17
Yù Mesimmu sù Tolay nga Mamalliwâ
Mattiu 18:6-7, 21-22; Markus 9:42
Á kinagi ni Apu Kesu sù ira makituddu kuna, “Negagángay yù awayyá na tolay nga malliwâ. Ngam makállállà ira nga mamápáyâ ánna mangirudduák ta malliwâ yù ira kábulud da. Bay e! Kábbi ira! Ta más napiá nakuan nu igakkâ da yù ággilingán ta mangì sù bullo nayù tolay, á itabbà da ta bebay tapè matay, tapè awán ta mangituddu ta narákè sù ira kapángnguruk kâ Namarò. Magimuguk kayu laguk, ta arán naw tudduán ta narákè yù ira ikáttole naw. Á nu malliwâ yù kabbulun naw, gammán naw. Á nu mabbabáwi ta liwâ na, pakomán naw. Á nu ajjan yù tolay nga mameppitu nga malliwâ nikayu ta tangággaw, á mameppitu nga mattotoli nikayu nga makipakomá, máwák naw pakomán.”
Yù Meyannung sù Ángngikatalà tam kâ Namarò
Á yù ira sinudduán ni Apu Kesu, kinagi ra kuna, “Apu, pasikanam mu bì yù ángngikatalà mi kâ Namarò.” Á kinagi ni Apu, “Mássiki nu makapi paga yù ángngikatalà naw, nga kunnay ta kabajjitán nga bini, á ajjan nakuan yù awayyá naw nga makkagi sawe káyu, ‘Mabaddul ka nga meyalì nga memulá ta bebay!’ á mapalurò!”
Yù Meyannung sù Tarabáku tam nga Masserbi kâ Namarò
Á kinagi ni Apu Kesu, “Á ta ángngarigán nu ajjan yù tolay nga egga yù aripan na, á mattarabáku yù aripan na sù ákkomanán nayù yápu na onu manaron sù ayám na. Á sangaw nu púgák, lubbè ta balay nga maggapu sù ákkomanán. Á anni panò yù kagian nayù yápu na kuna? Kagian na panò ta umay kumán? Ari gemma, ngam kagian na galâ, ‘E ka bì mabbaggaw, á pataliám mu yù barawásim, á magapi ka tapè kumánà, ta sikán yù mapolu nga kumán, á ta kabalik ku kumán, á kumán ka gapay,’ kun na.
“Á ta ángngarigán nu tuppálan nayù aripan yù ipakuá nayù yápu na kuna, dayáwan na panò nayù yápu na? Ari gemma, ta yáyù gemma yù tarabáku nayù aripan. 10 Á sikayu gapay, ta kabalin naw manuppál sù ngámin nga ipakuá ni Namarò nikayu, á kagian naw lâ, ‘Ara-aripan kami lâ, á sinuppál mi lâ yù inipakuá na nikami nayù yápu mi megapu sù allà na nikami.’ ”
Pamammapiá ni Apu Kesu sù ira Mapulu nga Naggoggong
11 Á sù ánge ri Apu Kesu ta Jerusalem, nallakák ira sù lállátán na purubinsia na Samaria ánna Galilia. 12 Á pakáranni ra ta tádday nga babálay, nerapunád da yù mapulu nga tatolay nga naggoggong, ngam arayyu lâ yù nanáddagád da. 13 Á kinatolád da si Apu Kesu, á kinagi ra kuna, “Mesturu, ikállà kami bì!” kud da.
14 Á pakasingan ni Apu Kesu sù ira naggoggong, kinagi na nira, “E kayu sù ira pári, tapè innad da yù baggi naw,” kun na. Á sù pappángè da nga umay sù pári, ikáddagâ lâ nammapiá iren. 15 Á yù tádday nira, pakasingan na ta nammapiá ngin, dagarágâ nanoli, nga makkatakatol sù áddáyo na kâ Namarò. 16 Á pakáddè na kâ Apu Kesu, namalittúkak ta arubáng na nga nabbalabálà.
Á yane tolay nga nanoli nga nabbalabálà kâ Apu Kesu, aggina yù taga Samaria nga ari Kudio, nga ikalusso nayù ira Kudio. 17 Á kinagi ni Apu Kesu sù ira mepulupulù kuna, “Ari panò mapulu yù ira nammapiá? Á ajjan saw yù tádday. Isaw giád da panò nayù ira siám? 18 Á ngattá, ta yawe lâ nga ari Kudio yù nattoli nga maddáyaw kâ Namarò!” 19 Á kinagi na gapay sù tolay, “Gumikkáng ka, ta mánaw ken, ta nammapiá ken megapu sù ángngikatalà mu nikán,” kun na.
Yù Meyannung sù Dattál nayù Pammagure ni Namarò
Mattiu 24:23-28, 37-41
20 Á ajjan yù ira Parisio nga minay nangiyabbû kâ Apu Kesu nu káni yù dattál nayù pammagure ni Namarò. Á simibbák si Apu Kesu, á kinagi na, “Awán bulubugá ta pakasinganán naw sù dattál nayù pammagure ni Namarò. 21 Á ari makagi na tolay ta ajjan saw onu ajjan tán, gapu ta ajjanin galâ sù nonò nayù ira manguruk.”
22 Á kinagi ni Apu Kesu sù ira makituddu kuna, “Mapattû kayu sangaw nga maningan sù mássiki lâ tádday nga ággo nayù pammagurè saw dabbuno, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay, ngam arán naw masingan. 23 Á sangaw ajjan yù ira umay makkagi ta ‘Ye, ajjan tán!’ Onu kagiad da, ‘Ajjan saw!’ Ari kayu mepulù nira! Arán naw pasikkálan! 24 Ta kunnay ta kilâ nga mamannawák ta lángì, kunnian sangaw yù pattolì ta dabbuno, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay. 25 Ngam máwák ta olu nga attamák ku yù aru nga panigirigâ da nikán ánna panakì da nikán nayù ira tatolay nga matolay ta ággawo.
26 “Á noka nu maddaggunà mattoli, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay, á naggittá yù kustombare nayù ira tatolay sù kustombare ra ngaw ta keggá ra ngaw di Noe. 27 Ta yá lâ sinángngák da ngaw yù pakkákád da, pamissád da ánna pangatáwa ra, áddè ta ággaw nga pamatallung ni Namarò kári Noe sù dakal nga barangay. Á jimittál yù paddakal na danum, á nalítù yù dabbun, á neburuk yù ira tatolay nga ari simillung sù barangay, á nalaggabán ira.
28 “Á kunnay gapay sù kingnguá ra ngaw ta keggá ri Lot, ta sinángngák da lággapay yù pakkákád da, pamissád da, paggatagátáng da, pallakaláku ra, pammulá ra, ánna pabbalabale ra. 29 Á kapállikuk di Lot nga nánaw ta ili na Sodoma, ikáddagâ lâ ajjan yù api ánna asupri nga naggapu ta lángì, nga nappannâ sù ili na Sodoma, á natuggi yù ira ngámin nga tatolay tán. 30 Á kunnay sù kustombare ra ngaw nayù ira tatolay ta keggá ri Lot, kunnian gapay sangaw yù ággaw nga pattolì, sikán nga Kaká na ngámin na tatolay.
31 “Á yáyù nga pappalánat takayu, ta sangaw nu duttál yù ággaw, á yù ira tatolay nga ajjan ta lawán na bale ra, ari iren nakuan tullung nga umay mangâ sù kukuá ra. Á yù ira nga ajjan ta ákkomanád da, ari ira nakuan lubbè. 32 Á nonotan naw yù ngaw atáwa ni Lot, tapè arán naw párigán! Ta pattálo ra ta ili na Sodoma, ninonò na lâ nayù babay yù kukuá na, á arán na kinuruk yù kinagi ni Namarò. Á nabbáli ta asin nga nanáddak ta kun na kallang. 33 Á yù tolay nga mangiddù ta baggi na ta dabbuno, á matay gemma galâ. Ngam yù tolay nga mangitapil sù baggi na megapu sù ángnguruk na kâ Namarò, napiá yù ággián na, ta mesipà kâ Namarò ta áddè ta áddè.
34 “Á kagiak ku nikayu, ta ángngarigán nu gabi yù tappì ku, á nu ajjan duá nga tolay nga madduruk nga makkaturuk, á málâ yù tádday, á mabattáng yù tádday. 35 Á kunnay gapay sù ira duá nga bábbay nga mabbáyu, ta málâ yù tádday á mabattáng yù tádday. 36 Á mássiki yù ira duá gapay nga mattarabáku sù ákkomanán, málâ yù tádday á mabattáng yù tádday.” 37 Á yù ira makituddu kâ Apu Kesu, pakaginná ra karannian, kinagi ra kuna, “Apu, isaw gián na?” Á kinagi na, “Yù gián nayù natay, yáyù pagunnurán nayù ira bukkaw.”*
* 17:37 Á yù kebalinán nayù kinagi na támma, ta alistu yù keparámak nayù nesimmu. Á yù tádday nga kebalinán na yù aru nga tatolay nga maggiraw sangaw nu pakarámak da. Otturu, yù bukkaw yù panákkilalán nayù ira ngaw suddálu nayù ira mammaguray ta ili na Roma.