga kinagi ni Apu Kesu nira, “Á ta ángngarigán, nu ajjan yù mangapà nikayu ta bodá, napiá nu ari kayu nakuan magitubang sù ággitubangán nayù ira kotunán. Ta ajjan mápugák yù inapà na nga maráyaw ánnè nikayu. Á nu magitubang kayu sù ággitubangán nayù maráyaw, á umay yù nangapà nikayu, á kagian na, ‘Magalì ka bì, ta tanakuán yù magitubang saw,’ kun na. Á yáyù nga mappasirán kayu, ta mapuersá kayu nga magitubang sù ággitubangán nayù kagukábán.
10 “Ngam napiá galâ nu mapolu kayu nga magitubang sù ággitubangán nayù kagukábán. Á sangaw nu umay yù mangálliuk, á kagian na nikayu, ‘Kopun, umay ka magitubang táne napiá nga ággitubangán nayù maráyaw,’ kun na. Á ta kunnian meparáyaw kayu gapay ta arubáng nayù ira káruán nga tatolay. 11 Ta yù ira ngámin nga mappeddaráyaw, mepagukák ira nga mepasiránán. Á yù ira tumulù nga gumukák, mepotun ira nga meparáyaw.”
12 Á kinagi ni Apu Kesu sù mangálliuk kuna, “Nu mamakán ka, ari ka mangapà sù ira lâ nga makápà gapay nikaw, nga kopum mu, wagim, kanakanáyum mu ánna yù ira maríku nga karúbám, marakè apatad da ka gapay sangaw sù pappabbúyá ra, á yáyù nga mabalabálà ka. 13 Ngam sikaw á, kunniaw yù akkuám mu nakuan. Nu mamakán ka, mangapà ka galâ sù ira nga ari makápà nikaw, yù ira pobare, pilay, gappung, ánna buling. 14 Nu kunnian yù ángngikállà mu nira, mapagayáyâ ka, gapu ta ari ira makabalabálà nikaw, á si Namarò yù mabbalabálà nikaw sangaw nu matunù yù ággo na pamaginnanole na sù ira ngámin nga napiá nga tatolay.”
Yù Ángngarigán nga Meyannung sù ira Mallalálláng
Mattiu 22:1-10
15 Á ajjan yù tádday nga mepakkákán kári Apu Kesu, á pakaginná na sù kinagi ni Apu Kesu, kinagi na kuna, “Magayáyâ gemma yù ira tatolay nga alliúgan na sangaw ni Namarò nga mallalálláng sù pammagurayán na!” kun na. 16 Ngam kinagi ni Apu Kesu kuna, “Á ta ángngarigán, ajjan yù tolay nga mapparán ta aru nga kanan, tapè mangapà sangaw ta aru nga tatolay ta umay ira makilálláng. 17 Á ta kabalin na napparán, jinok na yù aripan na ta en na agálán yù ira apatan na. Á kinagi nayù aripan nira, ‘Umay kayu bì, ta naparánin,’ kun na.
18 “Á ta pagágál nayù aripan sù ira tatolay, ajjan yù angayád da ngámin nga katággitádday. Yù napolu nga inapà na, kinagi na sù aripan, ‘Kagiam mu bì kâ yápum ta pakomán nangà bì ta aringà makángay, ta ajjan ginátáng ku nga ákkomanák ku, á máwák ta ek ku tullúnán,’ kun na. 19 Á yù tádday nga inapà na, kinagi na, ‘Kagiam mu bì kâ yápum ta pakomán nangà lábbì ta aringà makángay, ta ek ku tullúnán yù mapulu nga báka nga ginátáng ku,’ kun na. 20 Á yù mekatallu nga inapà na, kinagi na, ‘Aringà garè makángay ta apángngatáwangà garè,’ kun na.
21 “Á nanoli yù aripan, á kinagi na sù yápu na yù ngámin nga kinagi ra. Á pakaginná na karannian, napporay gapu ta ari minay yù ira inapà na. Á kinagi na sù aripan na, ‘Apurám mu nga umay sù ira dálan ánna kalsáda, á iyángem saw yù ira marángnganám mu sangaw nga pobare, pilay, buling, ánna gappung,’ kun na. 22 Á sinuppál nayù aripan. Á kinagi na sù yápu na, ‘Apu, natuppálin yù kinagim, á ajjanin yù ira inapà ku, ngam aru lâ paga yù paggianán,’ kun na. 23 Á kinagi na má sù aripan na, ‘E ka laguk ta arayyu nga lugár, á apatam mu yù ira maratang mu ta umay ira makilálláng ta balè, tapè mapannu yù balè. 24 Ta awán bulubugá sù ira napolu nga inapà ku nga pakákkapak ku sù kanan nga pinarák ku!’ ”
Yù Meyannung sù ira Makituddu kâ Apu Kesu
Mattiu 10:37-38
25 Á ta pallakák di Apu Kesu nga pappángè ta Jerusalem, aru yù ira tatolay nga siminuttul kuna. Á nallipay si Apu Kesu nira, á kinagi na nira, 26 “Yù tolay nga umay nikán gapu ta gustu na tumuttul nikán, máwák nga sikán yù iddukan na ánnè sù ángngiddù na sù ira darakal na, atáwa na, ánâ na, wáwwagi na, ánna baggi na gapay. 27 Á yù tolay nga ari makeyangngà sù jigâ ánna pate na megapu sù panuttul na nikán, á ari makatuttul nikán.
28 “Á ta ángngarigán nu ajjan nikayu yù tolay nga mappadday ta balay, á mapolu bì bilángan na nu egga kuna yù makatò áddè ta kabalin na. 29 Ta nu patáddagan na yù kallang, ánna awán ta makatò, awán ta awayyá na nga mamalin. Á pakasingan nayù ira tatolay ta arán na mabalin, uyoyungád da. 30 Á kagiad da, ‘Mamegapu yù tolay nga mabbalay, ngam arán na balinan!’ kud da.
31 “Á kunnian gapay nu ajjan yù patul nga egga lâ yù mapulu ribu nga suddálu na, á lage na umay makigerrá sù tádday nga patul nga egga yù duápulu ribu nga suddálu na, á nonopan na nu egga yù awayyá na nga mangappù nira. 32 Á nu nonopan na ta awán ta awayyá ra nga mangappù, doban na yù gádde na ta en na dapunan yù patul ánna yù ira suddálu na lage ra umaranni kuna, tapè makikomá kuna ta magimammà ira. 33 Á kunnian gapay nikayu nga katággitádday, nu ajjan nikayu yù ikáyâ na makituddu nikán, máwák nga mapolu nga nonopan na nu awayyá na nga ikatalà ngámin nikán yù ayatan na ánna ure na, ánna lonán na ngámin yù kukuá na, tapè makituddu nikán.
Yù Meyárik ta Asin nga Náringin yù Paggák na
Mattiu 5:13; Markus 9:50
34 “Á nu ajjan yù tumututtul nikán, ngam arán na ngámin ikatalà nikán, kunnay sù asin nga nári yù paggák na. Ta napiá yù asin, ngam nu awánin yù paggák na, á nalállák, á kunnasi panò nga manguli? Awán. 35 Á kengá lâ yù asin, ta awán ta serbi na. Mássiki ikiruk da ta dabbun, ari máyâ ta abúno, á itabbà da lâ. Á sikayu nga makaginná, ginnán naw ta napiá yù kinagì!”